Amlodipin

Generisk navn
Amlodipin
Handelsnavn
Amlodipin Accord, Amlodipin SA, Amlodipin Sandoz, Amlodipin accord, Norvasc
ATC-kode
C08CA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Reduserer blodtrykket med langsomt innsettende effekt og fremkaller liten grad av reflektorisk sympatikusstimulering. Gir derfor nesten ingen tendens til initial økning av hjertefrekvensen. Amlodipin har svak depressiv effekt på myokard, sinusknuten og ledningssystemet.

For generell informasjon, se L8.5.1 Dihydropyridiner og L8.16 Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Studien av Flynn (2006) viser at vektjustert clearance er høyere hos små barn (alder < 6 år). Små barn trenger høyere doser enn eldre barn:
Cl (oralt) 1–5 år: 1,0±0,33 L/kg/time
Cl (oralt) 6–12 år: 0,63±0,36 L/kg/time
Cl (oralt) 13-17 år: 0,40±0,16 L/kg/time
Vd 1–5 år: 44,5±12,5 L/kg
Vd 6–12 år: 27±8,8 L/kg
Vd 12-17 år: 21,6±6,4 L/kg
Det er observert stor interindividuell variasjon i eksponering.On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Amlodipin Accord tab 10 mg
Amlodipin Accord tab 5 mg
Amlodipin SA mikst 1 mg/ml
Amlodipin Sandoz tab 10 mg
Amlodipin Sandoz tab 5 mg
Amlodipin accord tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Amlodipin accord tab 5 mg - Krever godkjenningsfritak
Norvasc tab 10 mg
Norvasc tab 5 mg

Amlodipin 1 mg/ml oppløsning, produsert av Rosemont i England. For mer informasjon: se miksturlisten

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten».

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet

Doseringer

Hypertensjon
 • Oralt
  • < 1 måned
   • Det har ikke blitt utført studier for denne aldersgruppen

  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 0,6mg/kg/døgn, men ikke mer enn 20 mg/døgn.
   • Små barn (< 6 år) bør få legemidlet fordelt på 2 doser/døgn.
    Dosejustering bør ikke foretas oftere enn hver 5. til 7. dag.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Ødem, utmattelse, svimmelhet, hodepine, rødme, kvalme, magesmerter og gingival hyperplasi. Ved peritoneal dialyse kan leukocytose forekomme i dialysatet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I vanlige doser er flushing og reflektorisk takykardi meget sjeldent. Muskeltretthet og -kramper. Ellers bivirkninger som for kalsiumantagonister generelt L8.5 Bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alvorlig hypotensjon. Sirkulatorisk sjokk inkl. kardiogent sjokk. Alvorlig aortastenose. Hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises ved leversvikt fordi t½ da kan forlenges. Justering av dosen skal ikke skje oftere enn én gang hver 5. til 7. dag.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Selv om amlodipin tåles godt hos eldre pasienter, må dosen reduseres for å unngå høye plasmakonsentrasjoner. Ved bruk hos pasienter med hjertesvikt må behandlingen følges særlig nøye.

Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Dihydropyridinderivater

Nifedipin

Adalat CR, Adalat LA, Adalat Oros, Adalat XL, Nifedipin al, Nifedipin-ratiopharm, Nifedipine cf, Nifedipine leading, Nifenova
C08CA05

Referanser

 1. Tallian KB, et al., Efficacy of amlodipine in pediatric patients with hypertension, Pediatr Nephrol, 1999, 13, 304-10
 2. Flynn JT., Efficacy and safety of prolonged amlodipine treatment in hypertensive children, Pediatr Nephrol, 2005, 20, 631-5
 3. Flynn JT, et al, Population pharmacokinetics of amlodipine in hypertensive children and adolescents., J Clin Pharmacol, 2006, 46, 905-16
 4. Andersen J, et al,, Preliminary experience with amlodipine in the pediatric population, Am J Ther, 2006, 13, 198-204
 5. Von Vigier RO, et al, Antihypertensive efficacy of amlodipine in children with chronic kidney diseases., J Hum Hypertens, 2001, 15, 387-91
 6. Lee F et al. , Association between peritoneal dialysate effluent leukocytosis and amlodipine besylate. , Am J Kidney Dis, 2009, Mar;53(3):, e1-3.
 7. Pfizer BV, SPC Norvasc 5, 10 mg tablet (RVG 13348) 08-02-13, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

 • 14 januar 2022 10:08: Fjernet aldersangivelse fra til 8 år til kun under 6 år under farmakokinetikk i barn.

Konsentrasjonsmåling


Overdose