Klaritromycin

Generisk navn
Klaritromycin
Handelsnavn
Clarilind, Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Clarithromycin accord, Clarithromycin basics, Claritromicina accord, Claritromicina eg, Klacid, Klacid OD
ATC-kode
J01FA09

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Klaritromycin er et derivat av erytromycin.

Fra gruppeomtale om makrolider:
Makrolidene bindes til bakterienes ribosomer og hindrer proteinsyntesen. Makrolidene er bakteriostatiske overfor stafylokokker, men baktericide overfor streptokokker inkludert S. pneumoniae. Erytromycin var det første makrolidet på det norske markedet og er fortsatt det midlet som forskrives mest. Erfaringsgrunnlaget for bruk av erytromycin er derfor omfattende, mens det er mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk, men er likevel såpass forskjellige at de har fått noe ulike bruksområder. Særlig azitromycin, men også klaritromycin gir høye konsentrasjoner intracellulært, og disse midlene er derfor særlig anvendelige mot intracellulære mikrober. Midlene forsvinner noe hurtigere enn tetrasykliner fra miljøet og gir moderat økoskygge (se L1.1 Bivirkninger).

Antibakterielt spektrum makrolider: Makrolidene virker vesentlig på grampositive kokker, men ikke enterokokker. God effekt mot visse mykoplasmaarter, klamydia, Bordetella, Rickettsia og Legionella. Utilstrekkelig klinisk dokumentasjon av effekt ved infeksjoner forårsaket av H. influenzae. Resistensutvikling forekommer relativt hyppig, og i de fleste tilfellene er det kryssresistens mellom makrolidene.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Biotilgjengelighet: 50 %.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Clarilind tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Clarithromycin Accord tab 250 mg
Clarithromycin Accord tab 500 mg
Clarithromycin Teva tab 250 mg
Clarithromycin Teva tab 500 mg
Clarithromycin accord tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Clarithromycin basics tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Clarithromycin tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Claritromicina accord tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Claritromicina eg tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Claritromicina eg tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Klacid OD depottab 500 mg
Klacid granulat til mikst, susp 25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Klacid granulat til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • nyfødt født til termin og ≥ 2000 g
    [7]
    • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 500 mg/døgn. Ved alvorlige infeksjoner opp til maks 1000 mg/døgn.
   • 1 måned til 18 år
    [3] [7]
    • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 500 mg/døgn. Ved alvorlige infeksjoner opp til maks 1000 mg/døgn.
  • Depotpreparat
   • 12 år til 18 år
    [3]
    • 500 - 1000 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1000 mg/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1 g/døgn.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [4] [6]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    14 dager

    • Trippelbehandling: Klaritromycin i kombinasjon med:
     • Esomeprazol eller omeprazol: 1,5-2,5 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 1-2 doser.
     • Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 2 doser. Ved klaritromycin- og metronidazolresistens: Høy dose amoksicillin; 80-90 mg/kg/døgn

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Når depottabletten brukes bør enkeltdosen halveres hvis mulig, og administreres med et intervall på 24 timer. Merk at depottabletten ikke kan deles, benytt en annen formulering om nødvendig.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Bivirkninger spesifikke for barn

Milde gastrointestinale bivirkninger oppstår ofte ved oral administrasjon.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I tillegg til de vanlige bivirkninger ved makrolider, er det en del pasienter som klager over (doserelatert) metallsmak.

Fra gruppeomtale om makrolider:
Vanlige: Doseavhengige magesmerter, som skyldes stimulerende virking på glatt muskulatur i mage/tarm. Dette sees særlig ved bruk av erytromycin. Andre gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast og diaré forekommer også hyppig. Allergiske reaksjoner er sjeldne; de kan variere fra urtikaria til Stevens–Johnsons syndrom. Erfaringsgrunnlaget er lite, men det antas å være full kryssallergi.

Potensielt alvorlige: Alle makrolider, men særlig erytromycin, kan gi EKG‑forandringer inkludert forlenget QT‑intervall, ventrikulær takykardi og torsades de pointes. Effekten er doseavhengig. Hørselstap er rapportert, men sees sannsynligvis først og fremst ved høye doser og bruk over lengre tid. Levertoksisitet som hepatitt, intrahepatisk kolestase, hepatisk nekrose og leversvikt er sjeldne, men kan være fatale. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens–Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Pseudomembranøs kolitt (se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt). For spiramycin er det rapportert sjeldne tilfeller av hemolytisk anemi hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (se forsiktighetsregler).

Generelle kontraindikasjoner

 • Tidligere QT-forlengelse (medfødt eller ervervet) eller ventrikulær hjertearytmi, inkl. torsades de pointes.
 • Hypokalemi eller hypomagnesemi (risiko for QT-forlengelse).
 • Alvorlig leversvikt i kombinasjon med nedsatt nyrefunksjon.
  (Kilde: SPCer Clarithromycin Teva, Clarithromycin Accord, Klacid OD)

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Barn < 4 måneder- forsiktig bruk: Bruk av makrolider til barn i løpet av de første 2 ukene etter fødsel er forbundet med en alvorlig økt risiko for pylorusstenose (relativ risiko – RR – på 29,8).
  Bruk av makrolider til barn i alderen mellom 14 og 120 dager tredobler risikoen (RR = 3,24). Av den grunn skal klaritromycin forskrives med forsiktighet til barn opptil 4 måneders alder.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om makrolider:
Makrolider metaboliseres i leveren via cytokrom P-450 systemet gjennom isoenzymene CYP1A2 og CYP3A4. Makrolidene hemmer disse enzymene, og dermed også metabolismen av andre legemidler som omsettes av dem. Bruk av makrolider innebærer derfor en betydelig risiko for legemiddelinteraksjoner i form av økt konsentrasjon av bl.a. antiepileptika, ciklosporin, ergotamin, metylprednisolon, lovastatin, teofyllin, warfarin og en rekke andre legemidler. Samtidig vil bl.a. rifampicin og rifabutin virke induserende og dermed kunne redusere halveringstiden for bl.a. makrolider. Ved all forskrivning av makrolider må man ha oversikt over øvrig medikasjon og avveie fordeler og ulemper med forskrivningen, samt vurdere ev. dosejustering. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. For azitromycin og klaritromycin forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR < 10 mg/min). Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia (bl.a. Afghanistan), men er sjelden hos nordeuropeere) bør ikke få spiramycin. Klaritromycin er muligens porfyrogent.

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Makrolider

Azitromycin oral

Amzolynic, Azithromycin hexal, Azitromax, Azitromicina Qualigen, Zithromax
J01FA10

Erytromycin, oral og parenteral

Abboticin, Eritromicin belupo, Ery-Max, Erythrocin, Erythrocine, Erythromycin Panpharma, Erythromycin brown & burk, Erythromycin strides
J01FA01
Linkosamider

Klindamycin, oral og parenteral

Clindamycin Navamedic, Dalacin, Dalacin C, Sobelin
J01FF01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2005
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastroenterologie, 2002
 3. Abbot BV, SPC Klacid (RVG 16752), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15868.pdf
 4. NVK. . , Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 5. Lund M, Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. , BMJ, 2014, 348, g1908.
 6. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991–1003
 7. Sandoz BV, SmPC Claritromycine suspensie (RVG 30849) 3 juni 2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 21 oktober 2022 15:22: Justert maksdose som angitt i preparatomtale (SPC).
 • 24 mars 2021 12:46: Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Konsentrasjonsmåling


Overdose