Allopurinol

Generisk navn
Allopurinol
Handelsnavn
Allopur, Allopurinol Aristo, Allopurinol Orion, Allopurinol Sandoz, Allopurinol al, Zyloric
ATC-kode
M04AA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Minsker produksjonen av urinsyre ved å hemme enzymet xantinoksidase som omdanner hypoxantin via xantin til urinsyre. Hovedmetabolitten (oksypurinol) er også farmakologisk aktiv. Nyrenes evne til å utskille xantin/hypoxantin er langt større enn evnen til å skille ut urinsyre. Allopurinol reduserer dessuten den totale purinsyresyntesen hos de fleste pasienter med urinsyregikt. Reduserer urinsyrekonsentrasjonen i plasma og urin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Det foreligger ingen kjente farmakokinetiske data for barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Allopur tab 100 mg
Allopur tab 300 mg
Allopurinol Aristo tab 100 mg
Allopurinol Aristo tab 300 mg
Allopurinol Orion tab 100 mg
Allopurinol Orion tab 300 mg
Allopurinol Sandoz tab 100 mg
Allopurinol Sandoz tab 300 mg
Allopurinol al tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Zyloric tab 100 mg
Zyloric tab 300 mg

Allopurinol injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.
Allopurinol 10 mg/ml mikstur: Produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.
 • Inntak og mat: Allopurinol bør helst tas etter mat, eller i forbindelse med mat, for å unngå gastrointestinale plager. Dersom daglig dose overstiger 300 mg og gastrointestinal intoleranse påvises, kan et oppdelt doseregime være nødvendig (SPC Allopur). 

Doseringer

Glykogenlagringsdefekt
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   • 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (metabolske lidelser) med erfaring i bruk av allopurinol for denne indikasjonen.

Hyperurikemi, tumorlysesyndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]
   • 300 mg/m²/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 600 mg/døgn. (Tilsvarende 10-20 mg/kg/døgn).
   • Start 24-48 timer før cellegiftbehandling.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [7]
   • 200 - 300 mg/m²/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 400 mg/døgn.
Lesch-Nyhan, HPRT-mangel
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [6] [8] [9]
   • 4 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Justering av startdosen er ikke nødvendig. Dosér i henhold til serumurinsyre.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon kan akumulering av allopurinol og den aktive metabolitten oksipurinol forekomme. Dette øker risikoen for toksisitet.

Klinisk effekt: Øker muligens risikoen for hypersensitivitetsreaksjoner, som for eksempel alvorlige hudreaksjoner. Trombocytopeni, agranulocytose og aplastisk anemi er rapportert. Symptomer på overdose inkluderer kvalme, oppkast, diaré og svimmelhet.

Bivirkninger spesifikke for barn

Risiko for hypersensitivitet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dermatitter og urtikarialignende utslett. Forbigående patologiske leverenzymnivåer samt transitorisk leukopeni er beskrevet. Det er rapportert tilfelle av dødelig forløpende eksfoliativ dermatitt. Kvalme og brekninger, spesielt ved høye doser. Hypersensitivitetssyndrom også kjent som legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Allopurinol tolereres bedre når det administreres etter et måltid. Tilstrekkelig væskeinntak (2–3 L/m²/døgn) og nøytral eller lett basisk urin er ønskelig. Juster dosen ved nedsatt nyrefunksjon og/eller svekket leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kan initialt utløse urinsyregiktanfall, og de første 6 månedene bør det gis kolkisin eller et NSAID profylaktisk. Ved nytt anfall trenger en ikke ta pause i behandlingen med allopurinol. Ved nedsatt nyrefunksjon bør dosen av allopurinol reduseres. Ved toføs urinsyregikt kan det i startfasen være indisert å kombinere allopurinol med et urikosurikum (probenecid). For øvrig vil det sjelden være behov for slik kombinasjon. Forsiktighet ved nyreaffeksjon. Kan utløse hypersensitivitetsreaksjoner, inkludert makulopapulært utslett, hypersensitivitetssyndrom (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer også kjent som DRESS), Stevens-Johnson syndrom, og toksisk epidermal nekrolyse. Allopurinol bør da seponeres umiddelbart, og ikke reintroduseres.
Informasjon til pasient: Adekvat væskeinntak (minst 2 liter/døgn).

Giktmidler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Preparater uten virkning på urinsyreomsetningen

Kolkisin

Colchicine, Colchicine ria, Colchicine rph, Colchicine tiofarma, Colchicine wockhardt, Colrefuz, Kolkisin Tiofarma
M04AC01

Referanser

 1. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 2. Goldman SC, et al, A randomized comparison between rasburicase and allopurinol in children with lymphoma or leukemia at high risk for tumor lysis, Blood, 2001, May 15;97(10), 2998-3003
 3. Krakoff IH, et al, Hyperuricemia in neoplastic disease in children: prevention with allopurinol, a xanthine oxidase inhibitor, Pediatrics, 1968, Jan;41(1), 52-6
 4. Masson E, et al, Allopurinol inhibits de novo purine synthesis in lymphoblasts of children with acute lymphoblastic leukemia, Leukemia, 1996, Jan;10(1), 56-60
 5. Pui CH, et al, Urate oxidase in prevention and treatment of hyperuricemia associated with lymphoid malignancies, Leukemia, 1997 , Nov;11(11), 1813-6
 6. Cochat P, et al, Nephrolithiasis related to inborn metabolic diseases, Pediatr Nephrol, 2010, Mar;25(3), 415-24
 7. Smalley RV, et al , Allopurinol: intravenous use for prevention and treatment of hyperuricemia, J Clin Oncol, 2000, Apr;18(8), 1758-63
 8. Torres RJ, et al, Efficacy and safety of allopurinol in patients with hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase deficiency, Metabolism, 2007, Sep;56(9):, 1179-86
 9. Cameron JS, et al, Gout, uric acid and purine metabolism in paediatric nephrology, Pediatr Nephrol, 1993, Feb;7(1), 105-18
 10. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 11. Orifarm Healthcare, SPC Allopur (5376, 6561). Oppdateringsdato: 30.12.2021, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05376.pdf

Oppdateringer

 • 08 juni 2022 12:33: Lagt til norsk SPC som kilde

Konsentrasjonsmåling


Overdose