Alendronsyre

Generisk navn
Alendronsyre
Handelsnavn
Alendronat Bluefish, Alendronat Mylan, Alendronat Sandoz, Alendronic Acid accord, Binosto, Fosamax
ATC-kode
M05BA04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Alendronat Bluefish tab 70 mg
Alendronat Mylan tab 70 mg
Alendronat Sandoz tab 70 mg
Alendronic Acid accord tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Binosto brusetab 70 mg
Fosamax tab 70 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om bisfosfonater ved osteoporose:
Forhindrer beintap. Redusert risiko for beinbrudd er vist hos kvinner med etablert postmenopausal osteoporose (dvs. redusert beinmasse og gjennomgått brudd), hos kvinner med svært redusert beinmasse (osteoporose, T < -2,5) som ikke har kliniske brudd før start av behandling, hos personer med pågående steroidterapi uten osteoporose, samt hos kvinner og menn med nylig gjennomgått lårhalsbrudd (uansett målt beintetthet). Siden normal beinomsetning reduseres, øker risiko for sjeldne atypiske lårbeinsbrudd noe med økende behandlingslengde. Derfor er optimal behandlingslengde uavklart og må baseres på individuell vurdering av nytte og risiko ved varighet utover 5 år.

Farmakokinetiske data

Biotilgjengelighet: 0,43 %–0,56 % (svært variabelt individuelt 0,18 %–1,74 %)

Doseringer

Osteogenesis imperfecta, hemmet benresorpsjon
 • Oralt
  • 3 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [6] [9]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Alternativ: 1-2 mg/kg per uke; maksimalt 70 mg/uke.
    • Bør forskrives av spesialist med erfaring med dette legemiddelet.
    • Det vitenskapelige grunnlaget for bruk til barn er begrenset.

     

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Råd om inntak/administrasjon: Svelg tabletten med rikelig vann i oppreist (sittende eller stående) stilling, minst 30 minutter før dagens første måltid, andre legemidler eller væskeinntak (unntatt vann). Unngå liggende stilling i minimum 30 minutter etter inntak.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan utskillelse av alendronsyre reduseres. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Kliniske konsekvenser:
Gastrointestinale forstyrrelser som kvalme, diaré, magesmerter, flatulens og kramper, spesielt ved høye doser og i oppstart av behandling.
Oral overdose kan resultere i hypokalsemi, hypofosfatemi og øvre gastrointestinale bivirkninger som abdominal distensjon, halsbrann, øsofagitt, gastritt eller magesår.

Midler med effekt på benstruktur og mineralisering

Bisfosfonater

Pamidronsyre

Pamidronatdinatrium Pfizer
M05BA03

Risedronsyre

Actonel, Optinate Septimum
M05BA07
Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05BX04

Bivirkninger spesifikke for barn

Hodepine, kvalme, feber og magesmerter.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om bisfosfonater ved osteoporose:
Lette gastrointestinale bivirkninger. Øsofageal irritasjon/sårdannelse. Muskelsmerter. Utslett. Sjeldne, men alvorlige bivirkninger er osteonekrose i kjeve og atypiske brudd i lårbeinet.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Alendronat 70 mg TABLETTER (Mylan):

 • Abnormiteter i øsofagus og andre faktorer som forsinker øsofageal tømming, slik som striktur eller akalasi.
 • Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 30 minutter.
 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
 • Hypokalsemi (se også pkt. 4.4).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om bisfosfonater:
Redusert nyrefunksjon; intravenøs infusjon bør unngås ved betydelig redusert nyrefunksjon (GFR < 35 ml/min). Bør ikke gis til pasienter med sykdommer i øvre gastrointestinaltraktus som kan forhindre passasje og derved gi økt risiko for øsofagitt/ulcerasjon. Risiko for hypokalsemi. Osteonekrose i kjeven er observert, særlig ved intravenøs infusjon, men også ved peroral dosering. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes før behandling med bisfosfonater. Nødvendig forebyggende tannbehandling bør vurderes.

Referanser

 1. Ward LM, et al, Single-dose pharmacokinetics and tolerability of alendronate 35- and 70-milligram tablets in children and adolescents with osteogenesis imperfecta type I, J Clin Endocrinol Metab, 2005, Jul;90(7), 4051-6
 2. DiMeglio LA, et al, Two-year clinical trial of oral alendronate versus intravenous pamidronate in children with osteogenesis imperfecta, J Bone Miner Res, 2006, Jan;21(1), 132-40
 3. Dimeglio LA, et al, A comparison of oral and intravenous bisphosphonate therapy for children with osteogenesis imperfecta, J Pediatr Endocrinol Metab, 2005, Jan;18(1), 43-53
 4. Seikaly MG, et al, Impact of alendronate on quality of life in children with osteogenesis imperfecta, J Pediatr Orthop, 2005, Nov-Dec;25(6), 786-91
 5. Rudge S, et al, Effects of once-weekly oral alendronate on bone in children on glucocorticoid treatment, Rheumatology (Oxford). , 2005, Jun;44(6), 813-8
 6. Cho TJ, et al, Efficacy of oral alendronate in children with osteogenesis imperfecta, J Pediatr Orthop, 2005 , Sep-Oct;25(5), 607-12
 7. Lethaby C, et al, Bisphosphonate therapy for reduced bone mineral density during treatment of acute lymphoblastic leukemia in childhood and adolescence: a report of preliminary experience, J Pediatr Hematol Oncol, 2007, Sep;29(9), 613-6
 8. Wiernikowski JT, et al, Alendronate for steroid-induced osteopenia in children with acute lymphoblastic leukaemia or non-Hodgkin's lymphoma: results of a pilot study, J Oncol Pharm Pract, 2005, Jun;11(2), 51-6
 9. Vyskocil V, et al, Effect of alendronate therapy in children with osteogenesis imperfecta, Joint Bone Spine, 2005, Oct;72(5), 416-23
 10. Mylan, SPC Alendronat (05-3742). Oppdateringsdato: 02.08.2019, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/05-3742.pdf
 11. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose