Klaritromycin

Generisk navn
Klaritromycin
Handelsnavn
Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Klacid, Klacid OD
ATC-kode
J01FA09

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Clarithromycin Accord tab 250 mg
Clarithromycin Accord tab 500 mg
Clarithromycin Teva tab 250 mg
Clarithromycin Teva tab 500 mg
Clarithromycin tab 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Clarithromycin tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Klacid OD depottab 500 mg
Klacid granulat til mikst, susp 25 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Klacid granulat til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Klaritromycin er et derivat av erytromycin.

Fra gruppeomtale om makrolider:
Makrolidene bindes til bakterienes ribosomer og hindrer proteinsyntesen. Makrolidene er bakteriostatiske overfor stafylokokker, men baktericide overfor streptokokker inkludert S. pneumoniae. Erytromycin var det første makrolidet på det norske markedet og er fortsatt det midlet som forskrives mest. Erfaringsgrunnlaget for bruk av erytromycin er derfor omfattende, mens det er mindre data tilgjengelig for spiramycin, klaritromycin og azitromycin. Midlene har mange felles trekk, men er likevel såpass forskjellige at de har fått noe ulike bruksområder. Særlig azitromycin, men også klaritromycin gir høye konsentrasjoner intracellulært, og disse midlene er derfor særlig anvendelige mot intracellulære mikrober. Midlene forsvinner noe hurtigere enn tetrasykliner fra miljøet og gir moderat økoskygge (se L1.1 Bivirkninger).

Antibakterielt spektrum makrolider: Makrolidene virker vesentlig på grampositive kokker, men ikke enterokokker. God effekt mot visse mykoplasmaarter, klamydia, Bordetella, Rickettsia og Legionella. Utilstrekkelig klinisk dokumentasjon av effekt ved infeksjoner forårsaket av H. influenzae. Resistensutvikling forekommer relativt hyppig, og i de fleste tilfellene er det kryssresistens mellom makrolidene.

Farmakokinetiske data

Biotilgjengelighet: 50 %.

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • 0 år til 18 år og ≥ 2000 g
    [3] [7]
    • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 500 mg/døgn. Ved alvorlige infeksjoner opptil 1000 mg/døgn.
  • Depotpreparat
   • 12 år til 18 år
    [3]
    • 500 - 1000 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1000 mg/døgn.
Infeksjoner ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1 g/døgn.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • Nyfødte 0 år til 18 år
   [4] [6]
   • 20 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    14 dager

    • Trippelbehandling: Klaritromycin i kombinasjon med:
     • Esomeprazol eller omeprazol: 1,5-2,5 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 1-2 doser.
     • Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn, gis oralt fordelt på 2 doser. Ved klaritromycin- og metronidazolresistens: Høy dose amoksicillin; 80-90 mg/kg/døgn

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Når depottabletten brukes, bør enkeltdosen halveres og administreres med et intervall på 24 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Makrolider

Azitromycin oral

Amzolynic, Azithromycin 1a pharma, Azithromycin hexal, Azitromax, Azitromicina Qualigen, Azitromicina altan, Zithromax, Zitromax
J01FA10

Erytromycin, oral og parenteral

Abboticin, Ery-Max, Erythrocine, Erythromycin Panpharma
J01FA01
Linkosamider

Klindamycin, oral og parenteral

Clindamycin, Clindamycin Navamedic, Clindamycin Villerton, Dalacin, Sobelin
J01FF01

Bivirkninger spesifikke for barn

Milde gastrointestinale bivirkninger oppstår ofte ved oral administrasjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
I tillegg til de vanlige bivirkninger ved makrolider, er det en del pasienter som klager over (doserelatert) metallsmak.

Fra gruppeomtale om makrolider:
Vanlige: Doseavhengige magesmerter, som skyldes stimulerende virking på glatt muskulatur i mage/tarm. Dette sees særlig ved bruk av erytromycin. Andre gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast og diaré forekommer også hyppig. Allergiske reaksjoner er sjeldne; de kan variere fra urtikaria til Stevens–Johnsons syndrom. Erfaringsgrunnlaget er lite, men det antas å være full kryssallergi.

Potensielt alvorlige: Alle makrolider, men særlig erytromycin, kan gi EKG‑forandringer inkludert forlenget QT‑intervall, ventrikulær takykardi og torsades de pointes. Effekten er doseavhengig. Hørselstap er rapportert, men sees sannsynligvis først og fremst ved høye doser og bruk over lengre tid. Levertoksisitet som hepatitt, intrahepatisk kolestase, hepatisk nekrose og leversvikt er sjeldne, men kan være fatale. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens–Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Pseudomembranøs kolitt (se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt). For spiramycin er det rapportert sjeldne tilfeller av hemolytisk anemi hos pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (se forsiktighetsregler).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon er dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Interaksjoner: Klaritromycin interagerer med en rekke legemidler (f.eks. ciklosporin, teofyllin og karbamazepin). Gjør derfor interaksjonssøk når klaritromycin brukes sammen med andre legemidler. Skal ikke brukes sammen med cisaprid eller terfenadin.
 • Nedsatt leverfunksjon: Juster dosen til barn med nedsatt leverfunksjon.
 • Barn < 4 måneder- forsiktig bruk: Bruk av makrolider til barn i løpet av de første 2 ukene etter fødsel er forbundet med en alvorlig økt risiko for pylorusstenose (relativ risiko – RR – på 29,8).
  Bruk av makrolider til barn i alderen mellom 14 og 120 dager tredobler risikoen (RR = 3,24). Av den grunn skal klaritromycin forskrives med forsiktighet til barn opptil 4 måneders alder.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om makrolider:
Makrolider metaboliseres i leveren via cytokrom P-450 systemet gjennom isoenzymene CYP1A2 og CYP3A4. Makrolidene hemmer disse enzymene, og dermed også metabolismen av andre legemidler som omsettes av dem. Bruk av makrolider innebærer derfor en betydelig risiko for legemiddelinteraksjoner i form av økt konsentrasjon av bl.a. antiepileptika, ciklosporin, ergotamin, metylprednisolon, lovastatin, teofyllin, warfarin og en rekke andre legemidler. Samtidig vil bl.a. rifampicin og rifabutin virke induserende og dermed kunne redusere halveringstiden for bl.a. makrolider. Ved all forskrivning av makrolider må man ha oversikt over øvrig medikasjon og avveie fordeler og ulemper med forskrivningen, samt vurdere ev. dosejustering. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. For azitromycin og klaritromycin forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR < 10 mg/min). Pasienter med glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (forekommer hos befolkningen i Afrika, rundt Middelhavet og i deler av Asia (bl.a. Afghanistan), men er sjelden hos nordeuropeere) bør ikke få spiramycin. Klaritromycin er muligens porfyrogent.

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2005
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastroenterologie, 2002
 3. Abbot BV, SPC Klacid (RVG 16752), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h15868.pdf
 4. NVK. . , Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 5. Lund M, Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. , BMJ, 2014, 348, g1908.
 6. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991–1003
 7. Sandoz BV, SmPC Claritromycine suspensie (RVG 30849) 3 juni 2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 26 september 2022 13:04: Justert maksdose som angitt i preparatomtale (SPC).
 • 23 mars 2021 15:09: Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Konsentrasjonsmåling


Overdose