Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Generisk navn
Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)
Handelsnavn
Brufen Retard, Ibugard mikst 100mg/5ml, Ibumetin, Ibuprofen B. Braun, Ibuprofen Zentiva, Ibux, Ipren, Nureflex, Nurofen, Nurofen Forte, Nurofen Junior, Nurofen Junior Fiebersaft Orange, Nurofen Junior nordic prime
ATC-kode
M01AE01

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ibuprofen har egenskaper som andre tradisjonelle NSAIDs. Har muligens mindre bivirkninger enn andre NSAID, men forskjellen i favør av ibuprofen kan skyldes
sammenligning av ikke-ekvipotente doser. Det foreligger muligheter for interaksjon mellom ibuprofen og lavdose acetylsalisylsyre, ved at ibuprofen kan hemme effekten av lavdose ASA på plateaggregering.

Generelt for NSAIDs: Raskt innsettende antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt. Symptomdempende effekt ved revmatiske sykdommer, men ingen sikker sykdomsmodifiserende virkning. Kan også være nyttig som analgetika i noen tilfeller hvor inflammasjon ikke er en viktig del av smertegenesen, f.eks. ved tannekstraksjoner, postoperative smerter, menstruasjonssmerter og migrene.

Den viktigste virkningsmekanismen for NSAID synes å være hemning av prostaglandinsyntesen via blokkering av enzymet syklooksygenase (COX) i de fleste av kroppens celletyper, inkludert inflammatoriske celler. Midlene påvirker også nøytrofile granulocytter og makrofager.

Enzymet syklooksygenase finnes i to former, syklooksygenase-1 (COX-1) og syklooksygenase-2 (COX-2). COX-1 er konstitutivt til stede i mange celler og vev. Hemning av COX-1 medfører reduksjon av blodplatenes aggregering. Dessuten reduseres produksjonen av prostaglandiner med protektive effekter i mageslimhinnen, noe som bryter balansen mellom beskyttende og skadelige faktorer i slimhinnen. Konsekvenser av COX-1-hemning vil kunne være økt blødningstendens og økt risiko for magesår, gastrointestinale blødninger og gastroduodenale perforasjoner. COX-1-indusert platehemning utnyttes også terapeutisk, først og fremst med lavdose acetylsalisylsyre, for å forebygge tromboembolisk sykdom. Acetylsalisylsyre gir i motsetning til de andre NSAID irreversibel hemning av plateaggregasjonen. (Se L4.5.7 Blodplatehemmere.)

COX-2 oppreguleres (induseres) ved inflammasjon. Hemning av COX-2 er en viktig forklaring på antiinflammatoriske og analgetiske effekter av NSAID. Konstitutivt uttrykt COX-2 er også til stede, bl.a. i nyre og vaskulært endotel.

Tradisjonelle NSAID er hemmere av både COX-1 og COX-2 (ikke-selektive hemmere). Hemning av konstitutivt COX-1 forklarer mange av midlenes bivirkninger, særlig hemning av blodplatenes aggregering og risiko for magesår, gastrointestinale blødninger og gastroduodenale perforasjoner. Hemningen av COX‑1 varierer mellom ulike NSAID. Diklofenak, meloksikam og nabumeton er sannsynligvis svakere hemmere av COX-1 (litt mer COX-2-selektive) enn mange av de andre tradisjonelle NSAID.

Koksiber, eller selektive COX-2-hemmere (celekoksib, etorikoksib, parekoksib) er en gruppe NSAID som ikke hemmer COX-1 i terapeutiske doser. De gir lavere risiko for magesår og hemmer heller ikke blodplatenes aggregering. Imidlertid har kontrollerte kliniske studier og farmakoepidemiologiske undersøkelser vist at koksiber gir økt forekomst av trombotiske kardiovaskulære hendelser. Det er behov for flere studier som viser i hvilke subgrupper av pasienter COX-2-hemmere bør foretrekkes fremfor tradisjonelle NSAID.

Mekanismen for den protrombotiske effekt av koksiber er trolig større hemning av dannelsen av prostasyklin (COX-2-mediert) enn av tromboksan (COX-1-mediert) i små kar, noe som i så fall tilsier at trombotiske kardiovaskulære bivirkninger er en klasseeffekt for COX-2-selektive NSAID.

Metaanalyser og nyere farmakoepidemiologiske undersøkelser har vist at tradisjonelle NSAID (med unntak av naproksen som er en sterk COX-1-hemmer) også er assosiert med økt forekomst av trombotiske kardiovaskulære hendelser. En klinisk studie (MEDAL-programmet) viste også at det ikke var forskjell i forekomst av kardiovaskulære hendelser mellom diklofenak og etorikoksib.

En felleseuropeisk gjennomgang av data viser at diklofenak øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og derfor er kontraindisert hos pasienter med slik sykdom.

Legemiddelmyndighetene har gitt advarsel om bruk av koksiber hos pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom eller tidligere hjerneslag, og at varsomhet skal anvendes i forskrivning av slike legemidler til pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som hypertensjon, hyperlipidemi (økt kolesterolnivå), diabetes og røyking, samt hos pasienter med perifer vaskulær sykdom. Søkelys rettes mot alle ikke-selektive NSAID når det gjelder slike bivirkninger. En god klinisk anbefaling bør være at forskrivning av koksiber og NSAID må veies mot risiko for alvorlige bivirkninger, særlig kardiovaskulære og gastrointestinale. Tilsvarende bør man, ved spørsmål om vedlikehold av behandlingen, vurdere risiko i forhold til oppnådd helsegevinst (som pasienten selv vil kunne beskrive ved at det dreier seg om symptommodifiserende legemidler).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Rektal administrasjon: Etter en enkel rektal administrasjon på 20 mg/kg etter induksjon av anestesi til 24 spedbarn (1-52 uker), ble Tmax nådd etter 1-2 timer. Ingen forskjeller ble funnet i Cmax og t½ mellom spedbarn og voksne (Kyllönen et al. 2005).

Oral administrasjon: Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet hos barn fra 3 måneder til 17 år som fikk administrert ibuprofen oralt (Brown et al. 1992, Rey et al. 1994, Kelley et al. 1992, Nahata et al. 1991, Gelotte et al. 2010, Tarabar et al. 2020, Kauffman and Nelson 1992, Playne et al. 2018):

Tmax (time) 0,5-6,1
T1/2 (time) 1,3-2
Cl (ml/minutt/kg) 1-1,8
Vd (ml/kg) 147-217

I tillegg ble det observert en Cmax fra 25-53 mg/L ved en enkelt oral administrasjon på 7-10 mg/kg/dose hos barn fra 3 måneder til 12 år (Playne et al. 2018, Gelotte et al. 2010, Kauffman and Nelson 1992, Brown et al. 1992, Nahata et al. 1991).

Intravenøs administrasjon: Følgende farmakokinetiske parametere ble observert etter intravenøs administrasjon av 10 mg/kg hos barn i alderen 0 måneder til 16 år (Khalil, 2017):

Alder N AUC0-t (mg*t/ml) (min;maks) AUC0-4 (mg*t/ml)(min;maks) Cmax (mg/ml)(min;maks) Tmaks (t)(min;maks)  T1/2el (t)(min;maks)  Cl (ml/time)(min;maks)  Vz (ml)(min;maks)
0-6 mnd 1 51,18 69,14 49,83 0,167 1,8 620 1054
 6 mnd-2 år 5 71,15
(34,67; 95,20)
70,92
(34,67; 95,20)
59,24
(38,37; 92,02)
0,234
(0,167; 0,500)
1,78
(1,06; 2,35)
1173
(845; 1956)
2806
(2036; 3569)
2-6 år 12 79,19
(19; 110)
80,25
(22,96; 124)
64,18
(15,91; 96,31)
0,309
(0,167; 0,767)
1,48
(0,79; 2,87)
1967
(1099; 4745)
3696
(1851; 5411)
6-16 år 25 80,67
(40, 161)
85,73
(39,62; 162)
61,89
(31,03; 93,32)
0,212
(0,167; 667)
1,55
(0,79; 2,54)
4878
(999; 12537)
10314
(2640;
23964)

AUC0-t: Areal under konsentrasjon-tid-kurven fra tid null til siste målbare konsentrasjon ved bruk av lineær-log trapesregel
AUC0–4: Areal under konsentrasjon-tid-kurven fra tid null til 4 timer
Cmax: Maksimal observert konsentrasjon
Tmax: Tid til observert Cmax
T½ el: Eliminasjonshalveringstid, beregnet som ln(2)/Kel
Cl: Total kroppsclearance, beregnet som Dose/AUC0-inf
Vz: Distribusjonsvolum, beregnet som Dose/(Kel x AUC0-inf)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Smerte og feber: 
  • Oralt:
   • 3 måneder - 18 år, og > 5 kg: On-label *
  • Intravenøst:
   • 3 måneder - 6 år: Off-label
   • 6 - 18 år: On-label **
  • Rektalt: Uregistrert preparat
 • Inflammasjon (inkludert juvenil idiopatisk artritt (JIA)):
  • Oralt: Alle aldre: On-label *
  • Intravenøst: Alle aldre: Off-label
  • Rektalt: Uregistrert preparat

* Gjelder kun indikasjon og alder, og delvis dosering. Doseringsanbefaling i norske SPC-er er på 20-40 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser, maks enkeltdose: 600 mg/dose (med unntak av akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet hvor første dose er på 1200 mg), og maks døgndose: 40 mg/kg/døgn (maks 2400 mg/døgn)

** Gjelder kun indikasjon og alder, og delvis dosering. Doseringsanbefaling i norsk SPC er på 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser, maks enkeltdose: 400 mg, og maks døgndose: 30 mg/kg/døgn (maks 1200 mg/døgn), og behandlingstiden skal ikke overskride 3 dager.

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Ibux 20 mg/ml mikstur:

 • Indikasjoner:
  • Ibux 20 mg/ml mikstur er indisert til symptomatisk behandling av feber og milde til moderate smerter hos barn fra 3 måneder (med kroppsvekt over 5 kg) til 12 år. 
 • Dosering:
  • Pediatrisk populasjon:
   • Barn < 3 måneder: Dette legemidlet anbefales ikke til bruk hos barn under 3 måneder (5 kg), da det er utilstrekkelig erfaring med ibuprofenbehandling i denne aldersgruppen.
   • Den daglige dosen er 20-30 mg/kg kroppsvekt i oppdelte doser. Ved å bruke måleskjeen som
    medfølger, kan dette oppnås på følgende måter:
    • Spedbarn i alderen 3-6 måneder med kroppsvekt over 5 kg: Én dose på 2,5 ml (50 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.
    • Spedbarn i alderen 6-12 måneder (8-10 kg): Én dose på 2,5 ml (50 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.
    • Spedbarn og barn i alderen 1-3 år (10-15 kg): Én dose på 5 ml (100 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.
    • Barn i alderen 4-6 år (15-20 kg): Én dose på 7,5 ml (150 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.
    • Barn i alderen 7-9 år (20-30 kg): Én dose på 10 ml (200 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.
    • Barn i alderen 10-12 år (30-40 kg): Én dose på 15 ml (300 mg) ibuprofen tas inntil 3 ganger i løpet av 24 timer.

(SPC til Ibux 20 mg/ml mikstur, 18-12431, oppdateringsdato: 29.04.2021).

Ibux 40 mg/ml mikstur:

 • Indikasjoner: 
  • Barn under 12 år: Ibux 40 mg/ml mikstur er indisert ved revmatiske smerter eller muskelsmerter, hodepine, tannpine, febertilstander (inkludert feber etter vaksinering), forkjølelses- eller influensasymptomer.
  • Over 12 år: Ibux 40 mg/ml mikstur er indisert ved revmatiske smerter eller muskelsmerter, smerter ved ikkealvorlige leddtilstander, ryggsmerter, nevralgi, migrene, hodepine, tannpine, dysmenoré,
   febertilstander, forkjølelses- eller influensasymptomer. 
 • Dosering: 
  • Barn < 3 måneder: Skal ikke gis til barn under 3 måneder, med mindre legen har anbefalt det.
   Dette legemidlet bør kun gis til spedbarn som veier mer enn 5 kg.
   Dersom barn fra 6 måneder og ungdommer trenger behandling i mer enn 3 dager, eller symptomene
   forverres, skal legen kontaktes. Hos spedbarn i alderen 3-5 måneder skal medisinsk hjelp oppsøkes
   dersom symptomene blir verre, og ikke senere enn 24 timer dersom symptomene vedvarer.
  • Barn > 3 måneder: Døgndosen til barn er 20-30 mg/kg kroppsvekt i oppdelte doser. Ved å bruke den vedlagte måleskjeen, kan dette oppnås på følgende måter:
   • 3 til 6 måneder (over 5 kg): 1,25 ml (50 mg) opptil 3 ganger i løpet av 24 timer.
   • 6 til 12 måneder (8-10 kg): 1,25 ml (50 mg) opptil 3 til 4 ganger i løpet av 24 timer.
   • 1 til 4 år (10-15 kg): 2,5 ml (100 mg) opptil 3 ganger i løpet av 24 timer.
   • 4 til 7 år (15-20 kg): 3,75 ml (150 mg) opptil 3 ganger i løpet av 24 timer.
   • 7 til 12 år (20-40 kg): 5 ml (200 mg) opptil 3 ganger i løpet av 24 timer.
   • Over 12 år: 5 ml (200 mg) til 10 ml (400 mg) opptil 3 ganger i løpet av 24 timer (maksimal døgndose 1200 mg).
  • Feber etter vaksinering hos spedbarn: 1,25 ml som en enkeltdose som gjentas én gang etter 6 timer ved behov. Ikke mer enn 2 doser i løpet av 24 timer. Legen skal kontaktes dersom feberen ikke går ned. Kun den laveste dosen i kortest mulig tidsperiode, som er nødvendig for å kontrollere symptomer, skal brukes. 

(SPC til Ibux 40 mg/ml mikstur, 18-12289, oppdateringsdato: 18.01.2022).

Ibux tabletter:

 • Indikasjoner:
  • Ibux er indisert til voksne og barn ved milde til moderate smerter, feber, dysmenoré, smerter i
   forbindelse med mindre operative inngrep (f.eks. tannekstraksjoner), akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet, reumatoid artritt og artroser, og ved juvenil reumatoid artritt.
 • Dosering:
  • Voksne og barn over 40 kg (12 år): Dosen bør tilpasses sykdomstilstand og individuell respons.
   Ved artrose bør behandlingen ikke gis kontinuerlig, men intermitterende avhengig av pasientens
   plager.
   • Analgetisk effekt: 800-1200 mg pr. døgn fordelt på 3–4 doser.
   • Sikker antiinflammatorisk effekt kan kreve døgndoser på 2400 mg eller mer.
   • Akutte inflammasjonstilstander i muskel- skjelettsystemet: Første dose: 1200 mg (raskest mulig etter evt. skade), deretter 1800-2400 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser i 3-10 dager.
   • Dysmenoré: Initialt 400-800 mg, deretter 400 mg hver 6.-8. time etter behov.
  • Pediatrisk populasjon:
   • Barn 20-40 kg (6-12 år): 200 mg inntil 4 ganger i døgnet.
   • Barn < 20 kg (6 år): Tablettene er ikke egnet til barn under 20 kg (6 år) da tabletten av styrke 200 mg ikke har delestrek. For barn finnes formuleringer som kan være bedre egnet, som mikstur.

(SPC til Ibux tabletter, 0000-07067-69, oppdateringsdato: 04.01.2021).

Nurofen 40 mg/ml mikstur:

 • Indikasjoner: 
  • Kortvarig symptomatisk behandling av milde til moderate smerter.
  • Kortvarig symptomatisk behandling av feber.
 • Dosering:
  • Ved smerte og feber: Daglig dosering med Nurofen er 20-30 mg/kg kroppsvekt fordelt på flere doser. Doser skal gis hver 6.-8. time.

(SPC til Nurofen 40 mg/ml mikstur, 08-6424, oppdateringsdato: 27.06.2021).

Ibumetin 400 mg tabletter:

 • Indikasjoner:  Milde til moderate smerter. Feber. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Dysmenoré. Smerter i forbindelse med mindre operative inngrep, f.eks. tannekstraksjoner. Reumatoid artritt og artroser. Juvenil reumatoid artritt. 
 • Dosering: Det bør brukes lavest mulig effektive dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å
  kontrollere symptomene (se pkt. 4.4). 
  • Voksne: Bør individualiseres. Ved artrose bør behandlingen ikke gis kontinuerlig, men intermitterende avhengig av pasientens plager (se pkt. 4.4).
   • Analgetisk effekt oppnås med en døgndose på 800-1200 mg, fordelt på 3-4 doser. 
   • Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet: Første dose: 1200 mg (raskest mulig etter ev. skade), deretter 1800-2400 mg daglig fordelt på 3-4 doser i 3-10 dager. Sikker antiinflammatorisk effekt kan kreve døgndoser på 2400 mg eller mer. Pasienter på døgndose 1800-2400 mg daglig behandles enklest med 600 mg 3-4 ganger daglig.
   • Dysmenoré: 400-800 mg initialt, deretter 400 mg hver 6.-8. time etter behov.
  • Pediatrisk populasjon: 20-40 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.
   • Kroppsvekt 0-10 kg: Dosering etter legens vurdering.
   • Kroppsvekt 10-20 kg (1-6 år): 100 mg hver 6-8 time. Maksimum 400 mg/døgn.
   • Kroppsvekt 20-29 kg (6-9 år): 200 mg hver 6-8 time. Maksimum 600 mg/døgn.
   • Kroppsvekt 29-40 kg (9-12 år): 200 mg hver 4-6 time. Maksimum 800 mg/døgn.
   • Kroppsvekt over 40 kg (over 12 år): 200-400 mg hver 4-6 time. Maksimum 1200 mg/døgn.
   • Gjeldende for reseptfri pakning: Barn og ungdom (6 år – 18 år): Lege skal oppsøkes dersom
    symptomene forverrer seg eller vedvarer i over 3 dager.

(SPC til Ibumetin 400 mg tabletter, 6832. Oppdateringsdato: 31.07.2021).

Ibuprofen B. Braun infusjonsvæske:

 • Indikasjoner:
  • Ibuprofen B. Braun er indisert til ungdom og barn som veier 20 kg eller mer og som er 6 år eller eldre,
   for kortvarig, symptomatisk behandling av akutte moderate smerter samt kortvarig, symptomatisk
   behandling av feber, når intravenøs administrering er klinisk forsvarlig og andre administrasjonsmåter ikke er mulig.
 • Dosering: Dette legemidlet er indisert til bruk i kortest mulig tid. Behandlingstiden skal ikke overskride 3 dager.
  • Vanligvis er anbefalt daglig dose 20 - 30 mg/kg kroppsvekt, fordelt på tre eller fire enkeltdoser (5 – 10 mg/kg):
   • Barn som veier 20 kg – 29 kg (6 – 9 år): 200 mg ibuprofen opptil 3 ganger daglig, uten å overskride en maksimal daglig dose på 600 mg.
   • Barn som veier 30 kg – 39 kg (10 – 11 år): 200 mg ibuprofen opptil 4 ganger daglig, uten å overskride en maksimal daglig dose på 800 mg.
   • Ungdom som veier 40 kg eller mer (12 – 17 år): 200 – 400 mg ibuprofen opptil 3 ganger daglig, uten å overskride en maksimal daglig dose på 1200 mg.
  • Ikke anbefalt til barn som veier under 20 kg eller som er yngre enn 6 år.
  • Det respektive doseringsintervallet skal velges ut ifra symptomatologi og maksimal daglig dose.
   Intervallet mellom doser skal ikke være under 6 timer. Den anbefalte maksimale daglige dosen skal ikke overskrides.

