Benzylpenicillin

Generisk navn
Benzylpenicillin
Handelsnavn
Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
ATC-kode
J01CE01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale for betalaktamasefølsomme penicilliner:
Penicillinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika, og alle midlene inneholder en betalaktamring. Penicillinene er baktericide mot mange ulike bakteriearter ved at de hemmer celleveggsyntesen. De diffunderer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, men penetrerer dårlig gjennom meningene dersom disse ikke er inflammerte. Ved inflammasjon kan konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken (CSF) øke opp til 5 % av plasmaverdien. Probenecid hemmer aktiv transport av penicilliner fra CSF til blodbanen og vil øke konsentrasjonen ytterligere. Probenecid vil også øke plasmakonsentrasjonen ved å hemme utskillelsen i nyrene. Eldre penicilliner gir liten økoskygge.

Antibakterielt spektrum: Midlene utviser tidsavhengig bakteriedrap. Tilfredsstillende effekt vil som hovedregel forutsette at konsentrasjonen på infeksjonsstedet overstiger MIC (T > MIC) minst halvparten av døgnets timer. Benzyl- og fenoksymetylpenicillin påvirker villtypen av mange grampositive kokker (streptokokker, pneumokokker, stafylokokker), gramnegative kokker (meningokokker og gonokokker), grampositive stavbakterier (Listeria, difteribakterier), visse gramnegative stavbakterier samt spiroketer (Borrelia, Treponema pallidum). Innenfor mange av disse mikrobegruppene er det imidlertid utviklet betydelige resistensproblemer pga. betalaktamaseproduksjon (stafylokokker, gonokokker) eller endringer i penicillinbindende proteiner (pneumokokker, gonokokker, viridansstreptokokker). Haemophilus influenzae har utilstrekkelig følsomhet for fenoksymetylpenicillin, og stammer med betalaktamaseproduksjon og/eller kromosomale endringer er resistente mot alle aktuelle penicilliner. Pseudomonas aeruginosa og Enterobacteriaceae er alltid resistente. Blant anaerobe bakterier er de grampositive (peptokokker, peptostreptokokker, clostridier) vanligvis følsomme, mens gramnegative (Bacteroides) vanligvis er resistente pga. betalaktamaseproduksjon.

Spesifikt for benzylpenicillin: Benzylpenicillin (penicillin G) var det første antibiotikum og er fortsatt et viktig og nyttig antibakterielt middel.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Studiene av Metsvaht et al. og Muller et al. viser at clearance for benzylpenicillin hos nyfødte øker etter hvert som kroppsvekten øker. Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert hos barn:
 

Alder Cl (ml/min/kg) V (l/kg)
Nyfødte < 1 uke, < 2000 g 4-6 timer 1,2-1,5 0,41-0,64
Nyfødte < 1 uke, > 2000 g 2-3 timer    
Nyfødte 1–4 uker, < 2000 g 2-3 timer    
Nyfødte 1–4 uker, > 2000 g 0,5-2 timer    
> 1 måneder 0,5-1,2 timer    

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Benzylpenicillin Panpharma pulv til inj/inf væske, oppl 0,6 g
Benzylpenicillin Panpharma pulv til inj/inf væske, oppl 1,2 g
Benzylpenicillin Panpharma pulv til inj/inf væske, oppl 3 g
Benzylpenicillin VM panpharma SA pulv+væske til inf oppl 1,2 g
Benzylpenicillin VM panpharma SA pulv+væske til inf oppl 3 g

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Infeksjon, sepsis
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [4]
   • 100.000 - 400.000 IE/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 24.000.000 IE/døgn. (Tilsvarer 60-240 mg/kg/døgn; maksdose 24.000.000 IE tilsvarer 14,4 g).
   • DOSERING TIL NYFØDTE: Se doseringstabell i Pediatriveilederen.

Meningitt
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [1] [3] [5] [6] [7]
   • 100.000 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser.  (Tilsvarer 60 mg/kg/døgn).
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [1] [3] [5] [6] [7]
   • 150.000 IE/kg/døgn fordelt på 3 doser.  (Tilsvarer 90 mg/kg/døgn).
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [1] [3] [5] [6] [7]
   • 150.000 IE/kg/døgn fordelt på 3 doser.  (Tilsvarer 90 mg/kg/døgn).
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [1] [3] [5] [6] [7]
   • 200.000 IE/kg/døgn fordelt på 4 doser.  (Tilsvarer 120 mg/kg/døgn).
  • 1 måned til 18 år
   [1] [3]
   • 250.000 - 400.000 IE/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 12.000.000 IE/døgn.  (Tilsvarer 150-240 mg/kg/døgn; maksdose 12.000.000 IE tilsvarer 7,2 g).
Kongenital syfilis
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [9] [10] [11]
   • Startdose: De første 7 dager etter fødsel: 100.000 IE/kg/døgn fordelt på 2 doser.  (Tilsvarer 60 mg/kg/døgn).
   • Vedlikeholdsdose: 150.000 IE/kg/døgn fordelt på 3 doser.  (Tilsvarer 90 mg/kg/døgn).
   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (infeksjon) med erfaring i bruk av benzylpenicillin for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Justering ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Justering ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Ikke mulig å gi generelle råd. En vurdering av ønsket effekt versus risiko for bivirkninger ved overdosering, samt behandlingssvikt ved underdosering, må utføres for hver pasient.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ikke mulig å gi generelle råd. En vurdering av ønsket effekt versus risiko for bivirkninger ved overdosering, samt behandlingssvikt ved underdosering, må utføres for hver pasient.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hypersensitivitetsreaksjoner, feber. Muskelnekrose og betennelse på injeksjonsstedet kan forekomme etter intramuskulær administrasjon; tromboflebitt kan forekomme etter intravenøs administrasjon. Videre, ved høye doser: interstitiell nefritt, unormal blodstatus, blodlevringsforstyrrelser.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Alvorlige bivirkninger (unntatt anafylaksi) sees vanligvis ved langvarig bruk og høye doser. Man må regne med full kryssallergi innen hele penicillingruppen og 5–7 % kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Kryssallergi mellom penicilliner og aztreonam forekommer, men er sjelden. 
Vanlige:
Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som løs avføring og kvalme. Milde allergiske reaksjoner som eksantem og makulopapulære utslett som kan ha følgesymptomer som kløe og feber. Påvirkning av normalfloraen kan gi overvekst av sopp. Ved parenteral bruk, flebitt eller tromboflebitt ved intravenøs infusjon. Risikoen kan reduseres ved å senke infusjonshastigheten og bruke mer fortynnet løsning. Smerter på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, utblanding i lidokain reduserer ubehaget (NB ikke til risikogrupper, se Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok). 
Potensielt alvorlige, men sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner med alvorlige hudreaksjoner, akutt bronkial obstruksjon og anafylaktisk sjokk. Hepatocellulær skade eller intrahepatisk kolestase (spesielt isoxazolylpenicilliner), interstitiell nefritt, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Immunologisk hemolytisk anemi kan forekomme. Nevrotoksisitet med bl.a. kramper som antas å skyldes hemning av GABAerge reseptorer, spesielt ved høye konsentrasjoner gitt parenteralt. Akutt hemorragisk kolitt. Elektrolyttforstyrrelser (hypernatremi i høye doser, spesielt parenteralt, pga. høyt innhold av natrium). Økt blødningsrisiko, risikofaktorer er underernæring som gir lavt vitamin K-opptak, nyresvikt og alvorlig infeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Kjent straksallergi mot penicilliner. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Kryssallergier og kryssresistens kan forekomme mellom penicillin-typer og (i mindre grad) med kefalosporiner. Allergiske reaksjoner i huden og slimhinnene kan noen ganger forekomme først etter 48 timer. Behandlingen skal avbrytes i slike tilfeller. Ta natriuminnholdet i betraktning ved administrering av høye doser. Unngå høye doser ved nedsatt nyrefunksjon grunnet fare for nevrotoksisitet, tubulær nekrose og anuri.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Penicillinene er lite toksiske, men vær oppmerksom på penicillinallergi og kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Pasienten må informeres om hva som kan anses som penicillinallergi og at pasienten i slike tilfeller ikke skal ha penicillin i fremtiden.

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxi TS 1a pharma, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin Viatris, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline eg, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, Velamox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Penon, Phenoxymethylpenicillin EQL, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05

Kloksacillin

Cloxacillin Navamedic, Cloxacillin Stragen, Cloxacillin VM navamedic SA, Teva-Cloxacillin
J01CF02
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav 1a pharma, Amoxicillina Acido clavulanico teva, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Augmentin, Levmentin
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases, Red Book; Report of the Committee on Infectious Diseases, Elk Grove Village, IL:, 2003, 26th ed
 3. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, Treatment of Bacterial Meningitis, Pediatrics, 1988, 81, 904-7
 4. Jacobson SJ, et al, A randomized controlled trial of penicillin vs clindamycin for the treatment of aspiration pneumonia in children., Arch Pediatr Adolesc Med, 1997, 151, 701-4
 5. Metsvaht T, et al, Pharmacokinetics of penicillin g in very-low-birth-weight neonates, Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51, 1995-2000
 6. McCracken GH Jr, et al, Clinical pharmacology of penicillin in newborn infants, J Pediatr, 1973, 82, 692-8
 7. Muller AE, et al, Pharmacokinetics of penicillin G in infants with a gestational age of less than 32 weeks, Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51, 3720-5
 8. CBO, Richlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013, 71-85
 9. HJC de Vries et al., Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Richtlijn SOA voor de tweede lijn, www.huidarts.info, 2012, 94
 10. National Institute for Public Health and the Enviroment, RIVM - National coordination Infectious disease control, Guideline Syphilis, 03-02-2023
 11. Ikuta T et al., Administration of intravenous benzylpenicillin in 13 infants born to mothers with syphilis infection: A case series, J Infect Chemother, 2021, 27(11), 1662-1664

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose