Ibuprofen (lukking av ductus arteriosus)

Generisk navn
Ibuprofen (lukking av ductus arteriosus)
Handelsnavn
Pedea
ATC-kode
C01EB16

Ibuprofen (lukking av ductus arteriosus)

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere er kjent etter intravenøs administrasjon til premature nyfødte (Hirt et al. 2008, Van Overmeire et al. 2001, Aranda et al. 1997):

  PNA 0-3 timer  (n=21) PNA 3 dager (n=93) PNA 5 dager       (n=93)
Cmax (mg/L) 1 dose (10 mg/kg): 180.6 ± 11.1 1 dose (10 mg/kg): 33.3-43.5 3 doser (10-5-5 mg/kg): 28.4-42.4
t½ (timer) 30.5 ± 4.2 42.2-43.1 19.7-26.8
Cl (ml/time/kg) 2.1 ± 0.3 9.5 ± 6.8 10.8 ± 6.5
Vd (ml/kg) 62.1 ± 3.9 357 ± 121 349 ± 152

PNA= Postnatal alder

Følgende farmakokinetiske parametere er kjent etter oral administrasjon til premature nyfødte (Barzilay et al. 2012, Sangtawesin et al. 2006, Sharma, Garg, and Narang 2003):

Cmax (10 mg/kg) n=55 20.1-31.8 mg/L
Tmax n=55 3-17 timer
t½ n=20 15.7 ± 3.8 timer
Vd n=22 313 ml/kg

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Lukking av ductus arteriosus:
  • Intravenøst:
   • Gestasjonsalder < 34 uker, postnatal alder < 72 timer: On-label
   • Gestasjonsalder > 34 uker, postnatal alder ≥ 72 timer: Off-label
  • Oralt: Off-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Pedea 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning:

 • Indikasjoner: 
  • Behandling av hemodynamisk signifikant persisterende ductus arteriosus hos premature nyfødte spedbarn med gestasjonsalder under 34 uker.
 • Dosering:
  • En behandlingskur er definert som tre intravenøse injeksjoner med Pedea gitt med 24 timers intervaller. Den første injeksjonen skal gis etter de første 6 timene etter fødselen. Ibuprofendosen justeres i henhold til kroppsvekt:
   • Første injeksjon: 10 mg/kg
   • Andre og tredje injeksjon: 5 mg/kg
  • Dersom anuri eller manifest oliguri inntreffer etter første eller andre dose, bør ikke neste dose gis før urinutskillelsen er normalisert.
   Dersom ductus arteriosus ikke lukkes 48 timer etter siste injeksjon eller dersom den åpnes på nytt, kan en ny kur på tre doser (som ovenfor) gis.
   Dersom tilstanden ikke endres etter andre behandlingskur, kan kirurgi være påkrevd.

(SPC til Pedea 5 mg/ml injeksjonsvæske, EU/1/04/284/001/NO, dato for siste MT-fornyelse: 29.07.2009).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Pedea inj, oppl 5 mg/ml

For oral administrasjon bruk ibuprofen mikstur med egnet styrke og akseptable hjelpestoffer for premature og nyfødte. Fortynn med melk til akseptabel osmolalitet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Oral administrasjon: Bruk en ibuprofen mikstur med egnet styrke og akseptable hjelpestoffer for premature/ nyfødte. Fortynn med melk til akseptabel osmolalitet.

Doseringer

Lukking av ductus arteriosus
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 37 uker
   [5] [6]
   • Postnatal alder < 72 timer 
    Dag 1: 10 mg/kg fødselsvekt i 1 dose.
    Dag 2:   5 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 3:   5 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    On-label ved gestasjonsalder < 34 uker.
    Off-label ved gestasjonsalder > 34 uker.

    Postnatal alder 72-108 timer
    Dag 1: 14 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 2:   7 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 3:   7 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Off-label

    Postnatal alder ≥108 timer
    Dag 1: 18 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    Dag 2:   9 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    Dag 3:   9 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    Off-label

    * Hvis den nåværende vekten er blitt høyere enn fødselsvekten, bør dosen beregnes basert på nåværende vekt.

    • Dersom ductus arteriosus ikke er lukket på dag 3, kan en ny kur gis med en gang. Dosene skal baseres på nåværende postnatal alder, men det skal gis samme dose på dag 1 som på dag 2 og 3. 
    • Dersom ductus arteriosus ikke lukkes 48 timer etter siste injeksjon, eller dersom den åpnes på nytt, kan en ny kur på 3 doser gis. Gi den 2. kuren med doser basert på nåværende postnatal alder (vanlig regime med dobbel dose på dag 1 ift dag 2 og 3).
 • Oralt
  • gestasjonsalder < 37 uker
   [2] [5] [6] [8] [9]
   • Postnatal alder < 72 timer 
    Dag 1: 10 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 2:   5 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 3:   5 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Postnatal alder 72-108 timer
    Dag 1: 14 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 2:   7 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Dag 3:   7 mg/kg fødselsvekt i 1 dose
    Postnatal alder ≥108 timer
    Dag 1: 18 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    Dag 2:   9 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    Dag 3:   9 mg/kg fødselsvekt* i 1 dose
    * Hvis den nåværende vekten er blitt høyere enn fødselsvekten, bør dosen beregnes basert på nåværende vekt.

    Off-label

    • Dersom ductus arteriosus ikke er lukket på dag 3, kan en ny kur gis med en gang. Dosene skal baseres på nåværende postnatal alder, men det skal gis samme dose på dag 1 som på dag 2 og 3. 
    • Dersom ductus arteriosus ikke lukkes 48 timer etter siste injeksjon, eller dersom den åpnes på nytt, kan en ny kur på 3 doser gis. Gi den 2. kuren med doser basert på nåværende postnatal alder (vanlig regime med dobbel dose på dag 1 ift dag 2 og 3).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Svært vanlige (> 10%): Nøytropeni, trombocytopeni, økt serumkreatinin, redusert natrium. Bronkopulmonal dysplasi.
 • Vanlige (1-10%): Intraventrikulær blødning, periventrikulær leukomalasi, lungeblødning, nekrotiserende enterokolitt, tarmperforasjon, oliguri, væskeretensjon, hematuri.
 • Mindre vanlige (0,1-1%): Hypoksemi, gastrointestinal blødning, akutt nyresvikt.  
 • Også rapportert (ukjent frekvens): Pulmonal hypertensjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Livstruende infeksjon. 
 • Aktiv blødning, særlig ved intrakranial eller gastrointestinal blødning.
 • Trombocytopeni (<50 x 109/L) eller koagulasjonsforstyrrelser.
 • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 
 • Signifikant hjertesykdom hvor patens av ductus arteriosus er nødvendig for tilfredsstillende pulmonært eller systemisk blodomløp (f.eks. pulmonal atresi, alvorlig Fallots tetrade, kritisk aortakoarktasjon).
 • Kjent eller mistenkt nekrotiserende enterokolitt.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Forebyggende bruk under graviditet: Skal ikke brukes forebyggende under graviditet.
 • Forhøyet bilirubin: Skal ikke brukes til spedbarn med markant forhøyede bilirubinkonsentrasjoner.
 • Bruk ved GA < 27 uker: Det er vist at lukningshastigheten av ductus arteriosus hos premature nyfødte spedbarn med gestasjonsalder under 27 uker er lav (33 til 50 %) ved anbefalte doseringsregimer.
 • EKG før administrasjon: Før administrering av Pedea bør det utføres adekvat ekkokardiografisk undersøkelse for å detektere hemodynamisk signifikant persisterende ductus arteriosus samt ekskludere pulmonal hypertensjon og medfødt ductusavhengig hjertefeil.
 • Hemmet plateaggregering: Ibuprofen kan hemme plateaggregering. Nyfødte bør derfor monitoreres med hensyn til tegn på blødning.
 • Hypoksemi: Dersom hypoksemi oppstår under eller etter infusjon av Pedea, bør pulmonalt trykk følges nøye.
 • Anuri/ oliguri: Dersom anuri eller manifest oliguri inntreffer etter første eller andre dose, bør ikke neste dose gis før urinutskillelsen er normalisert. 
 • Maskere infeksjon: Ibuprofen kan maskere tegn på infeksjon.
 • CYP-polymorfisme og påvirkning av effekt: Ibuprofen metaboliseres hovedsakelig av CYP2C8 og CYP2C9. CYP2C-polymorfismer påvirker ikke virkningen av ibuprofen ved lukking av ductus arteriosus.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Andre midler for hjerteterapi

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Prostaglandiner
C01EA01
Andre midler for hjerteterapi
C01EB06

Referanser

 1. Barzilay, B. et al, Pharmacokinetics of oral ibuprofen for patent ductus arteriosus closure in preterm infants, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2012, 97 (2), F116-9
 2. Sharma, P.K. et al, Pharmacokinetics of oral ibuprofen in premature infants, J Clin Pharmacol, 2003, 43(9), 968-73
 3. Aranda, J. V. et al, Pharmacokinetics and protein binding of intravenous ibuprofen in the premature newborn infant., Acta Paediatr, 1997, 86 (3), 289-93
 4. Orphan Europe SARL, SPC Pedea (EU/1/04/284/001) Rev 14;18-06-2019, www.ema.europa.eu
 5. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie,, Expert opinie , 13 nov 2018
 6. Hirt, D. et al , An optimized ibuprofen dosing scheme for preterm neonates with patent ductus arteriosus, based on a population pharmacokinetic and pharmacodynamic study, Br J Clin Pharmacol, 2008, 65 (5), 629-36
 7. Van Overmeire, B. et al, Ibuprofen pharmacokinetics in preterm infants with patent ductus arteriosus, Clin Pharmacol Ther, 2001, 70(4), 336-43
 8. Sangtawesin, V. et al, Oral ibuprofen prophylaxis for symptomatic patent ductus arteriosus of prematurity, J Med Assoc Thai, 2006, 89(3), 314-21
 9. Ohlsson, A. et al, Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight (or both) infants., Cochrane Database Syst Rev, 2018, Sep 28;9(9), Cd003481

Oppdateringer

 • 29 august 2022 08:16: Ny separat monografi for bruk av ibuprofen ved lukking av ductus arteriosus hos nyfødte

Konsentrasjonsmåling


Overdose