(SPC Ibuprofen B. Braun infusjonsvæske, 18-12653, oppdateringsdato: 24.09.2021).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Brufen Retard depottab 800 mg
Ibugard mikst 100mg/5ml mikst susp med jordbærsmak 100 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Ibumetin tab 400 mg
Ibuprofen B. Braun inf, oppl 200 mg
Ibuprofen B. Braun inf, oppl 400 mg
Ibuprofen B. Braun inf, oppl 600 mg
Ibuprofen Zentiva tab 200 mg
Ibuprofen Zentiva tab 400 mg
Ibuprofen Zentiva tab 600 mg
Ibux kaps 200 mg
Ibux kaps 400 mg
Ibux mikst susp 40 mg/ml
Ibux mikst susp med jordbærsmak 20 mg/ml
Ibux tab 200 mg
Ibux tab 400 mg
Ibux tab 600 mg
Ipren stikkpille 60 mg - Krever godkjenningsfritak
Nureflex stikkpille 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Nureflex stikkpille 60 mg - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Forte mikst susp med jordbærsmak 40 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior Fiebersaft Orange mikst susp 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior mikst susp med appelsinsmak 40 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior mikst susp med jordbærsmak 40 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior nordic prime stikkpille 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior nordic prime stikkpille 60 mg - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior stikkpille 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Nurofen Junior stikkpille 60 mg - Krever godkjenningsfritak
Nurofen mikst susp med appelsinsmak 100 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Nurofen mikst susp med appelsinsmak 40 mg/ml
Nurofen mikst susp med jordbærsmak 40 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Smerte, feber og inflammasjon (inkludert juvenil idiopatisk artritt (JIA))
 • Oralt
  • 3 måneder til 12 år
   [4]
   • 7 - 10 mg/kg/dose, ved behov opptil 3-4 ganger daglig. Maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 1600 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.
   • Yngre barn: Har ofte behov for doser i øvre del av doseringsområdet.
    Barn under 1 år, og < 10 kg: Kun etter avtale med lege.
    Delvis on-label. Se mer detaljert informasjon i fanen "Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper".

     

  • 12 år til 18 år
   [4]
   • 200 - 400 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 1600 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose. Maksdose ved korttidsbruk: 600 mg/dose inntil 4 ganger daglig, maks 2400 mg/døgn.
   • Delvis on-label. Se mer detaljert informasjon i fanen "Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper".

 • Rektalt
  • 3 måneder til 12 år
   [3]
   • 7 - 10 mg/kg/dose, ved behov opptil 3-4 ganger daglig. Maks: 30 mg/kg/døgn.
   • Uregistrert

 • Intravenøst
  • 3 måneder til 12 år
   [11] [20] [23]
   • 10 mg/kg/dose, ved behov , maks 4 ganger daglig. Maks: 40mg/kg/døgn Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.
   • Det foreligger svært begrenset med data for bruk av i.v. ibuprofen ved smerte og feber til barn < 6 måneder.
    Smerte og feber: Off-label til barn < 6 år. Delvis on-label til barn > 6 år. Se mer detaljert informasjon i fanen "Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper".
    Inflammasjon (inkl. JIA):
    Off-label.

    .

  • 12 år til 18 år
   [20]
   • 400 mg/dose, ved behov, maks. 6 ganger daglig. Maks: 30mg/kg/døgn, men ikke mer enn 2400 mg/døgn. Maksimal enkeltdose: 400 mg/dose.
   • Smerte og feber: Delvis on-label. Se mer detaljert informasjon i fanen "Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper".
    Inflammasjon (inkl. JIA): Off-label.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av NSAIDs er berettiget.
Dersom ibuprofen skal administreres til pasient, og pasienten tilhører en risikogruppe: Sjekk nyrefunksjonen før oppstart, og innen 1 uke etter oppstart av ibuprofen.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av NSAIDs er berettiget.
Dersom ibuprofen skal administreres til pasient, og pasienten tilhører en risikogruppe: Sjekk nyrefunksjonen før oppstart, og innen 1 uke etter oppstart av ibuprofen.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av NSAIDs er berettiget.
Dersom ibuprofen skal administreres til pasient, og pasienten tilhører en risikogruppe: Sjekk nyrefunksjonen før oppstart, og innen 1 uke etter oppstart av ibuprofen.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Risikofaktorer ved bruk av ibuprofen ved redusert nyrefunksjon er: hjertesvikt, skrumplever, nefrotisk syndrom, kronisk nyresykdom, forhold som fører til dehydrering (f.eks. sommervarme), bruk av andre legemidler som kan redusere nyrefunksjonen slik som diuretika eller RAAS-hemmere (RAAS = renin-angiotensin-aldosteronsystemet).

NSAIDS (inkludert COX-2-hemmere) kan forårsake akutt nyresvikt grunnet redusert renal utskillelse (pga hypovolemi). Normalt sett vil en sterk reduksjon av nyrenes perfusjongrad forhindres av en økt prostaglandinsyntese i nyrene, men NSAIDS forstyrrer denne kompensasjonsmekanismen. Redusert renal utskillelse fører også til saltretensjon, noe som fører til eller forverrer hypertensjon og hjertesvikt.

Ved dialyse

Hemodialyse / kontinuerlig venovenøs hemodialyse / hemo (dia) filtrasjon: 

 • Restfunksjon (urinproduksjon) BEVART: Unngå bruk for å redde restfunksjonen til nyrene
 • Restfunksjon (urinproduksjon) IKKE TILSTEDE: Ingen grunn til å unngå bruk

Pasienter som gjennomgår dialyse har høyere blødningsrisiko, sannsynligvis relatert til unormal platefunksjon. Blødningsrisikoen kan være økt ved bruk av lavmolekylært heparin (LMWH) i starten av dialysebehandlingen for å unngå koagulasjon i den ekstrakorporale sirkulasjonen. 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for NSAIDs:

 • Gastrointestinale bivirkninger, fra dyspeptiske symptomer til livstruende blødninger og perforasjoner. Symptomene kan skrive seg fra øsofagus, ventrikkel, duodenum, tynntarm og kolon/rektum, men ventrikkel‑ og duodenalforandringene er hyppigst og klinisk mest viktige. Det er ikke sammenheng mellom grad av slimhinneforandringer og symptomatisk besvær. Høy alder, tidligere ulcussykdom, samtidig bruk av glukokortikoider øker risikoen for gastrointestinale komplikasjoner (alvorlig magesår, gastrointestinal blødning, perforasjon). Det er sammenheng mellom dose av NSAID og utvikling av ulcussykdom, og man bør alltid tilstrebe å bruke den lavest mulige effektive dosen i kortest mulig tid. Intermitterende behandling bør etterstrebes.
 • Selektive NSAID som ikke hemmer COX-1 (koksiber), bør foretrekkes hos pasienter med risiko for gastrointestinale bivirkninger. Koksiber kan også gi magesmerter og dyspepsi, men med mindre forekomst enn tradisjonelle NSAID.
  Alternativt kan ulcusprofylakse overveies hos risikopasienter i form av protonpumpehemmer eller misoprostol, ev. kombinasjonen diklofenak–misoprostol. H2‑antagonister kan ha en beskyttende effekt mot ulcus duodeni. Ved dyspeptisk besvær kan symptomatisk behandling med ulcusmidler forsøkes sammen med NSAID (H2‑antagonister, protonpumpehemmere, antacida, sukralfat).
 • Nyre og kretsløp: Hos pasienter med nyresvikt eller alvorlig hjertesvikt kan NSAID (både selektive og ikke-selektive) føre til ytterligere reduksjon i nyrefunksjonen med nedsatt nyregjennomblødning og natriumretensjon. Forverring eller fremprovosering av hypertensjon er blitt rapportert, likeledes hjertesvikt.
 • Hjerte/tromboser: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med koronarsykdom. 
 • Andre: Bronkokonstriksjon kan utløses eller forverres hos spesielt utsatte pasienter som allergikere og astmatikere, samt personer med kjent overømfintlighet for acetylsalisylsyre (kryssreaktivitet innen hele gruppen prostaglandinsyntesehemmere). Noen studier indikerer at dette problemet kan være mindre med koksiber. Cerebrale bivirkninger (hodepine, svimmelhet, depresjon, hallusinasjoner, øresus) er hyppigst hos eldre, til en viss grad doseavhengige, og sees hyppigst med indometacin. Generell blødningstendens pga. den hemmende effekt på blodplateaggregering (gjelder ikke koksiber).
 • Sjeldne: Utslett og allergisk reaksjon, forhøyede leverenzymnivåer (sannsynligvis hyppigere med diklofenak enn andre NSAID), histologiske leverforandringer, hematologiske bivirkninger (aplastisk anemi, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni). NSAID er blant de viktigste legemiddelårsaker til anafylaktisk sjokk, Stevens–Johnsons syndrom og Lyells syndrom. Celekoksib og parekoksib er sannsynligvis assosiert med økt forekomst av utslett hos sulfaallergikere.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for NSAIDs: Må ikke brukes ved kjent overømfintlighet. Celekoksib og parekoksib er kontraindisert ved kjent sulfaallergi. Salisylindusert astma (risiko for akutt bronkokonstriksjon (astma)). Hvis en pasient har reagert med akutt bronkokonstriksjon på ett av disse midlene, er det stor risiko for en tilsvarende reaksjon på de andre. Ev. terapiforsøk med lavdose av koksib eller et ikke-selektivt NSAID med kort plasmahalveringstid (ketoprofen, ibuprofen, diklofenak). Aktivt ulcus pepticum, pågående gastrointestinal blødning. Selektive COX-2-hemmere er kontraindisert hos pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom eller tidligere hjerneslag.

Diklofenak er kontraindisert hos pasienter med kjent hjerte- og karsykdom som hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV), iskemisk hjerteykdom, perifer arteriell sykdom eller cerebrovaskulær sykdom.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ibuprofen kan kun brukes reseptfritt til barn ≥ 12 måneder og ≥ 10 kg. Bruk til barn < 12 måneder og < 10 kg: kun etter avtale med lege.

Barn 3–5 måneder: Kontakt lege dersom symptomene vedvarer etter 24 timer eller hvis tilstanden forverres til tross for bruk av ibuprofen.

Barn > 5 måneder: Kontakt lege dersom symptomene vedvarer etter 3 dager eller hvis tilstanden forverres til tross for bruk av ibuprofen. 

Nyfødte har redusert glomerulær filtrasjon og ibuprofen utskilles derfor langsommere fordi det er avhengig av renal clearance. Vær også oppmerksom på risiko for nedsatt nyrefunksjon hos barn og ungdom som er dehydrerte.

I unntakstilfeller kan varicella føre til alvorlige komplikasjoner med infeksjon i hud og bløtvev. Hittil har det ikke vært mulig å utelukke muligheten for at NSAIDs spiller en rolle i forverring av slike infeksjoner. Det anbefales derfor at ibuprofen ikke brukes ved varicella (kilde: Preparatomtale).

Hos overvektige barn: basert på begrensede data, anbefales dosering basert på justert kroppsvekt (ABW) (Ross et al. 2015). Dette kan beregnes som følger:
ABW = ideal kroppsvekt + 0,4 x (total kroppsvekt-ideal kroppsvekt)
Fordelingen av ibuprofen i kroppsvekt over ideal kroppsvekt ser ut til å være omtrent 0,44 ganger så omfattende som fordelingen i ideal kroppsvekt.

 

 

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for NSAIDs: Behandling bør gjennomføres med lavest mulig effektive dose. Legemidler med kort plasmahalveringstid foretrekkes fremfor midler med lang plasmahalveringstid hos pasienter med økt risiko for alvorlige bivirkninger. Depotformuleringer og enterotabletter gir ikke vesentlig mindre risiko for alvorlige bivirkninger enn vanlige formuleringer.

Stor forsiktighet bør utvises hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt og kjent hypertensjon, for diklofenak også ved hyperlipidemi, diabetes og røyking. Ikke-selektive NSAID bør ikke brukes til blødere eller andre med redusert hemostasekontroll (f.eks. antikoagulerte pasienter). Stor forsiktighet bør utvises ved tidligere ulcus og hos pasienter med høy risiko for ulcussykdom. Seponering, spesielt av acetylsalisylsyre, ev. også ikke-selektive NSAID, bør overveies ved operasjoner (tidspunkt avhengig av plasmahalveringstid) og større skader pga. blødningsrisiko. Seponeringstidspunkt bør avklares med den kliniske avdelingen som ev. skal utføre en elektiv kirurgisk prosedyre. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Stor varsomhet til pasienter med sterkt nedsatt nyre‑ eller leverfunksjon (cirrhose). Forsiktighet hos pasienter med væskeretensjon og hos brukere av diuretika, samt generelt hos eldre. Generelt bør NSAIDs unngås i svangerskap. Ibuprofen og naproksen kan brukes i deler av svangerskapet, men må uansett seponeres 8 uker før termin. (Se NSAID og selektive COX-2 hemmere: Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling, fra St. Olavs hospital.)

NSAID kan maskere vanlige tegn og symptomer på infeksjoner.

Langtidsbruk av ibuprofen kan redusere den blodproppforebyggende effekten av lavdose acetylsalisylsyre. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Spesifikt for ibuprofen:

Antiinflammatoriske og antireumatiske midler, ekskl. steroider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Eddiksyrederivater og lignende substanser

Diklofenak

Diclo 1a pharma, Diclofenac Bluefish, Dicuno, Modifenac, Voltaren, Voltarol
M01AB05

Indometacin, oral og parenteral

Indocid, Indometacin accord, Indometacin aliud, Indometacin belupo, Indometacin crescent, Indometacine aurobindo, Indometacine cf, Indoxen
M01AB01
Oksikamer

Piroksikam

Brexidol, Piroxicam Viatris
M01AC01
Propionsyrederivater

Naproksen

Bonyl, Napren-E, Naproxen Evolan, Naproxen Norfri, Naproxen Orion, Naproxen Viatris, Naproxen al, Naproxen-E Mylan, Proxan
M01AE02
Koksiber

Celekoksib

Celebra, Celebrex, Celecoxib Medical Valley
M01AH01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Allegaert K et al, Impact of ibuprofen administration on renal drug clearance in the first weeks of life., B.J. Methods Find EXp Clin Pharmacol, 2006, Oct:28(8), 519-22
 3. Reckitt Benckiser Healthcare B.V, SPC Nurofen zetpil 60-125 mg (RVG 33132/31759), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h31759.pdf
 4. Reckitt Benckiser Healthcare B.V. 17/11/2008, SPC Nurofen suspensie 100 mg/5 ml (RVG 19838) 01-07-2016, www.cbg-meb.nl
 5. NVK, Richtlijn pijnmeting en behandeling pijn bij kinderen, www.nvk.nl, 2007, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Pijnmetingenbehandelingvan/tabid/348/language/nl-NL/Default.aspx
 6. CBO, Richtlijn Postoperatieve Pijnbehandeling, www.cbo.nl, 2003, 127-156, http://www.cbo.nl/Downloads/108/postoppijn2003.pdf
 7. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 8. Farmanco/KNMP, Geneesmiddeltekorten, www.farmanco.knmp.nl, http://www.farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/diversen/pedea
 9. Bijl, D., Varicella zoster, herpes zoster en NSAID’s: ernstige dermatologische complicaties, Geneesmiddelbulletin, 2010, 44: 9 (Sept), 103-4
 10. Nahata, M. C., et al, Pharmacokinetics of ibuprofen in febrile children, Eur J Clin Pharmacol, 1991, 40 (4), 427-8
 11. Anderson, B. J., et al., A target concentration strategy to determine ibuprofen dosing in children., Paediatr Anaesth, 2019, 29 (11), 1107-1113
 12. Gelotte, C. K., et al, Multiple-dose pharmacokinetics and safety of an ibuprofen-pseudoephedrine cold suspension in children, Clin Pediatr (Phila), 2010, 49 (7), 678-85
 13. Brown, R. D., et al , Single-dose pharmacokinetics of ibuprofen and acetaminophen in febrile children, J Clin Pharmacol, 1992, 32 (3), 231-41
 14. Kauffman, R. E., et al, Effect of age on ibuprofen pharmacokinetics and antipyretic response, J Pediatr, 1992, 121 (6), 969-73
 15. Kelley, M. T., et al , Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children, Clin Pharmacol Ther, 1992, 52 (2), 181-9
 16. Kyllönen, M., et al, Perioperative pharmacokinetics of ibuprofen enantiomers after rectal administration, Paediatr Anaesth, 2005, 15 (7), 566-73
 17. Playne, R., et al, Analgesic effectiveness, pharmacokinetics, and safety of a paracetamol/ibuprofen fixed-dose combination in children undergoing adenotonsillectomy: A randomized, single-blind, parallel group trial, Paediatr Anaesth, 2018, 28 (12), 1087-1095
 18. Rey, E., et al. , Stereoselective disposition of ibuprofen enantiomers in infants, Br J Clin Pharmacol, 1994, 38 (4), 373-5
 19. Tarabar, S., et al, Phase I Pharmacokinetic Study of Fixed-Dose Combinations of Ibuprofen and Acetaminophen in Healthy Adult and Adolescent Populations., Drugs R D, 2020, 20 (1), 23-37
 20. Cumberland Pharmaceuticals Inc. , Drug Label Caldolor (NDC 66220-287-08) 4/2021, https://dailymed.nlm.nih.gov/
 21. B. Braun Melsungen AG, SmPC Ibuprofen 200 mg infusjonsvæske, oppløsning (18-12653) 24-09-2021
 22. Kokki H, et al., Cerebrospinal fluid distribution of ibuprofen after intravenous administration in children., Pediatrics, 2007, 120(4), e1002-8
 23. Khalil SN,et al., A multicenter, randomized, open-label, active-comparator trial to determine the efficacy, safety, and pharmacokinetics of intravenous ibuprofen for treatment of fever in hospitalized pediatric patients., BMC Pediatr., 2017, 17(1), 42.
 24. Tan E, et al., Comparison of Acetaminophen (Paracetamol) With Ibuprofen for Treatment of Fever or Pain in Children Younger Than 2 Years: A Systematic Review and Meta-analysis., JAMA Netw Open, 2020, 3(10), e2022398.

Oppdateringer

 • 21 april 2023 15:01: Alder for iv bruk senket til 3 mnd og lagt til alternativ dose for korttidsbruk alder 12-18.
 • 20 mai 2022 11:29: Publisert iv dosering
 • 19 mai 2022 07:53: Lagt til iv dosering for smerte
 • 25 mars 2022 08:43: Lagt til iv dosering for smerte og feber basert på preparatomtale fra Norge og FDA
 • 25 mars 2022 08:43: Lagt til iv dosering for smerte og feber basert på SPC fra Norge og FDA
 • 06 april 2021 10:00: Lagt til "Migreneliknende hodepine" til indikasjonen "Feber og smerte".

Konsentrasjonsmåling


Overdose