Mivakuriumklorid

Generisk navn
Mivakuriumklorid
Handelsnavn
Mivacron
ATC-kode
M03AC10
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Mivacron inj, oppl 2 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ikke-depolariserende nevromuskulær blokker. 
Generelt for nevromuskulære blokkere: Nevromuskulære blokkere deles i:
- Ikke‑depolariserende blokkere, som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten
- Depolariserende blokkere, som bindes til reseptorene på muskelendeplaten, depolariserer muskelcellen og hemmer repolariseringen

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Muskelrelaksasjon ved generell anestesi
 • Intravenøst
  • 2 måneder til 7 måneder
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,2–1,5 mg/kg/time (4–24 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,15 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg gir en forlengelse på omtrent 7 minutter.
  • 7 måneder til 2 år
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,2–1,6 mg/kg/time (3–26 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,2 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose gir en forlengelse på 6–9 minutter.
  • 2 år til 12 år
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,3–1,9 mg/kg/time (5–31 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,2 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose gir en forlengelse på 6–9 minutter.
  • 12 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 0,07 - 0,25 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
   • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,5–0,6 mg/kg/time (8–10 mikrogram/kg/min)

    • Doser på 0,10 mg/kg under balansert anestesi gir en forlengelse av en klinisk tilstrekkelig blokade på omtrent 15 minutter. Påfølgende doser fører ikke til en akkumulering av den nevromuskulære blokkeringseffekten.
    • Den innledende infusjonsraten bør tilpasses pasientens respons på stimulering av en perifier nerve og kliniske kriterier. Økninger i infusjonsraten bør skje i trinn på omtrent 1 mikrogram/kg/min (0,06 mg/kg/time).
Endotrakeal intubasjon
 • Intravenøst
  • 2 måneder til 7 måneder
   [2]
   • 0,15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Maksimal blokade oppnås innen omtrent 1,4 minutter etter administrasjon av denne dosen, og intubasjon er mulig innenfor denne perioden.

  • 7 måneder til 12 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Maksimal nevromuskulær blokade oppnås innen omtrent 2 minutter etter administrasjon av dosen, og intubasjon er mulig innenfor denne perioden.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Alternativ: 0,25 mg/kg fordelt på 2 doser: Gi først 0,15 mg/kg, etterfulgt av 0,1 mg/kg etter 30 sekunder.
    Varighet av den nevromuskulære blokaden er avhengig av valgt dosenivå. Doser på 0,07 mg/kg, 0,15 mg/kg, 0,20 mg/kg og 0,25 mg/kg gir klinisk tilstrekkelig avslapning i henholdsvis 13, 16, 20 og 23 minutter.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Perifert virkende muskelrelakserende midler

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Atrakurium

Atracurium-hameln, Tracrium
M03AC04

Cisatrakurium

Cisatracurio accord, Nimbex
M03AC11

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen hos barn er sammenliknbar med sikkerhetsprofilen for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere:

 • Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst.
 • Ikke‑depolariserende blokkere gir liten kardiovaskulær påvirkning og utløser sjelden arytmier.
 • Depolariserende blokkere kan utløse bradykardi og hjerterytmeforstyrrelser. Suksameton kan gi stigning i s-kalium, spesielt hos pasienter med utbredte hud-, muskel- og nerveskader, f.eks. brannskader, knusningsskader, hjerneslag. Etter brannskader kan dette opptre allerede innen ett døgn, og det er rapportert om alvorlig hyperkalemi etter suksameton flere måneder etter skaden. Dette kan forårsake livstruende arytmier/asystoli. Suksameton gir økt intraokulært og intragastrisk trykk, mens tonus i nedre øsofagussfinkter synes bevart. Kan utløse malign hypertermi hos disponerte pasienter.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet (redusert nedbrytning) skal ikke ha suksameton eller mivakurium. Mutasjoner som medfører nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet sees spesielt hyppig blant inuitter, persiske jøder og vaishya-kasten i India. 

Suksameton er kontraindisert til pasienter med brannskader, store vevsskader og omfattende denervasjoner (f.eks. paraplegi) fra 1-180 dager etter skaden (se bivirkninger) og til pasienter med kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi, muskeldystrofi eller nevropatier.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med myasthenia gravis og muskeldystrofier er ofte meget sensitive for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere. Ved myasthenia gravis kan det foreligge en viss resistens mot suksameton. Anestesiteknikker uten anvendelse av nevromuskulære blokkere vil ofte være å foretrekke. Alternativt velges forsiktig dosering av nevromuskulære blokkere med monitorering av effekt og høy postoperativ beredskap. Særlig aktsomhet må utvises ved samtidig bruk av aminoglykosid- og makrolidantibiotika. Ved overdosering av nevromuskulære blokkere må pasienten ventileres kunstig til legemidlet er eliminert. Alle nevromuskulære blokkere kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon, men suksameton er overrepresentert i denne sammenheng. Rask injeksjon av cisatrakurium eller mivakurium kan gi direkte histaminfrigjøring. Suksameton bør unngås til immobiliserte og medtatte intensivpasienter.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Mivacron (RVG 16146), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 16 april 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16146.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose