Vankomycin oral

Generisk navn
Vankomycin oral
Handelsnavn
Vancomycin Strides
ATC-kode
A07AA09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vankomycin oralt og parenteralt: 
Vankomycin er et glykopeptidantibiotikum som har baktericid virkning gjennom å hemme celleveggsyntesen på et tidligere stadium enn betalaktamantibiotika. Vankomycin er et viktig reservemiddel mot grampositive mikrober med naturlig (enterokokker) eller ervervet (MRSA) resistens mot andre antibiotika. Absorberes nesten ikke etter peroral administrasjon og er derfor blitt brukt ved infeksjoner i mage-tarm-kanalen, f.eks. ved antibiotikaassosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Vankomycin absorberes vanligvis ikke systemisk etter oral administrasjon. Betydelig oral absorpsjon kan forekomme i tilfeller med inflammatorisk tarmsykdom eller Clostridium difficile-indusert pseudomembranøs kolitt. 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Vancomycin Strides kaps 125 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Clostridium difficile-infeksjon
 • Oralt
  • ≥ 12 år
   [2]
   • 500 mg/døgn fordelt på 4 doser. i 10 dager.
    • Alvorlige infeksjoner: 2000 mg/døgn fordelt på 4 doser i 10 dager.
    • Ved tilbakefall: 500 mg/døgn fordelt på 4 doser i 10 dager. Dette skal så etterfølges enten av en gradvis nedtrapping til 125 mg/døgn, eller av et pulsregime med 125-500 mg/døgn hver 2.-3. dag i minst 3 uker.
Enterokolitt som følge av stafylokokker og pseudomembranøs kolitt
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 40 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 2000 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt:
Vanlige: Smerter og tromboflebitt ved intravenøs administrasjon, risikoen kan reduseres med langsommere injeksjonshastighet (minst 1 time) og mer fortynnet løsning. Vevsnekrose ved ektravasal injeksjon. Tidligere ofte påvist såkalt Red Man Syndrome som er en infusjonsrelatert hypersensitivitetsreaksjon med raskt blodtrykksfall, rødhet og erytem på overkroppen. Sees vanligvis få minutter etter påbegynt infusjon, men kan også komme etter avsluttet infusjon med varighet av noen timer.

Potensielt alvorlige: Hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaksi med fall i blodtrykk, stridor, pustevansker, urtikaria, kløe og muskelspasmer forekommer relativt hyppig. Også alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, eksfoliativ dermatitt og lineær IgA bulløs dermatose er rapportert. Pseudomembranøs diaré og kolitt, se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt. Både ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger kan forekomme. Ototoksisitet (skade på 8. hjernenerve) kan være forbigående eller permanent. Hematologiske reversible bivirkninger som nøytropeni, eosinofili og i enkelte tilfeller trombocytopeni.

Høyt forbruk av glykopeptider på avdelings- og sykehusnivå kan føre til økt forekomst av vankomycinresistente enterokokker (VRE). Dette gjelder spesielt peroral bruk av vankomycin.

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Oral administrasjon er ikke egnet for behandling av systemiske infeksjoner.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: 
Forsiktig ved nedsatt nyrefunksjon, hos premature og spedbarn og hos dialysepasienter. Bør unngås hos pasienter med nedsatt hørsel.

Krever konsentrasjonsbestemmelse. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre nyre- og ototoksiske legemidler som aminoglykosider, amfotericin B, ciklosporin og furosemid.

 

Tarmantiseptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
A07AA07
A07AA12

Neomycin

Neomycin amdipharm
A07AA01
A07AA06
Imidazolderivater
A07AC01

Referanser

 1. Rademaker, CMA et al, WKZ Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Eurocept International BV, SmPC Vancocin CP 250 mg (RVG 11984) 10-08-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 25 november 2021 09:37: Endret layout for å tydeliggjøre doseringen

Konsentrasjonsmåling


Overdose