Rosuvastatin

Generisk navn
Rosuvastatin
Handelsnavn
Crestor, Rosuvastatin Glenmark, Rosuvastatin Sandoz, Rosuvastatin Xiromed
ATC-kode
C10AA07
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Statiner:
Statiner hemmer enzymet HMG-CoA-reduktase i leveren og i andre vev. Dette enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser. I tillegg til å redusere kolesterolsyntesen påvirker derfor statiner en rekke andre cellulære prosesser. Betydningen av dette er bare delvis kartlagt. Det er effektene på kolesterolsyntesen i lever som medfører endrede lipidverdier i blodet. Redusert kolesterolsyntese forårsaker induksjon og økt antall LDL-reseptorer. Dette fører til økt opptak og metabolisme av kolesterol i lever og redusert produksjon av VLDL. Totalt serum-kolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B synker. HDL-kolesterol øker noe, og triglyseridene faller moderat. Virker synergistisk med andre lipidsenkende midler. Pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi har dysfunksjonelle LDL-reseptorer. Likevel gir statiner en viss, om enn liten, reduksjon av LDL-kolesterol. Det skyldes redusert syntese av VLDL som er en forløper for LDL. Kveldsdose er mest effektiv for en del av legemidlene fordi kolesterolsyntesen er størst om natten. Reduksjon av LDL-kolesterol sees etter ca. 2 uker, maksimal respons (20–55 %) etter 4–6 uker. Triglyserider reduseres med ca. 40 %, mens HDL-kolesterol økes med 5–20 %. Statiner reduserer dessuten VLDL. Endringene i serum-lipidene, først og fremst reduksjon i LDL-kolesterol, gir nedsatt lipidavleiring i arterienes intima.

Statiner reduserer risiko for fatale og nonfatale infarkter samt total mortalitet ved koronarsykdom. De reduserer risiko for hjerneslag og TIA både hos pasienter med koronarsykdom og hos pasienter uten erkjent koronarsykdom. Betydelig gevinst av statinbehandling sees også ved behandling av pasienter med diabetes. Hemmer progresjon av ateromatøse plakk og kan ved intens terapi gi regresjon av plakk. Hjertesvikt i seg selv er ingen indikasjon. Det understrekes at pasienter som har fått startet statinbehandling pga. koronarsykdom skal fortsette denne behandlingen selv om de utvikler hjertesvikt. Sannsynligvis bidrar også en rekke lipiduavhengige effekter (pleiotrope effekter) av statiner til de etablerte gunstige kliniske effektene, selv om dette er utilstrekkelig klarlagt. Slike virkningskomponenter som er påvist er: antiinflammatoriske effekter, nedsatt vekst av makrofager, antioksidante effekter, immunsuppressive effekter, økt syntese av nitrogenoksid (NO), bedret endotelcellefunksjon, økt stabilitet av ateromatøse plakk, reduksjon av metalloproteinaser, nedsatt migrasjon og proliferasjon av arterielle glatte muskelceller, neoangiogenese, nedsatt trombocyttaggregasjon, økt fibrinolyse, nedsatt koagulasjon, normalisering av autonome funksjoner, nedsatt hypertrofi av kardiomyocytter og mulig nevroproteksjon etter slag.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

To studier på farmakokinetikken for rosuvastatin (som tabletter) hos barn og ungdom med heterozygot familial hyperkolesterolemi i alderen 10 til 17 år eller 6 til 17 år (214 pasienter totalt), viste at biotilgjengeligheten hos barn og ungdom ligner på eller er lavere enn biotilgjengeligheten hos voksne pasienter. [Preparatomtale Crestor® 06/19]

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Crestor tab 10 mg
Crestor tab 20 mg
Crestor tab 40 mg
Crestor tab 5 mg
Rosuvastatin Glenmark tab 10 mg
Rosuvastatin Glenmark tab 20 mg
Rosuvastatin Glenmark tab 40 mg
Rosuvastatin Glenmark tab 5 mg
Rosuvastatin Sandoz tab 10 mg
Rosuvastatin Sandoz tab 20 mg
Rosuvastatin Sandoz tab 40 mg
Rosuvastatin Sandoz tab 5 mg
Rosuvastatin Xiromed tab 10 mg
Rosuvastatin Xiromed tab 20 mg
Rosuvastatin Xiromed tab 40 mg
Rosuvastatin Xiromed tab 5 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Heterozygot familiær hyperkolesterolemi
 • Oralt
  • 6 år til 10 år
   [1]
   • Startdose: 5 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen basert på individuell respons og toleranse til 5 - 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
  • 10 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 5 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen basert på individuell respons og toleranse til   5 - 20 mg/døgn fordelt på 1 dose
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 5 - 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Juster dosen basert på individuell respons og toleranse til 5 - 20 mg/døgn fordelt på 1 dose

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2: Start med 5 mg/døgn, oppretthold maksimal vedlikeholdsdose.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: Start med 5 mg/døgn, 50 % av maksimal vedlikeholdsdose.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon øker AUC for rosuvastatin. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Klinisk effekt: Det er rapportert sjeldne tilfeller av myopati, inkludert myositt, og rabdomyolyse. Mest aktuelt ved daglige doser større enn 20 mg og med predisponerende faktorer, som moderat nedsatt nyrefunksjon  (ClCr 30-60 ml/min/1,73m2).

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Bivirkninger hyppigere observert hos barn og ungdom: Økt CK-nivå (> 10 x normal) og muskelsymptomer etter trening og økt fysisk aktivitet observeres hyppigere hos barn og ungdom enn hos voksne. 
 • Vekst, vekt, BMI og kjønnsmodning: Ingen effekt på vekst, vekt, BMI eller kjønnsmodning ble observert.

(Preparatomtale Crestor, og Rosuvador)

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om statiner:
Tolereres vanligvis godt. Levereffekter: Ca. 5 % får transaminaseøkning, ca. 1 % med mer enn 3 ganger øvre grense, som reverseres ved påkrevet dosereduksjon eller seponering. Alvorlige levertoksiske effekter er sjeldne. Stort alkoholinntak øker risikoen for levertoksiske effekter. Muskeleffekter: myalgi, myopati, myositt og rabdomyolyse. Selv om slike bivirkninger er relativt sjeldne, er de alvorlige. Muskelbivirkningene er sannsynligvis multifaktorielle. Hos noen synes det å foreligge genetisk disponerende faktorer. Da kan fysisk aktivitet øke risikoen. Høy alder, nedsatt nyre- og leverfunksjon og hypotyreose øker risikoen for muskelbivirkninger. Det samme er tilfelle ved høy dose og kombinasjon med fibrater som hemmer leveropptaket av statiner (gemfibrozil) og dermed øker plasmakonsentrasjonen samt ved kombinasjon med substanser som hemmer nedbrytningen av statiner (hovedsakelig CYP3A4-hemmere, f.eks. erytromycin, ketokonazol, HIV-proteasehemmere) eller på annen måte øker plasmakonsentrasjonen (ciklosporin A). Substanser som kan gi muskelskade alene (f.eks. fibrater) og alkohol øker også risikoen for myopati. Kombinasjon med niacin synes også å gi økt risiko for myopati. Det kan skyldes en forsterket hemning av kolesterolsyntesen i muskel. Man må være spesielt oppmerksom ved kombinasjon med NSAID som kan øke risikoen for myopati og samtidig maskere symptomene. Gastrointestinale forstyrrelser, pankreatitt, hodepine, asteni, søvnløshet, utslett og leddsmerter. Parestesier, perifer nevropati. Hypersensitivitet. Behandling med statiner medfører en lett økt risiko for utvikling av diabetes, særlig ved bruk av høye doser. Den negative effekten mer enn oppveies av de positive effektene av behandlingen, men glukosemålinger bør utføres. Det er ikke avklart om de ulike statinene som er markedsført, medfører ulik risiko for bivirkninger totalt sett, men klinisk erfaring viser at en pasient som får bivirkninger av ett statin ikke nødvendigvis får tilsvarende bivirkninger av et annet. Det kan skyldes ulike opptaksmekanismer i lever, ulik distribusjon til muskel og CNS samt delvis ulike metaboliserende enzymer for ulike statiner.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Dosering på 40 mg daglig er kontraindisert hos pasienter som er disponert for myopati og rabdomyolyse. Om faktorer som disponerer for dette, se L8.15.1 Statiner.

Generelt om statiner: Leversykdom, myopati. Inntak av potente CYP3A4-hemmere gir kontraindikasjon mot statiner som metaboliseres i utstrakt grad av dette enzymet (gjelder ikke pravastatin og fluvastatin).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Anbefales ikke brukt til barn < 6 år: På grunn av mangel på sikkerhetsdata og effekt for denne gruppen.
 • Behandling hos barn (6–17 år; Tenåringsgutter: Tanner-skala ≥ 2. Jenter: ≥ 1 år etter første menstruasjon) bør initieres av spesialist: Effekten av rosuvastatin på fysisk utvikling og kjønnsutvikling hos barn og ungdom som bruker preparatet i mer enn 2 år er ukjent.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om statiner:
Dosejusteringer etter fire uker eller mer. Undersøkelse av leverenzymer og kreatinkinase (CK) noen uker etter behandlingsstart/doseøkning og senere årlig. Ved mulighet for eller mistanke om myopatiutvikling, måles CK og nyrefunksjon. Slik bivirkning kan oppstå lang tid (måneder til år) etter oppstart av behandlingen. Ved sterk klinisk mistanke om myopati seponeres statinet straks uten å vente på resultat av CK-målinger. Se under bivirkninger. Måling av serum-glukose før oppstart og jevnlig under behandling.

Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

HMG-CoA-reduktasehemmere

Atorvastatin

Atorvastatin Accord, Atorvastatin Hexal, Atorvastatin Sandoz, Atorvastatin Xiromed, Atorvastatin-ratiopharm, Lipitor
C10AA05
C10AA03

Simvastatin

Simvahexal, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Hexal, Simvastatin Sandoz, Zocor
C10AA01
Midler som øker utskillelsen av gallesyre

Kolestyramin

Colestyramin orifarm, Colestyramin ratiopharm, Colestyramin-ratiopharm, Quantalan, Questran, Questran Loc
C10AC01
Andre lipidmodifiserende midler

Ezetimib

Ezetimib Krka, Ezetimib Medical Valley, Ezetimib Sandoz, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Zentiva, Ezetrol
C10AX09

Referanser

 1. AstraZeneca BV, SmPC Crestor (RVG 30823) 5-12-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose