Gentamicin parenteral

Generisk navn
Gentamicin parenteral
Handelsnavn
Gensumycin, Gentamicin B. Braun
ATC-kode
J01GB03
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om aminoglykosider:
Aminoglykosider har en rask og bredspektret baktericid effekt på aerobe bakterier, men er også blant de mest toksiske antibiotika. Aminoglykosidene hemmer bakterienes proteinsyntese, og de har i tillegg en destabiliserende virkning på yttermembranen hos gramnegative bakterier. Bakteriedrapet er konsentrasjonsavhengig slik at høy dosering gir økt behandlingseffekt, men dette må veies mot faren for bivirkninger og et forholdsvist smalt terapeutisk vindu. Høye konsentrasjoner av aminoglykosider finnes bare i renale cortex og i det indre øret. Dette kan forklare risikoen for nefro- og ototoksisitet. Ved klinisk bruk anbefales måling av serumkonsentrasjoner for å optimalisere behandlingen og unngå bivirkninger. Aminoglykosidene elimineres via nyrene med liten effekt på tarmfloraen, og dette fører til at midlene har en relativt liten økoskygge (se L1.1 Bivirkninger). Resistens mot aminoglykosider (inkludert kryssresistens) er vanlig i mange land, men i Skandinavia er dette foreløpig lite utbredt bortsett fra hos enterokokker.

Antibakterielt spektrum gentamycin: Baktericid effekt mot en rekke aerobe og fakultative mikrober. I Norge er langt de fleste stammene innenfor enterobakteriene, Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus følsomme.

Antibakterielt spektrum aminoglykosider: De ulike aminoglykosidene har noe forskjellig antibakterielt spektrum, og dermed får de noe forskjellige anvendelsområder.

Gentamicin og tobramycin virker mot stafylokokker, inkludert de fleste betalaktamaseproduserende og meticillinresistente stammer (se L1.2.2.1 Egenskaper), og vanligvis også mot gramnegative intestinale stavbakterier. Tobramycin virker noe bedre mot Pseudomonas aeruginosa enn gentamicin. Streptokokker, pneumokokker og enterokokker er lite følsomme for aminoglykosider, men aktiviteten kan potenseres av penicillin eller andre antibiotika som virker på celleveggen. Ved høygradig gentamicinresistens (MIC > 128 mg/l) oppnås ingen synergi med celleveggsaktive antibiotika (penicilliner og glykopeptider). Anaerobe bakterier er alltid resistente.

Streptomycin har god virkning mot mykobakterier og brukes mest til behandling av tuberkulose. Kan i noen tilfeller være aktuelt ved kombinasjonsbehandling av endokarditt.

Neomycin virker på en lang rekke grampositive og gramnegative bakterier, men kan bare anvendes lokalt.

Spektinomycin er et aminocyklitol med effekt tilsvarende aminoglykosider. I Norge anvendes det kun mot gonokokker som er resistente mot andre antibiotika.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Nyfødte:

T½, Cl og Vd for nyfødte varierer i betydelig grad. T½ varierer mellom 4,9 og 14,6 timer, Cl varierer mellom 0,53 og 1,72 ml/kg/min og Vd varierer mellom 0,45 og 0,75 L/kg [Pacifici et al. 2009].

Følgende farmakokinetiske parametere hos premature har blitt observert [Avent et al. 2002]:

  < 1200 g 1200–2000 g > 2000 g
10,3 timer  6 timer  5,9 timer
Vd  0,66 L/kg  0,58 L/kg  0,57 L/kg
Cmax  8 mg/L  8,6 mg/L  8,9 mg/L

Clearance for gentamicin er redusert for nyfødte som lider av hypotermi ved hypoksisk iskemisk encefalopati (HIE) [Frymoyer et al., Mark et al., Ting et al.]

Til nyfødte under ECMO [Buck 2003, Moffett 2018]:

 • Vd: 0,5–0,75 L/kg
 • t½: 7,6–10 timer 

Eldre barn:

 • Generelt har barn kortere halveringstid og høyere clearance enn voksne [Preparatomtale (SPC)].
 • Hos barn fra 0–20 måneder og ≥ 5 kg, ble en Vd på 0,39 L/kg og en Cmax på 17,6 mg/L observert [Zakova et al. 2009].
 • Vd hos ungdom er 0,25 L/kg [Preparatomtale (SPC)].

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Gensumycin inj, oppl 40 mg/ml
Gentamicin B. Braun inf, oppl 1 mg/ml
Gentamicin B. Braun inf, oppl 3 mg/ml
Gentamicin SA skyllevæske 0,24 mg/ml
Septopal-10er-Kette specific kjede til impl 4,5 mg/kule - Krever godkjenningsfritak
Septopal-20er-Minikette specific kjede til impl 1,7 mg/kule - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Alvorlig infeksjon, Gram-negative mikroorganismer
 • Intravenøst
  • 1 måned til 12 år
   [9] [15] [16] [17]
   • 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling. Hvis gentamicin kun brukes empirisk, kan monitorering av serumkonsentrasjon utelates.

    DOSERING TIL NYFØDTE: Se doseringstabell i NBFs Nyfødtveileder.

  • 12 år til 18 år
   [2] [15] [16] [17]
   • 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
    • Ved sepsis eller kritisk syke pasienter (ved intensivavdeling) kan 6-7 mg/kg/døgn være nødvendig.
    • Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling. Hvis gentamicin kun brukes empirisk, kan monitorering av serumkonsentrasjon utelates.
Infeksjon ved hypoksisk iskemisk encefalopati (HIE), behandlet med hypotermi
Pest
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 5 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    (I henhold til nederlandske retningslinjer): 10 dager

 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 5 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    (I henhold til nederlandske retningslinjer): 10 dager

Tularemi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 5 - 7,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    (I henhold til nederlandske retningslinjer): I minst 10 dager

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosereduksjon: Avhengig av serumkonsentrasjon, intervallforlengelse: 24-48 timer
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosereduksjon: Avhengig av serumkonsentrasjon, intervallforlengelse: 48 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dosereduksjon: Avhengig av serumkonsentrasjon, intervallforlengelse: 48 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Dosereduksjon og intervallforlengelse: Avhengig av serumkonsentrasjon

Bivirkninger spesifikke for barn

Ototoksisitet og nefrotoksisitet

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om aminoglykosider:
Vanlige
: Kløe og utslett. Proteinuri, stigning i serum-kreatinin og urea. Vestibularispåvirkning med kvalme, svimmelhet og balanseforstyrrelser. 
Potensielt alvorlige: Konsentrasjonsrelatert skade av nyretubuli, vestibularisapparatet og hørselen. Nefrotoksisitet forekommer hyppig, men er som oftest reversibel. I sjeldne tilfeller er nyretoksisitet manifest først etter avsluttet behandling. Et Fanconilignende syndrom (proksimal renal tubulær dysfunksjon) kan også forekomme. Ototoksisiteten (vestibularis, hørsel) er vanligvis irreversibel, men forekommer sjeldnere. Nevromuskulær blokade- og perifer nevropati er ikke så vanlig og sees først og fremst hos pasienter med underliggende risiko. Mest potent er neomycin og streptomycin. Anemi, levkopeni, trombocytopeni og akutt forvirringstilstand forekommer sjelden. Svært sjelden alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Det må påregnes full kryssallergi innen gruppen. Aminoglykosider kan gi hypomagnesemi, særlig hos eldre. Injeksjonsvæsken kan inneholde sulfitt, forsiktighet hos astmatikere pga. økt risiko for sulfittintoleranse som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos enkelte.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om aminoglykosider:
Sterkt nedsatt nyrefunksjon, nylig behandling med aminoglykosider eller cisplatin.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kontroller nyre-, hørsels- og balansefunksjonen regelmessig under behandling, særlig hos premature, nyfødte, små barn og eldre personer (monitorer kreatinin to ganger i uken). Ved nedsatt nyrefunksjon er det ikke mulig å utelukke risiko for akkumulasjon. Måling av serumkonsentrasjon er derfor indisert.

Utvis forsiktighet med pediatriske pasienter på ECMO-behandling: farmakokinetikken for aminoglykosider kan endre seg [Buck 2003, Moffett 2018].

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om aminoglykosider:
Risiko for toksiske reaksjoner er størst hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, eldre (over 60 år) og dehydrerte som får høye doser og behandles over lang tid. Vær spesielt oppmerksom ved behandling av pasienter med stigende kreatinin. Stabilt redusert nyrefunksjon håndteres med dosereduksjon. Aminoglykosider kan forverre muskelsvakhet og bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære lidelser som f.eks. myasthenia gravis, Parkinsons sykdom eller botulisme hos spedbarn. Informer anestesiavdeling før en operasjon hvis pasienten får et aminoglykosid.

Aminoglykosider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Andre aminoglykosider

Amikacin

Amikacin Macure, Arikayce Liposomal
J01GB06

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Bramitob, Nebcina, Tobi, Tobi Podhaler, Tobi podhaler
J01GB01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Centrafarm BV, SPC Gentamicine (RVG 57571) 20-05-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2015
 3. LCI, Richtlijn Pest, 10-12-2013
 4. LCI, Richtlijn Tularemie, mei 2017
 5. Pacifici GM. , Clinical pharmacokinetics of aminoglycosides in the neonate: a review., Eur J Clin Pharmacol., 2009, Apr;65(4):, 419-27
 6. Zakova M et al., Dose derivation of once-daily dosing guidelines for gentamicin in critically ill pediatric patients. , Ther Drug Monit. , 2014, Jun;36(3):, 288-94
 7. Avent ML et al., Gentamicin and tobramycin in neonates: comparison of a new extended dosing interval regimen with a traditional multiple daily dosing regimen. , Am J Perinatol., 2002, Nov;19(8):, 413-20
 8. Coenradie S et al. , TDM Gentamicine, www.tdm-monografie.org, 08-07-2015
 9. Medellín-Garibay SE et al, Population pharmacokinetics of gentamicin and dosing optimization for infants, Antimicrob Agents Chemother, 2015, Jan;59(1), 482-9
 10. Bijleveld YA et al. , Altered gentamicin pharmacokinetics in term neonates undergoing controlled hypothermia., Br J Clin Pharmacol., 2016 , Jun;81(6), 1067-77
 11. Frymoyer A et al. , Gentamicin pharmacokinetics and dosing in neonates with hypoxic ischemic encephalopathy receiving hypothermia., Pharmacotherapy. , 2013 , Jul;33(7):, 718-26
 12. Frymoyer A et al. , Every 36-h gentamicin dosing in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy receiving hypothermia., J Perinatol. , 2013 , Oct;33(10):, 778-82
 13. Mark LF et al. , Gentamicin pharmacokinetics in neonates undergoing therapeutic hypothermia., Ther Drug Monit. , 2013 , Apr;35(2):, 217-22
 14. Ting JY et al. , Pharmacokinetics of gentamicin in newborns with moderate-to-severe hypoxic-ischemic encephalopathy undergoing therapeutic hypothermia., Indian J Pediatr. , 2015 , Feb;82(2):, 119-25
 15. Bialkowski S, et al, Gentamicin Pharmacokinetics and Monitoring in Pediatric Patients with Febrile Neutropenia. , Ther Drug Monit., 2018, 38(6), 693-98
 16. Inparajah M, et al , Once-daily gentamicin dosing in children with febrile neutropenia resulting from antineoplastic therapy., Pharmacotherapy., 2010, 30(1), 43-51
 17. McDade EJ, et al, Once-daily gentamicin dosing in pediatric patients without cystic fibrosis., Pharmacotherapy. , 2010, 30(3), 248-53

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.


Overdose