Adrenalin

Generisk navn
Adrenalin
Handelsnavn
Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
ATC-kode
C01CA24

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Adrenalin gir en relativt balansert stimulering av de adrenerge reseptorhovedtypene: Alfa-1-, alfa-2- og betareseptorene og stimulerer subtypene beta-1 og beta-2 omtrent like effektivt. Sammenlignet med noradrenalin har imidlertid adrenalin en klar preferanse for beta-2-reseptorene. Det relative effektbidrag fra de ulike reseptorer varierer med dosen. Adrenalin har en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme). Effekten på blodårer og dermed den totale perifere motstand varierer både kvantitativt og kvalitativt med dosen. Ved lave doser dominerer vasodilatasjonen, og den totale perifere karmotstand reduseres. Ved høye doser dominerer vasokonstriksjonen, og den totale perifere motstanden økes. Ved moderate doser kan den totale perifere motstand være nærmest uendret. Ved lave doser øker systolisk og middelblodtrykk, mens diastolisk blodtrykk faller. Ved høye doser øker blodtrykket markert. I hud, slimhinner og nyrer fås vasokonstriksjon, også i lave doser. Bruk av racemisk adrenalin (godkjenningsfritak) som inhalasjonsbehandling ved falsk krupp og akutt bronkiolitt hos barn er omdiskutert pga. manglende dokumentasjon på bedre effekt sammenlignet med inhalasjon av vanlig adrenalin (L-adrenalin) eller saltvann.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Adrenalin Aguettant inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin Aguettant inj, oppl 1 mg/ml
Adrenalin Ethypharm inj, oppl 1 mg/ml
Adrenalin Martindale Pharma inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin SA liniment, oppl 1 mg/ml
Adrenalin base NAF kons til inj oppl 1 mg/ml
Adrenalin bradex inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Adrenalin inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin inj, oppl 1 mg/ml
Adrenaline mercury inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Emerade inj, oppl 150 mikrog/penn
Emerade inj, oppl 300 mikrog/penn
Emerade inj, oppl 500 mikrog/penn
EpiPen Jr inj, oppl 150 mikrog/penn
EpiPen inj, oppl 300 mikrog/penn
Jext inj, oppl 150 mikrog/penn
Jext inj, oppl 300 mikrog/penn

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Gjenopplivning
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [2] [7]
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning): 0,01 mg/kg/dose, bolus. Tilleggsdoser på 0,01-0,03 mg/kg kan gis dersom nødvendig.
   • Gjenta administrasjonen om nødvendig innen 3–5 minutter

  • 1 måned til 18 år
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning): 0,01 mg/kg/dose, bolus.
    • Tilsvarende 0,1 ml/kg med 0,1 mg/ml (1:10 000) oppløsning
    • Ved asystole: Følgende dose kan muligens brukes: 0,1 mg/kg (tilsvarende 0,1 ml/kg med 1 mg/ml (1:1000) oppløsning).
    • Gjenta om nødvendig hvert 3.-5. minutt.
 • Endotrakealt
  • nyfødt født til termin
   [2] [7]
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning) 0,05 - 0,1 mg/kg/dose, kun én gang.
  • 1 måned til 18 år
   • Adrenalin 1 mg/ml (1:1000 oppløsning): 0,1 mg/kg/dose, bolus.
    • Tilsvarende 0,1 ml/kg med 1 mg/ml (1:1000) oppløsning.
    • Endotrakeal administrasjon foretrekkes ikke.
Positiv inotropisk og kronotropisk effekt
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • 0,05 - 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
Vasokonstriksjon, økt blodtrykk
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • 0,2 - 1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
Subglottis laryngitt (falsk krupp)
 • Til inhalasjon
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
Anafylaksi, inkludert anafylaktisk sjokk
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [1] [4] [5] [6]
   • 0,01 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 0,5 mg/dose.
   • I nødssituasjoner der det ikke er mulig å beregne dosen nøyaktig basert på vekt, kan følgende doser brukes som veiledende:

    < 6 år ELLER < 25 kg: 0,15 mg/dose (autoinjektor-penn)
    6–12 år ELLER > 25 kg: 0,3 mg/dose (autoinjektor-penn)
    >12 år:  0,3–0,5 mg/dose

    Hvis symptomene ikke avtar, eller de forverrer seg etter den første dosen, kan det være nødvendig med en ekstra dose. Den andre dosen kan administreres etter omtrent 5–15 minutter.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Takykardi, hypertensjon, arytmier, koronar iskemi, spasme av koronarkar, hjerteinfarkt, uro, angst, tremor, hodepine, svimmelhet. Cerebral blødning. Nedsatt perifer sirkulasjon og særlig tarmsirkulasjon ved høye doser.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vanligvis ved ustabil angina pectoris, hypertrofisk kardiomyopati, aorta- eller pulmonalstenose og alvorlige arytmier, særlig ventrikulære. Vanligvis ved bruk av ikke-selektive betareseptorantagonister. Vasospastiske karlidelser.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på ekstravasasjon: sentralt venekateter. Vær oppmerksom på renal og mesenterisk vasokonstriksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Meget forsiktig ved koronarsykdom, hypertensjon, arytmier, digitalisforgiftning, tyreotoksikose pga. risiko for alvorlig forverring. Forsiktig ved samtidig bruk av ikke-selektiv betareseptorantagonist pga. forsterket vasokonstriksjon og blodtrykksøkning. Forsiktig ved samtidig bruk av trisykliske antidepressiva og andre antidepressiva som hemmer noradrenalinopptaket i synapsene pga. mulighet for forsterket effekt.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Adrenerge og dopaminerge midler
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic, Ephedrine Sintetica
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina cloridrato monico, Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Kalceks, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02
Andre hjertestimulerende midler

Levosimendan

Levosimendan Kalceks, Simdax
C01CX08

Referanser

 1. ALK-Abelló A/S, SPC Epipen Junior (RVG 32726), www.cbg-meb.nl
 2. NVK, Richtlijn Reanimatie van het kind bij de geboorte, www.nvk.nl, 2014, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/765/Reanimatie-van-pasgeborenen.aspx#tab15
 3. Brand, PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 4. Muraro A, et al, The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and clinical immun, Allergy , 2007, 62, 857-71
 5. Cardona V., et al, World Allergy Organisation anaphylaxis guidelines: Summary, J ALLERGY CLIN IMMUNOL, 2020, 10:13, 100472
 6. Turner, NM, Leroy, P, Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, Bohn, Stafleu van Loghum, 2015, 4e druk
 7. Wyllie J. et al, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth., Resuscitation, 2015, 95, 249-263

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose