Morfin

Generisk navn
Morfin
Handelsnavn
Dolcontin, Malfin, Morfin, Morfin Abcur, Morfin Epidural, Morfin NAF, Morfin Orifarm, Morfin SA, Morfin i Intrasite SA, Morfine HCI centrafarm u/kons, Oramorph, Sevre-Long
ATC-kode
N02AA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Sterkt opioidanalgetikum. Se omfattende omtale av Opioidanalgetikas egenskaper hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data

Den orale og rektale biotilgjengeligheten er upålitelig og ligger mellom 15 og 50 %.

Biotilgjengeligheten for depottablettene er 40-70 %. Biotilgjengeligheten avtar med økende styrke.

Om en depottablett ødelegges, vil morfin frigjøres 20-25 % raskere. Effekten vil da vare i omtrent 8 timer.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dolcontin depottab 10 mg
Dolcontin depottab 100 mg
Dolcontin depottab 200 mg
Dolcontin depottab 30 mg
Dolcontin depottab 5 mg
Dolcontin depottab 60 mg
Malfin depottab 10 mg
Malfin depottab 100 mg
Malfin depottab 30 mg
Malfin depottab 60 mg
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml
Morfin Epidural inj, oppl 2 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 1 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 10 mg/ml
Morfin NAF inj, oppl 40 mg/ml
Morfin NAF mikst 10 mg/ml
Morfin Orifarm inj, oppl 10 mg/ml
Morfin Orifarm inj, oppl 20 mg/ml
Morfin SA inf væske 1 mg/ml
Morfin SA inf væske 10 mg/ml
Morfin SA inf væske 2 mg/ml
Morfin SA inf væske 5 mg/ml
Morfin SA inj væske 0,2 mg/ml
Morfin SA inj væske 1 mg/ml
Morfin SA mikst 0,1 mg/ml
Morfin SA mikst 0,5 mg/ml
Morfin SA mikst 1 mg/ml
Morfin SA stikkpille 0,5 mg
Morfin SA stikkpille 1 mg
Morfin SA stikkpille 10 mg
Morfin i Intrasite SA gel 0,1 %
Morfin inj, oppl 10 mg/ml
Morfin tab 10 mg
Morfin tab 30 mg
Morfine HCI centrafarm u/kons inj, oppl uten konserveringsmiddel 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml
Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Oramorph mikst oppl 2 mg/ml
Sevre-Long depotkaps, hard 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Sevre-Long depotkaps, hard 30 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Sterke smerter
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • nyfødt født til termin
    [3]
    • 0,3 - 0,6 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
   • 1 måned til 18 år
    [3]
    • 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
  • Depotpreparat
   • 1 måned til 18 år
    [3]
    • 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • Rektalt
  • nyfødt født til termin
   [3]
   • 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [3]
   • 1,2 - 2,4 mg/kg/døgn fordelt på 6 doser.
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [4]
   • Startdose: 50 - 100 mikrogram/kg/dose gis over 60 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 20 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

  • nyfødt født til termin
   [3] [4] [5]
   • Startdose: 50 - 100 mikrogram/kg/dose gis over 60 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 20 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

  • 1 måned til 18 år
   • Startdose: 100 mikrogram/kg/dose gis over 5–10 minutter.
   • Vedlikeholdsdose: 10 mikrogram/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Administreres under overvåkning.
    Ved utilstrekkelig effekt, kan timesdosen gis som bolus, økt trinnvis.

Sterke smerter: administrasjon via PCA-pumpe
 • Intravenøst
  • 5 år til 18 år
   [3] [5]
   • 1 mg/kg morfin i 50 ml NaCl (= 20 mikrogram/kg/ml): Bolus på 1 ml (= 20 mikrogram/kg), lockout-intervall på 10 minutter, bakgrunnsinfusjon på 0,25 ml/time de første 24 timene (= 5 mikrogram/kg/time).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ved nedsatt nyrefunksjon akkumulerer den aktive metabolitten morfin-6-glukuronid seg. Dette er spesielt viktig ved administrering av høye doser og/eller over en lengre periode.

GFR 10–50 ml/min/1,73m²: en lavere dose kan være nødvendig grunnet akkumulering av morfin-6–glukuronid

Kliniske konsekvenser

Symptomer på opioidtoksisitet omfatter depresjon av sentralnervesystemet med bevissthet redusert til koma, hypoventilasjon eller uregelmessig pustemønster, bradykardi, hypotensjon, hypotermi, hyporefleksi, miose, urinretensjon, kvalme, oppkast, forstoppelse, forvirring, muskelspasmer og kramper.

Bivirkninger spesifikke for barn

Respirasjonsdepresjon, hypotensjon, urinretensjon, oppkast, obstipasjon, kløe.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og gjelder for alle sterke opioidagonister:
Kvalme og brekninger, særlig hvis pasienten er oppegående. Kvalmen er ofte situasjonsbetinget og mindre uttalt ved adekvat smertelindring. Døsighet forekommer for alle preparatene. Ketobemidon (og den mulig spasmolytiske, antikolinerge komponenten i Ketogan – difenyldimetylaminobuten) og petidin kan gi mer munntørrhet enn morfin. Alle opioidene i denne gruppen gir tilnærmet samme respirasjonsdepresjon i ekvianalgetiske doser. Obstipasjon og økt tonus i glatt muskulatur er mest uttalt for morfin. Eufori, miose, urinretensjon, svekket hosterefleks.

 

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Respirasjonsdepresjon. Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika (benzodiazepiner), sentraltvirkende analgetika, opioider, psykofarmaka eller andre stoffer med virkning på CNS. Skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere eller som har fått det de siste 2 ukene.

 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Respirasjonsovervåkning er nødvendig hos terminfødte barn på 1-6 måneder, og hos premature babyer opp til 1 år, dersom det foreligger luftveis-, nyre-/lever- eller nevromuskulær sykdom, eller ved samtidig bruk av sederende midler.

Ved behandling av kroniske smerter bør depotformuleringen av morfin alltid forskrives sammen med et avføringsmiddel.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Opioiddosene må reduseres ved høy alder og/eller nedsatt allmenntilstand. Alle opioidanalgetika kan gi abstinenssymptomer etter regelmessig eller stadig gjentatt bruk i mer enn ca. 10–14 døgn. Må derfor seponeres gradvis (10–20 % reduksjon ved hver dosereduksjon). Rusvirkning og abstinensubehag kan føre til misbruk. Opioidene er klassifisert som spesielt trafikkfarlige, men ved langtidsbruk med konstant dose av «depot»-tabletter eller plaster, er trygg bilkjøring mulig dersom pasienten føler seg uthvilt og opplagt, ikke tar sedativa eller alkohol i tillegg, og dersom pasientens lege vurderer bilkjøring som nødvendig for pasientens livskvalitet og i samråd med pasienten vurderer dette trygt. Stor forsiktighet ved intrakraniell trykkstigning og spontanrespirasjon, alvorlig obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale. I slike situasjoner bør man titrere seg frem med mindre intravenøse doser inntil ønsket effekt. Forsiktighet med petidin og morfin ved nyresvikt pga. fare for akkumulering av norpetidin (epileptogent) og aktive morfinmetabolitter og økende bivirkninger (delvis sentrale antikolinerge som økende søvnighet/bevisstløshet, motorisk uro/myoklone rykninger (NB: Ikke epileptiske kramper), uklarhet, deliriøse symptom (før bevisstløshet)). Morfins aktive metabolitt, morfin-6-glukuronid, utskilles også renalt og har lang halveringstid. Vil akkumuleres ved langvarig bruk hos pasienter med alvorlig nyresvikt. Ingen forutsigbar relasjon mellom blodkonsentrasjon av morfin og analgetisk respons. Minimum effektiv konsentrasjon vil variere, særlig ved tidligere behandling med potente opioidagonister. Risiko for serotonergt syndrom ved samtidig bruk av fentanyl og serotonerge legemidler (SSRI, SNRI, MAO-hemmere). Ved langvarige smerter som ikke skyldes terminal sykdom, skal opioider som regel ikke benyttes.

 

Opioider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider

Oksykodon

OxyContin, OxyNorm, Oxycodone Abboxia, Oxycodone Actavis, Oxycodone Orifarm, Reltebon Depot
N02AA05
Fenylpiperidinderivater

Fentanyl transdermal og nasal

Actiq sugetab m/appl, Durogesic, Fentanyl Sandoz, Fentanyl ratiopharm, Instanyl
N02AB03
Difenylpropylaminderivater
N02AC03
Oripavinderivater

Buprenorfin

Bugnanto, Buprefarm, Norspan, Temgesic, Transtec
N02AE01
Opioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetika

Paracetamol og kodein

Altermol, Kodein/paracetamol SA, Paralgin Forte, Paralgin Major, Pinex Forte
N02AJ06
N02AJ13
Andre opioider

Tramadol

Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol Actavis, Tramadol Hexal, Tramadol aliud, Tramadol panpharma, Tramadol ratiopharm, Tramadol stada, Tramadol-ratiopharm, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Tramal, Zytram BID, Zytram XL
N02AX02

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. CBO, Richtlijn Postoperatieve Pijn, www.diliguide.nl, 2013, 176-178, http://www.diliguide.nl/document/2995/postoperatieve-pijnstilling.html
 3. NVK, Richtlijn pijnmeting en behandeling pijn bij kinderen, www.nvk.nl, 2007, 99, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Pijnmetingenbehandelingvan/tabid/348/language/nl-NL/Default.aspx
 4. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 13 november 2018
 5. Zernikow, B., Hechler, T., Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen, Deutsches Ärzteblatt, 2008

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose