april 2024

05 april

Dolutegravir, abakavir og lamivudin

Oppdatert informasjon basert på preparatomtale til Triumeq
04 april

Merkaptamin oral

Oppdatert informasjon basert på preparatomtale til Cystagon

mars 2024

26 mars

Lidokain og prilokain, dermal

Alderskategori er justert fra 1-5 år til 1-6 år da 5 år gamle barn mangler i gjeldende anbefalinger.

Domperidon

Lagt til nedre aldersgruppe på 1 måned for begge indikasjoner: Preparatomtalen (SPC) inkluderer ikke nedre aldersgruppe. Studier av domperidon ved "Gastroøsofageal reflukssykdom" (gjennomgang av Tighe MP et al.) inkluderte imidlertid ikke nyfødte, og heller ikke gammel preparatomtale inkluderte nyfødte.
08 mars

Amoksicillin og klavulansyre

Ny revisjon og oppdatering: Intravenøs doseringsanbefaling til nyfødte er lagt til. Og intravenøs administrasjon er tilgjengeliggjort også for eldre barn.
07 mars

Dabigatran eteksilat

Lag til informasjon om at behandling av VTE startes først etter minst 5 dager parenteral antikoagulasjon.

Amoksicillin

Publisert dosering for mikrober med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering

Amoksicillin

Maksdoser angitt i gram for alle indikasjoner.

februar 2024

20 februar

Fenytoin

Lagt til bivirkning mht påvirkning av tyreoideafunksjon

november 2023

28 november

Vankomycin parenteral

Angitt informasjon om konsentrasjonsmåling

Vankomycin parenteral

Lagt til referanser for dosering ved redusert nyrefunksjon.

Vankomycin parenteral

Angitt TDM informasjon.

Paracetamol

Spesifisert dosering etter 2-3 døgn med maks dosering for akutt smerte
03 november

Metylfenidat

Psykofarmaka nettverket ikke enig i dosering av preparater uten modifisert frisetting

oktober 2023

06 oktober

Etomidat

Oppdatert referanse
05 oktober

Imatinib

Link til miksturlisten lagt til
03 oktober

Latanoprost

Oppdatert indikasjon basert på SPC

august 2023

25 august

Piperacillin og tazobactam

Lagt til indikasjon med dosering for behandling av mikrober følsomme ved økt eksponering

juli 2023

20 juli

juni 2023

07 juni

Perampanel

Justering av alders- og vektgrupper ihht. SPC.
02 juni

Mebeverin

Lagt til dosering for preparat med normal frisetting

mai 2023

25 mai

Nifedipin

Lagt til maksdose, i henhold til Lurbe guideline.

Pipamperon (som hydroklorid)

Endret øvre vedlikeholdsdose fra 0,6 til 1,2 mg/kg/døgn, i henhold til Kloosterboer et al.

Lamivudin

Lagt til ytterligere aldersinndeling for behandling av HIV-infeksjon av barn > 1 mnd.
24 mai

Elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid

Lagt til dosering for > 2 år og 14-25 kg
16 mai

Cefepim parenteral

Lagt til doseringer for 1-2 måneder gamle spedbarn

Ceftriakson

Redusert maksdose, med unntak for svært alvorlige tilfeller

Ceftazidim

Lagt til kontinuerlig infusjon som alternativ for barn > 1 mnd ved sepsis og alvorlig infeksjon, samt infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering.
12 mai

Dupilumab

Lagt til doseringer for barn 6 mnd-6 år med atopisk eksem.

Dupilumab

Lagt til dosering ved eosinofil øsofagitt for barn 12-18 år.
09 mai

Prednisolon oral

Dosering for nefrotisk syndrom er oppdatert i henhold til KDIGO-retningslinjer.

Amoksicillin og klavulansyre

Nedre del av doseringsintervallet for amoksicillin ved alvorlige bakterielle infeksjoner er hevet fra 60 til 80 mg/kg/døgn.
03 mai

Desmopressin

Spesifisert salt base status

april 2023

21 april

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Alder for iv bruk senket til 3 mnd og lagt til alternativ dose for korttidsbruk alder 12-18.
11 april

Vigabatrin

Spesifisert startdoser for begge indikasjoner

mars 2023

28 mars

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Oppdatert informasjon om intravenøs behandling i seksjonen advarsler og forsiktighetsregler

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Oppdatert informasjon om intravenøs behandling i seksjonen om advarsler og forsiktighet

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner
24 mars

Ceftriakson

Lagt til alternativ med 2 ganger daglig dosering for døgndoser over 2 g.

Ceftazidim

Lagt til dosering for mikroorganismer som er følsomme ved økt eksponering ("I")
17 mars

Fenylefrin parenteral

Doseringen er korrigert da tidligere dose var for høy. Lagt til indikasjon "Hypotensjon under anestesi".
13 mars

Amoksicillin og klavulansyre

Doseringsanbefalingen er endret til å kun ta utgangspunkt i amoksicillin-komponenten. Mengden klavulansyre vil avhenge av ratioen på den aktuelle formuleringen som brukes, og er oppgitt som et intervall.
06 mars

Paracetamol

Revidert doser ved milde til moderate smerter, feber.

februar 2023

23 februar

Oksykodon

Spesifisert salt i doseringen
13 februar

Amoksicillin

Lagt til dosering for infeksjoner hvor mikroben er sensitiv ved økt dosering.
03 februar

Eltrombopag

Lagt til informasjon om bivirkninger hos barn

Eltrombopag

Oppdatert trombocyttverdi ved dosering

Flekainid

Spesifisert at dosen gjelder flekainidacetat

Flekainid

Spesifisert at dosering gjelder flekainidacetat

Flekainid

spesifisert at dosering gjelder flekainidacetat

januar 2023

30 januar

Nevirapin

Oppdatert dosering

Nevirapin

Oppdatert dosering for nyfødte

Nevirapin

Ny dosering hos barn med gestasjonsalder 32-34

november 2022

18 november

Dupilumab

Lagt til doseringsanbefaling ned til 6 år på indikasjon "Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans", samt lagt til muligheten for å øke dosen hos barn med eksem (< 12 år og 15-60 kg).

oktober 2022

21 oktober

Klaritromycin

Justert maksdose som angitt i preparatomtale (SPC).

Lakosamid

Utvidet alderspenn ned til 2 år basert på preparatomtale (SPC).
10 oktober

Dekstrometorfan

Justert dosering basert på preparatomtale til Dexofan (uregistrert preparat).
05 oktober

Glykopyrronium

På grunn av tilgjengelighet av to glykopyrroniumpreparat (Sialanar og Rybrila) som ikke er bioekvivalente, så er indikasjon og doseringsanbefaling differensiert på preparatnivå for å tydeliggjøre forskjellene.

Abakavir

Justert doseringsanbefaling til barn < 3 måneder basert på "HIV ART guideline".
04 oktober

Benzatin benzylpenicillin

Oppdatert indikasjon vedr syfilis basert på guideline og preparatomtale.

september 2022

23 september

Pembrolizumab

Ny indikasjon (melanom) lagt til, basert på SPC.
05 september

Brivaracetam

Justert alderspenn basert på oppdatert SPC

august 2022

29 august

Ibuprofen (lukking av ductus arteriosus)

Ny separat monografi for bruk av ibuprofen ved lukking av ductus arteriosus hos nyfødte
26 august

Desloratadin

Lagt til informasjon om benzylalkohol i bruk av mikstur
18 august

Flukloksacillin

Diverse oppdateringer bl.a. fjernet en maksdose for nyfødte da den var feil, endret doseringsfrekvens på iv administrasjon, samt noen praktiske råd.

Lisdeksamfetamin

Lagt til at døgndosen skal gis om morgenen

Efavirenz

Doseringsangivelse endret fra ml til mg

juni 2022

28 juni

Pimecrolimus

Endret alder fra 2 år til 3 måneder
08 juni

Allopurinol

Lagt til norsk SPC som kilde