Pembrolizumab

Generisk navn
Pembrolizumab
Handelsnavn
Keytruda
ATC-kode
L01FF02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Hodgkins lymfom, residiv eller refraktær
  • Intravenøst:
   • ≥ 3 - 18 år: On-label
 • Melanom:
  • Intravenøst:
   • ≥ 12 - 18 år: On-label

Preparatomtale

Preparatomtale

Keytruda 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske:

 • Indikasjoner:
  • Klassisk Hodgkins lymfom (cHL): KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne og pediatriske pasienter i alderen 3 år og eldre med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ.
  • Melanom: KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre
   med avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom.
   KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år
   og eldre med stadium IIB-, IIC- eller III-melanom og som har gjennomgått fullstendig reseksjon (se
   pkt. 5.1).
 • Dosering:
  • Barn ≥3 år med cHL og barn ≥12 år med melanom:
   Som monoterapi: 2 mg/kg kroppsvekt (opptil maks. 200 mg) hver 3. uke.
 • Administrasjonsmåte: KEYTRUDA er til intravenøs bruk. Den må administreres ved infusjon over 30 minutter. KEYTRUDA skal ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusinjeksjon. 

(SPC til Keytruda 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, EU/1/15/1024/002, Dato for siste MT fornyelse: 24. mars 2020).

Tilgjengelige preparater

Keytruda kons til inf oppl 25 mg/ml

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Hodgkins lymfom, residiv eller refraktær
 • Intravenøst
  • ≥ 3 år
   [1]
   • 2 mg/kg/dose en gang hver 3. uke. Maks: 200 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Gis som IV infusjon over 30 minutter.
    On-label

Melanom
 • Intravenøst
  • ≥ 12 år
   [1]
   • 2 mg/kg/dose en gang hver 3. uke. Maks: 200 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Gis som IV infusjon over 30 minutter.
    On-label

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Feber, oppkast, hodepine, magesmerter, anemi, hoste og forstoppelse er rapportert hos minst 20 % av barna som behandles med pembrolizumab.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme B.V., SmPC Keytruda EU/1/15/1024/001 (31-3-2021), www.emea.europa.eu

Oppdateringer

 • 22 september 2022 12:43: Ny indikasjon (melanom) lagt til, basert på SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose