Ezetimib

Generisk navn
Ezetimib
Handelsnavn
Ezetimib Krka, Ezetimib Medical Valley, Ezetimib Sandoz, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Zentiva, Ezetrol
ATC-kode
C10AX09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bindes til et transportprotein for steroler i jejunums enterocytter og hemmer derved selektivt absorpsjonen av kolesterol og relaterte plantesteroler i tarmen. Dermed reduseres mengden kolesterol som tilføres lever i kylomikroner. Denne reduksjonen kan redusere aterogenesen direkte. Dessuten fører den til økt ekspresjon av leverens LDL-reseptorer som bidrar til å forsterke nedgangen av LDL-kolesterol i plasma. Imidlertid fører den reduserte kolesteroltilførselen til lever til økt endogen kolesterolsyntese. Dette begrenser effekten når det gis alene. Ezetimib reduserer totalkolesterol og LDL-kolesterol med 15–20 % og triglyserider med 5 %, mens HDL-kolesterol øker med 1–2 %. Kombinert med statin (som bl.a. hemmer kolesterolsyntesen) oppnås det en ytterligere reduksjon av LDL-kolesterol på 15–20 % sammenlignet med statin alene. Effekten på morbiditet og mortalitet av kombinasjonsterapi sammenlignet med simvastatin i monoterapi er undersøkt hos pasienter med gjennomgått akutt koronarsyndrom. Resultatene viste en moderat, men signifikant reduksjon i kombinasjonen kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, reinnleggelse for ustabil angina, ny revaskularisering eller hjerneslag.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for ezetimib er sammenlignbar for barn og voksne:

 • Absorpsjon: rask.
 • Tmax = 1–2 timer (aktiv metabolitt), 4–12 timer (ezetimib).
 • Plasmaproteinbinding: 88–92 % (aktiv metabolitt), 99,7 % (ezetimib).
 • Metabolisme: glukuronideres i leveren til det aktive stoffet, ezetimibglukuronid. Ezetimib og den aktive metabolitten gjennomgår det enterohepatiske kretsløpet.
 • Eliminasjon: omtrent 78 % i avføringen, hovedsakelig som ezetimib og omtrent 11 % i urinen, hovedsakelig som den aktive metabolitten.
 • = omtrent 22 timer (ezetimib, aktiv metabolitt).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ezetimib Krka tab 10 mg
Ezetimib Medical Valley tab 10 mg
Ezetimib Sandoz tab 10 mg
Ezetimibe Accord tab 10 mg
Ezetimibe Zentiva tab 10 mg
Ezetrol tab 10 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Primær hyperkolesterolemi, homozygot familiær hyperkolesterolemi, homozygot sitosterolemi (fytosterolemi)
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [1] [2]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer.

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Økning i ALAT og/eller ASAT: I en studie med pediatriske pasienter (6 til 10 år) med heterozygot familiær eller ikke-familiær hyperkolesterolemi (n = 138), ble en økning i ALAT og/eller ASAT (≥ 3 X øvre normalverdi (ULN), påfølgende) sett hos 1,1 % (1 pasient) av pasientene i ezetimibgruppen sammenlignet med 0 % i placebogruppen. Det var ingen økning i CK (≥ 10 ganger øvre normalverdi (ULN)). Ingen tilfeller av myopati ble rapportert.

(SPC Ezetrol 08/2021).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hodepine, abdominalsmerter og diaré. Gitt sammen med statiner også obstipasjon, kvalme og myalgi.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Skal ikke gis sammen med statin ved aktiv leversykdom. Leverenzymer bør kontrolleres ved oppstart og under behandlingen. Skal ikke inntas sammen med gallesyrebindende resiner, som vil hemme absorpsjonen.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Klinisk erfaring hos barn og ungdom (i alderen 6 til 17 år) er begrenset til homozygot og heterozygot familiær hyperkolesterolemi og sitosterolemi. Behandling av barn skal justeres av en spesialist. Langtidseffekten > 33 uker har ikke blitt fastslått for barn i alderen mellom 10 og 18 år eller for > 12 uker hos barn fra 6–10 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Skal ikke gis sammen med statin ved aktiv leversykdom. Leverenzymer bør kontrolleres ved oppstart og under behandlingen. Skal ikke inntas sammen med gallesyrebindende resiner, som vil hemme absorpsjonen.

Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

HMG-CoA-reduktasehemmere

Atorvastatin

Atorvastatin Accord, Atorvastatin Hexal, Atorvastatin Sandoz, Atorvastatin Xiromed, Atorvastatin-ratiopharm, Lipitor
C10AA05
C10AA03

Rosuvastatin

Crestor, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin Xiromed
C10AA07

Simvastatin

Simvahexal, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Hexal, Simvastatin Sandoz, Zocor
C10AA01
Midler som øker utskillelsen av gallesyre

Kolestyramin

Colestyramin orifarm, Colestyramin ratiopharm, Colestyramin-ratiopharm, Quantalan, Questran, Questran Loc
C10AC01

Referanser

 1. MSD, SPC Ezetrol (RVG 28626) 05-02-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Kusters D et al, Efficacy and Safety of Ezetimibe Monotherapy in Children with Heterozygous Familial or Nonfamilial Hypercholesterolemia, J Pediatr., 2015, Jun;166(6), 1377-84

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose