Rifabutin

Generisk navn
Rifabutin
Handelsnavn
Mycobutin
ATC-kode
J04AB04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rifabutin er strukturelt nært beslektet med rifampicin, men kan i spesielle situasjoner være bedre egnet pga. forskjeller i farmakokinetikk, farmakodynamikk og bivirkningsprofil. Rifabutin har i Norge vært lite brukt ved initialbehandling av mykobakterieinfeksjoner og må regnes som et spesialpreparat for utvalgte pasienter.

Antibakterielt spektrum: Rifabutin hemmer transkripsjon og proteinsyntese ved å binde seg til β-subenheten i bakterienes DNA-avhengige RNA polymerase som kodes av rpoB-genet. Mutasjoner i dette genet kan gi resistens mot rifabutin, men det er ikke alltid in vitro-samsvar mellom resistens mot rifabutin og rifampicin. Det foreligger ingen klinisk dokumentasjon om behandling med rifabutin mot rifampicinresistente isolater.

Rifabutin har høyere aktivitet enn rifampicin mot Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex (MAC) og Mycobacterium leprae. Rifabutin har også aktivitet mot NMT (non-tuberkuløse mykobakterier), men effekten er dårlig mot de mest hurtigvoksende variantene. I likhet med rifampicin har rifabutin god aktivitet mot Staphylococcus aureus, og dette gjelder også in vitro ved vekst i biofilm. Rifabutin har vært foreslått til behandling av multiresistente gramnegative bakterier (Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter) i kombinasjon med polymyksiner som ødelegger ytre cellemembran og gjør cellen tilgjengelig for rifabutin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet hos 6 barn med HIV-infeksjon (0,8–3,4 år) som også brukte ritonavir og lopinavir (Siberry 2013):

Dose 5 mg 3x/uke, 6 doser
Cmax 0,39 mikrogram/ml
Tmax 3 timer
16 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Mycobutin kaps 150 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Behandling av infeksjon med Mycobacterium avium complex (MAC) og tuberkulose ved HIV-infeksjon eller HIV-eksponering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Det finnes lite tilgjengelig litteratur om bruken av rifabutin ved behandling av MAC- og TB-infeksjoner. En amerikansk retningslinje gir følgende anbefalinger: 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Juster dosen ved kombinasjon med proteasehemmere og NNRTI; vær oppmerksom på mulige interaksjoner.

    • Behandling må utføres av, eller i samråd med, en pediater/infeksjonsmedisiner som har erfaring med bruken av rifabutin for denne indikasjonen. 
Profylakse for infeksjon med Mycobacterium avium complex (MAC) ved HIV-infeksjon eller HIV-eksponering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Det finnes lite tilgjengelig litteratur om bruken av rifabutin som profylakse mot MAC-infeksjoner. En amerikansk retningslinje gir følgende anbefalinger: 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Juster dosen ved kombinasjon med proteasehemmere og NNRTI; og vær oppmerksom på mulige interaksjoner.

    • Behandling må utføres av, eller i samråd med, en pediater/infeksjonsmedisiner som har erfaring med bruken av rifabutin for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Bivirkninger spesifikke for barn

Avleiringer i kornea, uveitt, misfarging av urin, sputum, hud og tårevæske. Kvalme, oppkast, diaré, forhøyede leverenzymer, leukopeni, nøytropeni og trombocytopeni.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
De viktigste bivirkningene er hematologiske (nøytropeni, trombocytopeni), gastrointestinale og oftalmologiske (uveitt, makulaødem, retinal vaskulopati). Bivirkningene er generelt relatert til alder, dose, komorbiditet og øvrig medikasjon. Mindre alvorlige bivirkninger inkluderer økning av leverenzymer, polyartralagi, influensalignende symptomer og hudreaksjoner. Som for rifampicin blir alle kroppsvæsker farget oransje ved bruk av rifabutin.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Rifabutin skal administreres som del av en kombinasjonsbehandling. Det anbefales at hvite blodlegemer, trombocytter og leverenzymer kontrolleres regelmessig under behandlingen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rifabutin brukes i sammenhenger der det ofte er høy risiko for over- eller underdosering, og behandlingen bør derfor overvåkes av spesialist.

Midler til behandling av tuberkulose

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika

Rifampicin

Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Hydrazider

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide jenapharm
J04AK01

Referanser

 1. Dunn AM, et al, Rifabutin-associated uveitis in a pediatric patient., Pediatr Infect Dis J, 1995, 14, 246-7
 2. Olesen HH, et al, Rifabutin-associated uveitis in a child, Pediatr Infect Dis J, 2005, 24, 1023-5
 3. Smith JA, et al, Corneal endothelial deposits in children positive for human immunodeficiency virus receiving rifabutin prophylaxis for Mycobacterium avium complex bacteremia, Am J Ophthalmol., 1999, 127, 164-9
 4. Jewelewicz DA, et al, Rifabutin-associated uveitis in an immunosuppressed pediatric patient without acquired immunodeficiency syndrome, Am J Ophthalmol, 1998, 125, 872-3
 5. Moultrie H et al. 2015 , Pharmacokinetics and safety of rifabutin in young HIV-infected children receiving rifabutin and lopinavir/ritonavir. , J Antimicrob Chemother., 2015, Feb;70(2), 543-9
 6. Siberry GK et al. , Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-exposed and HIV-infected children: recommendations from <......>, Pediatr Infect Dis J. , 2013, Nov;32 , Suppl 2:i-KK4

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose