Sulfadiazin

Generisk navn
Sulfadiazin
Handelsnavn
Adiazine
ATC-kode
J01EC02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Sulfonamider hemmer folinsyresyntesen som kompetetiv inhibitor av dihydropteroat syntetase (DHPS).

Antimikrobielt spektrum: Virker på en rekke mikrober, men klinisk viktigst er effekten på gramnegative stavbakterier innen gruppen enterobakterier og på grampositive kokker. Enterokokker og P. aeruginosa er alltid resistente. I kombinasjon med trimetoprim har sulfonamider også effekt mot enkelte andre medisinsk viktige mikrober som Pneumocystis jiroveci (sopp) og Toxoplasma gondii (protozo).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Adiazine tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Toksoplasmose, kongenital
 • Oralt
  • 0 måneder til 1 år
   [1] [4]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. I kombinasjon med pyrimetamin og folinsyre.
   • Behandlingsvarighet:

    Det første leveåret (12 måneder).

Toksoplasmose, postnatal
 • Oralt
  • ≥ 2 måneder
   [4]
   • 100 - 150 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 8 g/døgn. I kombinasjon med pyrimetamin og folinsyre.
   • Behandlingsvarighet:

    21 dager; Immunkompromitterte pasienter og de som bruker immunsuppressive legemidler behandles opptil 1–2 uker etter symptomfrihet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2:
Dosejustering er ikke nødvendig
 
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2:
Dosejustering er ikke nødvendig
 
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2:
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 6 timer
 
GFR < 10 ml/min/1.73 m2:
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon reduseres utskillelsen av sulfadiazin og N-acetylmetabolitten. Dette øker risikoen for bivirkninger

Ved dialyse

Ingen generelle anbefalinger kan gis

Bivirkninger spesifikke for barn

Kvalme, oppkast, diaré, svimmelhet, øresus, krystalluri, hypersensitivitetsreaksjon og unormal blodstatus.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Allergiske reaksjoner, spesielt hudreaksjoner, feber, kløe. Disse synes å være doseavhengige. Gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast, diaré. Fotosensitivitet. Soppinfeksjoner pga. endringer i den mikrobiologiske flora.

Potensielt alvorlige: Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og Henoch-Schönlein purpura og andre tegn på alvorlig hypersensitivitet. Leverreaksjoner som kan gi gulsott kan sees 3–5 dager etter oppstart. Nyreskade med kolikk, urolithiasis, hematuri og nyresteindannelse m.m. skyldes vanligvis krystalluri. Bloddyskrasier kan forekomme, men er sjeldne med dagens preparater. Mild kronisk hemolytisk anemi kan forekomme ved langtidsbehandling (se også forsiktighetsregler). Pseudomembranøs kolitt, se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt. Pankreatitt. Akutt forvirring er rapportert.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Alvorlige abnormaliteter i blodstatus, hypersensitivitet mot sulfonamider.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Det anbefales å være forsiktig med eksponering av huden for sollys eller UV-stråling grunnet risiko for fotosensitivet . Avbryt behandlingen øyeblikkelig hvis hudrelaterte symptomer oppstår. For å forhindre krystalluri anbefales tilstrekkelig væskeinntak  eller alkalinisering av urinen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Pga. risiko for krystalluri bør det sørges for tilstrekkelig diurese (minst 1 l/døgn). Ved nyresvikt eller obstruksjon i urinveiene kan sulfonamidene akkumuleres, og redusert dose eller forlenget doseintervall må vurderes. Forsiktighet også ved nedsatt leverfunksjon.

Pasienter med glukose-6-fosfatdhydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia inkludert Afghanistan, men er sjelden hos nordeuropeere) kan få hemolytisk anemi. Behandling med sulfonamider må derfor bare skje på streng indikasjon og da med lavest mulig dose.

Forsiktighet hos pasienter med økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner, så som pasienter med allergi eller bronkial astma. Selv om kryssensitivitet mellom sulfonamider og andre legemidler med en sulfonamidgruppe er rapportert, er dette ikke fastlagt og kan komme fra en generell predisponering for allergiske legemiddelreaksjoner.

Sulfonamider og trimetoprim

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Trimetoprim og derivater

Trimetoprim

InfectoTrimet, Trimetoprim
J01EA01
Kombinasjoner av sulfonamider og trimetoprim, inkl. derivater
J01EE01

Referanser

 1. Schmidt DR, et al., Treatment of infants with congenital toxoplasmosis: tolerability and plasma concentrations of sulfadiazine and pyrimethamine., Eur J Pediatr, 2006, 165, 19-25
 2. 20McLeod R et al. , Outcome of treatment for congenital toxoplasmosis, 1981-2004: the National Collaborative Chicago-Based, Congenital Toxoplasmosis Study., Clin Infect Dis. , 2006, May 15;42(10), 1383-94
 3. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 4. Heyl, SmPC Sulfadiazin-Heyl® 500 mg Tabletten (6814197.00.00), 12/2016

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose