Vankomycin parenteral

Generisk navn
Vankomycin parenteral
Handelsnavn
Vancomycin MIP
ATC-kode
J01XA01
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Informasjon hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: 
Vankomycin er et glykopeptidantibiotikum som har baktericid virkning gjennom å hemme celleveggsyntesen på et tidligere stadium enn betalaktamantibiotika. Vankomycin er et viktig reservemiddel mot grampositive mikrober med naturlig (enterokokker) eller ervervet (MRSA) resistens mot andre antibiotika. Absorberes nesten ikke etter peroral administrasjon og er derfor blitt brukt ved infeksjoner i mage-tarm-kanalen, f.eks. ved antibiotikaassosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Svært dårlig absorpsjon etter oral administrasjon.

T½ =
Nyfødte < 2000 gram:
< 1 uke: 6-11 timer
1–4 uker: 5–11 timer
Nyfødte > 2000 gram:
< 1 uke: 6–7 timer
1–4 uker: 5–6 timer
Barn: 2,2–3 timer
Voksne: 5–11 timer.

Vd =
Nyfødte: 0,38–0,97 L/kg (nyfødte i varierende gestasjonsalder) [Jacqz-Aigrain 2013]
3 måneder–18 år: 0,63 ± 0,36 L/kg [Le 2013]

Cl =
Nyfødte: 0,038–0,084 L/kg/time [Jacqz-Aigrain 2013]
3 måneder–18 år: 0,12 ± 0,04 L/kg/time [Le 2013]

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Vancomycin MIP pulv til inf væske oppl 1 g
Vancomycin MIP pulv til inf væske oppl 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Konsentrasjonsmåling
 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   • Konsentrasjonsmåling ved indikasjon Bakterielle infeksjoner, 1 mnd-18 år, ved normal nyrefunksjon og døgndosen fordelt på 4 doser:
    Målkonsentrasjon for dosering i KOBLE: 10-15 mg/L,  AUC/MIC ≥ 400 ved MIC ≤ 1 mg/L.

     

    Akuttveileder i pediatri angir at bunnkonsentrasjon > 5 (6–10) mg/L antagelig er tilstrekkelig ved de fleste pediatriske infeksjoner med:

    • Koagulase-negative stafylokokker  
    • Vankomycin-følsomme MRSA (vankomycin MIC < 1 mg/L)
    • Ved ukjent mikrobe

    Første bunnkonsentrasjon tas rett før 5. dose (steady state). (Ref: NBF's Akuttveileder i pediatri)

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2,5 kg
   • Startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
   • Det er foreløpig ingen konsensus om dosering for nyfødte og premature. Studier pågår.

  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2,5 kg
   • Startdose: 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
   • Det er foreløpig ingen konsensus om dosering for nyfødte og premature. Studier pågår.

  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2,5 kg
   • Startdose: 32 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
   • Det er foreløpig ingen konsensus om dosering for nyfødte og premature. Studier pågår.

  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2,5 kg
   • Startdose: 48 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
   • Det er foreløpig ingen konsensus om dosering for nyfødte og premature. Studier pågår.

  • 1 måned til 18 år
   [3] [4] [8] [10] [12] [15] [17] [22] [25]
   • Startdose: 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 4 g/døgn. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
Feber ved nøytropeni, shunt-infeksjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3] [25]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 4 g/døgn. Videre dosering basert på serumkonsentrasjon.
Perioperativ profylakse og endokardittprofylakse ved overfølsomhet for penicillin, eller behandling med penicillin i 7 dager før en operasjon
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [3] [24] [25]
   • Følgende dose gis 1–2 timer før operasjon: 15 mg/kg/dose og ny dose gis hvis prosedyren varer i mer enn 12 timer. Maksimal enkeltdose: 1 g/dose.
Infeksjon av sentralnervesystemet (intraventrikulær administrasjon)
 • Intraventrikulært
  • 1 måned til 18 år
   • 10 mg/dose 1 gang daglig eller én gang hver 2. dag.
   • Kun etter samråd med en mikrobiolog/infeksjonsmedisiner.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
GFR Startdose Videre dosering
50-80 ml/min/1,73 m2 15 mg/kg/dose hver 8. time Mål bunnkonsentrasjon rett før 4. dose.
Videre dosering etter serumkonsentrasjon.
30-50 ml/min/1,73 m2 15 mg/kg/dose hver 8.-12. time Mål bunnkonsentrasjon rett før 3. dose.
Videre dosering etter serumkonsentrasjon.
10-30 ml/min/1,73 m2 15 mg/kg/dose hver 12-24. time Mål bunnkonsentrasjon rett før 2. dose.
Videre dosering etter serumkonsentrasjon.
< 10 ml/min/1,73 m2 15 mg/kg/dose hver 24. time Mål bunnkonsentrasjon rett før 2. dose.
Videre dosering etter serumkonsentrasjon.
Hemodialyse 15 mg/kg/dose etter dialyse Mål toppkonsentrasjon etter 1. dose.
En andre konsentrasjonsmåling tas innen 24 timer.

Toppkonsentrasjon: Det kan ved redusert nyrefunksjon være behov for å ta toppkonsentrasjon (tas 1 time etter avsluttet infusjon).

(Le 2014; Zhang 2016; Smit 2021; Chung 2021)

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Trombocytopeni, nøytropeni, flebitt, hudlidelser, ototoksisitet, DRESS-syndrom, nefrotoksisitet.
 • ‘Red man syndrom’ (RMS) forekommer hyppig hos barn (omtrent 14 %). Risikofaktorer er: alder > 2 år, tidligere forekomst av RMS, dosering av vankomycin ≥10 mg/kg, konsentrasjon av vankomycin ≥5 mg/ml, og tidligere bruk av antihistaminer.
 • Serumkonsentrasjoner (bunnkonsentrasjon) opp til 20 mg/L har lik risiko for nefrotoksisitet sammenlignet med serumkonsentrasjoner (bunnkonsentrasjon) opp til 15 mg/L.
 • Risikofaktorer for at nefrotoksisitet oppstår er: lengre behandlingsvarighet, bruk av vasopressorer og bruk av AV–ECMO.

Generelle bivirkninger

Informasjon hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt:

Vanlige: Smerter og tromboflebitt ved intravenøs administrasjon, risikoen kan reduseres med langsommere injeksjonshastighet (minst 1 time) og mer fortynnet løsning. Vevsnekrose ved ektravasal injeksjon. Tidligere ofte påvist såkalt Red Man Syndrome som er en infusjonsrelatert hypersensitivitetsreaksjon med raskt blodtrykksfall, rødhet og erytem på overkroppen. Sees vanligvis få minutter etter påbegynt infusjon, men kan også komme etter avsluttet infusjon med varighet av noen timer.

Potensielt alvorlige: Hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaksi med fall i blodtrykk, stridor, pustevansker, urtikaria, kløe og muskelspasmer forekommer relativt hyppig. Også alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, eksfoliativ dermatitt og lineær IgA bulløs dermatose er rapportert. Pseudomembranøs diaré og kolitt, se L1.1 Bivirkninger og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt. Både ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger kan forekomme. Ototoksisitet (skade på 8. hjernenerve) kan være forbigående eller permanent. Hematologiske reversible bivirkninger som nøytropeni, eosinofili og i enkelte tilfeller trombocytopeni.

Høyt forbruk av glykopeptider på avdelings- og sykehusnivå kan føre til økt forekomst av vankomycinresistente enterokokker (VRE). Dette gjelder spesielt peroral bruk av vankomycin.

 

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

‘Red man syndrom’ kan forekomme hvis vankomycin administreres for raskt. Monitorer serumkreatinin minst to ganger i uken. Ekstra kontroller kan være nødvendig hos premature nyfødte og barn grunnet umodne nyrer.
Bruk av vankomycin utgjør en risiko for kolonisering av ESBL-produserende klebsiellabakterier i mage-tarm-kanalen hos nyfødte.
Samtidig bruk av anestesi hos barn er forbundet med erytem og anafylaksi. Hvis administrasjon av vankomycin er nødvendig som kirurgisk profylakse, anbefales det at anestesimiddelet administreres etter fullført infusjon av vankomycin.
Merk: Overvektige barn og barn med fedme er mer utsatt for forhøyede serumkonsentrasjoner av vankomycin.

Hvis pasienter ikke oppnår ønsket serumkonsentrasjon på intermitterende intravenøs (IIV) behandling, er det mulig å bytte til kontinuerlig intravenøs (CIV) behandling. Merk: total daglig dose med vankomycin er lavere for CIV enn for IIV.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om vancomycin oralt og parenteralt: 
Forsiktig ved nedsatt nyrefunksjon, hos premature og spedbarn og hos dialysepasienter. Bør unngås hos pasienter med nedsatt hørsel.

Krever konsentrasjonsbestemmelse. Forsiktighet ved samtidig bruk av andre nyre- og ototoksiske legemidler som aminoglykosider, amfotericin B, ciklosporin og furosemid.

 

Andre antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glykopeptid antibakterielle midler
J01XA04

Teikoplanin

Targocid, Targocid kohlpharma
J01XA02
Polymyksiner
J01XB01
Steroid antibakterielle midler
J01XC01
Nitrofuranderivater

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine apotex
J01XE01
Andre antibakterielle midler

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Fosfomycin

Fosfomycin Infectopharm, Monuril
J01XX01

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting, Preventie bacteriele endocarditis, Herziening augustus 2008
 3. Pfizer BV, SmPC Vancocin (RVG 105369) 28-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Frymoyer A et al., Prediction of vancomycin pharmacodynamics in children with invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a Monte Carlo simulation. , Clin Ther, 2010, Mar;32(3), 534-42
 5. Vella-Brincat et al, Are gentamicin and/or vancomycin associated with ototoxicity in the neonate? A retrospective audit., Neonatology., 2011, 100(2), 186-93
 6. Ofek-Shlomai N et al, Gastrointestinal colonization with ESBL-producing Klebsiella in preterm babies--is vancomycin to blame?, J Clin Microbiol Infect Dis, 2012, Apr;31(4), 567-70
 7. Myers AL et al, Defining risk factors for red man syndrome in children and adults., Pediatr Infect Dis J. , 2012, May;31(5), 464-8
 8. Fung L., Continuous infusion vancomycin for treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in cystic fibrosis patients., Ann Pharmacother, 2012, Oct;46(10):, e26
 9. Kitcharoensakkul et al, Vancomycin-induced DRESS with evidence of T-cell activation in a 22-month-old patient. , Allergy Asthma Immunol, 2012, Oct;109(4), 280-1
 10. McKamy et al, Evaluation of a pediatric continuous-infusion vancomycin therapy guideline, Am J Health Syst Pharm, 2012, Dec 1;69(23), 2066-71
 11. Jacqz-Aigrain E et al. , Use of antibacterial agents in the neonate: 50 years of experience with vancomycin administration. , Semin Fetal Neonatal Med, 2013, Feb;18(1), 28-34
 12. Le J et al, Improved vancomycin dosing in children using area under the curve exposure., Pediatr Infect Dis J., 2013, Apr;32(4)
 13. Cies et al, Nephrotoxicity in Patients with Vancomycin Trough Concentrations of 15–20 ?g/ml in a Pediatric Intensive Care Unit, Pharmacotherapy., 2013, Apr;33(4), 392-400
 14. Linder N et al. , Duration of vancomycin treatment for coagulase-negative Staphylococcus sepsis in very low birth weight infants. , J Clin Pharmacol, 2013, Jul;76(1), 58-64
 15. Madigan T et al., The effect of age and weight on vancomycin serum trough concentrations in pediatric patients., Pharmacotherapy., 2013, Dec;33(12), 1264-72
 16. Heble DE Jr et al , Vancomycin trough concentrations in overweight or obese pediatric patients., Pharmacotherapy, 2013, Dec;33(12), 1273-7
 17. Cole TS et al , Vancomycin dosing in children: what is the question?, Arch Dis Child, 2013, Dec;98(12), 994-7
 18. Taketomo, Pediatric & neonatal dosage handbook , 20th edition
 19. Nederlandse Vereniging voor Neurologie , Richtlijn Bacteriele Meningitis, 2013
 20. NVZA, Richtlijn TDM Vancomycine , mei 2014
 21. ErasmusMC-Sophia, protocol Vancomycine , juli 2014
 22. Janssen, E. et al., Towards Rational Dosing Algorithms for Vancomycin in Neonates and Infants Based on Population Pharmacokinetic Modeling, Antimicrob Agents Chemother, 2015, Dec 7;60(2), 1013-21
 23. Noridem, SmPC Vancomycin Noridem 500 mg Plv. f. e. Konz. z. Herst. e. Inflsg. (1-30789), https://www.univadis.at/, 01/2018
 24. Ingrande, J, et al., Pharmacokinetics of cefazolin and vancomycin in infants undergoing open-heart surgery with cardiopulmonary bypass, Anesth Analg, 2019, 128(5), 935-943
 25. Sandoz BV, SmPC vancomycine 500 mg/1000 mg IV (RVG 101505/101509) 15-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 26. Zhang H, et al., Pharmacokinetic Characteristics and Clinical Outcomes of Vancomycin in Young Children With Various Degrees of Renal Function., J Clin Pharmacol. , 2016, 56(6), 740-8
 27. Chung E, et al., Pharmacokinetics of Vancomycin in Pediatric Patients Receiving Intermittent Hemodialysis or Hemodiafiltration., Kidney Int Rep, 2021, 6(4), 1003-14
 28. Le J, et al., Population-Based Pharmacokinetic Modeling of Vancomycin in Children with Renal Insufficiency., J Pharmacol Clin Toxicol. , 2014, 2(1):, 1017-26
 29. Smit C, et al. , Dosing Recommendations for Vancomycin in Children and Adolescents with Varying Levels of Obesity and Renal Dysfunction: a Population Pharmacokinetic Study in 1892 Children Aged 1-18 Years., Aaps j., 2021, 23(3):, 53

Oppdateringer

 • 28 november 2023 12:07: Angitt TDM informasjon.
 • 28 november 2023 12:07: Angitt informasjon om konsentrasjonsmåling
 • 28 november 2023 12:07: Lagt til referanser for dosering ved redusert nyrefunksjon.

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler: NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose