Liraglutid

Generisk navn
Liraglutid
Handelsnavn
Saxenda 2care4, Victoza, Victoza 2care4, Victoza abacus
ATC-kode
A10BJ02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi, 97 % homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Aktivering av GLP-1-reseptoren forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller, hemmer glukagonutskillelsen, forsinker ventrikkeltømningen og har en vektreduserende effekt, bl.a. pga. redusert sult og nedsatt energiinntak.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Saxenda 2care4 inj, oppl 6 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Victoza 2care4 inj, oppl 6 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Victoza abacus inj, oppl 6 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Victoza inj, oppl 6 mg/ml
Victoza inj, oppl 6 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Type 2-diabetes mellitus
 • Subkutant
  • 10 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 0,6 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Etter minst 1 uke kan dosen økes til 1,2 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1,8 mg/døgn. Enkelte pasienter kan ha nytte av en ny doseøkning til 1,8 mg/døgn etter minst en uke.
Fedme/Overvekt
 • Subkutant
  • ≥ 12 år
   [2]
   • Startdose: 0,6 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen i henhold til toleranse i trinn på 0,6 mg med intervaller på minst 1 uke, til maks 3 mg/døgn fordelt på 1 dose

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn og ungdom fra 10 år og oppover er generelt sett de samme som for voksne, med unntak av oppkast som forekom dobbelt så ofte hos ungdom sammenlignet med voksne.

Antall bekreftede hypoglykemiske episoder hos barn var høyere med liraglutid (0,58 tilfeller/pasientår) sammenlignet med placebo (0,29 tilfeller/pasientår). Hos barn behandlet med insulin før en bekreftet hypoglykemisk episode, var antallet høyere med liraglutid (1,82 tilfeller/pasientår) sammenlignet med placebo (0,91 tilfeller/pasientår). Ingen alvorlige hypoglykemiske episoder oppstod i behandlingsgruppen som fikk liraglutid.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vanlige: Reaksjoner på innstikkstedet (ca. 2%), hodepine, kvalme, oppkast, diaré, hypoglykemi (i kombinasjon med sulfonylurea), dyspepsi, redusert appetitt, abdominal distensjon, abdominalsmerter, gastroøsofageal refluks, hudutslett. 
Også rapportert: Endret smakssans, makuløse og papuløse utslett, pruritus, urtikaria, angionevrotisk ødem, enkelte tilfeller av pankreatitt, tyreoideaaffeksjon (struma, thyreoideaneoplasmer, økt kalsitonin i blod), anafylaktisk reaksjon, nedsatt nyrefunksjon, dehydrering, økt hjertefrekvens. Hypoglykemi kan forekomme. 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok: Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Skal ikke brukes hos pasienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Skal ikke brukes hos pasienter med type 2-diabetes hvor insulinbehandling er nødvendig som følge av β-cellesvikt. Skal ikke administreres intravenøst eller intramuskulært. Det er svært begrenset klinisk erfaring hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Bruk anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom hvor virkningen på ventrikkeltømmingen kan være uheldig. Det er begrenset erfaring hos pasienter med BMI ≤ 25. C-cellehyperplasi og medullær tyreoideatumor er påvist hos dyr. Relevansen for mennesker er ikke avklart. Pasientene bør informeres om det karakteristiske symptomet på akutt pankreatitt: vedvarende, kraftig magesmerte. Ved mistanke om pankreatitt bør mistenkte legemidler seponeres. Pasienter bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel.

Blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Biguanidderivater

Metformin

Glucophage, Metformin, Metformin Medical Valley, Metformin Orifarm, Metformin Sandoz, Metformin Zentiva, Metformin actavis, Metformin orifarm
A10BA02
Natriumglukose-kotransportør 2 (SLGT2)-hemmere
A10BK01

Referanser

 1. Novo Nordisk A/S, SmPC Victoza (EU/1/09/529) Rev 21, 11-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Novo Nordisk A/S , SmPC Saxenda (EU/1/15/992/001-003) 02-06-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 15 mars 2022 10:43: Ny indikasjon: "Fedme/overvekt"

Konsentrasjonsmåling


Overdose