Denosumab

Generisk navn
Denosumab
Handelsnavn
Prolia, Xgeva
ATC-kode
M05BX04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Prolia inj, oppl 60 mg/sprøyte
Xgeva inj, oppl 120 mg/1,7 ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I omsetning av bein er osteoklaster ansvarlig for nedbrytningen. De aktiveres av RANKL (reseptoraktivator av nukleær faktor kappaB-ligand), som binder seg til RANK, en reseptor i osteoklastens cellemembran. RANKL dannes i osteoblaster, og fysiologisk hemmes RANKL av osteoprotegerin. Denosumab er et humant monoklonalt antistoff analogt til osteoprotegerin, men med lengre halveringstid. Denosumab reduserer beinomsetning vurdert med beinmarkører, gir større økning i beintetthet enn bisfosfonater, og reduserer risiko for både ryggbrudd og andre brudd hos postmenopausale kvinner. Denosumab er også vist å gi reduserte plager og færre ryggbrudd hos menn med prostatakreft som behandles hormonelt, og det har motvirket skjelettrelaterte hendelser hos kreftpasienter med spredning fra solide tumorer. Det synes å være spesielt gunstig hos pasienter med kjempecelletumor, en sjelden tumor med osteoklastliknende celler.

Farmakokinetiske data

Biotilgjengelighet etter subkutan adminitrasjon: 62%
T1/2: Gjennomsnittlig 28 dager (14-55 dager)

Doseringer

Giant cell tumour of bone
 • Subkutant
  • ≥ 12 år
   [1]
   • 120 mg/dose på dag 1, 8, 15 og 29, deretter hver 4. uke.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon.

Monitorering av kalsiumnivåer i serum anbefales ved kraftig nedsatt nyrefunksjon (kreatinin clearance < 30 ml/minutt) og ved dialyse, på grunn av økt risiko for hypokalsemi hos disse pasientene.

Midler med effekt på benstruktur og mineralisering

Bisfosfonater

Alendronsyre

Alendronat Bluefish, Alendronat Mylan, Alendronat Sandoz, Alendronic Acid accord, Binosto, Fosamax
M05BA04

Pamidronsyre

Pamidronatdinatrium Pfizer
M05BA03

Risedronsyre

Actonel, Optinate Septimum
M05BA07

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen hos barn (12-18 år) er sammenliknbar med bivirkningsprofilen hos voksne. Klinisk signifikant hyperkalsemi etter seponering er rapportert hos barn etter markedsføring av legemiddelet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Gastrointestinale: Forstoppelse. Hud: Utslett. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, infeksjon i øvre luftveier. Muskel- og skjelettsystemet: Smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Isjias. Øye: Katarakt. Osteonekrose i kjeven (ONJ) er rapportert etter behandling med denosumab eller bisfosfonater. Se Kilder FDA Warning and precautions ID 3324257Alvorlige tilfeller av symptomatisk hypokalsemi, også med dødelig utfall, er rapportert. Hypokalsemi kan oppstå når som helst under behandlingen. Tegn og symptomer har omfattet endret mental tilstand, tetani, kramper og korrigert QT-tid (QTc). Sjeldne tilfeller av atypiske lårbensbrudd er rapportert.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Xgeva, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning (Amgen):

 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
 • Alvorlig, ubehandlet hypokalsemi.
 • Ikke-tilhelede lesjoner etter tann- eller munnkirurgi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Risiko for hypokalsemi. Denne risikoen er større ved større dose (hos kreftpasienter med spredning) kombinert med redusert nyrefunksjon. Ved større doser er tilskudd av kalk og vitamin D samt monitorering nødvendig. Osteonekrose i kjeven er observert ved bruk av større doser. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes før behandling.

Generelle forsiktighetsregler for gruppen monoklonale antistoffer ved muskel- og skjelettsykdommer: 

 1. Økt infeksjonsfare. Man bør være spesielt oppmerksom på reaktivering av latent tuberkulose. Før oppstart av behandling må alle spørres om tidligere tuberkulose og eksponering for slik sykdom i nærmiljø eller på reise. Testing på latent tuberkulose må utføres og alle bør ta røntgen av lungene. Det er også en fare for reaktivering av hepatitt B-infeksjon.
 2. Malignitet. Pasienter med malignitet i sykehistorien må overvåkes med tanke på reaktivering av denne sykdommen. Som regel må det gå fem år fra pasienten er ferdigbehandlet for kreftsykdom før biologisk DMARD igangsettes.
 3. Forverring av hjertesvikt. Anti-TNF-behandling må vurderes med forsiktighet hos pasienter med uttalt hjertesvikt. Legemidlet kan teoretisk skade cardiomyocytter som ved hjertesvikt uttrykker membranbundet TNF.
 4. Levende vaksiner skal ikke gis samtidig eller mindre enn 30 dager før behandling med TNF-hemmere.

Referanser

 1. Amgen Europe B.V. , SmPC Xgeva (EU/1/11/703/001 -003) 24-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Amgen, SPC Xgeva (EU/1/11/703/001 -3). Oppdateringsdato: 07.08.2020, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xgeva-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose