Levofloksacin

Generisk navn
Levofloksacin
Handelsnavn
Levofloxacin, Levofloxacin hameln, Tavanic
ATC-kode
J01MA12
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Levofloxacin hameln inf, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Levofloxacin inf, oppl 5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Quinsair inh væske, oppl 240 mg
Tavanic tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Fluorokinolonene virker baktericid ved at de blokkerer bakterienes DNA-gyrase og hemmer DNA-syntesen. 

Midlene har størst økoskygge av alle antimikrobielle midler. Man bør derfor begrense bruken av kinoloner. 

Antibakterielt spektrum: Ciprofloksacin og ofloksacin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter de fleste stammer av enterobakterier, Legionella og Haemophilus influenzae. Forekomsten av resistens mot fluorokinoloner har imidlertid økt betydelig hos Enterobacteriaceae (E. coli og Klebsiella spp.) gjennom de siste årene, både internasjonalt og i Norge. Ciprofloksacin har bedre effekt enn ofloksacin mot Pseudomonas aeruginosa. Pneumokokker, streptokokker og anaerobe mikrober er lite følsomme for ciprofloksacin og ofloksacin. De nyere fluorokinolonene levofloksacin og moksifloksacin har høyere aktivitet mot grampositive bakterier, til behandling av bl.a. luftveisinfeksjoner. Atypiske luftveisagens som Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophilia pneumoniae er følsomme for fluorokinoloner. Stafylokokker er i utgangspunktet følsomme, men meticillinresistente gule og hvite stafylokokker vil ofte samtidig være resistente mot fluorokinoloner. I henhold til norske retningslinjer for antibiotikabruk skal fluorokinoloner ikke brukes som førstelinjebehandling, men reserveres til bruk ved behandlingssvikt eller kompliserte infeksjoner med kinolonfølsomme mikrober.

Farmakokinetiske data

Studiene av Chien et al. viser at clearance (L/time/kg) for levofloksacin øker etter hvert som kroppsvekten øker.

Alder 6 måneder til 1 år 2-4 år 5-9 år 10-11 år 12-15 år
IV 0,35 0,32 0,25 0,19 0,18
Oralt 0,31 0,28 0,26 0,20 0,17

I tillegg er følgende farmakokinetiske parametere sett etter én enkeltdose på 7 mg/kg (maks. 500 mg/dose) [Chien]

  Oralt IV
Cmax (mg/L) 3,99-4,76 5,19-7,3
t½ (timer) 4,6-5,8 4-6
tmax (timer) 1,3-1,9 1
Vd (L/kg) 1,40-2,32 1,44-1,57

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
Alvorlige bakterielle infeksjoner

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Oralt
GFR 50–80 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30–50 ml/min/1,73m²: 100 % av normal dose hver gang, og intervallet mellom to doser: 24 timer
GFR 10–30 ml/min/1,73m²: 50% av normal dose hver gang, og intervallet mellom to doser: 24 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

IV
GFR 50–80 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30–50 ml/min/1,73m²:
100 % av den normale dosen hver gang og intervallet mellom to doser: 48 timer
ELLER
50 % av den normale dosen hver gang og intervallet mellom to doser: 24 timer
GFR 10–30 ml/min/1,73m²:
50 % av den normale dosen hver gang og intervallet mellom to doser: 48 timer
ELLER
25% av den normale dosen hver gang og intervallet mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Kliniske konsekvenser

Hvis doseringen ikke tilpasses den nedsatte nyrefunksjonen er det økt risiko for bivirkninger. Kinoloner kan gi nevrologiske bivirkninger som hodepine, svimmelhet, døsighet, parestesi, perifer nevropati, svekkelse av perifer sensorisk persepsjon, synsforstyrrelse og forvirring. Disse bivirkningene er vanligvis reversible og doseavhengige. Sjeldne tilfeller av kramper er rapportert, særlig hos pasienter med tidligere sykehistorie med epilepsi eller cerebrovaskulær insuffisiens.

Kinolon antibakterielle midler

Fluorokinoloner

Ciprofloksacin

Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Navamedic, Ciproxin
J01MA02
J01MA01

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, hodepine, svimmelhet, allergiske hudreaksjoner, økt nivå av leverenzymer, unormal blodstatus, kramper og myalgi.
 • Andre: artralgi, tendinopati, artritt og ustø gange. Disse bivirkningene i muskel-skjelettsystemet er reversible og forekommer hyppigere hos barn som har blitt behandlet med levofloksacin enn hos barn som har blitt behandlet med et annet antibiotikum [Noel et al.].
  Dyreforsøk har vist at bruken av fluorokinoloner hos unge forsøksdyr førte til abnormaliteter i bruskdannelsen. Dette ble ikke påvist i en studie som ble utført på små barn.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Vanlige: Gastrointestinale symptomer som kvalme, brekninger, magesmerter, diaré. Symptomer fra sentralnervesystemet som hodepine, tretthet, svimmelhet, søvnforstyrrelser, nedsatt reaksjonsevne. Utslett. Økning i leverenzymer. Moderat til alvorlig fotosensitivitet og -toksisitet. Soppinfeksjoner som skyldes endringer i mikrobefloraen. Øyedråper: forbigående øyesymptomer som brenning og stikking.

Potensielt alvorlige: Fluorokinoloner kan utløse kramper eller senke krampeterskelen. Psykotiske reaksjoner kan komme allerede etter første dose; i sjeldne tilfeller kan depresjon eller psykose utvikles til selvskadende atferd. Hallusinasjoner, polynevropati. Takykardi, forlenget QT-intervall, ventrikulær arytmi og torsades de pointes. Seneruptur, spesielt i akilles og noen ganger bilateralt, kan komme allerede de første par døgn etter oppstart. Risikoen kan være økt hos eldre og hos pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider. Antibiotikaassosiert diaré som pseudomembranøs kolitt, kan komme også uker etter avsluttet behandling. 
Hypersensitivitetsreaksjoner/anfylaksi, inkludert alvorlige hudreaksjoner, som kan være livstruende. Krystalluri. Hemolytisk anemi, spesielt hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (se forsiktighetsregler). Økning av leverenzymene i blod forekommer relativt ofte, men alvorlige reaksjoner som levernekrose og livstruende leversvikt er sjelden.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Hypersensitivitet for kinoloner, forlenget QTc-intervall, epilepsi, seneskader knyttet til bruken av fluorokinoloner.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Epilepsi eller kjent nedsatt krampeterskel. Slagpasienter. Tidligere seneproblemer ved bruk av fluorokinoloner. Levofloksacin og moksifloksasin er kontraindisert hos barn og ungdom, gravide og ammende.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises når man gir kinoloner til barn i vekstfasen. Bruken skal begrenses til tilfeller hvor det ikke finnes andre behandlingsalternativer.

 • Fluorokinoloner er sterkt resistensdrivende og skal reserveres til tilfeller hvor andre antibiotika ikke virker.
 • Forsiktighet må utvises hos barn som har tendens til kramper og hos barn med kjent risiko for forlengelse av QT-intervallet.
 • Bruk av fluorokinolon (oralt, til inhalasjon og parenteralt) øker risikoen for langvarig og muligens permanente skader på muskler og nervesystem. Forsiktighet må utvises ved forskrivning av fluorokinoloner til pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter som er organtransplanterte, og pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider. Risiko for fluorokinolonindusert senebetennelse og seneruptur kan være økt hos disse pasientene (DHPC).
 • I eksperimentelle dyreforsøk ble det observert artropati i varierende grad når svært store doser ble gitt til unge hunder. Disse bivirkningene er ikke rapportert hos mennesker: fluorokinoloner brukes derfor i stadig større grad til barn hvis det ikke finnes andre behandlingsalternativer eller hvis det foreligger alvorlige kontraindikasjoner mot bruken av andre bredspektrede antibiotika.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av fluorokinoloner:
Fluorokinolonene kan påvirke bruskdannelsen og bør derfor helst ikke brukes av barn/ungdom i vekstfasen. Levofloksacin og moksifloksacin er kontraindisert hos barn og ungdom i vekstfase. Fluorokinoloner bør brukes med forsiktighet av eldre pga. nedsatt utskillelse og økt risiko for bivirkninger, inkludert tendinitt og seneruptur. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, forlenget QT-intervall eller tidligere arytmi, bradykardi, ikke korrigert hypokalemi, klinisk relevant hjertesvikt eller myasthenia gravis. Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel kan få hemolytisk anemi. Tilstanden forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men sjelden hos nordeuropeere. Behandling med fluorokinoloner må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Se melding fra Statens legemiddelverk om risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger av kinoloner.

Se Kjære helsepersonell-brev 2018 og Kjære helsepersonell-brev 2019.

Informasjon til pasient:
Evnen til å kjøre bil eller utføre arbeid som krever årvåkenhet og rask reaksjonsevne kan være nedsatt. Solarium og sterkt sollys bør unngås.

Referanser

 1. Danisovicová A, et al, Magnetic resonance imaging in children receiving quinolones: no evidence of quinolone-induced arthropathy. A multicenter survey, Chemotherapy, 1994, 40, 209-14
 2. Arguedas A, et al, An open-label, double tympanocentesis study of levofloxacin therapy in children with, or at high risk for, recurrent or persistent acute otitis media, Pediatr Infect Dis J, 2006, 25, 1102-9
 3. Bethell DB, et al, Effects on growth of single short courses of fluoroquinolones., Arch Dis Child, 1996, 74, 44-6
 4. Bradley JS, et al, Comparative study of levofloxacin in the treatment of children with community-acquired pneumonia, Pediatr Infect Dis J, 2007, 26, 868-78
 5. Chien S, et al, Levofloxacin pharmacokinetics in children, J Clin Pharmacol., 2005, 45, 153-60
 6. Noel GJ, et al, A randomized comparative study of levofloxacin versus amoxicillin/clavulanate for treatment of infants and young children with recurrent or persistent acute otitis media., Pediatr Infect Dis J., 2008, 27, 483-9
 7. Noel GJ, et al, Comparative safety profile of levofloxacin in 2523 children with a focus on four specific musculoskeletal disorders, Pediatr Infect Dis J., 2007, 26, 879-91
 8. Schaad UB, et al, Use of fluoroquinolones in pediatrics: consensus report of an International Society of Chemotherapy commission., Pediatr Infect Dis J, 1995, 14, 1-9
 9. Bradley JS et al. , Assessment of musculoskeletal toxicity 5 years after therapy with levofloxacin., Pediatrics. , 2014, Jul;134(1), e146-53
 10. Sanofi-Aventis, SmPC Tavanic tablet (RVG 21811,21812) 15-07-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 11. Bayer Int, DHPC Fluorochinolonen, 29 maart 2019

Oppdateringer

 • 11 august 2020 14:28: Copyediting contraindications and interactions
 • 11 august 2020 14:18: Copyediting side effects
 • 11 august 2020 13:56: Copyediting general information
 • 11 august 2020 13:46: Removing drug from the monograph

Konsentrasjonsmåling


Overdose