Levosimendan

Generisk navn
Levosimendan
Handelsnavn
Simdax
ATC-kode
C01CX08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Simdax kons til inf oppl 2,5 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Levosimendan har flere virkningskomponenter som synes å oppstå ved til dels ulike virkningsmekanismer. Levosimendan øker hjertets kontraksjonskraft, fremkaller en viss økning i hjertefrekvensen og gir en kombinert arteriell og venøs vasodilatasjon. Kontraksjonskraften har vært antatt å øke ved at levosimendan øker myofilamentenes følsomhet (sensitivitet) for intracellulært kalsium ved en kalsiumavhengig binding av levosimendan til troponin C, dvs. at bindingen opphører i diastolen når intracellulær kalsiumkonsentrasjon er lav. Levosimendan gir derfor ingen forsinkelse av hjertemuskelens relaksasjon eller økning av diastolisk tensjon. En slik mekanisme vil øke kontraksjonen uten at den systoliske økningen av intracellulært kalsium forsterkes, og hjertet trenger derfor ikke ekstra energi til å transportere kalsium. Levosimendan hemmer dessuten ett av enzymene (fosfodiesterase) som nedbryter cAMP. Dette kan være en årsak til økningen av hjertefrekvensen. Denne mekanismen synes å bidra betydelig til den inotrope effekten, særlig ved samtidig betareseptorstimulering. I så fall vil det medføre økt systolisk kalsium intracellulært. Nyere studier indikerer at fosfodiesterasehemning kan være viktigere enn økningen i kalsiumsensitivitet. Dette er vist både for levosimendan og aktiv metabolitt. Vasodilatasjonen skyldes åpning av ATP-avhengige kaliumkanaler i årenes glatte muskelceller. Denne effekten gir også økt koronargjennomblødning. Levosimendan aktiverer også kaliumkanaler i mitokondriene i hjertemuskelcellene. Dette bidrar til en mulig beskyttende effekt av levosimendan på hjertemuskelcellene og at levosimendan kan ha antistunning, antiinflammatoriske og antiapoptotiske virkninger. Levosimendan reduserer sviktsymptomer ved akutt og dekompensert hjertesvikt, øker minuttvolumet og bedrer en rekke hemodynamiske og nevrohumorale parametre ved korttidsinfusjon hos pasienter med dekompensert hjertesvikt. Blant annet senkes lungekarmotstanden effektivt ved høyre ventrikkelsvikt. Hjertets oksygenforbruk øker ikke signifikant. Kontrollerte studier har imidlertid ikke vist sikker effekt på mortalitet hverken sammenlignet med dobutamin eller placebo.

Farmakokinetiske data

Det finnes bare to studier som beskriver farmakokinetikken for levosimendan hos barn. Studien til Turanlahti et al. (enkeltdose på 12 µg/kg administrert til barn i alderen 3 måneder–7 år, n = 13) konkluderte med at den farmakokinetiske profilen for levosimendan er omtrent den samme for voksne og barn. Følgende verdier ble funnet:

  3–6 måneder (n=5) 6 måneder til 7 år (n=7)
Cmax (ng/ml) 56,9 59,4
Cl (ml/min/kg) 3,8 3,6
Vd i stabil tilstand (L/kg) 0,43 0,35
t½ (timer) 2,3 1,6


Farmakokinetikken for den aktive metabolitten ble ikke studert.

Studien til Pellicer et al. fastslo følgende gjennomsnittlige verdier for nyfødte:

 • Cmax:16,5 ng/ml
 • Tmax: 48 timer
 • Cl/F: 0,67 L/t/kg.

Doseringer

Ved akutt hjertesvikt hvis standardbehandlingen ikke er tilstrekkelig effektiv
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [10] [11]
   • Startdose: 12 mikrogram/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mikrogram/kg/minutt over 24 timer. Vedlikeholdsdosen kan eventuelt gjentas etter 1–2 uker.
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [10] [11]
   • Startdose: 12 mikrogram/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mikrogram/kg/minutt over 24 timer. Vedlikeholdsdosen kan eventuelt gjentas etter 1–2 uker.
   •  

     

     

    Det finnes lite tilgjengelig informasjon om bruk og effekt av levosimendan hos barn.  Legemiddelet er dessuten ikke autorisert til voksne fordi risikoen - hovedsakelig hypotensjon og arytmi - ikke oppveier fordelene. Av den grunn bør dette legemiddelet brukes med ytterst forsiktighet, og kun administreres under intensiv hjertemonitorering og i samråd med en pediatrisk kardiolog som har erfaring med bruk av levosimendan for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. Hos voksne ble det på den ene siden observert en forbedring i nyrefunksjonen, men på den andre siden er det nødvendig å vise forsiktighet grunnet mulig økt eksponering av aktive metabolitter.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Adrenerge og dopaminerge midler

Adrenalin

Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
C01CA24
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina HCl s.a.l.f., Isoprenalina cloridrato monico, Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
De vanligste bivirkninger er hypotensjon og hodepine. Det er rapportert atrieflimmer, takykardi, ventrikulære arytmier og i sjeldne tilfeller myokardiskemi. Hypotensjon og takykardi opptrer hyppigst ved høye doser og infusjon lengre enn 24 timer. QT-forlengelse, fall i hemoglobin, hypokalemi, svimmelhet, kvalme, oppkast. De fleste bivirkninger opptrer under selve infusjonen, noen først etter endt infusjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Alvorlig hypotensjon og takykardi. Tidligere «torsades de pointes»-arytmi. Uttalt mekanisk obstruksjon som påvirker ventrikkelfylling og/eller -tømming. Høygradig aortastenose. Alvorlig lever- og/eller nyresvikt. Overfølsomhet for levosimendan.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

EKG, blodtrykk, hjertefrekvens, minuttvolum, fylltrykk og urinproduksjon skal overvåkes under administrasjon og i minst 3 dager etter avsluttet behandling, eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon i minst 5 dager eller til pasient er stabil. Lav serumkonsentrasjon av kalium skal korrigeres før administrasjon og kaliumnivået må overvåkes under administrasjon. Alvorlig hypovolemi, ventrikkeltakykardi og paroksysmal takykardi som ikke er et resultat av reperfusjon eller livstruende arytmi, skal korrigeres før administrasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Forsiktighet ved moderat reduksjon i nyre- og/eller leverfunksjon. Betydelig nedsatt nyrefunksjon kan føre til økte konsentrasjoner av den aktive metabolitten med mer uttalt og forlenget økning av hjertefrekvensen og blodtrykksfall. Ev. hypokalemi og hypovolemi korrigeres før start av behandling. Forsiktighet hos pasienter med alvorlig hypotensjon (spesialistbehandling under nøye monitorering). Forsiktighet i kombinasjon med andre vasodilaterende legemidler og hos pasienter med pågående iskemisk kardiovaskulær sykdom og anemi, takykardi, atrieflimmer med rask ventrikkelfrekvens, med langt QT-intervall eller behandlet med legemidler som kan forlenge QT-tiden. Alvorlig arytmi må behandles først. Bør ikke brukes til barn og unge under 18 år.

Referanser

 1. Egan JR, et al., Levosimendan for low cardiac output: a pediatric experience, J Intensive Care Med, 2006, 2, 183-7
 2. Lechner E, et al., Use of levosimendan, a new inodilator, for postoperative myocardial stunning in a premature neonate, Pediatr Crit Care Med, 2007, 8, 61-3
 3. Namachivayam P, et al., Early experience with Levosimendan in children with ventricular dysfunction., Pediatr Crit Care Med, 2006, 7, 445-8
 4. Turanlahti M, et al., Pharmacokinetics of levosimendan in pediatric patients evaluated for cardiac surgery., Pediatr Crit Care Med, 2004, 5, 457-62
 5. Angadi U, et al., Is levosimendan effective in paediatric heart failure and post-cardiac surgeris?, Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2013, 17, 710-4
 6. Pellicer A, et al., Phase 1 study of two inodilators in neonates undergoing cardiovascular surgery, 2013, 73, 95-103
 7. Fedele F, et al., Levosimendan improves renal function in acute decompensated heart failure: possible underlying mechanisms, Eur J Heart Fail, 2014, 16, 281-8
 8. Orion Pharma bvba, SmPC Simdax 11-6-2010, www.simdax.com
 9. CBG, Levosimendan containing products with a 2.5 mg/mL strength and the pharmaceutical form concentrate for solution for infusion for the proposed indication treatment of patients with acutely decompensated severe chronic heart failure (ADHF), www.cbg-meb.nl, 04-02-2016
 10. Amiet V. et al , Use of Levosimendan in Postoperative Setting After Surgical Repair of Congenital Heart Disease in Children., Pediatr Cardiol., 2018, Jan;39(1), 19-25
 11. Thorlacius EM, et al. , Levosimendan Versus Milrinone for Inotropic Support in Pediatric Cardiac Surgery: Results From a Randomized Trial., J Cardiothorac Vasc Anesth, 2020, 34, 2072-80

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose