Konsentrasjonsmåling av legemidler

Når er konsentrasjonsmåling nyttig?

 • For legemidler med smalt terapeutisk område; når det er liten forskjell mellom dosen som ikke gir effekt og dosen som gir toksisk effekt  
 • Når kliniske parametere er lite egnet til å styre doseringen (f.eks. antiepileptika)
 • Ved bruk av toksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider)

Hvilke legemiddelgrupper måles konsentrasjonen av?

 • Antibiotika (f.eks. gentamicin, vancomycin)
 • Antiepileptika (f.eks. valproinsyre, fenytoin)
 • Immunsuppressiva (f.eks. takrolimus, mykofenolat)
 • Andre: digoksin, teofyllin, litium

Når i behandlingsforløpet kan konsentrasjonen måles?

 • Oppstart av ny behandling
 • Doseøkning
 • Bytte av legemiddelformulering (f. eks. fra vanlig tablett til depottablett) eller generiske preparater
 • Farmakokinetiske endringer (f.eks. ved lever- og nyresvikt)
 • Terapisvikt
 • Mistanke om non-compliance
 • Toksisitet

Dette må sees i sammenheng med klinikk.

Når tas første måling?

Som hovedregel tas første konsentrasjonsmåling av legemidlet når likevekt (steady state) er oppnådd, dvs. etter ca. 5 halveringstider. Ved mistanke om konsentrasjonsavhengige bivirkninger tidlig under behandlingen, kan serumkonsentrasjonen måles umiddelbart. Første måling tas også ofte tidligere hos premature og nyfødte. Det er viktig å avklare hvor tidlig første måling kan tas for det aktuelle legemidlet (mao når steady state inntreffer), slik at man ikke feilaktig øker dosen på bakgrunn av lav konsentrasjon før likevekten har inntrådt.

Tidspunkt for målingen i relasjon til dosering

 • Toppkonsentrasjon: For noen legemidler måles toppkonsentrasjonen for å undersøke at tilstrekkelig høy konsentrasjon er oppnådd. Målingen tas da kort tid etter siste administrasjon.
 • Bunnkonsentrasjon: For andre legemidler er det ønskelig å undersøke bunnkonsentrasjonen for å forsikre seg om at eliminasjon av legemidlet er tilfredsstillende. Prøven tas da på slutten av doseringsintervallet, rett før neste dose gis.

Sjekk alltid når prøven skal tas i relasjon til legemiddeladministrasjonen, slik at man ikke doserer ut ifra feilaktig konsentrasjon.

Oppslagsverk som omtaler konsentrasjonsmåling:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.[CK1] 

Oppdatert: 10. september 2021