Ezetimib og simvastatin

Generisk navn
Ezetimib og simvastatin
Handelsnavn
Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka, Ezetimibe/Simvastatin Accord, Inegy
ATC-kode
C10BA02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjon av ezetimib, som hemmer absorpsjon av kolesterol og relaterte plantesteroler fra tarmen (se ezetimib L8.15.6 Egenskaper) og simvastatin som reduserer syntesen av kolesterol i lever ved å hemme enzymet HMG-CoA-reduktase. Kombinasjonen er vist å gi en sterkere reduksjon av LDL-kolesterol enn hvert legemiddel alene. Kan være egnet når statin alene ikke gir den ønskede LDL-senkning. Effekten på morbiditet og mortalitet av kombinasjonsterapi sammenlignet med simvastatin i monoterapi er undersøkt hos pasienter med gjennomgått akutt koronarsyndrom. Resultatene viste en moderat, men signifikant reduksjon i kombinasjonen kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, reinnleggelse for ustabil angina, ny revaskularisering eller hjerneslag.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Absorpsjonen og metabolismen av ezetimib er den samme hos barn, ungdom (10–18 år) og voksne – se også monografien for ezetimib.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ezetimib/Simvastatin Glenmark tab 10 mg/20 mg
Ezetimib/Simvastatin Glenmark tab 10 mg/40 mg
Ezetimib/Simvastatin Krka tab 10 mg/20 mg
Ezetimib/Simvastatin Krka tab 10 mg/40 mg
Ezetimibe/Simvastatin Accord tab 10 mg/20 mg
Ezetimibe/Simvastatin Accord tab 10 mg/40 mg
Inegy tab 10 mg/20 mg
Inegy tab 10 mg/40 mg

I Norge er det markedsført ezetimib 10 mg tabletter og simvastatin 10 mg tabletter, men ikke kombinasjonspreparat med styrke 10/10 mg. 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Homozygot familiær hyperkolesterolemi; Primær hyperkolesterolemi
  • Oralt
    • 10 år til 18 år
      [1]
      • Ezetimib/simvastatin: 10 mg/10 mg per døgn i én enkeltdose om kvelden. Øk om nødvendig med intervaller på minst 4 uker til maksimalt 10 mg/40 mg per døgn om kvelden.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

For utfyllende legemiddelomtale, se ezetimib og simvastatin.

Generelle kontraindikasjoner

For utfyllende legemiddelomtale, se ezetimib og simvastatin.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Klinisk erfaring hos barn og ungdom (10 til 17 år) er begrenset til homozygot og heterozygot familiær hyperkolesterolemi og sitosterolemi. Behandling hos barn i alderen 10- 17 år (gutter i puberteten med Tanner-skala ≥2 og jenter hvor det er gått 1 år eller mer etter første menstruasjon) bør justeres av en spesialist. Langtidseffekten (> 33 uker) har ikke blitt fastslått hos barn mellom 10 og 18 år. Grunnet mangelen på kliniske data, anbefales ikke bruk til barn i alderen < 10 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

For utfyllende legemiddelomtale, se ezetimib og simvastatin.

Lipidmodifiserende midler, kombinasjoner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

  1. Merck Sharp & Dome Ltd, SmPC Inegy (RVG 30927) 02-04-2014, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose