Doseangivelser i KOBLE

Doseangivelser generelt

Doseringsanbefaling i KOBLE angis hovedsakelig som totaldose per døgn, etterfulgt av antallet administrasjoner døgndosen fordeles på. Deretter angis vanligvis en maksdose per døgn (se eget avsnitt under mht forklaring på hvordan maksdose skal tolkes). I tilfeller hvor doseintervall angis (f.eks. 200–400 mg/kg/døgn), doseres legemidlet ut ifra effekt og bivirkninger.

Eks. Ibuprofen

Indikasjon: Forebygging og behandling av akutt smerte/postoperativ smerte

  • Oralt: ≥ 3 måneder: 15 mg/kg/døgn i 3 doser, maks. 2400 mg/døgn.

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder doseringsanbefalingen for et normalt preparat med rask frisetting av virkestoff.

For morfin er det angitt doseringsanbefaling for både normalt preparat og depotpreparat (modifisert frisetting av virkestoff):

Eks. Morfin

Indikasjon: Alvorlig smerte. Oralt:

  • Normalt preparat (rask frisetting av virkestoff): Nyfødt, født til termin: 0,3-0,6 mg/kg/døgn i 6 doser. 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 6 doser.
  • Depotpreparat (modifisert frisetting av virkestoff): 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 2 doser.

Enheter: For noen legemidler vil dosen i KOBLE være angitt i en annen enhet enn den som er vanlig i Norge; for eksempel kan en doseringsanbefaling være oppgitt i mikrogram/kg/min, mens man i Norge er mer vant til nanogram/kg/min. Det er viktig å være oppmerksom på dette ved forordning. Årsaken er at doseringsanbefalingene med tilhørende enheter er felles strukturert mellom Kinderformularium i Nederland, Norge, Tyskland og Østerrike. Det er derfor begrenset rom for særnorske tilpasninger i enheter.

Tilsvarende uoverensstemmelser mt enheter kan også forekomme for oppgitte labverdier. Her vil det være større rom for å angi det enhetsformatet som benyttes i Norge, men dette er ikke systematisk gjennomgått mot norske kilder i oversettelsesprosessen. Brukere oppfordres derfor til å melde inn tilfeller der enhetene og/eller labverdiene avviker fra norsk praksis/retningslinjer. Bruk meldelinken «Foreslå endring» øverst til høyre på den aktuelle legemiddelmonografien.

Tolkning av maksdose
Legemidler til barn doseres oftest ut ifra vekt, f.eks. i mg/kg. Da kan man ende opp med en høyere dose til barnet enn dosen som er anbefalt til voksne. Doser til barn skal generelt ikke overskride voksen dose, med mindre det er angitt.

Når en maksdose angis i KOBLE, betyr det at den beregnede dosen (basert på barnets vekt eller overflate) IKKE må overskride maksdosen. Hvis den beregnede dosen er lavere enn maksdosen, skal den ikke økes opp til maksdose.

Eksempel 1: Et barn veier 40 kg
Anbefalt dosering: 1–3 mg/kg/døgn, maks. 100 mg/døgn.
Basert på kroppsvekt kan dette barnet få inntil 120 mg/døgn, men maksdosen er 100 mg/døgn. Maksdosen må IKKE overskrides, og det vil si at barnet på 40 kg kan få maks 100 mg/døgn.

Eksempel 2: Et barn veier 20 kg
Anbefalt dosering: 1–3 mg/kg/døgn, maks. 100 mg/døgn. Basert på kroppsvekt kan dette barnet få inntil 60 mg/døgn. Denne dosen er lavere enn den angitte maksdosen på 100 mg/døgn, men det betyr IKKE at døgndosen til dette barnet kan økes til 100 mg/døgn. Maksdosen til et barn på 20 kg er 60 mg/døgn.

Doseangivelse av depotpreparater

Et depotpreparat inneholder en større mengde virkestoff som frisettes gradvis over en periode, for eksempel ett døgn eller en måned. Depotpreparater trengs derfor ikke tas så ofte.  

Det er viktig å håndtere depotpreparatene riktig slik at mekanismen som gjør at litt og litt virkestoff frisettes ikke ødelegges. Hvis den ødelegges, som f.eks. når en depottablett knuses, vil det kunne føre til at alt virkestoff frisettes på én gang. Det vil kunne gi toksiske konsentrasjoner i starten og manglende effekt i gjenværende tidsperiode. Forutsatt at preparatets styrke gjør det mulig å følge doseringsanbefalingen i KOBLE, og at legemidlet håndteres slik at depotformuleringen ikke ødelegges, kan depotpreparater brukes til barn.

Med mindre annet er angitt, er doseringsanbefalingene i KOBLE angitt for et normalt preparat med rask frisetting av virkestoffet.

Vær oppmerksom på at produsenter bruker ulike begrep på preparat som frigir virkestoff over en periode, for eksempel: Depot, modifisert frisetting og retard. Derfor er det brukt ulike begrep i de ulike monografiene.

Eksemplet under viser hvordan doseringsanbefalingene er angitt for både et normalt preparat og et depotpreparat for virkestoffet morfin:

Eks. Morfin

Indikasjon: Alvorlig smerte. Oralt:

Normalt preparat (ikke modifisert frisetting eller depotpreparat): 

  • Nyfødt, født til termin: 0,3-0,6 mg/kg/døgn i 6 doser.
  • 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 6 doser.

Depotformulering:

  • 1 måned til 18 år: 0,6-1,2 mg/kg/døgn i 2 doser.

Doseangivelse av topikale steroidkremer og -salver; Fingertuppenheter

Eksempel på doseringsangivelse av topikale steroider i KOBLE:

Eks. Flutikason dermal

Indikasjon: Atopisk eksem. Dermalt:

  • 2 år til 18 år:
  • Et tynt lag påsmøres affisert hud 1 gang daglig. Bruk metoden for fingertuppenheter for å måle opp tilstrekkelig mengde.
  • Maksdose: > 2 år: 50 g/uke; (Voksne: 100 g/uke)

Det skal påsmøres et tynt lag, men med tilstrekkelig mengde for å oppnå ønsket effekt. For å få målt opp tilstrekkelig mengde salve/krem benytter man seg av begrepet «Fingertuppenheter» (FTE): En FTE er mengden krem som presses ut av en standard tube (med 5 mm diameter åpning) og måler like langt som pekefingertuppen til en voksen (se bilde under). Dette tilsvarer ca. 0,5 g og er nok til å behandle et areal/(affisert hudområde) som tilsvarende to voksne håndflater.


Vingertopeenheid