Propofol

Generisk navn
Propofol
Handelsnavn
Diprivan, Propofol-Lipuro, Propolipid
ATC-kode
N01AX10
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Diprivan inj/inf, emul 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Diprivan inj/inf, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 10 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 20 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 5 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 10 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 20 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Propofol er lite vannløselig og injiseres intravenøst som en lipidemulsjon. Innsovningstiden er nesten like kort som for tiopental. Midlet har antiemetisk, men ikke analgetisk effekt. (Se også bivirkninger).

Oppvåkningstiden, spesielt etter gjentatt dosering, er kortere enn for tiopental og benzodiazepiner, og oppvåkningsfasen er ofte forbundet med velbehag og lite kvalme sammenlignet med disse. Propofol er godkjent for anestesi til barn over 1 måneds alder. Til barn i alderen 1 måned–3 år er det godkjent til innledning og vedlikehold av anestesi inntil 30 minutter.

I Norge brukes propofol også “off label”, men i tråd med internasjonal praksis, til sedasjon av barn for plagsomme prosedyrer og sedasjon med begrenset varighet på intensivavdelinger. (ref: Nurs Crit Care. 2012 Jul-Aug;17(4):198-203. The use of propofol sedation in a paediatric intensive care unit. Svensson ML1, Lindberg L.)

Fra gruppeomtale av sedativa/hypnotika i anestesien:
De viktigste hemmende transmitterne i CNS er gammaaminosmørsyre (GABA) og glysin, og de fleste sedativa og hypnotika til anestesiologisk bruk virker ved binding til GABAA‑reseptorkomplekset. Lave legemiddeldoser gir vanligvis angstdempende og beroligende effekt, og med økende dosering sees en gradvis overgang fra dypere sedasjon med amnesi til generell anestesi og total bevisstløshet. Benzodiazepiner og propofol binder seg spesifikt og med høy affinitet til GABAA-reseptorkomplekset, men involverer også andre reseptorer. Også for tiopental er GABAA-reseptoren vist å være involvert, men øvrige mekanismer er mindre klarlagt. Propofol virker trolig også via det adrenerge α2-reseptorsystemet og har en hemmende effekt på NMDA-reseptorsystemet, samt på nevroner i ryggmargen. Propofols antiemetiske effekt skyldes antakelig reduserte serotoninnivåer i enkelte områder i hjernen, og følelsen av velbehag økte dopaminnivåer i andre områder. Flumazenil er en spesifikk benzodiazepinantagonist som etter intravenøs injeksjon binder seg raskt og reversibelt til benzodiazepinreseptorene i CNS i konkurranse med agonistene.

Farmakokinetiske data

Premature nyfødte: Følgende farmakokinetiske parametere (median range) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Allegaert, de Hoon et al. 2007, Allegaert, Peeters, et al 2007):

Cl (ml/min/kg) 13,6 (3,7-78,2)
Vd (L/kg) 3,7 (1,33-7,96)

Eldre barn (4 måneder- 12 år): Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnitt) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Murat et al. 1996, Raoof et al. 1995, Saint-Maurice et al. 1989):

t1/2 (min) 100-141
Cl (ml/min/kg) 30,6-49
Vd (L/kg) 2,4-10,9

Doseringer

Anestesi: induksjon
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [11] [12] [13] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
   • Postnatal alder 0-10 dager: 0,5 - 1 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon). Gjenta om nødvendig, i henhold til klinisk effekt.
    Postnatal alder 10-28 dager: 1 - 2 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon). Gjenta om nødvendig, i henhold til klinisk effekt.

  • nyfødt født til termin
   [11] [12] [13] [14] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
   • 1 - 3 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon). Gjenta om nødvendig, i henhold til klinisk effekt.
  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • 2 - 3,5 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon).
Anestesi, generell
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • Startdose: 2 - 3,5 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon).
   • Vedlikeholdsdose: 3 - 15 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Vedlikeholdsdose avhengig av anestesi.
   • Bruk over lengre tid anbefales ikke på grunn av "propofol infusion syndrome (PRIS)" og "fat-overload-syndrome":

    • 5 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 1 time pga. risiko for "fat-overload-syndrome" (kilde: SPC).
    • 10 og 20 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 7 dager pga. risiko for "propofol infusion syndrome" (kilde: SPC).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle anestetika

Halogenerte hydrokarboner
N01AB07

Isofluran

Aerrane, Isofluran Baxter, Sedaconda
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Alfentanil

Alfentanil Hameln, Rapifen
N01AH02

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl SA, Leptanal
N01AH01

Remifentanil

Remifentanil, Ultiva
N01AH06
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Bivirkninger spesifikke for barn

Alvorlige bivirkninger som metabolsk acidose, hyperlipidemi, rabdomyolyse og hjertesvikt, noen ganger med dødelig utfall, er rapportert ved bruk som sedativa til barn under 16 år. Dette var særlig hos barn med luftveisinfeksjoner som fikk høyere doser enn voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Respirasjonsdepresjon, kortvarig apné og blodtrykksfall er vanlig ved innledning med propofol, avhengig av dose og injeksjonshastighet. Smerter ved injeksjon. Disse smertene kan reduseres vesentlig ved å tilsette små mengder lokalanestetikum, f.eks. 2 ml lidokain 10 mg/ml per 20 ml propofol 10 mg/ml kort tid før bruk. Utblanding med lidokain gir utfelling etter noen timer. Ekstravasal injeksjon gir ikke vevsnekrose, og intraarteriell injeksjon på dyr har ikke gitt utvikling av gangren.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Propofol-Lipuro og Propolipid skal ikke brukes til barn som er overfølsomme for peanøtter eller soya.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. Se eventuelt aktuell monografi på kinderformularium.nl for informasjon (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Blodtrykksfall: Vær oppmerksom på risiko for blodtrykksfall ved rask injeksjon.
 • Smerter ved administrasjon; tilsett lidokain om nødvendig. 
 • Hyperlipidemi: Propofol-Lipuro og Propolipid er oppløst i oljeemulsjon som kan gi hyperlipidemi. Vær oppmerksom på triglyserider > 2 mmol/L. Forsiktig bruk hos barn på ketogendiett på grunn av fettbelastning.
 • Propofolinfusjonssyndrom: Vær oppmerksom på propofolinfusjonssyndrom (PRIS).
 • Ikke bruk propofol til generell anestesi hos barn < 1 måned: Nyfødte har en signifikant redusert clearance med stor interindividuell variasjon, noe som kan resultere i en relativ overdose med alvorlig kardiovaskulær depresjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Forsiktighet ved hypovolemi, respirasjons‑ og hjertesvikt. I Felleskatalogen/SPC advares det mot bruk av propofol til pasienter med kjent soya eller peanøtt allergi. Det er ingen holdepunkter som støtter denne advarselen i literaturen, slik at propofol brukes “off-label”, uten spesielle forholdsregler, hos pasienter med slik allergi.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Bray RJ., Propofol infusion syndrome in children., Paediatr Anaesth, 1998, 8(6), 491-9
 3. Hatch DJ, Propofol infusion syndrome in children, Lancet, 1999, 353:, 1117-8
 4. Wolf A, et al, Impaired fatty acid oxidation in propofol infusion syndrome, The Lancet, 2001, 357, 606-607
 5. Wolf A et al, Propofol infusion in children: when does an anesthetic tool become an intensive care liability?, Pediatric anesthesia, 2004, 14, 435-438
 6. Vasile B et al, The pathophysiology of propofol infusion syndrome: a simple name for a complex syndrome, Intensive Care Med, 2003, 29, 1417-1425
 7. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol Lipuro 10 mg/ml (RVG 24720), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h24720.pdf
 8. Bayer BV, SPC Recofol (RVG 103669), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h103669.pdf
 9. AstraZeneca BV, SmPC Diprivan (RVG 11549) 22 jan 2015, www.cbg-meb.nl
 10. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 13 november 2018
 11. Dekker, J. et al, Sedation during minimal invasive surfactant therapy: a randomised controlled trial., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2019, 104(4), F378-F383
 12. Dekker, J. et al., Sedation during Minimal Invasive Surfactant Therapy in Preterm Infants, Neonatology, 2016, 109(4), 308-13
 13. Ghanta, S., et al , Propofol compared with the morphine, atropine, and suxamethonium regimen as induction agents for neonatal endotracheal intubation: a randomized, controlled trial, Pediatrics, 2007, 119(6), e1248-55
 14. Murat, I. et al, Pharmacokinetics of propofol after a single dose in children aged 1-3 years with minor burns. Comparison of three data analysis approaches., Anesthesiology, 1996, A84(3), 526-32
 15. Raoof, A. A.et al, Propofol pharmacokinetics in children with biliary atresia., Br J Anaesth, 1995, 74(1), 46-9
 16. Saint-Maurice, C. et al, Pharmacokinetics of propofol in young children after a single dose, Br J Anaesth, 1989, 63(6), 667-70
 17. Allegaert, K., Peeters M. et al, Inter-individual variability in propofol pharmacokinetics in preterm and term neonates., Br J Anaesth, 2007, 99(6), 864-70
 18. Welzing, L. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm neonates, Paediatr Anaesth, 2010, 20(7), 605-11
 19. Smits, A. et al, Propofol Dose-Finding to Reach Optimal Effect for (Semi-)Elective Intubation in Neonates., J Pediatr., 2016, 179, 54-60 e9
 20. Simons, S. H. et al, Clinical evaluation of propofol as sedative for endotracheal intubation in neonates., Acta Paediatr , 2013, 102(11), e487-92
 21. Penido, M. G. et al, Propofol versus midazolam for intubating preterm neonates: a randomized controlled trial., J Perinatol, 2011, 31(5), 356-60
 22. Papoff, P. et al, Effectiveness and safety of propofol in newborn infants., Pediatrics, 2008, 121(2), 448; author reply 448-9
 23. Nauta, M. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm infants, Paediatr Anaesth, 2011, 21(6), 711-2
 24. Descamps, C. S. et al, Propofol for sedation during less invasive surfactant administration in preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2017, 102(5), F465
 25. Allegaert, K., de Hoon, J. et al, Maturational pharmacokinetics of single intravenous bolus of propofol., Paediatr Anaesth, 2007, 17(11), 1028-34
 26. Fresenius Kabi Norge AS, SPC Propolipid injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (11-8634, 11-8635). Oppdateringsdato: 17.08.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/04-2932.pdf
 27. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol-Lipuro injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (01-8317). Oppdateringsdato: 09.01.2019., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2001-08317.pdf

Oppdateringer

 • 12 mars 2021 15:28: Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.

Konsentrasjonsmåling


Overdose