Etambutol

Generisk navn
Etambutol
Handelsnavn
EMB-Fatol, Myambutol
ATC-kode
J04AK02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Virker bakteriostatisk på mykobakterier, sannsynligvis ved å hemme syntesen av visse fettsyrer til celleveggen. Brukes bare til behandling av tuberkulose og atypiske mykobakterieinfeksjoner, i kombinasjon med andre midler. Resistens kan utvikles, men kryssresistens med andre midler synes ikke å forekomme.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

Generelle merknader

 

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
EMB-Fatol tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
EMB-Fatol tab 400 mg - Krever godkjenningsfritak
Myambutol tab 400 mg - Krever godkjenningsfritak

Etambutol 50 mg/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Tuberkulose
 • Oralt
  • 1 måned til 12 år
   [4]
   • 15 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1,6 g/døgn.
   • Uregistrert

Infeksjon med atypiske mykobakterier (f.eks. lymphadenitis colli)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Uregistrert

    Brukes kombinert med klaritromycin.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • GFR ≥ 50 ml/min/1,73 m2Dosejustering er ikke nødvendig.
 • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2: 100% av normal enkeltdose, 3 ganger per uke, basert på serumkonsentrasjon av etambutol.
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m2: 100 % av normal enkeltdose, 3 ganger per uke, basert på serumkonsentrasjon av etambutol.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon forlenges halveringstiden til etambutol. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Klinisk effekt: Optikusnevritt kan forekomme, spesielt ved daglige doser fra 25 mg/kg kroppsvekt (doseavhengig toksisitet), ved langvarig bruk, ved nedsatt nyrefunksjon eller hos diabetespasienter med retinopati. Symptomene er nedsatt synsskarphet, nedsatt fargesyn (spesielt rødgrønn) og delvis tap av synsfelt. Disse symptomene er vanligvis reversible ved umiddelbar seponering av behandling, og dersom en ikke avbryter behandlingen i tide kan det føre til blindhet.

Bivirkninger spesifikke for barn

Levertoksistet og nevropatier.

Generelle bivirkninger

Informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Retrobulbær optikusnevritt er relatert til dosering og behandlingstid, men er reversibel om den oppdages tidlig. Bivirkningen er doseavhengig, ca. 3 % ved 25 mg/kg, meget sjelden ved 15 mg/kg. Før etambutol gis skal synstest/fargetest utføres. Kan ellers gi hodepine, utslett, feber og forhøyet urinstoff.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Optikusnevritt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Grunnet risiko for optikusnevritt anbefales regelmessig kontroll av øynene. 

Etter administrasjon av samme dose per kg kroppsvekt er det rapportet om lavere gjennomsnittlig etambutolkonsentrasjon hos barn enn hos voksne i flere studier. Dette kan skyldes redusert absorpsjon hos barn sammenlignet med voksne. Overvåkning av etambutolnivåene er ønskelig ved behandling av barn (SPC).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alkoholisme og bruk av tobakk disponerer for optikusnevritt. Pasienten må undersøkes ved synsforstyrrelser. Ved nedsatt nyrefunksjon skal preparatet unngås med mindre man har anledning til å måle serumkonsentrasjonen. Denne skal ikke overstige 5 mg/kg.

Midler til behandling av tuberkulose

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
J04AB04

Rifampicin

Eremfat, Eremfat farma mondo, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Hydrazider

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide jenapharm
J04AK01

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 1999
 3. Teofarma, SPC Myambutol (RVG 06455), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 06 aug 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06445.pdf
 4. NVALT, Richtlijn medicamenteuze behandeling van tuberculose, 2 okt 2014
 5. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose