Propyltiouracil

Generisk navn
Propyltiouracil
Handelsnavn
Propyltiouracil NAF
ATC-kode
H03BA02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tioamidtyreostatika:
Karbimazol og propyltiouracil tilhører gruppen tioamider. De hemmer syntesen av tyreoideahormoner og fører til en gradvis reduksjon i serumkonsentrasjonen av T4 og T3. De kalles også for tyreostatika. Midlene virker intra- og ekstratyreoidalt.

1. Intratyreoidale virkninger: Både karbimazol og propyltiouracil virker ved å konkurrere med jodid om binding til tyreoperoksidasen, som er nøkkelenzymet i biosyntesen av tyreoideahormonene. Det fører til redusert jodering av tyreoglobulin og følgelig til redusert hormonsyntese. Ingen av midlene har direkte effekt på hormonsekresjonen. Det er et stort lager av hormoner i kolloidet og folliklene, og det tar derfor tid (1–3 uker) før hormonkonsentrasjonen i plasma synker. Pasientene er gjerne eutyreote etter 3–8 ukers behandling, alt etter størrelsen på dosen.
2. Ekstratyreoidale virkninger: Propyltiouracil hemmer perifer omdannelse av T4 til det mer aktive T3. Dette har vanligvis ingen praktisk betydning, men grunnen til at propyltiouracil ofte foretrekkes i behandlingen ved tyreotoksisk krise. Karbimazol har ikke denne effekten. Tioamidene har muligens også immunsupprimerende effekt, men den kliniske betydningen av dette er uavklart.

Tioamidene bindes intratyreoidalt. Det forklarer at den biologiske virkningen er lengre enn det plasmahalveringstiden skulle tilsi. Karbimazol virker lengst. Propyltiouracil sirkulerer proteinbundet, mens karbimazol sirkulerer i fri form. Proteinbindingen gjør at propyltiouracil i mindre grad enn karbimazol passerer placenta og i liten grad kommer over i morsmelken. Derfor har propyltiouracil vært anbefalt til behandling av hypertyreose under graviditet (spesielt i første trimester) og amming. Fordelene med bruk av propyltiouracil som første legemiddel under graviditet trekkes nå mer i tvil. Bakgrunnen er at man ved mer systematiske studier har funnet flere tilfeller av hepatitt, dels alvorlige med leversvikt. Propyltiouracil anbefales nå bare i første trimester, mens karbimazole i lavdose anbefales i andre og tredje trimester og under amming.

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

I en studie av 7 barn og ungdom med ukjente doser fra 1988 [Hoffman 1988]: (1)
T½ = 1,47 timer (med hypertyroidisme) og 1,53 timer (med eutyroid status), ikke signifikant forskjellig.
 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Propyltiouracil NAF tab 100 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hyperthyroidisme hvis alternativ ikke er mulig
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   • Startdose: 5 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Til eutyreoidisme oppnås.
    Vedlikeholdsdose: Juster dosen etter hormonnivåer eller legg til levotyroksin for vedlikehold.
   • For barn <10 år er det lite data vedrørende optimale og sikre doser. Les advarsler og forsiktighetsregler for bruk til barn før administrering.

  • 1 måned til 10 år
   • Startdose: 5 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 300 mg/døgn. Til eutyreoidisme oppnås.
    Vedlikeholdsdose: Juster dosen etter hormonnivåer eller legg til levotyroksin for vedlikehold.
   • For barn <10 år er det lite data vedrørende optimale og sikre doser. Les advarsler og forholdsregler for bruk hos barn før administrering.

  • 10 år til 12 år
   [11] [12]
   • Startdose: 75 - 225 mg/døgn fordelt på 3 doser. Det kan være et alternativ med 100-300 mg/døgn oralt i 4 doser (overhold et strengt doseringsintervall på 6 timer).
    Til eutyreoidisme oppnås.
    Vedlikeholdsdose:
    Juster dosen etter hormonnivåer eller legg til levotyroksin for vedlikehold.
  • 12 år til 18 år
   [11] [12]
   • Startdose: 225 - 300 mg/døgn fordelt på 3 doser. Det kan være et alternativ med 300-400 mg/døgn oralt i 4 doser (overhold et strengt doseringsintervall på 6 timer).
    Til eutyreoidisme oppnås.
    Vedlikeholdsdose: Juster dosen etter hormonnivåer eller legg til levotyroksin for vedlikehold.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bruk av propylthiouracil kan føre til leverskade og akutt leversvikt, som kan være dødelig. Overvåkning av leverfunksjonen og symptomer på leverskade er nødvendig, spesielt i de første 6 månedene etter behandlingsstart.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tioamidtyreostatika:
1. Lette bivirkninger opptrer hos 1–5 % av pasientene. De vanligste er utslett, leddsmerter og feber. Behandlingen må da avbrytes. Forbigående, ufarlig leukopeni sees hos en del pasienter og er ikke grunn til å stoppe behandlingen. En del pasienter kan ha lett leukopeni allerede før behandling med tyreostatika grunnet hypertyreosen. Kvalme og magesmerter om tabletten tas på tom mage.
2. Alvorlige bivirkninger er sjeldne (0,2–0,5 %). Mest fryktet er agranulocytose som gjerne opptrer i løpet av de første 3–6 behandlingsukene, men kan komme når som helst. Den er oftest reversibel ved hurtig seponering. Behandling med høye doser glukokortikoider kan være effektiv. Pasient med agranulocytose bør straks seponere tyreostatikabehandlingen og samtidig henvises til spesialist. Andre alvorlige bivirkninger er trombocytopeni, hepatitt (spesielt ved propyltiouracilbehandling), ev. med leversvikt. Polyartritt, vaskulitt og lupuslignende syndrom er rapportert etter langvarig behandling med propyltiouracil. 

Selv om ett av midlene gir bivirkninger, behøver ikke det andre gi det. Ved lette bivirkninger kan et annet tyreostatikum prøves. Ved alvorlige bivirkninger bør pasienten få annen behandling (radiojodbehandling eller thyreoideakirurgi).

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tioamidtyreostatika:
Retrosternalt struma. Tyreostatika kan imidlertid brukes preoperativt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Grunnet den økte risikoen for alvorlig og dødelig leverskade, skal preparatet ikke brukes til barn med mindre annen behandling ikke er mulig eller ikke tolereres (dette gjelder også for voksne, men effekten er mer fremhevet hos barn). Hovedsakelig observert ved doser på 300 mg/døgn og oppover, men i enkelte tilfeller allerede ved bare 50 mg/døgn.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Tioamidtyreostatika:
Pasientene informeres om risiko for infeksjon ved beinmargsdepresjon (feber, sår hals) og leversykdom. Det skal også informeres om fare for å utvikle hypotyreose under behandling, og viktigheten av å kontrollere tyreoideaprøver og justere tyreostatikadosen.

Seponering: Hos pasienter med Graves' sykdom er det vanlig å forsøke seponering etter 1–2 års behandling. Dersom verdiene for TSH-reseptorstimulerende antistoffer (TRAS / TSI) fortsatt er høye, eller pasienten fremdeles har stort struma, er residivrisikoen stor. Fravær av TRAS ved seponering er imidlertid ingen garanti mot residiv. Vedvarende remisjon inntrer hos 30–60 %. Ved residiv bør alternativ behandling overveies, men gjentatt tyreostatika behandling, ev. langtidsbehandling kan også være aktuelt hos enkelte.

Informasjon til pasienten: Feber og sår hals kan være tegn på beinmargsdepresjon. Pasienten bør ved mistanke raskt kontakte legen sin og få tatt relevante prøver (hvite blodlegemer med differensialtelling og CRP). Informasjon om dette bør gis både muntlig og skriftlig til pasienten ved behandlingens start.

Det må også informeres om viktigheten av regelmessige kontroller av tyreoideastoffskiftet og risiko for utvikling av hypotyreose under behandlingen.

Antithyreoideapreparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Hoffman WH, et al, Pharmacokinetics of propylthiouracil in children and adolescents with Graves' disease in the hyperthyroid and euthyroid states, Dev Pharmacol Ther, 1988, 11(2), 73-81
 2. FDA, Black box warning propylthiouracil, http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm164162.htm
 3. Gao Y, et al, Long-term outcomes of patients with propylthiouracil-induced anti-neutrophil cytoplasmic auto-antibody-associated vasculitis, Rheumatology (Oxford)., 2008 , Oct;47(10), 1515-20
 4. Glaser NS, et al, Organization of Pediatric Endocrinologists of Northern California Collaborative Graves' Disease Study G. Predicting the likelihood of remission in children with Graves' disease: a prospective, multicenter study, Pediatrics, 2008, Mar;121(3), e481-8
 5. Gorton C, et al, Remission in children with hyperthyroidism treated with propylthiouracil. Long-term results, Am J Dis Child, 1987 , Oct;141(10), 1084-6
 6. Karras S, et al, Toxicological considerations for antithyroid drugs in children, Expert Opin Drug Metab Toxicol., 2011 , Apr;7(4), 399-410
 7. Lian XL, et al, [The clinical characteristics of symptomatic propylthiouracil-induced hepatic injury in patients with hyperthyroidism], Zhonghua Nei Ke Za Zhi, 2004, Jun;43(6), 442-6
 8. Malozowski S, et al, Propylthiouracil-induced hepatotoxicity and death. Hopefully, never more. . , J Clin Endocrinol Metab, 2010, Jul;95(7), 3161-3
 9. Rivkees SA, et al, Dissimilar hepatotoxicity profiles of propylthiouracil and methimazole in children, J Clin Endocrinol Metab, 2010 , Jul;95(7), 3260-7
 10. Sato H, et al, Comparison of methimazole and propylthiouracil in the management of children and adolescents with Graves' disease: efficacy and adverse reactions during initial treatment and long-term outcome., J Pediatr Endocrinol Metab, 2011, 24(5-6), 257-63
 11. Aurobindo Pharma B.V, SmPC Propylthiouracil (RVG 52546) 04-01-2024, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 12. Admeda Artzneimittel GmHB, SmPC Propycil (6075593.00.00), 09/2019

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose