Dopamin

Generisk navn
Dopamin
Handelsnavn
Dopamin
ATC-kode
C01CA04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dopamin har sammensatte effekter fordi det stimulerer en rekke reseptorer i en rekke celler og vev. Det påvirker bl.a. hemodynamiske, renale, respiratoriske og endokrine funksjoner. Dopamins egenskaper mht. reseptorselektivitet gjør at virkningsprofilen varierer med dosen. Dopamin dilaterer nyre- og mesenterialkar allerede i lave konsentrasjoner ved å stimulere deres dopaminerge D1-reseptorer. Stimulering av presynaptiske hemmende D2-reseptorer med nedsatt frigjøring av noradrenalin kan også bidra til vasodilatasjonen i de nevnte karområder. Stimulering av dopaminreseptorer i nyretubuli hemmer reabsorpsjonen av natrium og øker diuresen. Lave konsentrasjoner av dopamin hemmer den hypoksiske stimulering av ventilasjonen og reduserer den arterielle oksygenmetningen også ved å forstyrre ventilasjons-/perfusjonstilpasningen i lungene. Ved noe høyere konsentrasjoner stimuleres adrenerge beta-1-reseptorer og fremkaller de karakteristiske adrenerge hjerteeffekter med økt kontraktilitet og hjertefrekvens. Dopamin øker også frigjøringen av noradrenalin i hjertet. Ved enda høyere konsentrasjoner stimulerer dopamin adrenerge alfa-1-reseptorer og fremkaller vasokonstriksjon og dermed blodtrykksstigning. Beta-2-reseptorene stimuleres i relativt liten grad. Dopamin hemmer sekresjonen av prolaktin fra hypofysens forlapp.

Kliniske studier har vist at lavdosert dopamin (< 2 μg/kg kroppsvekt/minutt) ikke har renoprotektive effekter slik man trodde tidligere, og det er store individuelle forskjeller i selektivitet slik at adrenerge hjerteeffekter også sees ved så lave doser hos mange pasienter. Ved doser på 2-5 μg/kg kroppsvekt/minutt dominerer beta-1-reseptorstimulering med økning i hjertets kontraksjonskraft og minuttvolum. Perifer karmotstand påvirkes i mindre grad, mens renal karmotstand fortsatt avtar og diuresen øker. I doser fra 5-10 μg/kg kroppsvekt/minutt stimuleres både beta- og alfa-1-reseptorer, og en får blodtrykksstigning og økning i hjertefrekvens. Ved høyere doser, spesielt over 15-20 μg/kg kroppsvekt/minutt, øker blodtrykket kraftig pga. perifer vasokonstriksjon, og renal blodstrøm avtar. Doser over 15-20 μg/kg kroppsvekt/min er sjelden indisert. Hjertefrekvensen øker, og faren for arytmier tiltar. Det venøse fylningstrykket i hjertet kan stige betydelig, og lungeødem kan utløses. Det kan forebygges ved kombinasjon med glyseroltrinitratinfusjon.

(Se evt. også adrenerge agonister i Norsk Legemiddelhåndbok.)

Farmakokinetiske data

Følgende gjennomsnittlige (range) farmakokinetiske parametere er rapportert etter kontinuerlig infusjon av dopamin i premature og terminfødte spedbarn (24-43 uker GA) (Bhatt-Mehta et al. 1991, Padbury et al. 1990, Zaritsky et al. 1988):

Css (1 mikrogram/kg/min) n=14 16.5 ± 3.4 nanogram/ml
Css (8 mikrogram/kg/min) n=14 69.3 ± 11.6 nanogram/ml
n=11 6.9 (5-11) min
Cl n=11 115 (62-168) ml/kg/min
Vd n=11 1.8 (0.6-4) L/kg

Gestasjonsalder og postnatal alder eller vekt påvirker ikke eliminasjonen av dopamin hos nyfødte. Den store interindividuelle variasjonen som observeres er i midlertid ikke fullstendig forstått. 

Den renale utskillelsen hos barn under 2 år (gj.snitt 82,3 ± 27.7 ml/kg/min) er nesten 2 ganger høyere enn hos barn over 2 år (gj.snitt 45.9 ± 17 mg/kg/min) (Notterman et al. 1990). 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dopamin kons til inf væske 10 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Sirkulasjonssvikt: Hypotensjon/økning i minuttvolum
Økt nyreperfusjon
 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   [10] [15] [16] [17] [18]
   • 2 - 5 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
   • Administrer via et sentralt venekateter.

    Effekten er diskutabel. Tendensen er at dopamin ikke lenger skal brukes for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: Dosejustering er ikke nødvendig

GFR <10 ml/min/1.73m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis

Bivirkninger spesifikke for barn

Dopamin kan forårsake eller forverre partiell hypopituitarisme og euthyroid sick syndrome hos kristisk syke barn (Filippi et al. 2007; Van den Berghe et al 1994.). 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Angina pectoris, kan utløse hjerteinfarkt hos pasienter med alvorlig koronarsykdom eller øke utbredelsen av et akutt infarkt. Takykardi. Kan øke fylningstrykket i hjertet og fremkalle lungeødem, og kan utløse arytmier. Høy dosering kan gi kraftig perifer vasokonstriksjon og kan føre til gangrenutvikling hos pasienter med alvorlig perifer arteriell insuffisiens. Kvalme og brekninger forekommer. Hodepine. Respirasjonsdepresjon hos disponerte spontanventilerte pasienter med hypoksi.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Anestesi med syklopropan, halotan eller andre halogenerte hydrokarboner. Feokromocytom (pga. økt frigjøring av katekolaminer og forsterket effekt).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Se etter ventrikulære ekstrasystoler.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hvis hypovolemi mistenkes, bør ikke dopamin gis før volumkorrigerende behandling er gitt. Stor forsiktighet (små doser) anbefales hos pasienter med rask atrieflimmer (risiko for økt AV-overledning), alvorlig ventrikulær arytmitendens, akutt hjerteinfarkt eller ustabilt koronarsyndrom, alvorlig perifer arteriell insuffisiens og vasospastiske lidelser.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Adrenerge og dopaminerge midler

Adrenalin

Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
C01CA24

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic, Ephedrine Sintetica
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina cloridrato monico, Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Kalceks, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02
Andre hjertestimulerende midler

Levosimendan

Levosimendan Kalceks, Simdax
C01CX08

Referanser

 1. Bhatt-Mehta V, et al, Dopamine and dobutamine in pediatric therapy, Pharmacotherapy, 1989, 9(5), 303-14
 2. Eldadah MK, et al, Pharmacokinetics of dopamine in infants and children, Crit Care Med, 1991, Aug19(8), 1008-11
 3. Padbury JF, et al, Pharmacokinetics of dopamine in critically ill newborn infants, J Pediatr, 1990, Sep;117(3), 472-6.
 4. Padbury JF, et al, Dopamine pharmacokinetics in critically ill newborn infants, J Pediatr, 1987, Feb;110(2), 293-8
 5. Zaritsky A, et al, Steady-state dopamine clearance in critically ill infants and children, Crit Care Med, 1988 , Mar;16(3), 217-20
 6. Notterman DA, et al , Dopamine clearance in critically ill infants and children: effect of age and organ system dysfunction, Clin Pharmacol Ther, 1990 , Aug;48(2), 138-47
 7. Pellicer A, et al, Early systemic hypotension and vasopressor support in low birth weight infants: impact on neurodevelopment, Pediatrics, 2009, May;123(5), 1369-76
 8. Osborn DA, et al, Left ventricular contractility in extremely premature infants in the first day and response to inotropes, Pediatr Res, 2007 , Mar;61(3), 335-40
 9. Valverde E, et al, Dopamine versus epinephrine for cardiovascular support in low birth weight infants: analysis of systemic effects and neonatal clinical outcomes, Pediatrics, 2006 , Jun;117(6), e1213-22
 10. Cuevas L, et al, The effect of low-dose dopamine infusion on cardiopulmonary and renal status in premature newborns with respiratory distress syndrome, Am J Dis Child, 1991 , Jul;145(7), 799-803
 11. Pellicer A, et al, Cardiovascular support for low birth weight infants and cerebral hemodynamics: a randomized, blinded, clinical trial, Pediatrics, 2005, Jun;115(6), 1501-12
 12. Subhedar NV, et al, Dopamine versus dobutamine for hypotensive preterm infants., Cochrane Database Syst Rev, 2003, (3), CD001242
 13. Seri I. , Cardiovascular, renal, and endocrine actions of dopamine in neonates and children., J Pediatr., 1995, Mar;126(3), 333-44
 14. Kleinman ME, et al, Pediatric advanced life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Pediatrics, 2010 , Nov;126(5), e1361-99
 15. Seri I, et al, Effects of low-dose dopamine infusion on cardiovascular and renal functions, cerebral blood flow, and plasma catecholamine levels in sick preterm neonates, Pediatr Res, 1993 , Dec;34(6), 742-9
 16. Rice BA, et al, The case against renal dose dopamine in the pediatric intensive care unit., AACN Clin Issues, 2005, Apr-Jun;16(2), 246-51
 17. Lynch SK, et al, The effect of dopamine on glomerular filtration rate in normotensive, oliguric premature neonates, Pediatr Nephrol, 2003, Jul;18(7), 649-52
 18. Prins I, et al, Low-dose dopamine in neonatal and pediatric intensive care: a systematic review., Intensive Care Med, 2001 , Jan;27(1), 206-10
 19. Van den Berghe G, et al, Dopamine suppresses pituitary function in infants and children, Crit Care Med, 1994, 22, 1747-53
 20. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018
 21. Bouissou, A., et al, Hypotension in preterm infants with significant patent ductus arteriosus: effects of dopamine., J Pediatr, 2008, 153(6), 790-4
 22. Roze, J. C., et al, Response to dobutamine and dopamine in the hypotensive very preterm infant, Arch Dis Child, 1993, 69(1 Spec No), 59-63
 23. DiSessa, T. G., et al. , The cardiovascular effects of dopamine in the severely asphyxiated neonate, J Pediatr, 1981, 99(5), 772-6
 24. Bourchier, D., et al, Randomised trial of dopamine compared with hydrocortisone for the treatment of hypotensive very low birthweight infants, Arch Dis Child Fetal Neonatal, 1997, Ed 76 (3), F174-8
 25. Filippi, L., et al, Dopamine versus dobutamine in very low birthweight infants: endocrine effects., Arch Dis Child Fetal Neonatal, 2007, Ed 92(5), F367-71
 26. Greenough, A., et al., Randomized trial comparing dopamine and dobutamine in preterm infants., Eur J Pediatr, 1993, 152(11), 925-7
 27. Klarr, J. M., et al, Randomized, blind trial of dopamine versus dobutamine for treatment of hypotension in preterm infants with respiratory distress syndrome., J Pediatr, 1994, 125(1), 117-22
 28. Ruelas-Orozco, G., et al., Assessment of therapy for arterial hypotension in critically ill preterm infants, Am J Perinato, 2000, 17(2), 95-9
 29. Sassano-Higgins, S., et al, A meta-analysis of dopamine use in hypotensive preterm infants: blood pressure and cerebral hemodynamics., J Perinatol, 2011, 31(10), 647-55

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose