Flukloksacillin

Generisk navn
Flukloksacillin
Handelsnavn
Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
ATC-kode
J01CF05

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnitt ± SD) ble funnet hos nyfødte og spedbarn (N=66) etter en eller flere iv doser på 25-50 mg/kg [Adrianzén Vargas 2004, Pullen 2006]:

Alder t½ (timer) Cl (L/kg/time) Vd (L/kg)
Nyfødte/spedbarn 2,6 ± 1,6 0,12-0,18 0,45

Flukloksacillin absorberes dårlig ved per oral administrasjon. Den orale absorpsjonen hos voksne er ca. 55 % (på tom mage), hos barn ca. 48 % (Herngren 1987). Samtidig matinntak vil i stor grad redusere absorpsjonen av flukloksacillin.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Flucloxacillin altamedics kaps 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Flucloxacilline mylan kaps 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Heracillin granulat til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Staphycid pulv til sirup 250 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak

Flukloksacillin pulver til injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

For å redusere risikoen for lokal og øsofageal irritasjon/bivirkning anbefales det å innta fluklosacillin med rikelig drikke, samt holde seg i oppreist posisjon en stund etter inntak.

Inntak og mat: Mat reduserer sannsynligvis absorpsjon av flukloksacillin og dermed serumkonsentrasjon av flukloksacillin. Det anbefales derfor å ta flukloksacillin 1 time før eller 2 timer etter måltid hvis mulig. Dersom dette påvirker etterlevelsen kan flukloksacillin tas med mat.

Mikstur: Mikstur har en svært ubehagelig smak: Bruk kapsler når det er mulig (Baguley 2012).

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [7]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
  • 1 måned til 12 år
   [7]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
  • 12 år til 18 år
   [7]
   • 1500 mg/døgn fordelt på 3 doser. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [15] [16] [17] [18] [19]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Ved infeksjoner hos nyfødte forårsaket av S. aureus, kan dosen økes til 150 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.

  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [15] [16] [17] [18] [19]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Ved infeksjoner hos nyfødte forårsaket av S. aureus, kan dosen økes til 150 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.

  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [15] [16] [17] [18] [19]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Ved infeksjoner hos nyfødte forårsaket av S. aureus, kan dosen økes til 150 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.

  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [15] [16] [17] [18] [19]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Ved infeksjoner hos nyfødte forårsaket av S. aureus, kan dosen økes til 150 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.

  • 1 måned til 12 år
   [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 12 år til 18 år
   [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19]
   • 6 g/døgn fordelt på 4 doser. Maksimal enkeltdose: 2 g/dose.
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [7]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
  • 1 måned til 18 år og < 30 kg
   [7]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
  • 1 måned til 18 år og ≥ 30 kg
   [7]
   • 3000 mg/døgn fordelt på 3 doser. Dersom compliance tillater det, bør døgndosen fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.
   • Behandlingsvarighet:

    5–10 dager

Infeksjon ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 50 - 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 6 g/døgn. Det anbefales å gi døgndosen fordelt på 4 doser for at konsentrasjon blir over MIC i mer enn 50% av behandlingstiden.
 • Intravenøst

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Oral bruk: Dosejustering er ikke nødvendig.

Intravenøs bruk:

 • GFR ≥ 10 ml/min/1,73m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR < 10 ml/min/1,73m2Dosejustering er kun nødvendig ved bruk av høy intravenøs dose av flukloksacillin (150-200 mg/kg/døgn) over lengre tid; en dosereduksjon bør vurderes etter 10 dagers behandling.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon er halveringstiden av flukloksacillin og hydroksymetylmetabolitten forlenget. Dosejustering er kun nødvendig når høy dose av flukloksacillin brukes over lengre tid hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Klinisk effekt: Nevrotoksisitet, f.eks. kramper oppstår ved høye intravenøse doser. Flukloksacillin utskilles hovedsakelig via urin; ca. 55 % i uendret form ved oral administrasjon, ca. 10 % som den aktive metabolitten 5-hydroksymetylflukloksacillin, og ca. 5 % som inaktiv metabolitt. Flukloksacillin er sterkt proteinbundet. Hos kritisk syke pasienter kan hypoalbuminemi oppstå, noe som resulterer i redusert proteinbinding og dermed høyere fri fraksjon mens totalkonsentrasjonen forblir den samme. Proteinbindingen av flukloksacillin kan reduseres fra 95 % til 30 %. Den økte frie konsentrasjonen kan føre til at toksisitet oppstår tidligere, men clearance øker også, noe som fører til en reduksjon i totalkonsentrasjonen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt, kvalme, oppkast, diaré. Ved bruk av høye doser: Nøytropeni, leukopeni.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Kryssallergi og kryssresistens: Kryssallergi og kryssresistens med andre β-lactam antibiotika slik som kefalosporiner kan forekomme.
 • Nedsatt leverfunksjon og porfyri: Forsiktighet må utvises ved nedsatt leverfunksjon og hos pasienter med porfyri i tidligere sykehistorie.
 • Pseudomembranøs kolitt: Hvis pseudomembranøs kolitt oppstår, skal flukloksacillin-behandlingen avbrytes og egnet behandling igangsettes.
 • Risiko for hyperbilirubinemi: Hos barn < 6 måneder kan serumkonsentrasjonen være relativt høyere på grunn av forsinket renal clearance. Vær spesielt oppmerksom hos nyfødte på grunn av risiko for hyperbilirubinemi; høy parenteral dose flukloksacillin kan indusere kernicterus hos et gulfarget spedbarn fordi flukloksacillin kan fortrenge bilirubin fra proteinbindingsstedene. Vær oppmerksom på at miksturer med flukloksacillin kan inneholde konserveringsmidlet natriumbenzoat som kan gi gulsott hos nyfødte.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxi TS 1a pharma, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin Viatris, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline eg, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, Velamox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Penon, Phenoxymethylpenicillin EQL, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Kloksacillin

Cloxacillin Navamedic, Cloxacillin Stragen, Cloxacillin VM navamedic SA, Teva-Cloxacillin
J01CF02
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav 1a pharma, AmoxiClav hikma, Amoxicillina Acido clavulanico teva, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Augmentin, Levmentin
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Adrianzén Vargas MR, et al, Pharmacokinetics of intravenous flucloxacillin and amoxicillin in neonatal and infant cardiopulmonary bypass surgery., Eur J Cardiothorac Surg, 2004, 25, 256-60
 3. Price JD, et al, Flucloxacillin in the treatment of infectious conditions in children., Curr Med Res Opin., 1975, 3, 77-82
 4. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of flucloxacillin in preterm and term neonates., Ther Drug Monit., 2006, 28, 351-8
 5. Rodriguez-Solares A, et al, A comparative study of the efficacy, safety and tolerance of azithromycin, dicloxacillin and flucloxacillin in the treatment of children with acute skin and skin-structure infections, J Antimicrob Chemother., 1993, 31, 103-9
 6. Steer JA, et al, Teicoplanin versus flucloxacillin in the treatment of infection following burns., J Antimicrob Chemother., 1997, 39, 383-92
 7. Aurobindo Pharma BV, SPC Floxapen suspensjon (RVG 14314), 09-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 14 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h14314.pdf
 8. Aurobindo Pharma BV, SPC Floxapen injeksjon (RVG 05990), 19-09-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 9. Baguley D et al, Prescribing for children - taste and palatability affect adherence to antibiotics: a review. , Arch Dis Child, 2012, Mar;97(3), 293-7
 10. Bons SCS et al., NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (Tweede herziening)
 11. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 12. Ibrahim, L. F.,et al, Efficacy and safety of intravenous ceftriaxone at home versus intravenous flucloxacillin in hospital for children with cellulitis (CHOICE): a single-centre, open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial, Lancet Infect Dis, 2019, 19 (5), 477-486
 13. Ibrahim, L. F.,et al, Evaluating an admission avoidance pathway for children in the emergency department: outpatient intravenous antibiotics for moderate/severe cellulitis., Emerg Med J , 2017, 34 (12, 780-785
 14. Herngren, L. et al., Pharmacokinetics of free and total flucloxacillin in newborn infants, Eur J Clin Pharmacol , 1987, 32 (4):, 403-9
 15. Howden, B. P. et al, The efficacy of continuous infusion flucloxacillin in home therapy for serious staphylococcal infections and cellulitis., J Antimicrob Chemother, 2001, 48 (2), 311-4
 16. Landersdorfer, C. B. et al., Population pharmacokinetics at two dose levels and pharmacodynamic profiling of flucloxacillin, Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51 (9), 3290-7
 17. Leder, K. et al, The clinical efficacy of continuous-infusion flucloxacillin in serious staphylococcal sepsis, J Antimicrob Chemother, 1999, 43 (1), 113-8
 18. Ulldemolins, M.et al, Flucloxacillin dosing in critically ill patients with hypoalbuminaemia: special emphasis on unbound pharmacokinetics, J Antimicrob Chemother , 2010, 65 (8), 1771-8
 19. Wilkes, S. et al, Population pharmacokinetic modelling of total and unbound flucloxacillin in non-critically ill patients to devise a rational continuous dosing regimen, Int J Antimicrob Agents , 2019, 53 (3), 310-317

Oppdateringer

 • 18 august 2022 14:24: Diverse oppdateringer bl.a. fjernet en maksdose for nyfødte da den var feil, endret doseringsfrekvens på iv administrasjon, samt noen praktiske råd.

Konsentrasjonsmåling


Overdose