Propofol

Generisk navn
Propofol
Handelsnavn
Diprivan, Profast, Propofol-Lipuro, Propolipid
ATC-kode
N01AX10
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok:
Propofol er lite vannløselig og injiseres intravenøst som en lipidemulsjon. Innsovningstiden er nesten like kort som for tiopental. Midlet har antiemetisk, men ikke analgetisk effekt. (Se også bivirkninger).

Oppvåkningstiden, spesielt etter gjentatt dosering, er kortere enn for tiopental og benzodiazepiner, og oppvåkningsfasen er ofte forbundet med velbehag og lite kvalme sammenlignet med disse. Propofol er godkjent for anestesi til barn over 1 måneds alder. Til barn i alderen 1 måned–3 år er det godkjent til innledning og vedlikehold av anestesi inntil 30 minutter.

I Norge brukes propofol også “off label”, men i tråd med internasjonal praksis, til sedasjon av barn for plagsomme prosedyrer og sedasjon med begrenset varighet på intensivavdelinger. (ref: Nurs Crit Care. 2012 Jul-Aug;17(4):198-203. The use of propofol sedation in a paediatric intensive care unit. Svensson ML1, Lindberg L.)

Fra gruppeomtale av sedativa/hypnotika i anestesien:
De viktigste hemmende transmitterne i CNS er gammaaminosmørsyre (GABA) og glysin, og de fleste sedativa og hypnotika til anestesiologisk bruk virker ved binding til GABAA‑reseptorkomplekset. Lave legemiddeldoser gir vanligvis angstdempende og beroligende effekt, og med økende dosering sees en gradvis overgang fra dypere sedasjon med amnesi til generell anestesi og total bevisstløshet. Benzodiazepiner og propofol binder seg spesifikt og med høy affinitet til GABAA-reseptorkomplekset, men involverer også andre reseptorer. Også for tiopental er GABAA-reseptoren vist å være involvert, men øvrige mekanismer er mindre klarlagt. Propofol virker trolig også via det adrenerge α2-reseptorsystemet og har en hemmende effekt på NMDA-reseptorsystemet, samt på nevroner i ryggmargen. Propofols antiemetiske effekt skyldes antakelig reduserte serotoninnivåer i enkelte områder i hjernen, og følelsen av velbehag økte dopaminnivåer i andre områder. Flumazenil er en spesifikk benzodiazepinantagonist som etter intravenøs injeksjon binder seg raskt og reversibelt til benzodiazepinreseptorene i CNS i konkurranse med agonistene.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Propofol er 98 % bundet til plasmaproteiner. Propofol er bredt distribuert og raskt eliminert fra kroppen. Utskillelse skjer via metabolske prosesser, hovedsakelig i leveren, og er der avhengig av blodstrøm for å danne inaktive konjugater av propofol og metabolitten kinol, som skilles ut i urinen [SPC Propol Lipuro]. Etter en enkelt dose på 3 mg/kg administrert intravenøst, øker utskillelse av propofol per kg kroppsvekt med alderen: Gjennomsnittlig clearance hos nyfødte < 1 måned (n=25) (20 mL/kg/min) var betydelig lavere sammenlignet med eldre barn (n=36, alder mellom 4 måneder – 7 år). I tillegg var den interindividuelle variasjonen signifikant hos nyfødte (3,7-78 mL/kg/min). Hos eldre barn var gjennomsnittlig propofol clearance etter en enkelt bolusinjeksjon på 3 mg/kg 37,5 ml/min/kg (4-24 måneder) (n=8), 38,7 ml/min/kg (11-43 måneder) (n=6), 48 ml/min/kg (1-3 år) (n=12), 28,2 ml/min/kg (4-7 år) (n=10) sammenlignet med 23,6 ml/min/kg hos voksne (n=6) [SPC Propol Lipuro].

 

Premature nyfødte: Følgende farmakokinetiske parametere (median range) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Allegaert, de Hoon et al. 2007, Allegaert, Peeters, et al 2007):

  Allegaert, de Hoon et al. 2007 (n=9) Allegaert, Peeters et al. 2007 (n=25)
Cl (ml/min/kg) 13,6 (3,7-78,2) 19,6
Vd (L/kg)
3,7 (1,33-7,96)
5,56

 

Eldre barn (4 måneder- 12 år): Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnitt) ble funnet etter en intravenøs injeksjon på 3 mg/kg (Murat et al. 1996, Raoof et al. 1995, Saint-Maurice et al. 1989):

t1/2 (min) 100-141
Cl (ml/min/kg) 30,6-49
Vd (L/kg) 2,4-10,9

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Diprivan inj/inf, emul 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Diprivan inj/inf, emul 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Profast inj/inf, emul 10 mg/ml
Profast inj/inf, emul 20 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 10 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 20 mg/ml
Propofol-Lipuro inj/inf, emul 5 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 10 mg/ml
Propolipid inj/inf, emul 20 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Anestesi, generell
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [11] [12] [13] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
   • Postnatal alder 0-10 dager:

    Induksjon av anestesi: 0,5 - 1 mg/kg/dose, bolus, titrer langsomt (gjenta dosering) (administrasjonstid etter legens ordinasjon), i henhold til klinisk respons inntil klinikk indikerer igangsatt anestesi.

    Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, spesialist med erfaring med bruk av propofol for denne indikasjonen hos barn.

    Postnatal alder 10-28 dager:

    Induksjon av anestesi: 1 - 2 mg/kg/dose, bolus, titrer langsomt (gjenta dosering) (administrasjonstid etter legens ordinasjon), i henhold til klinisk respons inntil klinikk indikerer igangsatt anestesi.

    Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, spesialist med erfaring med bruk av propofol for denne indikasjonen hos barn.

  • nyfødt født til termin
   [11] [12] [13] [14] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
   • Induksjon av anestesi: 1 - 3 mg/kg/dose, bolus. , titrer langsomt (gjenta dosering) (administrasjonstid etter legens ordinasjon), i henhold til klinisk respons inntil klinikk indikerer igangsatt anestesi.
   • Titrer sakte (gjenta dosering) basert på klinisk respons inntil klinikk viser tegn på oppstart av anestesi.

    Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, spesialist med erfaring med bruk av propofol for denne indikasjonen hos barn.

  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • Startdose: Induksjon av anestesi: 2,5 - 4 mg/kg/dose, bolus (administrasjonstid etter legens ordinasjon).
   • Vedlikeholdsdose: 9 - 15 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon. Vedlikeholdsdose avhengig av anestesi.
    • Bruk over lengre tid (> 6 timer) er ikke anbefalt (se "Advarsler og forsiktighetsregler" for mer informasjon).
    • Titrer langsomt i henhold til klinisk respons inntil klinikk indikerer igangsatt anestesi.
    • Hos yngre barn (1 måned - 3 år), kan det være behov for høyere doser.

    Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, spesialist med erfaring med bruk av propofol for denne indikasjonen hos barn.

Sedasjon ved diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, alene eller kombinert med lokal eller regional anestesi
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [9]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: 1,5 - 9 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Ekstra bolus inntil 1 mg/kg kan administreres dersom økt sedasjon er nødvendig.

    Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, spesialist med erfaring med bruk av propofol for denne indikasjonen hos barn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Alvorlige bivirkninger som metabolsk acidose, hyperlipidemi, rabdomyolyse og hjertesvikt, noen ganger med dødelig utfall, er rapportert ved sederende bruk til barn under 16 år. Disse bivirkningene kan intreffe sammen ved propofolinfusjonssyndrom (PRIS).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Respirasjonsdepresjon, kortvarig apné og blodtrykksfall er vanlig ved innledning med propofol, avhengig av dose og injeksjonshastighet. Smerter ved injeksjon. Disse smertene kan reduseres vesentlig ved å tilsette små mengder lokalanestetikum, f.eks. 2 ml lidokain 10 mg/ml per 20 ml propofol 10 mg/ml kort tid før bruk. Utblanding med lidokain gir utfelling etter noen timer. Ekstravasal injeksjon gir ikke vevsnekrose, og intraarteriell injeksjon på dyr har ikke gitt utvikling av gangren.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Overfølsomhet for soya eller peanøtter: Preparatomtalen til propofol angir hypersensitivitet for soya og peanøtter som kontraindikasjon. Litteraturen indikerer at allergiske reaksjoner på propofol er sjeldne, at mengden av aktuelle proteiner i propofol som man kan reagere på er neglisjerbare, og at sykdomshistorikk med matallergi ikke nødvendigvis predikerer propofolallergi [Sommerfield 2019; Murphy 2011; Bagley 2021; Wiskin 2015; Gelberg 2019]

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra preparatomtale til Propofol-Lipuro: (19.04.22)

 • Overfølsomhet for soya eller peanøtter (se også "Kontraindikasjoner spesifikke for barn" for mer informasjon).
 • Propofol-Lipuro skal ikke brukes til sedasjon ved intensivbehandling av pasienter 16 år eller yngre. Sikkerhet og effekt for denne aldersgruppen er ikke fastslått.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Blodtrykksfall: Vær oppmerksom på risiko for blodtrykksfall ved rask injeksjon.
 • Smerter ved administrasjon; tilsett lidokain om nødvendig. 
 • Propofolinfusjonssyndrom og hyperlipidemi:
  • Propofolinfusjonssyndrom: Vær oppmerksom på propofolinfusjonssyndrom (PRIS).
  • Hyperlipidemi: Propofol-Lipuro og Propolipid er oppløst i oljeemulsjon som kan gi hyperlipidemi. Barn har høyere risko for "fat-overload-syndrome" (ekstra forsiktighet må utvises ved bruk hos barn på ketogen diett). Monitorer blodlipider.
  • Bruk over lengre tid anbefales ikke på grunn av "propofol infusion syndrome (PRIS)" og "fat-overload-syndrome":

   • 5 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 1 time pga. risiko for "fat-overload-syndrome" (kilde: SPC).

   • 10 og 20 mg/ml: Bør ikke brukes lenger enn 7 dager pga. risiko for "propofol infusion syndrome" (kilde: SPC).

 • Ikke bruk propofol til generell anestesi hos barn < 1 måned: Nyfødte har en signifikant redusert clearance med stor interindividuell variasjon, noe som kan resultere i en relativ overdose med alvorlig kardiovaskulær depresjon.
 • Forsiktig bruk: Vær forsiktig hos barn med (mistenkte) mitokondriesykdommer, alvorlig kakeksi og hemodynamiske ustabile pasienter.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Forsiktighet ved hypovolemi, respirasjons‑ og hjertesvikt. I Felleskatalogen/SPC advares det mot bruk av propofol til pasienter med kjent soya eller peanøtt allergi. Det er ingen holdepunkter som støtter denne advarselen i literaturen, slik at propofol brukes “off-label”, uten spesielle forholdsregler, hos pasienter med slik allergi.

Generelle anestetika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Halogenerte hydrokarboner

Isofluran

Isofluran Baxter, Sedaconda
N01AB06

Sevofluran

Sevofluran Baxter, Sevorane
N01AB08
Barbiturater, usammensatte

Tiopental

Pentocur, Tiopental Life Medical
N01AF03
Opioidanestetika

Fentanyl intravenøs

Fentanyl Hameln, Fentanyl Kalceks, Fentanyl Piramal, Fentanyl SA
N01AH01
N01AH06
Andre generelle anestetika
N01AX14
N01AX07

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Bray RJ., Propofol infusion syndrome in children., Paediatr Anaesth, 1998, 8(6), 491-9
 3. Hatch DJ, Propofol infusion syndrome in children, Lancet, 1999, 353:, 1117-8
 4. Wolf A, et al, Impaired fatty acid oxidation in propofol infusion syndrome, The Lancet, 2001, 357, 606-607
 5. Wolf A et al, Propofol infusion in children: when does an anesthetic tool become an intensive care liability?, Pediatric anesthesia, 2004, 14, 435-438
 6. Vasile B et al, The pathophysiology of propofol infusion syndrome: a simple name for a complex syndrome, Intensive Care Med, 2003, 29, 1417-1425
 7. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol Lipuro 10 mg/ml (RVG 24720), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h24720.pdf
 8. Bayer BV, SPC Recofol (RVG 103669), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 oktober 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h103669.pdf
 9. AstraZeneca BV, SmPC Diprivan (RVG 11549) 08-06-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 10. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 13 november 2018
 11. Dekker, J. et al, Sedation during minimal invasive surfactant therapy: a randomised controlled trial., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2019, 104(4), F378-F383
 12. Dekker, J. et al., Sedation during Minimal Invasive Surfactant Therapy in Preterm Infants, Neonatology, 2016, 109(4), 308-13
 13. Ghanta, S., et al , Propofol compared with the morphine, atropine, and suxamethonium regimen as induction agents for neonatal endotracheal intubation: a randomized, controlled trial, Pediatrics, 2007, 119(6), e1248-55
 14. Murat, I. et al, Pharmacokinetics of propofol after a single dose in children aged 1-3 years with minor burns. Comparison of three data analysis approaches., Anesthesiology, 1996, A84(3), 526-32
 15. Raoof, A. A.et al, Propofol pharmacokinetics in children with biliary atresia., Br J Anaesth, 1995, 74(1), 46-9
 16. Saint-Maurice, C. et al, Pharmacokinetics of propofol in young children after a single dose, Br J Anaesth, 1989, 63(6), 667-70
 17. Allegaert, K., Peeters M. et al, Inter-individual variability in propofol pharmacokinetics in preterm and term neonates., Br J Anaesth, 2007, 99(6), 864-70
 18. Welzing, L. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm neonates, Paediatr Anaesth, 2010, 20(7), 605-11
 19. Smits, A. et al, Propofol Dose-Finding to Reach Optimal Effect for (Semi-)Elective Intubation in Neonates., J Pediatr., 2016, 179, 54-60 e9
 20. Simons, S. H. et al, Clinical evaluation of propofol as sedative for endotracheal intubation in neonates., Acta Paediatr , 2013, 102(11), e487-92
 21. Penido, M. G. et al, Propofol versus midazolam for intubating preterm neonates: a randomized controlled trial., J Perinatol, 2011, 31(5), 356-60
 22. Papoff, P. et al, Effectiveness and safety of propofol in newborn infants., Pediatrics, 2008, 121(2), 448; author reply 448-9
 23. Nauta, M. et al, Propofol as an induction agent for endotracheal intubation can cause significant arterial hypotension in preterm infants, Paediatr Anaesth, 2011, 21(6), 711-2
 24. Descamps, C. S. et al, Propofol for sedation during less invasive surfactant administration in preterm infants., Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2017, 102(5), F465
 25. Allegaert, K., de Hoon, J. et al, Maturational pharmacokinetics of single intravenous bolus of propofol., Paediatr Anaesth, 2007, 17(11), 1028-34
 26. Fresenius Kabi Norge AS, SPC Propolipid injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (11-8634, 11-8635). Oppdateringsdato: 17.08.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/04-2932.pdf
 27. B. Braun Melsungen AG, SPC Propofol-Lipuro injeksjons-/infusjonsvæske emulsjon (01-8317). Oppdateringsdato: 09.01.2019., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2001-08317.pdf

Oppdateringer

 • 12 juni 2024 08:49:
 • 03 juni 2024 11:18:
 • 12 mars 2021 15:29: Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.

Konsentrasjonsmåling


Overdose