Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Mivakuriumklorid

Generisk navn
Mivakuriumklorid
Handelsnavn
Mivacron
ATC-kode
M03AC10

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Mivacron inj, oppl 2 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ikke-depolariserende nevromuskulær blokker. 
Generelt for nevromuskulære blokkere: Nevromuskulære blokkere deles i:
- Ikke‑depolariserende blokkere, som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten
- Depolariserende blokkere, som bindes til reseptorene på muskelendeplaten, depolariserer muskelcellen og hemmer repolariseringen

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Muskelrelaksasjon ved generell anestesi
 • Intravenøst
  • 2 måneder til 7 måneder
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,2–1,5 mg/kg/time (4–24 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,15 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg gir en forlengelse på omtrent 7 minutter.
  • 7 måneder til 2 år
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,2–1,6 mg/kg/time (3–26 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,2 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose gir en forlengelse på 6–9 minutter.
  • 2 år til 12 år
   [2]
   • Startdose: 0,1 - 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
    • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,3–1,9 mg/kg/time (5–31 mikrogram/kg/min)
    • Ved bruk med stabil, balansert anestesi eller halotananestesi, vil en dose på 0,2 mg/kg gi en klinisk effektiv blokade i 9 minutter.
    • Vedlikeholdsdoser må vanligvis administreres oftere hos barn. En vedlikeholdsdose gir en forlengelse på 6–9 minutter.
  • 12 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 0,07 - 0,25 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
   • ALTERNATIV KONTINUERLIG INFUSJON: 0,5–0,6 mg/kg/time (8–10 mikrogram/kg/min)

    • Doser på 0,10 mg/kg under balansert anestesi gir en forlengelse av en klinisk tilstrekkelig blokade på omtrent 15 minutter. Påfølgende doser fører ikke til en akkumulering av den nevromuskulære blokkeringseffekten.
    • Den innledende infusjonsraten bør tilpasses pasientens respons på stimulering av en perifier nerve og kliniske kriterier. Økninger i infusjonsraten bør skje i trinn på omtrent 1 mikrogram/kg/min (0,06 mg/kg/time).
Endotrakeal intubasjon
 • Intravenøst
  • 2 måneder til 7 måneder
   [2]
   • 0,15 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Maksimal blokade oppnås innen omtrent 1,4 minutter etter administrasjon av denne dosen, og intubasjon er mulig innenfor denne perioden.

  • 7 måneder til 12 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Maksimal nevromuskulær blokade oppnås innen omtrent 2 minutter etter administrasjon av dosen, og intubasjon er mulig innenfor denne perioden.

  • 12 år til 18 år
   [2]
   • 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Alternativ: 0,25 mg/kg fordelt på 2 doser: Gi først 0,15 mg/kg, etterfulgt av 0,1 mg/kg etter 30 sekunder.
    Varighet av den nevromuskulære blokaden er avhengig av valgt dosenivå. Doser på 0,07 mg/kg, 0,15 mg/kg, 0,20 mg/kg og 0,25 mg/kg gir klinisk tilstrekkelig avslapning i henholdsvis 13, 16, 20 og 23 minutter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kolinderivater

Suksametonium

Suxamethonium chloride Aguettant, Suxamethonium chloride dihydrate Ethypharm, Suxamethonium chloride martindale
M03AB01
Andre kvartære ammoniumforbindelser

Atrakurium

Atracurium-hameln, Tracrium
M03AC04

Cisatrakurium

Cisatracurio accord, Nimbex
M03AC11

Pankuronium

Pancuronium, Pancuronium ahn
M03AC01
M03AC09

Vekuronium

Vecuronium inresa, Vecuronium inresa nordic prime
M03AC03
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater

Botulinumtoksin type a

Alluzience, Azzalure, Bocouture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin
M03AX01

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen hos barn er sammenliknbar med sikkerhetsprofilen for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere:

 • Alle nevromuskulære blokkere kan utløse alvorlige anafylaktiske reaksjoner, suksameton hyppigst.
 • Ikke‑depolariserende blokkere gir liten kardiovaskulær påvirkning og utløser sjelden arytmier.
 • Depolariserende blokkere kan utløse bradykardi og hjerterytmeforstyrrelser. Suksameton kan gi stigning i s-kalium, spesielt hos pasienter med utbredte hud-, muskel- og nerveskader, f.eks. brannskader, knusningsskader, hjerneslag. Etter brannskader kan dette opptre allerede innen ett døgn, og det er rapportert om alvorlig hyperkalemi etter suksameton flere måneder etter skaden. Dette kan forårsake livstruende arytmier/asystoli. Suksameton gir økt intraokulært og intragastrisk trykk, mens tonus i nedre øsofagussfinkter synes bevart. Kan utløse malign hypertermi hos disponerte pasienter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet (redusert nedbrytning) skal ikke ha suksameton eller mivakurium. Mutasjoner som medfører nedsatt pseudokolinesteraseaktivitet sees spesielt hyppig blant inuitter, persiske jøder og vaishya-kasten i India. 

Suksameton er kontraindisert til pasienter med brannskader, store vevsskader og omfattende denervasjoner (f.eks. paraplegi) fra 1-180 dager etter skaden (se bivirkninger) og til pasienter med kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi, muskeldystrofi eller nevropatier.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for nevromuskulære blokkere: Pasienter med myasthenia gravis og muskeldystrofier er ofte meget sensitive for ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere. Ved myasthenia gravis kan det foreligge en viss resistens mot suksameton. Anestesiteknikker uten anvendelse av nevromuskulære blokkere vil ofte være å foretrekke. Alternativt velges forsiktig dosering av nevromuskulære blokkere med monitorering av effekt og høy postoperativ beredskap. Særlig aktsomhet må utvises ved samtidig bruk av aminoglykosid- og makrolidantibiotika. Ved overdosering av nevromuskulære blokkere må pasienten ventileres kunstig til legemidlet er eliminert. Alle nevromuskulære blokkere kan gi alvorlig anafylaktisk reaksjon, men suksameton er overrepresentert i denne sammenheng. Rask injeksjon av cisatrakurium eller mivakurium kan gi direkte histaminfrigjøring. Suksameton bør unngås til immobiliserte og medtatte intensivpasienter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Mivacron (RVG 16146), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 16 april 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16146.pdf

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer