Behandling av infeksjonssykdommer

Infeksjoner kan være forårsaket av bakterier, sopp, virus, protozoa og parasitter. Effekten av den antimikrobielle behandlingen avhenger av hvor følsomme mikroorganismene det behandles mot er for det valgte antiinfektiva. Hvordan det antiinfektive legemidlet distribueres i kroppen er også avgjørende, da det må nå infeksjonsfokuset og oppnå tilstrekkelig konsentrasjon der.

Ved mistanke om infeksjon bør man bl.a. vurdere følgende:

  • Har pasienten faktisk en infeksjon, eller er det andre mulige forklaringer på de kliniske symptomene?
  • Kan du vente på prøvesvar før du igangsetter behandling, eller krever pasientens kliniske situasjon empirisk antimikrobiell behandling?

I de fleste tilfeller hvor en mistenker en bakteriell infeksjon, vil man starte med empirisk behandling så snart prøvemateriale er tatt og sendt til dyrkning. Valg av empirisk behandling gjøres ut ifra de mest sannsynlige patogenene i sykdomsbildet, og regimet er ofte bredspektret. Noen ganger brukes en kombinasjon av flere antimikrobielle legemidler. Det er viktig å endre legemiddelregimet så snart prøvesvarene foreligger. Ved valg av nytt regime vil følgende kriterier være sentrale:

  • Pasientkarakteristikk
  • Antimikrobielt spekter
  • Farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper
  • Toksisitet
  • Best egnet administrasjonsvei og legemiddelform
  • Nasjonale og lokale retningslinjer for antibiotika bruk

Det må alltid gjøres en vurdering av prøvesvaret mht om det er sannsynlig at mikroben(e) som er funnet er årsak til infeksjonen. Hvis det er tilfellet, kan den empiriske behandlingen erstattes med et mer smalspektret regime, basert på prøvesvarene. Dette selv om pasienten har respondert godt på den opprinnelige empiriske behandlingen.

I tillegg kan det være aktuelt å iverksette andre ikke-medikamentelle tiltak, som å drenere en abscess eller fjerne et infisert fremmedlegeme (f.eks. en intravenøs inngang eller et kateter).

Inntil KOBLE er oppdatert ift norske retningslinjer, basert på tilbakemeldinger fra interessegruppen for infeksjonssykdommer i NBF, vil indikasjoner, doser og behandlingsvarighet for antiinfektiva være basert på nederlandske forhold. Avvik fra norske retningslinjer, som tabellen «Antibiotikadosering til barn og ungdom» (for bruk i sykehus) og «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten», vil derfor forekomme.