Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Generisk navn
Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon
Handelsnavn
Airflusal Forspiro, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Fluticasone Neutec, Salmex, Seretide, Seretide Diskus
ATC-kode
R03AK06

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjonspreparat av kortikosteroid med høy lokal antiinflammatorisk aktivitet (flutikason) og selektiv langtidsvirkende beta2-agonist (salmeterol). Behandlingseffekten er den samme ved bruk av kombinasjonspreparatet som ved å bruke enkeltkomponentene (samtidig), men compliance antas å øke. Kombinasjonen av langtidsvirkende beta2-adrenergika og inhalasjonsglukokortikoider har synergistisk effekt. Flutikason foreligger i esterformen flutikasonpropionat og har 12 timers effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Airflusal Forspiro inh pulv, disp 50 mikrog/250 mikrog
Airflusal Forspiro inh pulv, disp 50 mikrog/500 mikrog
Salmeterol/Fluticasone Cipla inh aerosol, susp 25 mikrog/125 mikrog
Salmeterol/Fluticasone Cipla inh aerosol, susp 25 mikrog/250 mikrog
Salmeterol/Fluticasone Neutec inh pulv, disp 50 mikrog/100 mikrog
Salmeterol/Fluticasone Neutec inh pulv, disp 50 mikrog/250 mikrog
Salmeterol/Fluticasone Neutec inh pulv, disp 50 mikrog/500 mikrog
Salmex inh pulv, disp 50 mikrog/dose/100 mikrog/dose
Salmex inh pulv, disp 50 mikrog/dose/250 mikrog/dose
Salmex inh pulv, disp 50 mikrog/dose/500 mikrog/dose
Seretide Diskus inh pulv, disp 50 mikrog/100 mikrog
Seretide Diskus inh pulv, disp 50 mikrog/250 mikrog
Seretide Diskus inh pulv, disp 50 mikrog/500 mikrog
Seretide inh aerosol, susp 25 mikrog/125 mikrog
Seretide inh aerosol, susp 25 mikrog/250 mikrog
Seretide inh aerosol, susp 25 mikrog/50 mikrog

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Anbefalt legemiddelform og inhalasjonsutstyr ift. alder:
4–5 år: Aerosol + inhalasjonskammer med munnstykke (ev. maske).
≥ 6 år: Alternativ: Aerosol, inhalasjonspulver.

For mer informasjon, se "Valg av legemiddelform og praktiske råd; Legemidler til inhalasjon"
Se også demonstrasjonsvideoer på bruk av inhalatorer i Felleskatalogen. 

Forebygging av sopp i munn og ansikt: Etter inhalasjon anbefales det å skylle munnen med vann og deretter spytte ut. Mindre barn som ikke klarer å spytte ut kan svelge vannet. Ved evt. bruk av maske, vask ansiktet etter inhalasjon.

Doseringer

Astma
 • Til inhalasjon
  • Inhalasjonsaerosol
   • < 4 år
    [2]
    • Det er kun én retrospektiv studie tilgjengelig på barn i alderen 5 måneder–5 år (n=50), med flutikasonpropionatdoser på 88–440 mikrogram/døgn. Denne studien viser at kombinasjonsbehandling er sikker og effektiv for barn under 5 år.

   • 4 år til 18 år
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
    • Startdose: 25 mikrogram salmeterol/125 mikrogram flutikason 1 dose(r)/dose 2 ganger daglig.
    • Vedlikeholdsdose: 25/50 mikrogram, 25/125 mikrogram eller 25/250 mikrogram 2 dose(r)/dose 2 ganger daglig.
    • Titrer til laveste effektive dose. 

      

  • Inhalasjonspulver
   • 7 år til 18 år
    [1] [3] [4] [5] [6] [7]
    • Startdose: 25 mikrogram salmeterol/125 mikrogram flutikason (inhalasjonsaerosol) 1 dose(r)/dose 2 ganger daglig.
    • Vedlikeholdsdose: 50/100 mikrogram, 50/250 mikrogram eller 50/500 mikrogram (inhalasjonspulver) 1 dose(r)/dose 2 ganger daglig.
    • Titrer til laveste effektive dose.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming, Cushings syndrom, cushinglignende symptombilde, binyrebarksuppresjon, angst, søvnforstyrrelser og atferdsendringer inkludert depresjon, hyperaktivitet og irritabilitet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
For utfyllende legemiddelomtale, se salmeterol og flutikasonpropionat

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
For utfyllende legemiddelomtale, se salmeterol og flutikasonpropionat

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Skal ikke brukes som behandling ved akutte astmaanfall.
 • FDA-advarsel: Økt dødelighet i studier når ICS/LABA ble brukt til voksne.
 • Det er utilstrekkelig data på bruk av salmeterol/flutikason hos barn < 4 år.
 • Bruk av flutikason i en dose på ≥ 1000 mikrogram/døgn kan utgjøre en høy risiko, spesielt hos barn opp til 16 år. Systemiske effekter kan forekomme, spesielt ved bruk av høye doser over lengre tid. Mulige systemiske effekter omfatter Cushings syndrom, cushinglignende symptombilde, binyrebarksuppresjon, akutt binyrebarksvikt og veksthemming hos barn og ungdom. En rekke fysiologiske eller atferdsrelaterte effekter, slik som psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggressivitet, kan forekomme, men det er mindre vanlig. Hos barn med langvarig behandling anbefales tett oppfølging av veksten. Ved veksthemming, må behandlingen revurderes, og dosen må om mulig reduseres.
 • Vær oppmerksom på dysfoni og candidiasis.

   

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
For utfyllende legemiddelomtale, se salmeterol og flutikasonpropionat

Adrenergika, midler til inhalasjon

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive beta-2-agonister
R03AC13

Salbutamol inhalasjon

Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salbutamol arrow, Salbutamol breath, Sultanol fertiginhalat, Ventolin Nebules, Ventoline
R03AC02
R03AC12
R03AC03
Adrenergika i kombinasjon med kortikosteroider eller andre legemidler, ekskl. antikolinergika
R03AK11
R03AK08

Formoterol og budesonid inhalasjon

Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax, Symbicort, Symbicort Forte Turbuhaler, Symbicort Mite Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler
R03AK07
R03AK10

Referanser

 1. Stempel DA, et al, The use of rhinitis medications in children receiving initial controller therapy for asthma, Curr Med Res Opin. , 2006 , Nov;22(11):, 2279-85
 2. Sekhsaria S, et al, Efficacy and safety of inhaled corticosteroids in combination with a long-acting beta2-agonist in asthmatic children under age 5., J Asthma, 2004 , Aug;41(5), 575-82
 3. Busse WW, et al, Comparison of adjustable- and fixed-dose budesonide/formoterol pressurized metered-dose inhaler and fixed-dose fluticasone propionate/salmeterol dry powder inhaler in asthma patients, J Allergy Clin Immunol, 2008 , Jun;121(6), 1407-14, 14 e1-6
 4. Navaratnam P, et al, Mometasone furoate vs fluticasone propionate with salmeterol: multivariate analysis of resource use and asthma-related charges, Curr Med Res Opin, 2009, Dec;25(12), 2895-901
 5. Bateman ED, et al, Stability of asthma control with regular treatment: an analysis of the Gaining Optimal Asthma controL (GOAL) study, Allergy, 2008, Jul;63(7), 932-8
 6. Barnes NC, et al, Initiation of maintenance treatment with salmeterol/fluticasone propionate 50/100 microg bd versus fluticasone propionate 100 microg bd alone in patients with persistent asthma: integrated analysis of four randomised trials, Respir Med, 2007 , Nov;101(11), 2358-65
 7. Pearlman DS, et al , Efficacy and safety of fluticasone propionate/salmeterol HFA 134A MDI in patients with mild-to-moderate persistent asthma, J Asthma., 2004, 41(8), 797-806
 8. GlaxoSmithKline BV, SPC Seretide dosisaerosol CFK vrij (RVG 25865) en Seretide diskus (RVG 23529), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 28 okt 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h25865.pdf
 9. NHG, Standaard Astma bij Kinderen, www.nhg.artsennet.nl, Oktober 2006, http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M24_svk.htm

Oppdateringer

 • 16 november 2021 10:40: Spesifisert inhalasjonstype for alder < 4 år

Konsentrasjonsmåling


Overdose