Liraglutid

Generisk navn
Liraglutid
Handelsnavn
Victoza
ATC-kode
A10BJ02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Victoza inj, oppl 6 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi, 97 % homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Aktivering av GLP-1-reseptoren forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller, hemmer glukagonutskillelsen, forsinker ventrikkeltømningen og har en vektreduserende effekt, bl.a. pga. redusert sult og nedsatt energiinntak.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Type 2-diabetes mellitus
 • Subkutant
  • 10 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 0,6 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Etter minst 1 uke kan dosen økes til 1,2 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1,8 mg/døgn. Enkelte pasienter kan ha nytte av en ny doseøkning til 1,8 mg/døgn etter minst en uke.
Fedme/Overvekt
 • Subkutant
  • ≥ 12 år
   [2]
   • Startdose: 0,6 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen i henhold til toleranse i trinn på 0,6 mg med intervaller på minst 1 uke, til maks 3 mg/døgn fordelt på 1 dose

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner

Biguanidderivater

Metformin

Glucophage, Metformin, Metformin Medical Valley, Metformin Orifarm, Metformin Sandoz, Metformin actavis, Metformin orifarm
A10BA02
Natriumglukose-kotransportør 2 (SLGT2)-hemmere
A10BK01

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn og ungdom fra 10 år og oppover er generelt sett de samme som for voksne, med unntak av oppkast som forekom dobbelt så ofte hos ungdom sammenlignet med voksne.

Antall bekreftede hypoglykemiske episoder hos barn var høyere med liraglutid (0,58 tilfeller/pasientår) sammenlignet med placebo (0,29 tilfeller/pasientår). Hos barn behandlet med insulin før en bekreftet hypoglykemisk episode, var antallet høyere med liraglutid (1,82 tilfeller/pasientår) sammenlignet med placebo (0,91 tilfeller/pasientår). Ingen alvorlige hypoglykemiske episoder oppstod i behandlingsgruppen som fikk liraglutid.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vanlige: Reaksjoner på innstikkstedet (ca. 2%), hodepine, kvalme, oppkast, diaré, hypoglykemi (i kombinasjon med sulfonylurea), dyspepsi, redusert appetitt, abdominal distensjon, abdominalsmerter, gastroøsofageal refluks, hudutslett. 
Også rapportert: Endret smakssans, makuløse og papuløse utslett, pruritus, urtikaria, angionevrotisk ødem, enkelte tilfeller av pankreatitt, tyreoideaaffeksjon (struma, thyreoideaneoplasmer, økt kalsitonin i blod), anafylaktisk reaksjon, nedsatt nyrefunksjon, dehydrering, økt hjertefrekvens. Hypoglykemi kan forekomme. 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok: Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Skal ikke brukes hos pasienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Skal ikke brukes hos pasienter med type 2-diabetes hvor insulinbehandling er nødvendig som følge av β-cellesvikt. Skal ikke administreres intravenøst eller intramuskulært. Det er svært begrenset klinisk erfaring hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Bruk anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom hvor virkningen på ventrikkeltømmingen kan være uheldig. Det er begrenset erfaring hos pasienter med BMI ≤ 25. C-cellehyperplasi og medullær tyreoideatumor er påvist hos dyr. Relevansen for mennesker er ikke avklart. Pasientene bør informeres om det karakteristiske symptomet på akutt pankreatitt: vedvarende, kraftig magesmerte. Ved mistanke om pankreatitt bør mistenkte legemidler seponeres. Pasienter bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel.

Referanser

 1. Novo Nordisk A/S, SmPC Victoza (EU/1/09/529) Rev 21, 11-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Novo Nordisk A/S , SmPC Saxenda (EU/1/15/992/001-003) 02-06-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 14 mars 2022 12:30: Ny indikasjon: "Fedme/overvekt"

Konsentrasjonsmåling


Overdose