Atenolol

Generisk navn
Atenolol
Handelsnavn
Atenolol 1a pharma, Atenolol Viatris, Atenolol aliud, Atenolol orifarm, Atenolol sandoz, Atenolol-ratiopharm, Tenormin
ATC-kode
C07AB03

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vannløselig beta-1-selektiv reseptorantagonist.

For generell info om adrenerge betareseptoragonister, se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Halveringstiden for barn eldre enn 5 år er i gjennomsnitt mellom 3,5 og 7 timer [Buck et al.]. Hos nyfødte, er den mellom 10,5 og 34,6 timer [Rubin et al.].

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Atenolol 1a pharma tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol Viatris tab 100 mg
Atenolol Viatris tab 25 mg
Atenolol Viatris tab 50 mg
Atenolol aliud tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol aliud tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol orifarm tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol orifarm tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol sandoz tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Atenolol-ratiopharm tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Tenormin tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hypertensjon, supraventrikulære arytmier, Marfans syndrom
 • Oralt
Hemangiomer

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 til 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Dyspné, kalde ekstremiteter, fare for å utløse eller forverre hjertesvikt eller hypoglykemi (uten symptomer: utvis forsiktighet med diabetespasienter) og mareritt. Få sentrale bivirkninger.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister:
Varierer individuelt med dose og med midlenes reseptorselektivitet og sannsynligvis deres distribusjon til CNS. Alvorlige bivirkninger er sjeldne ved adekvat valg og dosering av betareseptorantagonist. Selektive beta-1-reseptorantagonister kan i høyere doser gi bivirkninger også pga. beta-2-reseptorblokade. Hyppigste bivirkninger er tegn på nedsatt perifer sirkulasjon pga. vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum (muskeltretthet/stivhet ved anstrengelser (kan også skyldes blokade av musklenes beta-2-reseptorer), kalde hender og føtter, minst uttalt ved beta-1-reseptorselektive antagonister), sentralnervøse (tretthet, depresjon, konsentrasjonsproblemer, mareritt, urolig søvn, svimmelhet) og gastrointestinale plager (kvalme, brekninger, diaré), samt impotens, nedsatt libido og allergiske hudlidelser. Hjertesvikt kan utløses hos pasienter med latent svikt, eller forverres, hvis dosen initialt er for høy eller trappes for raskt opp. Symptomgivende bradykardi, sinusknutedysfunksjon og AV-blokk kan forekomme. Sotalol kan gi økning av QT‑tiden og kan av og til gi alvorlige ventrikulære arytmier (proarytmisk effekt). Hypotensjon, ev. sjokk, kan forekomme.

Ikke‑selektive betareseptorantagonister forlenger ev. hypoglykemi og kan maskere flere viktige hypoglykemisymptomer (obs. diabetikere, alkoholikere, langvarig faste, store fysiske anstrengelser). Kollapsreaksjoner etter større fysiske anstrengelser er beskrevet ved bruk av ikke‑selektive antagonister som også kan fasilitere utvikling av hypotermi. Betareseptorantagonister (spesielt ikke‑selektive) kan forverre obstruktiv lungesykdom, ev. utløse astmatisk besvær hos pasienter uten tidligere kjent obstruktiv lungesykdom.

Kan gi økning i serum-triglyserider, glukose (mindre for karvedilol, ikke for nebivolol) og urinsyre og lett reduksjon i HDL-kolesterol. Den kliniske betydning er sannsynligvis liten, selv om det er observert økning av nyoppstått diabetes for noen betareseptorantagonister.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Sinusbradykardi, AV-blokk, hypotensjon og astma.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister: 
AV‑blokk grad II og III, dårlig sinusknutefunksjon (uten innlagt pacemaker). Uttalt dekompensert hjertesvikt (lungeødem, hypoperfusjon, hypotensjon). Vasospastiske tilstander. Gangrenøse sår. Feokromocytom (alfa-1-reseptorantagonist må i så fall gis samtidig).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Stor forsiktighet er nødvendig ved samtidig bruk av verapamil på grunn av faren for arytmi. Ved hypertensjon, starter man med en lav dose og øker dosen avhengig av blodtrykket. Forsøk å halvere dosen etter seks måneders vellykket behandling. Dosen skal alltid trappes ned gradvis før seponering.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om Adrenerge betareseptorantagonister: 
Ved alvorlig obstruktiv lungesykdom er ikke-selektive betareseptorantagonister kontraindisert, mens selektive beta-1-reseptorantagonister kan brukes. Forsiktig oppstart hos pasienter med lavt blodtrykk, bradykardi og hjertesvikt. Ved risiko for hypoglykemi brukes fortrinnsvis selektive beta-1-reseptorantagonister.
Kontroll og oppfølging: Spesielle tiltak før behandling: Nøyaktig anamnese og organstatus for å få frem ev. kontraindikasjoner, f.eks. obstruktive lungelidelser/astma. Puls, EKG, vekt, ev. urinsyre, blodglukose og serumlipider. Dersom serumlipid-verdiene øker tydelig ved behandling av mild og ukomplisert hypertensjon, bør andre legemidler overveies. Ved hjertesvikt må pasienten følges spesielt nøye, særlig ved oppstart av behandlingen, med tanke på mulig forverring av hjertesvikten (dosereduksjon, langsommere opptrapping, ev. seponering).
Seponering: Etter langvarig behandling bør seponering om mulig skje gradvis (vanligvis over 1–3 uker) pga. risiko for rebound hypertensjon, pulsøkning, angstsymptomer, angina pectoris og hjerteinfarkt. Behandlingen gjenopptas hvis symptomer på dette oppstår/tiltar under seponeringen. Betareseptorantagonister skal ikke seponeres forut for operasjoner. Perioperativ bruk av betareseptorantagonister ved hjertekirurgi beskytter mot kardiovaskulære hendelser. Ved innleggelse for dekompensert hjertesvikt (unntak kardiogent sjokk) kan det være gunstig å forsøke å beholde en liten dose og dermed unngå full seponering.
Informasjon til pasient: Må ikke seponere plutselig. Orienter om mulige bivirkninger (redusert fysisk arbeidskapasitet, muskeltretthet, økt kuldefølelse i hender og føtter, risiko for søvnforstyrrelser og mage‑tarmplager) og om at bivirkningene ofte avtar etter 1–2 ukers behandling.

Betablokkere

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Betablokkere, ikke-selektive

Propranolol

Dociton retard, Hemangiol, Inderal, Propal Retard, Propranolol Accord, Propranolol SA, Propranolol accord, Propranolol dak, Propranolol eql, Propranolol rosemont, Propranolol takeda, Propranolol teva
C07AA05

Sotalol

Sotacor, Sotalol Viatris, Sotalol carinopharm
C07AA07
Betablokkere, selektive
C07AB09

Metoprolol

Bloxazoc, Metopocor, