Ciprofloksacin

Generisk navn
Ciprofloksacin
Handelsnavn
Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Navamedic, Ciproxin
ATC-kode
J01MA02

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Ciprofloxacin Actavis tab 250 mg
Ciprofloxacin Actavis tab 500 mg
Ciprofloxacin Navamedic inf, oppl 2 mg/ml
Ciproxin granulat+væske til mikst, susp 250 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Ciproxin granulat+væske til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Fluorokinolonene virker baktericid ved at de blokkerer bakterienes DNA-gyrase og hemmer DNA-syntesen. 

Midlene har størst økoskygge av alle antimikrobielle midler. Man bør derfor begrense bruken av kinoloner. 

Antibakterielt spektrum: Ciprofloksacin og ofloksacin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter de fleste stammer av enterobakterier, Legionella og Haemophilus influenzae. Forekomsten av resistens mot fluorokinoloner har imidlertid økt betydelig hos Enterobacteriaceae (E. coli og Klebsiella spp.) gjennom de siste årene, både internasjonalt og i Norge. Ciprofloksacin har bedre effekt enn ofloksacin mot Pseudomonas aeruginosa. Pneumokokker, streptokokker og anaerobe mikrober er lite følsomme for ciprofloksacin og ofloksacin. De nyere fluorokinolonene levofloksacin og moksifloksacin har høyere aktivitet mot grampositive bakterier, til behandling av bl.a. luftveisinfeksjoner. Atypiske luftveisagens som Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophilia pneumoniae er følsomme for fluorokinoloner. Stafylokokker er i utgangspunktet følsomme, men meticillinresistente gule og hvite stafylokokker vil ofte samtidig være resistente mot fluorokinoloner. I henhold til norske retningslinjer for antibiotikabruk skal fluorokinoloner ikke brukes som førstelinjebehandling, men reserveres til bruk ved behandlingssvikt eller kompliserte infeksjoner med kinolonfølsomme mikrober.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert (Aggarwal, Lipman, Peltola, Rubio og Zhao):

  Alder Dose Cmax ss (mg/L) T½ ss (timer) Cl (L/time/kg) V (L/kg)
ORAL >3 måneder til 7 år 30 mg/kg 1,95-3,57 4,2-5,1 0,98-1,46 -
  5–17 år med CF 40 mg/kg 3,4-4,4 3,3-3,6 0,98-1,23 -
IV 0-3 måneder 20 mg/kg 2,3-3 - 0,04-0,81 0,4-3,55
  >3 måneder til 5 år 20 mg/kg 5,81-9,03 2,82-4,23 0,49-0,68 1,43-2,06
  5–17 år med CF 30 mg/kg 3,6-5,5 2,6-2,8 0,81-0,91 -

Fra studien av Payen et al. (N=55, 1 dag – 24 år) ble det observert at clearance for CF-barn var omtrent dobbelt så høy som hos ikke-CF-barn.

Doseringer

Gå raskt til:

Kompliserte urinveisinfeksjoner, pyelonefritt, sepsis og febril nøytropeni
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [13] [14] [25] [26]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Se behandlingretningslinjer for aktuell indikasjon.

 • Intravenøst
  • Prematur, Postmenstruell alder < 34 uker
   [22]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Det vitenskapelige grunnlaget for bruk av ciprofloksacin hos premature spedbarn er begrenset. Denne doseringen er basert på en populasjonsfarmakokinetisk modell (Zhao).

  • Prematur, Postmenstruell alder ≥ 34 uker
   [22]
   • 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Det vitenskapelige grunnlaget for bruk av ciprofloksacin hos premature spedbarn er begrenset. Denne doseringen er basert på en populasjonsfarmakokinetisk modell (Zhao).

  • 1 måned til 18 år
   [13] [14] [25] [26]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1200 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    Se behandlingretningslinjer for aktuell indikasjon.

Bronkopulmonale infeksjoner med Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose.
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [17] [18] [23]
   • 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    4 uker

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3] [17] [18] [23]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1200 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Se behandlingretningslinjer. Behandlingens varighet kan i henhold til nederlandske retningslinjer variere fra 10–14 dager. Ved sekvensiell behandling gå over til oral administrasjon etter et gitt antall dager.

Selektiv tarmdekontaminering for immunkompromitterte pasienter med aplasi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [13] [14] [20]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [13] [14]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 800 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.
Profylakse etter eksponering og behandling av anthrax
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [8] [9] [12] [25]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Se behandlingsretningslinjer: Ofte 60 dager ved en påvist B. anthracis-infeksjon. Seponer profylaktisk behandling hvis B. anthracis ikke påvises.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [8] [9] [12] [26]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 800 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Se behandlingsretningslinjer: Ofte 60 dager ved en påvist B. anthracis-infeksjon. Seponer profylaktisk behandling hvis B. anthracis ikke påvises.

Perianal fistel ved Crohns sykdom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [24]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
Tularemi, pest
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [27] [28]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Pest: Behandling i 10 dager, profylakse i 7 dager. Tularemi: Behandling i minst 10 dager, profylakse i minst 14 dager.

   • Tularemi: Oral behandling er 1. valg når et stort antall personer har vært utsatt for dette, samt som posteksponeringsprofylakse.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [27] [28]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 800 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Pest: Behandling i 10 dager. Tularemi: Behandling i minst 10 dager.

   • Tularemi: Dersom kun få personer har vært utsatt for dette benyttes intravenøs administrasjon. Etter bioterrorangrep, hvor et stort antall personer utsettes for dette, er intravenøs administrasjon reservert til kun et fåtall (f.eks. de tilfeller der oral administrasjon ikke er mulig).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Bør ikke tas sammen med melkeprodukter (f.eks. melk, yoghurt), mineralanriket fruktjuice (som appelsinjuice tilsatt kalsium) grunnet interaksjon med kalsiumsalter. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Kinolon antibakterielle midler

Fluorokinoloner

Levofloksacin

Levofloxacin, Levofloxacin hameln, Tavanic
J01MA12
J01MA01

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale bivirkninger som magesmerter, buksmerter, anoreksi, kvalme, oppkast, diaré, pseudomembranøs kolitt, dyspepsi, oppblåsthet. Sentral/ nevrologiske bivirkninger som hodepine, søvnforstyrrelser, svimmelhet, sløvhet, svette, parestesi, perifer nevropati, synsforstyrrelser, forvirring, kramper, urolighet, panisk reaksjon, hallusinasjoner, forstyrrelser i lukt- og smakssans samt fargesyn, angst, depresjon, tretthet. Artralgi, artropati, lever- og/ eller nyresykdommer, tromboflebitt, unormal blodstatus, takykardi, hypotensjon, anemi, asteni, feber, smerter i ekstremitetene. To tilfeller av dental dyskromi er beskrevet i litteraturen.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Vanlige: Gastrointestinale symptomer som kvalme, brekninger, magesmerter, diaré. Symptomer fra sentralnervesystemet som hodepine, tretthet, svimmelhet, søvnforstyrrelser, nedsatt reaksjonsevne. Utslett. Økning i leverenzymer. Moderat til alvorlig fotosensitivitet og -toksisitet. Soppinfeksjoner som skyldes endringer i mikrobefloraen. Øyedråper: forbigående øyesymptomer som brenning og stikking.

Potensielt alvorlige: Fluorokinoloner kan utløse kramper eller senke krampeterskelen. Psykotiske reaksjoner kan komme allerede etter første dose; i sjeldne tilfeller kan depresjon eller psykose utvikles til selvskadende atferd. Hallusinasjoner, polynevropati. Takykardi, forlenget QT-intervall, ventrikulær arytmi og torsades de pointes. Seneruptur, spesielt i akilles og noen ganger bilateralt, kan komme allerede de første par døgn etter oppstart. Risikoen kan være økt hos eldre og hos pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider. Antibiotikaassosiert diaré som pseudomembranøs kolitt, kan komme også uker etter avsluttet behandling. 
Hypersensitivitetsreaksjoner/anfylaksi, inkludert alvorlige hudreaksjoner, som kan være livstruende. Krystalluri. Hemolytisk anemi, spesielt hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (se forsiktighetsregler). Økning av leverenzymene i blod forekommer relativt ofte, men alvorlige reaksjoner som levernekrose og livstruende leversvikt er sjelden.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Epilepsi eller kjent nedsatt krampeterskel. Slagpasienter. Tidligere seneproblemer ved bruk av fluorokinoloner. Levofloksacin og moksifloksasin er kontraindisert hos barn og ungdom, gravide og ammende.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises når man bruker kinoloner til barn i vekstfasen. De skal bare brukes hvis det ikke finnes andre behandlingsalternativer.

Primærhelsetjenesten skal ikke forskrive ciprofloksacin til barn grunnet resistensproblemer.

Kinoloner er kjent for å trigge epileptiske anfall eller redusere krampeterskelen for epileptiske anfall. Ciprofloksacin bør brukes med forsiktighet hos pasienter med sykdommer i CNS som disponerer for krampeanfall. 

I dyreforsøk har artropati blitt observert i varierende grad ved administrasjon av svært store doser til unge hunder. Disse bivirkningene har derimot aldri blitt rapportert hos mennesker: Fluorokinoloner brukes derfor i økende grad til barn hvis det ikke finnes andre behandlingsalternativer, eller hvis det foreligger sterke innvendinger mot bruk av andre bredspektrede antibiotika.

Bør ikke tas sammen med melkeprodukter (f.eks. melk, yoghurt), mineralanriket fruktjuice (som appelsinjuice tilsatt kalsium) grunnet interaksjon med kalsiumsalter. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Fluorokinolonene kan påvirke bruskdannelsen og bør derfor helst ikke brukes av barn/ungdom i vekstfasen. Levofloksacin og moksifloksacin er kontraindisert hos barn og ungdom i vekstfase. Fluorokinoloner bør brukes med forsiktighet av eldre pga. nedsatt utskillelse og økt risiko for bivirkninger, inkludert tendinitt og seneruptur. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, forlenget QT-intervall eller tidligere arytmi, bradykardi, ikke korrigert hypokalemi, klinisk relevant hjertesvikt eller myasthenia gravis. Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel kan få hemolytisk anemi. Tilstanden forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men sjelden hos nordeuropeere. Behandling med fluorokinoloner må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Se melding fra Statens legemiddelverk om risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger av kinoloner.

Se Kjære helsepersonell-brev 2018 og Kjære helsepersonell-brev 2019.

Informasjon til pasient:
Evnen til å kjøre bil eller utføre arbeid som krever årvåkenhet og rask reaksjonsevne kan være nedsatt. Solarium og sterkt sollys bør unngås.

Referanser

 1. Aggarwal P, et al, Multiple dose pharmacokinetics of ciprofloxacin in preterm babies, Indian Pediatr., 2004, 41, 1001-7
 2. Belet N, et al, Ciprofloxacin treatment in newborns with multi-drug-resistant nosocomial Pseudomonas infections., Biol Neonate., 2004, 85, 263-8
 3. Church DA, Sequential ciprofloxacin therapy in pediatric cystic fibrosis: Comparative study vs. ceftazidime/tobramycin in the treatment of acute pulmonary, Pediatr Infect Dis J, 1997, 16, 97-105
 4. Chyský V, et al, Safety of ciprofloxacin in children: worldwide clinical experience based on compassionate use. Emphasis on joint evaluation., Infection, 1991, 19, 289-96
 5. Drossou-Agakidou V, et al, Use of ciprofloxacin in neonatal sepsis: lack of adverse effects up to one year, Pediatr Infect Dis J, 2004, 23, 346-9
 6. Grady R, Safety profile of quinolone antibiotics in the pediatric population, Pediatr Infect Dis J, 2003, 22, 1128-32
 7. Hampel B, et al, Ciprofloxacin in pediatrics: worldwide clinical experience based on compassionate use--safety report., Pediatr Infect Dis J, 1997, 16, 127-9
 8. Inglesby TV, et al, Anthrax as a biological weapon, 2002: updated recommendations for management, JAMA, 2002, 287, 2236-52
 9. Inglesby TV, et al, Plague as a biological weapon: medical and public health management. Working Group on Civilian Biodefense, JAMA, 2000, May 3 283(17), 2281-90
 10. Koyle MA, et al, Pediatric urinary tract infections: the role of fluoroquinolones, Pediatr Infect Dis J, 2003, 22, 1133-7
 11. Lipman J, et al, Ciprofloxacin pharmacokinetic profiles in paediatric sepsis: how much ciprofloxacin is enough?, Intensive Care Med., 2002, 28, 493-500
 12. Meyerhoff A, et al, US Food and Drug Administration approval of ciprofloxacin hydrochloride for management of postexposure inhalational anthrax., Clin Infect Dis, 2004, 39, 303-8
 13. Mullen CA, Ciprofloxacin in treatment of fever and neutropenia in pediatric cancer patients., Pediatr Infect Dis J, 2003, 22, 1138-42
 14. Paganini H, et al, Oral ciprofloxacin in the management of children with cancer with lower risk febrile neutropenia, Cancer., 2001, 91, 1563-7
 15. Peltola H, et al, Single-dose and steady-state pharmacokinetics of a new oral suspension of ciprofloxacin in children, Pediatrics, 1998, 101, 658-62
 16. Payen S, et al, Population pharmacokinetics of ciprofloxacin in pediatric and adolescent patients with acute infections, Antimicrob Agents Chemother., 2003, 47, 3170-8
 17. Rubio TT, et al, Pharmacokinetic disposition of sequential intravenous/oral ciprofloxacin in pediatric cystic fibrosis patients with acute pulmonary exacerbation, Pediatr Infect Dis J, 1997, 16, 112-7
 18. Schaad UB, et al, Ciprofloxacin as antipseudomonal treatment in patients with cystic fibrosis., Pediatr Infect Dis J., 1997, 16, 106-111
 19. van den Oever HL, et al, Ciprofloxacin in preterm neonates: case report and review of the literature, Eur J Pediatr, 1998, 157, 843-5
 20. R. Pieters, et al, Richtlijnen supportive care kinderoncologie Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis., Geraadpleegd op 29 maart 2010, http://www.erasmusmc.nl/alkg-cs/242905/242981/supcare?version=1
 21. Van Pinxteren B et al, NHG Standaard Urineweginfecties (derde herziening), Huisarts Wet, 2013, 56(6), 270-80
 22. Zhao W et al, Population pharmacokinetics of ciprofloxacin in neonates and young infants less than three months of age. , Antimicrob Agents Chemother., 2014, Nov;58(11), 6572-80
 23. Guillot E et al, Suboptimal ciprofloxacin dosing as a potential cause of decreased Pseudomonas aeruginosa susceptibility in children with cystic fibrosis., Pharmacotherapy, 2010, Dec;30(12), 1252-8
 24. Ruemmele FM et al, Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease., J Crohns Colitis, 2014, Oct;8(10), 1179-207
 25. Bayer B.V., SmPC Ciproxin suspensie (RVG 19342) 24-02-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 26. Mylan BV, SmPC Ciprofloxacine infusie (RVG 102414) 17-09-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 27. LCI, Richtlijn tularemie (laatst gewijzigd 2017), http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen
 28. LCI, Richtlijn pest (publicatiedatum 10-12-2013), http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen
 29. Yildirim P., Association Patterns in Open Data to Explore Ciprofloxacin Adverse Events, Appl Clin Inform., 2015 Dec, 16;6(4), 728-47
 30. Bayer Int, DHPC Fluorochinolonen, 29 maart 2019

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose