Romiplostim

Generisk navn
Romiplostim
Handelsnavn
Nplate
ATC-kode
B02BX04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Romiplostim er et fusjonsprotein mellom Fc-delen av immunglobulinet og et peptid som stimulerer trombopoietinreseptoren. Dette fører til økt blodplateproduksjon.

Farmakokinetiske data

De farmakokinetiske parameterne for romiplostim varierer kraftig hos både barn og voksne, og har derfor ingen prediktiv verdi.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Nplate pulv til inj væske, oppl 125 mikrog
Nplate pulv+væske til inj oppl 250 mikrog
Nplate pulv+væske til inj oppl 500 mikrog

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Idiopatisk trombocytopenisk purpura
 • Subkutant
  • ≥ 1 år
   [1]
   • Startdose: 1 mikrogram/kg/dose én gang i uken. Maks: 10 mikrogram/kg/uke. Titrer dosen avhengig av trombocyttverdien:
    <50 × 109/liter: Øk ukentlig med 1 mikrogram/kg.
    >150 x 109/liter: Reduser ukentlig med 1 mikrogram/kg.
    >250 x 109/liter: Avbryt administrasjon til trombocyttverdien har falt til <150 x 109/liter, og gjenoppta deretter med en dose som er 1 mikrogram/kg lavere enn forrige dose.
   • Bør forskrives av pediater med erfaring innen hematologi.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Trombocytopeni (pga. økt retikulinmengde i beinmargen), søvnløshet, svimmelhet, hodepine, kvalme, myalgi og artralgi. Ved økt platetall utover referanseområdet er det risiko for trombotiske komplikasjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør ikke gis til pasienter med myelodysplastisk syndrom pga. faren for utvikling av akutt levkemi.

Kontroll og oppfølging: Telling av blodplater bør gjøres jevnlig. Dersom blodplatetallet begynner å falle etter en periode med respons på romiplostim, bør man vurdere måling av antiromiplostim antistoffer i blod samt undersøkelse av beinmargen med tanke på infiltrasjon med retikulin.

Vitamin K og andre hemostatika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Vitamin K

Fytomenadion (Vitamin K)

KA-Vit, Ka-Vit unimedic, Konakion MM, Konakion Novum, Konakion novum, Konakion orifarm, Vitacon
B02BA01
Blodkoagulasjonsfaktorer

Koagulasjonsfaktor IX

Alprolix, BeneFIX, Idelvion, Immunine, Octanine, Refixia
B02BD04
Andre systemiske hemostatika
B02BX05

Referanser

 1. Amgen Europe BV, SmPC Nplate (EU/1/08/497/005-008) 27-02-2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose