Vankomycin oral

Generisk navn
Vankomycin oral
Handelsnavn
Vancomycin, Vancomycin Strides
ATC-kode
A07AA09
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Vancomycin Strides kaps 125 mg
Vancomycin kaps 125 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vankomycin oralt og parenteralt: 
Vankomycin er et glykopeptidantibiotikum som har baktericid virkning gjennom å hemme celleveggsyntesen på et tidligere stadium enn betalaktamantibiotika. Vankomycin er et viktig reservemiddel mot grampositive mikrober med naturlig (enterokokker) eller ervervet (MRSA) resistens mot andre antibiotika. Absorberes nesten ikke etter peroral administrasjon og er derfor blitt brukt ved infeksjoner i mage-tarm-kanalen, f.eks. ved antibiotikaassosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Farmakokinetiske data

Vankomycin absorberes vanligvis ikke systemisk etter oral administrasjon. Betydelig oral absorpsjon kan forekomme i tilfeller med inflammatorisk tarmsykdom eller Clostridium difficile-indusert pseudomembranøs kolitt. 

Doseringer

Clostridium difficile-infeksjon
 • Oralt
  • ≥ 12 år
   [2]
   • 500 mg/døgn fordelt på 4 doser. i 10 dager.
    • Alvorlige infeksjoner: 2000 mg/døgn fordelt på 4 doser i 10 dager.
    • Ved tilbakefall: 500 mg/døgn fordelt på 4 doser i 10 dager. Dette skal så etterfølges enten av en gradvis nedtrapping til 125 mg/døgn, eller av et pulsregime med 125-500 mg/døgn hver 2.-3. dag i minst 3 uker.
Enterokolitt som følge av stafylokokker og pseudomembranøs kolitt
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 40 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 2000 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt:
Vanlige: Smerter og tromboflebitt ved intravenøs administrasjon, risikoen kan reduseres med langsommere injeksjonshastighet (minst 1 time) og mer fortynnet løsning. Vevsnekrose ved ektravasal injeksjon. Tidligere ofte påvist såkalt Red Man Syndrome som er en infusjonsrelatert hypersensitivitetsreaksjon med raskt blodtrykksfall, rødhet og erytem på overkroppen. Sees vanligvis få minutter etter påbegynt infusjon, men kan også komme etter avsluttet infusjon med varighet av noen timer.

Potensielt alvorlige: Hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaksi med fall i blodtrykk, stridor, pustevansker, urtikaria, kløe og muskelspasmer forekommer relativt hyppig. Også alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, eksfoliativ dermatitt og lineær IgA bulløs dermatose er rapportert. Pseudomembranøs diaré og kolitt, se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt. Både ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger kan forekomme. Ototoksisitet (skade på 8. hjernenerve) kan være forbigående eller permanent. Hematologiske reversible bivirkninger som nøytropeni, eosinofili og i enkelte tilfeller trombocytopeni.

Høyt forbruk av glykopeptider på avdelings- og sykehusnivå kan føre til økt forekomst av vankomycinresistente enterokokker (VRE). Dette gjelder spesielt peroral bruk av vankomycin.

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Oral administrasjon er ikke egnet for behandling av systemiske infeksjoner.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: 
Forsiktig ved nedsatt nyrefunksjon, hos premature og spedbarn og hos dialysepasienter. Bør unngås hos pasienter med nedsatt hørsel.

Krever konsentrasjonsbestemmelse. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre nyre- og ototoksiske legemidler som aminoglykosider, amfotericin B, ciklosporin og furosemid.

 

Referanser

 1. Rademaker, CMA et al, WKZ Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Eurocept International BV, SmPC Vancocin CP 250 mg (RVG 11984) 10-08-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 23 november 2021 15:49: Endret layout for å tydeliggjøre doseringen

Konsentrasjonsmåling


Overdose