Amiodaron

Generisk navn
Amiodaron
Handelsnavn
Amiodaron HCl hikma, Amiodaron Hameln, Amiodarone aurum, Cordarone, Cordarone IV
ATC-kode
C01BD01

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Amiodaron HCl hikma inj, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Amiodaron Hameln kons til inj/inf oppl 50 mg/ml
Amiodarone aurum inj/inf, oppl 30 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Cordarone IV inj, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Cordarone tab 100 mg
Cordarone tab 200 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Klasse III-antiarytmikum som i tillegg til å være en kaliumkanalblokker, også er natriumkanalblokker og en svak kalsiumkanalblokker og dessuten har en viss ikke-konkurrerende antagonistisk virkning på adrenerge alfa- og betareseptorer. Amiodaron inneholder to jodatomer og har kjemisk strukturlikhet med tyroksin. Amiodaron gir en markert økning av aksjonspotensialets varighet og forlenger refraktærperioden i alle deler av hjertet. Gir breddeforøkelse av QRS-komplekset. Kan gi blodtrykksfall (intravenøs injeksjon, skyldes delvis løsningsmidlet) og bradykardi, men har i liten grad negativ inotrop effekt. Tolereres derfor vanligvis godt hos pasienter med hjertesvikt og nedsatt venstre ventrikkelfunksjon og er ofte det eneste midlet som kan brukes ved arytmier hos denne pasientgruppen. Bruken begrenses av til dels alvorlige bivirkninger.

(Se evt. også Antiarytmika klasse III i Norsk Legemiddelhåndbok.)

Farmakokinetiske data

En svært liten studie (n=4, alder 1 måned til 14,9 år) viste at halveringstiden for barn kan være kortere enn for voksne (6,9 til 11,4 dager). Halveringstiden for voksne er omtrent 40 dager. Studien viste også at clearance går ned etterhvert som alderen går opp. Studien utført av Ramusovic (2013) viste at serumkonsentrasjonene hos barn i alderen 6 dager til 15 år er de samme som for voksne.

Doseringer

Alvorlig refraktær arytmi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Startdose i 10 dager.
   • Vedlikeholdsdose: 2,5 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 600 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 5 mg/kg/dose følg link til blandekort under "Administrasjon" for detaljer.
   • Vedlikeholdsdose: 5 - 15 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
    • Intravenøs administrasjon benyttes når det er behov for rask respons eller når oral administrasjon ikke er mulig.
    • Intravenøs administrasjon skal kun administreres på avdelinger med kontinuerlig overvåkning av EKG og blodtrykk.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i "Knuse-/delelisten".

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se "Miksturlisten" for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Antiarytmika, klasse I og III

Antiarytmika, klasse Ia

Kinidin

Quinidine Sulfate epic, Quinidine Sulfate sandoz
C01BA01
Antiarytmika, klasse Ic

Flekainid

Flecainid Sandoz, Flekainid SA, Tambocor, Tambocor Retard
C01BC04
C01BC03

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale plager, hypo- og hypertyreose, akutt leversvikt, lysømfintlighet, nevropati, mikroskopisk korneapresipitasjon, bradykardi, pulmonal toksisitet.

Spesifikke bivirkninger kan oppstå etter intravenøs administrasjon: reaksjon på injeksjonsstedet slik som flebitt, forbigående rødme og svetting, plutselig blodtrykksfall og økt hjerterytme, anafylaktisk sjokk.

Etter intravenøs bolusinjeksjon: risiko for alvorlig hypotensjon og kardiovaskulært kollaps. Bivirkningene er i stor grad en konsekvens av for høy dose. Den laveste effektive dosen skal derfor brukes.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Er delvis doseavhengige. Alvorlig fibroserende alveolitt og leveraffeksjon med dødelig utgang er beskrevet. Selv om proarytmisk effekt (alvorlig ventrikulær arytmi) kan forekomme med amiodaron, er det sjelden, sannsynligvis pga. de multiple virkningsmekanismene. Fotosensibilisering er vanligste bivirkning. Alle pasienter bør derfor bruke solbeskyttende salve eller krem med maksimal solfaktor og både UVA‑ og UVB‑filter. Ved sterk soleksponering kan huden bli varig gråcyanotisk misfarget. Ellers opptrer hypo‑ eller hypertyreose (pga. en rekke ulike effekter på tyreoideahormoners produksjon, metabolisme og effekter), kvalme, brekninger, tremor, ataksi, korneaavleiringer og perifer polynevropati ganske ofte.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Sinusbradykardi og alle typer AV-blokk med bradykardi eller synkope dersom pasienten ikke har pacemaker. Amiodaronindusert interstitiell pneumonitt/lungefibrose (akuttbehandling over et kort tidsrom kan likevel gis ved livstruende arytmier). Thyreoideadysfunksjon (amiodaron kan likevel benyttes ved tyroksinbehandlet hypotyreose).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Amiodaron skal bare forskrives av spesialister og under nøye overvåkning av leverfunksjon, skjoldbruskkjertelens funksjon, EKG- og røntgen thorax. Intravenøs administrasjon av amiodaron skal kun gis på avdelinger med kontinuerlig overvåkning av EKG og blodtrykk. Ved alvorlig pulmonalinsuffisiens, arteriell hypotensjon eller stabil hjertesvikt (særlig ved kardiomyopati), anbefales det å være spesielt forsiktig, og intravenøs injeksjon er kontraindisert. Påfølgende intravenøs injeksjon kan tidligst gjentas etter 15 minutter. Det er risiko for tromboflebitt ved perifer administrasjon, spesielt ved gjentatte administrasjoner. Gjentatt administrasjon bør gis i en sentral vene.

Injeksjonsvæsken inneholder benzylalkohol. "Gasping syndrome" med dødelig utfall er rapportert hos nyfødte etter administrasjon av injeksjonsvæsker som inneholder benzylalkohol, spesielt hos barn med lav fødselsvekt. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør ikke gis til pasienter med jodallergi. Før oppstart bør EKG, serum-kalium og TSH kontrolleres. Pasienten bør kontrolleres jevnlig av lege med spesiell erfaring med effekt og bivirkninger av amiodaron. Thyreoideafunksjon, EKG og leverenzymer bør kontrolleres 2-4 ganger i året og lungefunksjon årlig, ev. ved symptomer. Legen bør være spesielt oppmerksom på bivirkninger fra nervesystem, gl. thyroidea, hud og lever. Pasienten bør advares mot soling. Dosen holdes lavest mulig. Oftamologisk undersøkelse ved tegn til uklart eller nedsatt syn. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Referanser

 1. Soult JA, et al., Efficacy and safety of intravenous amiodarone for short-term treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia in children., Pediatr Cardiol, 1995, 16, 16-9
 2. Saul JP, et al, Intravenous Amiodarone Pediatric Investigators Intravenous amiodarone for incessant tachyarrhythmias in children: a randomized, double-blind, antiarrhythmic drug trial., Circulation, 2005, 112, 3470-7
 3. Paul T,, New antiarrhythmic drugs in pediatric use: amiodarone, Pediatr Cardiol, 1994, 15, 132-8
 4. Laird WP, et al., Use of intravenous amiodarone for postoperative junctional ectopic tachycardia in children., Pediatr Cardiol, 2003, 24, 133-7
 5. Drago F, et al., Amiodarone used alone or in combination with propranolol: a very effective therapy for tachyarrhythmias in infants and children., Pediatr Cardiol, 1998, 19, 445-9
 6. Knirsch W, et al., Successful treatment of atrial flutter with amiodarone in a premature neonate. Case report and literature review, Adv Neonatal Care, 2007, 7, 113-21
 7. Perry JC, et al., Pediatric use of intravenous amiodarone: efficacy and safety in critically ill patients from a multicenter protocol., J Am Coll Cardiol, 1996, 27, 1246-50
 8. McKee MR ., Amiodarone-an \"old\" drug with new recommendations, Curr Opin Pediatr, 2003, 15, 193-9
 9. Figa FH, et al, Clinical efficacy and safety of intravenous Amiodarone in infants and children, Am J Cardiol, 1994, 74, 573-7
 10. Etheridge SP, et al, Amiodarone is safe and highly effective therapy for supraventricular tachycardia in infants., Am Heart J, 2001, 141, 105-10
 11. Ramusovic S et al, Pharmacokinetics of intravenous amiodarone in children, Arch Dis Child., 2013, Dec;98(12), 989-93

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose