Pågående forbedringer

Ved lansering av KOBLE er det en del ting som gjenstår før oppslagsverket kan sies å være helt fullstendig. Under følger en oversikt over hvilke ting som gjenstår. Se over denne listen før oppslagsverket tas i bruk. Listen oppdateres.

Bakgrunn:
Doseringsanbefalingene i KOBLE hentes i all hovedsak maskinelt ut fra en database som er felles med nederlandske Kinderformularium og samarbeidslandene Tyskland og Østerrike. Sifrene og valg av hvilke generelle termer (for eksempel «mg/kg/døgn», «ved behov», «maks») som benyttes i doseringsanbefalingene er identiske i alle fire land, slik at uoverensstemmelser og feil unngås. Alle endringer her krever godkjenning i minst to land, og av to individer i hvert land. Unntakene fra dette gjelder eventuelle doseringsanbefalinger som foreligger som såkalt fritekst; det vil si at de har et format som tilsier at ingen av de faste rubrikkene/termene egner seg. For fritekst er det tilstrekkelig med godkjenning kun fra to norske medarbeidere, men innholdet samstemmes da alltid med innholdet i de øvrige landene.

Følgende er under kontinuerlig utbedring:

Språk i doseringsanbefalinger: Det foreligger norske oversettelser av alle de generelle termene i doseringsanbefalingene, men rekkefølgen er låst til den felles databasestrukturen. Det er heller ikke rom for bruk av pragmatiske begreper tilpasset hver konkrete situasjon. Dette fører til enkelte underlige formuleringer, slik som at det istedenfor «gjentas ved behov» konsekvent står «ved behov gjenta». Av samme årsak vil det være inkonsekvent bruk av E og U for enheter (units) i begynnelsen. 

Manglende informasjon om generelle bivirkninger, advarsler og forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og egenskaper: Innholdet som er levert fra Kinderformularium inkluderer kun informasjon særskilt for barn, noe som medfører at generell info om legemidlene ikke er med. Dette hentes nå inn til hver monografi fra Norsk legemiddelhåndbok (NLH). I mellomtiden lenkes det til NLHs nettsider for søk etter aktuell informasjon der informasjon fortsatt mangler. 

Enkelte monografier er midlertidig utilgjengelige på nettsiden, grunnet behov for større oppdateringer eller korrektur. I mellomtiden kan informasjon som ikke er tilgjengelig i KOBLE fås ved direkte henvendelse til redaksjonen, gitt at ønsket informasjon er å finne i BNF-c eller kinderformularium.nl. Benytt e-postadressen post@koble.info.

Øvrige endringer som pågår kontinuerlig:

- Ytterligere korrekturlesing (mangler for avsnitt om bivirkninger, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, i enkelte monografier).
- Lenker til blandekort, MAMBA, miksturliste og OUS’ knuse-/deleliste fjernes når de ikke er relevante for aktuelt virkestoff.
- Informasjonsskriv til foreldre og barn legges til når tilgjengelig.
- Tilpasning av listen over tilgjengelige preparater opp mot doseringsanbefalinger.

På lengre sikt: Fra høsten 2021 vil doseringsanbefalingene gjennomgås systematisk og sammenliknes med markedsføringsstatus i Norge. Det kan derfor forventes merking av hvilke doseringsanbefalinger som er såkalt on- og off label, ned på indikasjons- og aldersgruppenivå.