Beklometason inhalasjon

Generisk navn
Beklometason inhalasjon
Handelsnavn
Aerobec, Aerobec Autohaler
ATC-kode
R03BA01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Inhalasjonsglukokortikoidene er potente glukokortikoider som karakteriseres av at de, gitt som inhalasjon i terapeutiske doser, har markert lokal virkning på bronkialtreet, men liten systemisk effekt. Midlene har uttalt antastmatisk virkning. Den kliniske effekten inntrer tidligst etter 2–4 timer og tilskrives primært antiinflammatorisk effekt via cytokiner og derav redusert tilstrømning av nøytrofile granulocytter. I tillegg er vist redusert karpermeabilitet, redusert viskositet av bronkialsekret og økt dannelse av adrenerge beta-2-reseptorer. Inhalasjonsglukokortikoider gir mindre ømfintlige luftveier og reduserer akutt luftstrømobstruksjon. Dette reduserer symptomene og gir mindre behov for perorale glukokortikoider. De preparatene som er på markedet, er prinsipielt likeverdige; alle gir samme grad av effekt ved ekvipotente doser.

For mer informasjon, se Norsk legemiddelhåndbok: Glukokortikoider og Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon.

Farmakokinetiske data

Farmakokinetiske studier hos barn har vist at en dose på 200 mikrogram, gitt med aerosol autohaler, har lik AUC (17-beklometasonmonopropionat (BMP)) som en dose på 400 mikrogram administrert med de tidligere klorfluorkarboner (KFK)-beklometasondipropionat (BDP) inneholdende aerosolene med munnstykke.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Aerobec Autohaler inh aerosol, oppl 100 mikrog/dose
Aerobec Autohaler inh aerosol, oppl 50 mikrog/dose
Aerobec inh aerosol, oppl 100 mikrog/dose
Aerobec inh aerosol, oppl 50 mikrog/dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og bruk av inhalasjonsutstyr ift. alder:

 • 1 måned–3 år: Aerosol + inhalasjonskammer med maske.
 • 4-5 år: Alternativ: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke.
 • ≥ 6 år: Alternativ: Aerosol, autohaler aerosol. 

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd: Legemidler til inhalasjon"
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen.

Forebygging av sopp i munn og ansikt: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Mindre barn som ikke klarer å spytte ut kan svelge vannet. Ved bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon.

 

Doseringer

Astma
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • 1 måned til 18 år
    [2] [3] [6]
    • 50 - 400 mikrogram/døgn fordelt på 2 doser. For mer informasjon, se «Inhalasjonssteroider mot astma- behandlingsprinsipper".
    • Doseintervall: Dosering 2 ganger daglig er sannsynligvis marginalt mer effektivt enn 1 gang daglig. Ved godt kontrollert astma, eller ved dårlig etterlevelse, kan døgndosen vurderes å gi 1 gang daglig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Barn er mer følsomme for systemiske bivirkninger enn voksne, spesielt for psykologiske og atferdsmessige bivirkninger så vel som for binyrebarksuppresjon.

 • Påvirkning på beinmetabolisme og binyrebarken: Høye doser (> 800 mikrogram/døgn) har i kortvarige studier vist å ha effekt på beinmetabolisme, med mindre effekt på høydevekst og suppresjon av binyrebarken (bare biokjemisk påviselig). Det er store individuelle variasjoner. Langsiktig klinisk betydning er vanskelig å fastslå.
 • Psykologiske og atferdsmessige bivirkninger: Følgende kan også forekomme: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon, aggressivitet og atferdsendringer.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Alt i alt har inhalasjonsglukokortikoidene en meget gunstig bivirkningsprofil. De kan gi tendens til soppinfeksjon i munnhulen med slimhinnebelegg, undertiden også lokal faryngolaryngeal irritasjon og heshet. Pasienten bør derfor skylle munnen med vann etter inhalasjonen. Oral trøske og heshet i stor grad kan unngås ved bruk av inhalasjonskammer til aerosolinhalator.

Om systemisk glukokortikoidbehandling blir erstattet med lokal behandling, kan allergiske nese‑ og øyeplager gjøre seg gjeldende. I slike tilfeller kan et antihistamin være indisert. Ved høye doser over lengre tid kan disse midlene gi systemiske effekter med bivirkninger. Det er store individuelle variasjoner. Ved meget høy dosering kan binyrebarksuppresjonen være betydelig. Pasienter som er disponert, kan utvikle eller få forverring av osteoporose. Hos barn er det påvist varierende grad av redusert lengdevekst, denne effekten er reversibel ved seponering/dosereduksjon.

 For mer informasjon, se Norsk legemiddelhåndbok Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Barn er mer følsomme for systemiske bivirkninger enn voksne, spesielt for psykologiske og atferdsmessige bivirkninger så vel som for binyrebarksuppresjon.

Veksthemming: Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig. Ved veksthemming, forsøk dosereduksjon.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av inhalasjonsglukokortikoider:
Den generelle frykten for bivirkninger ved bruk av systemiske glukokortikoider må ikke overføres til inhalasjonsmidlene som har en helt sentral rolle i astmabehandlingen. Risikoen for bivirkninger er liten ved anbefalt dosering. Men fordi det er en viss, doseavhengig overgang til systemkretsløpet, bør en vurdere den totale mengde inhalasjonsglukokortikoid som tilføres og om mulig forsøke å unngå for høy dosering over lengre tid. Ingen klinisk relevante systemisk effekt er påvist ved døgndoser inhalasjonsglukokortikoider tilsvarende < 400 mikrogram budesonid eller < 250 mikrogram flutikasonpropionat hos voksne. Ved høyere doser over lengre tid må systemiske bivirkninger antas å kunne opptre. (Global Initiative for Asthma - update 2012). Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 kan gi systemiske effekter av inhalasjonsglukokortikoider i terapeutiske doser.

Informasjon til pasient: Glukokortikoider brukes profylaktisk. Man kan forvente begynnende klinisk effekt etter få dager, mens maksimal effekt først oppnås etter 6-8 uker. Den terapeutiske virkning er avhengig av åpent bronkialtre. Ved betydelig luftveisobstruksjon hvor pasienten føler seg tett, oppnås derfor en bedre deponering av inhalasjonsglukokortikoider når de tas noen minutter etter inhalasjon av rasktvirkende adrenerge beta-2-agonister. Pasienten bør også instrueres om alltid å ha med seg et inhalasjonspreparat med rasktvirkende beta-2-agonist til bruk ved akutt anfall av luftstrømsobstruksjon.

For mer informasjon, se Norsk legemiddelhåndbok: Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon.

Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Glukokortikoider

Budesonid inhalasjon

Budesonid Teva, Giona Easyhaler, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
R03BA08
R03BA05
Antikolinergika
R03BB01
R03BB04

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, okt 2013
 3. Global initiative for Asthma, Pocket guide for asthma management and prevention in Children, Revised 2006
 4. Teva BV, SmPC Beclometason cyclocaps (RVG 13390) 13--09-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Sandoz BV, SmPC Beclometason Aerosol (RVG 34151) 23-03-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. Teva BV, SmPC Qvar Extrafijn (RVG 21937-40) 13-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose