Pembrolizumab

Generisk navn
Pembrolizumab
Handelsnavn
Keytruda
ATC-kode
L01FF02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Hodgkins lymfom, residiv eller refraktær
  • Intravenøst:
   • ≥ 3 - 18 år: On-label
 • Melanom:
  • Intravenøst:
   • ≥ 12 - 18 år: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Keytruda 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske:

 • Indikasjoner:
  • Klassisk Hodgkins lymfom (cHL): KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne og pediatriske pasienter i alderen 3 år og eldre med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ.
  • Melanom: KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre
   med avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom.
   KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år
   og eldre med stadium IIB-, IIC- eller III-melanom og som har gjennomgått fullstendig reseksjon (se
   pkt. 5.1).
 • Dosering:
  • Barn ≥3 år med cHL og barn ≥12 år med melanom:
   Som monoterapi: 2 mg/kg kroppsvekt (opptil maks. 200 mg) hver 3. uke.
 • Administrasjonsmåte: KEYTRUDA er til intravenøs bruk. Den må administreres ved infusjon over 30 minutter. KEYTRUDA skal ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusinjeksjon. 

(SPC til Keytruda 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, EU/1/15/1024/002, Dato for siste MT fornyelse: 24. mars 2020).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Keytruda kons til inf oppl 25 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Hodgkins lymfom, residiv eller refraktær
 • Intravenøst
  • ≥ 3 år
   [1]
   • 2 mg/kg/dose en gang hver 3. uke. Maks: 200 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Gis som IV infusjon over 30 minutter.
    On-label

Melanom
 • Intravenøst
  • ≥ 12 år
   [1]
   • 2 mg/kg/dose en gang hver 3. uke. Maks: 200 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Gis som IV infusjon over 30 minutter.
    On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Feber, oppkast, hodepine, magesmerter, anemi, hoste og forstoppelse er rapportert hos minst 20 % av barna som behandles med pembrolizumab.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme B.V., SmPC Keytruda EU/1/15/1024/001 (31-3-2021), www.emea.europa.eu

Oppdateringer

 • 23 september 2022 10:33: Ny indikasjon (melanom) lagt til, basert på SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose