Diazepam

Generisk navn
Diazepam
Handelsnavn
Diazepam ratiopharm, Diazepam-Lipuro, Stesolid, Valium, Vival
ATC-kode
N05BA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner.

Fra gruppeomtale av benzodiazepiner:
Har angstdempende, sederende, hypnotisk, muskelrelakserende og krampestillende effekt. Residualeffekt («hangover»), retro- og anterograd amnesi, nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter, reboundeffekt, toleranseutvikling og fare for skadelig bruk og avhengighet er bivirkninger man kan finne hos alle benzodiazepiner og benzodiazepinlignende anxiolytika og hypnotika i varierende grad. Virker på spesifikke reseptorer og øker den hemmende virkning av GABA (gammaaminosmørsyre) i sentralnervesystemet. Virkningen vil ofte oppleves behagelig, delvis alkohollignende, og høye doser gir en euforiserende ruseffekt. Alle minsker REM-søvn og deltasøvn. De gjør dette mer enn ved bruk av benzodiazepinlignende hypnotika, men den kliniske betydningen av denne forskjellen er usikker. Hemmende virkning på søvnsentre kan forklare den hypnotiske effekten. Hemning av amygdala antas å svare til den anxiolytiske effekten. Ulike benzodiazepiner har mange av de samme egenskapene. Dette gjelder både ønskede og uønskede virkninger. Man bør derfor lære seg å bruke noen benzodiazepiner og holde seg til disse framfor å introdusere nye, som man mener har bedre egenskaper. Det er i hovedsak forskjeller i dose som gjør at man får en anxiolytisk effekt (lav dose), hypnotisk effekt (middels dose) eller antiepileptisk effekt (høy dose). Klinisk erfaring kan tyde på at det er for lite oppmerksomm på de store potensforskjellene som finnes mellom de ulike benzodiazepinene, slik at man har en tendens til å dosere de høypotente benziddiazepinene relativt sett høyere enn de lavpotente. Dette kan forklare at både behandler, pasient og den med skadelig bruk synes de høypotente virker bedre.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Barn metaboliserer benzodiazepinagonister raskere enn voksne og ungdom.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Status epilepticus:
  • Rektalt:
   • 1 måned til 18 år: On-label
  • Intravenøst:
   • 1 måned til 18 år: On-label
 • Feberkramper:
  • Rektalt:
   • 1 måned til 18 år: On-label*

Men SPC anbefaler en litt høyere dose (0,3-1 mg/kg) sammenlignet med KOBLE (0,25-0,5 mg/kg).

 • Muskelrelaksasjon:
  • Oralt:
   • 1 måned til 18 år: On-label, men SPC til "Stesolid tabletter" anbefaler at dosen fordeles på 1-3 doser, men KOBLE anbefaler 4 doser.
  • Intravenøst:
   • 1 måned til 18 år: On-label
  • Rektalt:
   • 10-15 kg: On-label
   • 3 år og ≥15 kg: On-label

 • Akutt angst (kortvarig bruk):
  • Oralt:
   • 6 år til 18 år: On-label
  • Rektalt:
   • 6 år til 18 år: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Stesolid injeksjonsvæske:

 • Indikasjoner: 
  • Injeksjonsvæske/tabletter:
   • Nevroser og psykosomatiske tilstander preget av angst, fobier, uro, spenning og aggresjon.
   • Søvnvansker.
   • Forsøksvis ved cerebralt og perifert betingede muskelspasmer.
  • Kun injeksjonsvæske og rektalvæske:
   • Akutt uro- og agitasjonstilstander.
   • Manifeste kramper: Feberkramper, forebyggende mot feberkramper, epileptiske kramper, eklampsi, tetanus, medikamentbetingede kramper (lokalanestetika, forgiftning med trisykliske antidepressiver o.a.).
   • Premedikasjon ved diagnostiske og operative inngrep.
   • Endoskopier, innledning til narkose, luksasjoner, dislokerte frakturer.
   • Sedasjon ved diagnostiske inngrep og regional anestesi.
   • Akutte muskelspasmer.
   • Forsøksvis ved delirium tremens.
 • Dosering: 
  • Alle legemiddelformer og indikasjoner:
   • Behandlingsvarighet: Kortest mulig og bør ikke overstige 8-12 uker (ved søvnvansker: maks. 4 uker), inkl. nedtrapping (se Seponering). Pasienten og nødvendighet av videre behandling bør vurderes regelmessig, spesielt ved symptomfrihet. Ved bruk av injeksjons-/rektalvæske bør pasienten vurderes etter maks. 4 uker. Enkelte ganger kan forlengelse utover maks. behandlingsperiode være nødvendig, men da må ny vurdering av pasientens status gjøres av spesialist.
   • Injeksjonsvæske:
    • Voksne: Initialt 10 mg injiseres langsomt i.v., ev. i.m. (1 ml/minutt). Gjentas flere ganger i døgnet ved behov.
    • Premedikasjon, voksne: 0,1-0,2 mg/kg i.v. og 0,2 mg/kg i.m.
    • Premedikasjon, barn: 0,2-0,5 mg/kg langsomt i.v. til effekt.
    • Sedasjon ved diagnostiske inngrep og regional anestesi, voksne: 0,1-0,2 mg/kg i.v. gis langsomt til effekt. Maks. effekt inntrer ca. 3 minutter etter injeksjonsstart.
    • Sedasjon ved diagnostiske inngrep og regional anestesi, barn: 0,2-0,5 mg/kg i.v. gis langsomt til effekt.
    • Ved anfall og status epilepticus, voksne: 5 mg/minutt langsomt i.v. til anfallsstopp. 10-20 mg er vanligvis tilstrekkelig, men ved behov gis inntil 0,5 mg/kg. I enkelte tilfeller har inntil 1 mg/kg vært nødvendig for å oppnå anfallskontroll. Ved fornyede anfall kan dosen gjentas etter 20-30 minutter, ev. anbefales oppstart av infusjon med 0,2-1 mg/kg/time. Dråpetakten reguleres i forhold til effekt.
    • Ved anfall og status epilepticus, barn: 0,3-1 mg/kg i.v. Forholdsvis høyest dose til de minste. Dosen kan gjentas ved behov. Ev. startes infusjonen 0,2-1 mg/kg/time. Ved høy dosering eller rask gjentatt injeksjon er kontroll av respirasjon og blodtrykk nødvendig.

(Informasjonen er hentet fra SPC til Stesolid 5 mg/ml injeksjonsvæske, 6489. Oppdateringsdato: 28.07.2020).

Stesolid prefill og Stesolid rektalvæske:

 • Indikasjoner: 
  • Når rask diazepameffekt er påkrevd.
   • Akutte angst-, uro- og agitasjonstilstander.
   • Manifeste kramper: Feberkramper, epileptiske kramper, eklampsi, tetanus, medikamentbetingede kramper (lokalanestetika, forgiftning med trisykliske antidepressiver o.a.).
   • Forebyggende mot feberkramper.
   • Premedikasjon ved diagnostiske og operative inngrep.
   • Luksasjoner, dislokerte frakturer.
   • Akutte muskelspasmer.
   • Sedasjon ved diagnostiske inngrep og regional anestesi.
   • Forsøksvis ved delirium tremens.
 • Dosering:
  Stesolid prefill:
  Individuell dosering. Voksne krever doser relativt lavere enn barn.
  • Behandlingsvarighet (alle indikasjoner): Kortest mulig. Pasienten og nødvendighet av videre behandling bør vurderes etter maks. 4 uker og deretter regelmessig, spesielt ved symptomfrihet. Behandlingen skal vanligvis vare maks. 8-12 uker, inkl. nedtrapping (se Seponering). Enkelte ganger kan forlengelse ut over maks. behandlingsperiode være nødvendig, men da må ny vurdering av pasientens status gjøres av spesialist.
  • Premedikasjon: Dosen kan gjentas etter 10 minutter om nødvendig. 
   • Voksne: 10-20 mg. 
   • Barn: 0,5-1 mg/kg.
  • Feberkramper og epileptiske anfall:
   • Voksne: Vanligvis tilstrekkelig med 10-20 mg, men ved behov inntil 0,5 mg/kg, i enkelte tilfeller inntil 1 mg/kg. Ved fornyede anfall gjentas dosen etter 20-30 minutter. 
   • Barn: 0,3-1 mg/kg, forholdsvis høyest dose til de minste. Deretter ved behov gjentatt instillasjon.
  • Feberkrampeprofylakse: 0,5-0,7 mg/kg så snart feber er påvist, og gjentas hver 8.-12. time de første 1-2 døgn.
  • Barn: Bør ikke gis uten nøye vurdering av behandlingens nødvendighet og behandlingsvarighet minimeres.

   Stesolid rektalvæske:
   Individuell dosering. Voksne krever doser relativt lavere enn barn. Eldre og pasienter med nedsatt allmenntilstand krever lavere dosering. 
  • Premedikasjon:
   • Voksne: 10-20 mg.
   • Eldre og svake: 5 mg.
   • Barn: Optimal effekt hos barn oppnås ved anvendelse av diazepamdoser i området 0,3-1 mg/kg, forholdsvis høyere dose til de minste.
    • Barn over 10 kg: 10 mg.
    • Barn 4-10 kg: 5 mg.
     Om nødvendig kan dosering gjentas etter 10 minutter.
  • Feberkramper og epileptiske anfall:
   • Voksne: 10-20 mg.
   • Barn: 0,3-1 mg/kg, forholdsvis høyere dose til de minste.
   • Barn over 10 kg: 10 mg.
   • Barn 4-10 kg: 5 mg.
    Deretter ved behov gjentatt instillasjon.
  • Feberkrampeprofylakse: Ved temperatur lik eller høyere enn 38,5 C gis hver 12. time:
   • Barn over 10 kg: 10 mg.
   • Barn 4-10 kg: 5 mg.
    Bør ikke gis utover 2-3 døgn hvis ikke årsak til feber er kjent.

(Informasjon hentet fra SPC til Stesolid 5 mg/ml Prefill, 6290. Oppdateringsdato: 14.09.2018.Stesolid 5mg/2,5 ml og 10mg/2,5 ml rektalvæske, 6352, 6353. Oppdateringsdato: 28.07.2020).

Stesolid tabletter:

 • Indikasjoner: 
  • Injeksjonsvæske/tabletter:
   • Nevroser og psykosomatiske tilstander preget av angst, fobier, uro, spenning og aggresjon.
   • Søvnvansker.
   • Forsøksvis ved cerebralt og perifert betingede muskelspasmer.
 • Dosering: Individuell. Voksne krever doser relativt lavere enn barn. Pasienten bør informeres ved oppstart om at behandlingen vil ha begrenset varighet og hvordan dosen gradvis vil reduseres.
  • Alle legemiddelformer og indikasjoner: Behandlingsvarighet: Kortest mulig og bør ikke overstige 8-12 uker (ved søvnvansker: maks. 4 uker), inkl. nedtrapping (se Seponering). Pasienten og nødvendighet av videre behandling bør vurderes regelmessig, spesielt ved symptomfrihet. Ved bruk av injeksjons-/rektalvæske bør pasienten vurderes etter maks. 4 uker. Enkelte ganger kan forlengelse utover maks. behandlingsperiode være nødvendig, men da må ny vurdering av pasientens status gjøres av spesialist.
  • Tabletter: Nervøse tilstander og muskelspasmer: Hvis ikke bedring i løpet av 1 uke, overveies annen terapi. Maks. effekt etter senest 4-6 uker. 
   • Nervøse tilstander og muskelspasmer, voksne: Initialt små doser, f.eks. 2 mg 1-3 ganger daglig. Ved behov, økende til 5 mg 1-3 ganger daglig. Ved stor angst og uro, ev. alvorlige spastiske tilstander 30-60 mg daglig ved stasjonær behandling. Nervøse tilstander og muskelspasmer, eldre og svekkede: Dosen bør sjelden overskride 2 mg 2 ganger daglig. 
   • Nervøse tilstander og muskelspasmer, barn: 0,1-0,8 mg/kg fordelt på 1-3 doser. 
   • Søvnløshet: 5-10 mg like før sengetid. Eldre og svekkede vanligvis 2 mg.

(Informasjon er hentet fra SPC til Stesolid 2 og 5 mg tabletter, 5116-17. Oppdateringsdato: 04.11.2020).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Diazepam ratiopharm stikkpille 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Diazepam-Lipuro inj, emul 10 mg/2 ml - Krever godkjenningsfritak
Stesolid inj, emul 5 mg/ml
Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml
Stesolid rektalvæske, oppl 5 mg/2,5 ml
Stesolid rektalvæske, oppl 5 mg/2,5 ml - Krever godkjenningsfritak
Stesolid tab 2 mg
Stesolid tab 5 mg
Valium tab 5 mg
Vival tab 2 mg
Vival tab 5 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Status epilepticus
 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [5] [7]
   • I en hjemmesituasjon, ELLER dersom det ikke er noen i.v.-tilgang ennå: 0,25 - 1 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 10 mg/dose. Ved manglende effekt, kan dosen gjentas etter 10 minutter.

   • On-label

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3] [6]
   • 0,1 - 1 mg/kg/dose, kun én gang. Maks: 20 mg/dose. Om nødvendig kan dosen gjentas én gang, etter 10-15 minutter.
    Høyere dose enn anbefalt maksdose kan være nødvendig, avhengig av kroppsvekt og symptomenes alvorlighetsgrad.
   • On-label

Feberkramper
 • Rektalt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [5] [7]
   • 0,25 - 1 mg/kg/dose , maks. 20 mg/dose. Kan gjentas etter 10 minutter om nødvendig. Dosering kan gjentas hver 12. time.
   • Tilsvarer ca.:
    <6 måneder: 2,5 mg
    6 måneder-3 år: 5 mg
    >3 år: 10 mg
    On-label

Muskelrelaksasjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 0,1 - 0,8 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 40 mg/døgn.
   • On-label (men SPC til "Stesolid tabletter" angir fordeling av døgndosen på 1-3 doser).

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Startdose 0,05 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang. Videre dosering avhengig av effekten.
   • Administreres under overvåkning.
    On-label

 • Rektalt
  • 10 til 15 kg
   [4]
   • 5 mg/dose, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov.
   • On-label

  • ≥ 3 år og ≥ 15 kg
   [4]
   • 10 mg/dose, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov.
   • On-label

Akutt angst (kortvarig bruk)
 • Oralt
  • 6 år til 12 år
   [2]
   • 0,1 - 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Start med en lav dose, og øk langsomt, avhengig av  det kliniske bildet.
    On-label

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 3 - 10 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Start med en lav dose, og øk langsomt, avhengig av  det kliniske bildet.
    On-label

 • Rektalt
  • ≥ 6 år
   [4]
   • 10 mg/dose, ved behov. Ved manglende effekt etter 10 minutter: Gjenta dosen. Gjenta deretter hver 12. time ved behov.
   • On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Kan forverre respirasjonsdepresjon ved samtidig bruk av barbiturater
 • Paradoksale reaksjoner kan forekomme, særlig hos barn, med akutt uro, forvirring og endringer i mental tilstand
 • Etter rektal administrasjon er det observert økt spyttsekresjon og sekret i bronkiene, spesielt hos barn [SPC]

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av benzodiazepiner:
Søvnighet på dagtid («hangover»), forvirring, amnesi, nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter, toleranseutvikling, avhengighet, eufori, paradoksal aggresjon. Nedsatt hukommelse og svekket læring. Det utvikles vanligvis toleranse for den sedative komponenten etter 1–2 uker, i mindre grad for effekten på kognitive og psykomotoriskefunksjoner. Toleranseutvikling for angstdempende effekt kan sees etter ca. 4 uker.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av benzodiazepiner:
Respiratorisk depresjon og insuffisiens. Alvorlig leversykdom. Myasthenia gravis. Søvnapné. Ikke indisert ved fobier eller tvangslidelser.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Intravenøs administrering må overvåkes på sykehus. Antagonisten flumazenil (Anexate) må være tilgjengelig. Dosering av flumazenil ved akutt behov: 0,01 mg/kg. Gjenta etter 1 min om nødvendig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av benzodiazepiner:
Lungesykdommer. Muskelsvakhet. Rusproblemer med alkohol og legemidler. Personlighetsforstyrrelser. Graviditet og amming. Reduser dose hos eldre. Trafikkfarlig, spesielt etter større doser, etter flere dagers bruk og like etter inntak (etter en kort søvnperiode). Regelverket om bruk av legemidler og helsekrav ved førerkort må følges. Det påligger foreskriver et betydelig ansvar med hensyn til forsvarlig forskrivning og søknader og meldinger til Fylkesmannen (https://helsedirektoratet.no/forerkort/helsekravene-til-forerkort).

Brukes forsiktig ved leversykdommer og unngås ved alvorlig leversykdom og redusert nyrefunksjon. Unngå langvarig bruk og forskrivning av store mengder. Forsiktighet med rask avtrapping etter langvarig bruk. Avhengighetsreaksjonene kommer raskere enn en tidligere var klar over. Det kan oppstå seponeringsvansker allerede etter 2-4 uker, også ved terapeutiske doser. Disse viser seg ved at en får motsatte virkninger; økt angst, uro, søvnvansker, irritabilitet. Bør ikke brukes ved kroniske psykoser. Abstinensreaksjoner kan bli alvorlige og kan utvikle seg til benzodiazepindelir. Behandling av dette kan være en spesialistoppgave. Kramper kan oppstå ved for brå seponering, særlig hos pasienter med epilepsi. Det advares mot samtidig alkoholinntak.

Kontroll og oppfølging: Man bør ikke bruke benzodiazepiner over tid uten at dette er nøye vurdert ved en legekonsultasjon. Regelmessig samtaler om bruken med et mål om seponering så snart som mulig bør være hovedregelen. Etter bruk i 2-4 uker eller lenger, bør seponering skje gradvis fordi toelranseutvikling kan medføre rebound søvnproblemer, angstreaksjoner og abstinens.

Informasjon til pasient: Det må informeres om toleranseutvikling ved regelmessig bruk og minket effekt over tid, mulig behov for høyere doser og seponeringsproblemer, samt uheldig interaksjon med alkohol. Ved bruk som sovemiddel er det risiko for resteffekter på dagtid. Hos eldre er det en fare for akkumulasjon på grunn av lang halveringstid og abstinenssymptomer kan komme lenge etter seponering.

Anxiolytika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Benzodiazepinderivater
N05BA12

Klobazam

Clobazam martindale, Frisium, Klobazam SA, Tapclob
N05BA09

Lorazepam

Lorazepam Dorom, Lorazepam Macure, Lorazepam aa pharma, Lorazepam aristo, Lorazepam eg, Lorazepam orion, Rativor, Temesta Expidet orifarm
N05BA06
N05BA04
Difenylmetanderivater

Hydroksyzin

Atarax, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine bluefish
N05BB01
Azaspirodekandionderivater

Buspiron

Busp, Buspirone Orion
N05BE01

Referanser

 1. Actavis BV, SPC Stesolid RVG 07045/07046/07047/07048/07049/07606/07607, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 30 april 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h07045.pdf
 2. Landelijk Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie (Ketelaars), Anxiolytica/hypnotica, 2009
 3. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Juni 2012
 4. Allgen Pharmaceuticals & Generics B.V, SmPC Diazepam rectiole (RVG 19798) 20-11-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Aurobindo, SmPC Stesolid rectiole (RVG 07606/07607) 26-20-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Centrafarm B.V., SmPC Diazapam IV (RVG 56691) 26-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. Actavis Group PTC ehf, SmPC Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske, oppløsning. , https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06290.pdf, 14.09.2018

Oppdateringer

 • 22 februar 2022 12:39: Akutt angst (kortvarig bruk): Rektalt: ≥ 6 år: Endret fra "10 mg/døgn", ved behov, til "10 mg/dose, ved behov".
 • 23 mars 2021 08:48: Oppdatering lagt til basert på SPC til Stesolid

Konsentrasjonsmåling


Overdose