Glykopyrronium

Generisk navn
Glykopyrronium
Handelsnavn
Glycopyrronium bromide Martindale, Robinul, Rybrila, Sialanar
ATC-kode
A03AB02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Langtidsvirkende antikolinergikum som hemmer de kolinerge effektene (bronkokonstriksjon) av acetylkolin som frigjøres fra parasympatiske nerveender. Har høyere selektivitet overfor M3- enn M2-reseptorer.
Generelt for antikolinergika: Antikolinergika utøver sin effekt ved å blokkere muskarinreseptorene. Atropin, skopolamin og glykopyrron har ulik virkningsprofil. Hemningen av spyttsekresjonen er mer uttalt for skopolamin og glykopyrron enn for atropin. Den vagolytiske virkningen på hjertet (takykardi) er sterkest for atropin. Glykopyrron er et kvartært amin og passerer derfor, i motsetning til de tertiære aminer skopolamin og atropin, ikke over blod-hjerne-barrieren til sentralnervesystemet. Skopolamin passerer blod-hjerne-barrieren også ved lave doser, virker hemmende på brekningssenteret og vestibulariskjernene og kan virke profylaktisk mot bevegelsessyke. Skopolamin i høyere doser har en uttalt sederende effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for glykopyrronium(bromid) er ikke aldersavhengig etter 2 måneders alder. Det er interindividuell variabilitet [Rautakorpi 1994, Rautakorpi 1998].

Intravenøst, 5 mikrogram/kg

  t½ (min) Vd (L/kg) Cl (L/kg/time)
> 2 måneder 46,7–129,5 (28–634,1) 1,3-1,8 (0,7-3,9) 1,01-1,41 (0,32-2,22)

 

Oralt, 50 mikrogram/kg

  Cmax (mikrogram/L) Tmax (min) Biotilgjengelighet (%)
7-14 år 0,37 90 3,3

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Glycopyrronium bromide Martindale inj, oppl 200 mikrog/ml
Robinul inj, oppl 0,2 mg/ml
Rybrila mikst oppl med jordbærsmak 160 mikrog/ml
Sialanar mikst oppl 320 mikrog/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

ADVARSEL
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [17] [19] [21]
   • Preparatene "Sialanar® 320 mikrogram/ml " og "Rybrila® 160 mikrogram/ml" er IKKE byttbare grunnet ulik biotilgjengelighet.
    Biotilgjengeligheten til "Sialanar" er 20 % høyere enn for "Rybrila". Dette har konsekvenser for doseringsanbefalingen og produktene har derfor hver sin doseringsanbefaling nedenfor.

    Grunnet dobbel styrke på Sianalar sammenlignet med Rybrila vil bruk av førstnevnte mikstur gi vesentlig mindre volum/dose, noe som kan ha betydning for barn som har vanskeligheter med å svelge store mengder. 

Hypersalivasjon: Sialanar®
 • Oralt
  • 2 måneder til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
   • Startdose: 38,4 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maksimal enkeltdose: 1,9 mg/dose.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på effekt og toleranse, økes dosen hver 5.-7. dag i trinn fra 38,4 mikrogram/kg/døgn til 76,8 - 192 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 5,7 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 1,9 mg/dose.
   • Doser på opp til 656 mikrogram/kg/døgn er beskrevet i kasusrapporter.

Hypersalivasjon: Rybrila®
 • Oralt
  • 2 måneder til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [13] [14] [15] [16] [19]
   • Startdose: 48 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maksimal enkeltdose: 2,4 mg/dose.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på effekt og toleranse, økes dosen hver 5.-7. dag i trinn fra 48 mikrogram/kg/døgn til 96 - 240 mikrogram/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 7,2 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 2,4 mg/dose.
Antikolinergikum: Pre- eller intraoperativt
 • Intravenøst
  • 1 måned til 12 år
   [6] [10] [20]
   • Glykopyrroniumbromid: 4 - 8 mikrogram/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas intraoperativt. Maksimal enkeltdose: 200 mikrogram/dose.
  • 12 år til 18 år
   [20]
   • Glykopyroniumbromid: 4 - 5 mikrogram/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas intraoperativt. Maksimal enkeltdose: 400 mikrogram/dose.
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 12 år
   [10] [20]
   • Glykopyrroniumbromid: 4 - 8 mikrogram/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas intraoperativt som intravenøs administrasjon. Maksimal enkeltdose: 200 mikrogram/dose.
  • 12 år til 18 år
   [20]
   • Glykopyrroniumbromid: 4 - 5 mikrogram/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas intraoperativt som intravenøs administrasjon. Maksimal enkeltdose: 400 mikrogram/dose.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ved GFR < 30 ml/min/1,73m² øker risikoen for antikolinerge bivirkninger. Dosereduksjon kan være nødvendig.

Bivirkninger spesifikke for barn

Arytmi (inkludert bradykardi, ventrikkeltakykardi og ventrikkelflimmer), hjertestans, hypertensjon, hypotensjon, kramper og respirasjonssvikt.  

Oral administrasjon:

 • Svært vanlige (10 %): Irritabilitet, kraftig rødming, nesetetthet, redusert bronkiesekresjon, munntørrhet, forstoppelse, diaré, oppkast og urinretensjon.
 • Vanlige (1-10 %): Infeksjoner i øvre luftveier, pneumoni, urinveisinfeksjoner, uro, døsighet, neseblødning, hudutslett og feber.
 • Mindre vanlige (0,1-1 %): Hodepine, nystagmus, midriasis, dårlig ånde (halitosis), øsofaguscandidiasis, gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, pseudoobstruksjon, dehydrering og tørste.
 • Også rapportert (ukjent frekvens): Rastløshet, overaktivitet, konsentrasjonsforstyrrelser, blyghet, angst, følelse av tristhet, gråt, frustrasjon, raserianfall (tantrum), humørsvingninger, søvnløshet. Trangvinkelglaukom, fotofobi, tørre øyne, forbigående bradykardi, sinusitt, kvalme, tørr hud, redusert svetting, urge-inkontinens, hypersensitivitetsreaksjoner og angioødem. Redusert antall nøytrofile granulocytter, erytrocytter og monocytter, samt redusert kreatinin, karbondioksid og bikarbonat.

Parenteral administrasjon:
Etter intravenøs eller intramuskulær administrasjon er det også rapportert malign hypertermi og spesielt hos barn: Hjertearytmi (inkludert bradykardi, ventrikkeltakykardi og ventrikkelfibrillering), hjertestans, hypertensjon, hypotensjon, kramper og respirasjonsstans.

Boriosi et al. 2022 beskriver en høyere prevalens av luftveisobstruksjon, akutt luftveisintervensjon og laryngospasme når et antikolinergika (glykopyrronium eller atropin) brukes sammenlignet med ingen antikolinergika ved prosedyresedasjon hos barn.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Munntørrhet som over lengre tid kan forårsake karies. Andre vanlige bivirkninger er nasofaryngitt, insomni, hodepine, gastroenteritt og urinveisinfeksjon (sistnevnte hos pasienter > 75 år). Mindre vanlige bivirkninger er rhinitt, hyperglykemi, hypoestesi, atrieflimmer, palpitasjoner, hoste, epistakse, dyspepsi, utslett, muskelskjelettsmerter, urinretensjon og asteni.

Generelt for antikolinergika: Takykardi, munntørrhet, døsighet og akkomodasjonsforstyrrelser er vanlig. Arytmier, obstipasjon og urinretensjon kan forekomme. Skopolamin og atropin kan forårsake somnolens, ev. uro og forvirring (sentralt antikolinergt syndrom). Dette kan behandles med fysostigmin.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for antikolinergika: Trangvinklet glaukom. Prostatahypertrofi med urinretensjon. Tyreotoksikose, feokromocytom og feber er relative kontraindikasjoner.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Barn under 1 år og barn med Downs syndrom, spastisk paralyse eller hjerneskade kan være ekstra følsomme for antikolinerge effekter.
 • Pasienter med nyreskade bør overvåkes nøye, grunnet forlenget clearance.
 • Paradoksal eksitasjon kan forekomme hos små barn.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
(Hentet fra omtale av glykopyrron inhalasjonspulver:) Skal ikke brukes for å lindre akutte episoder med bronkospasme. Dersom paradoksal bronkospasme oppstår skal legemidlet seponeres umiddelbart. Akutte hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert. Som med andre antikolinergika, skal glykopyrron brukes med forsiktighet hos pasienter med trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min), inkludert de med terminal nyresykdom som trenger dialyse, skal legemidlet kun brukes dersom forventet nytte oppveier for mulig risiko. Forsiktighet hos pasienter med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, arytmi (unntatt stabil atrieflimmer), og forlenget QT-tid (disse pasientgruppene ble ekskludert fra de kliniske studiene, og erfaringene er derfor begrenset).
Informasjon til pasient: Ved symptomer på trangvinkelglaukom skal pasienten slutte å bruke legemidlet og kontakte lege umiddelbart.

Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Syntetiske antikolinergika, estre med en tertiær aminogruppe
A03AA04
Andre midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
A03AX15

Referanser

 1. Rautakorpi P, et al, Pharmacokinetics of glycopyrrolate in children, J Clin Anesth, 1994, May-Jun;6(3), 217-20
 2. Mier RJ, et al, Treatment of sialorrhea with glycopyrrolate.A double-blind, dose-ranging study, Arch Pediatr Adolesc Med, 2000, Dec;154(12), 1214-8
 3. Bachrach SJ, et al, Use of glycopyrrolate and other anticholinergic medications for sialorrhea in children with cerebral palsy, Clin Pediatr (Phila, 1998, Aug;37(8), 485-90
 4. Tscheng DZ, Sialorrhea - therapeutic drug options, Ann Pharmacother, 2002 , Nov;36(11), 1785-90
 5. Blasco PA, et al, Glycopyrrolate treatment of chronic drooling, Arch Pediatr Adolesc Med, 1996, Sep;150(9), 932-5
 6. Annila P, et al, Effect of pre-treatment with intravenous atropine or glycopyrrolate on cardiac arrhythmias during halothane anaesthesia for adenoidectomy in children, Br J Anaesth, 1998, Jun;80(6), 756-60
 7. Swart EL, Welk middel heeft de voorkeur bij de behandeling van speekselvloed, Apothekers Vademecum, 2002
 8. Koopmann M, Als de vloed tot wanhoop drijft: medicamenteuze behandeling van hypersalivatie, een literatuuroverzicht, Pharm Weekbl, 2004, Jul:139(27/28), 942-945
 9. Mikart Inc, FDA label Cuvposa (10-2015), www.cuvposa.com
 10. Anpharm Ltd, SPC Robinul (UK) (10-2012), www.mhra.gov.uk
 11. Rautakorpi P et al. , Pharmacokinetics and oral bioavailability of glycopyrrolate in children. , Pharmacol Toxicol., 1998, Sep;83(3), 132-4
 12. Eiland LS et al. , Glycopyrrolate for chronic drooling in children., Clin Ther. , 2012, Apr;34(4), 735-42
 13. Evatt ML et al. , Oral glycopyrrolate for the treatment of chronic severe drooling caused by neurological disorders in children. , Neuropsychiatr Dis Treat., 2011, 7, 543-7
 14. Garnock-Jones KP et al. , Glycopyrrolate oral solution: for chronic, severe drooling in pediatric patients with neurologic conditions., Paediatr Drugs., 2012, Aug 1;14(4), 263-9
 15. Zeller RS et al. , Randomized Phase III evaluation of the efficacy and safety of a novel glycopyrrolate oral solution for the management of chronic severe drooling in children with cerebral palsy or other neurologic conditions., Ther Clin Risk Manag., 2012, 8, 15-23
 16. Zeller RS et al. , Safety and efficacy of glycopyrrolate oral solution for management of pathologic drooling in pediatric patients with cerebral palsy and other neurologic conditions., Ther Clin Risk Manag., 2012, 8, 25-32
 17. Proveca Pharma Limited, SmPC Sialanar (EU/1/16/1135/001-2) 15-04-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 18. Boriosi et al., Anticholinergics and serious adverse events in pediatric procedural sedation: a report of the Pediatric Sedation Research Consortium, Paediatr Anaesth, 2022, online ahead of print
 19. Clinigen Healthcare B.V., SmPC Rybrila (RVG 125858) 15-10-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 20. Martindale Pharma, an Ethypharm Group Company, SmPC Glycopyrronium Bromide 200 micrograms/ml Solution for Injection (UK) 05-11-2019, https://www.medicines.org.uk/emc
 21. European Medicins Agency, EPAR Sialanar (EMEA/H/C/003883/0000), www.ema.europa.eu, 21 July 2016

Oppdateringer

 • 05 oktober 2022 15:38: På grunn av tilgjengelighet av to glykopyrroniumpreparat (Sialanar og Rybrila) som ikke er bioekvivalente, så er indikasjon og doseringsanbefaling differensiert på preparatnivå for å tydeliggjøre forskjellene.

Konsentrasjonsmåling


Overdose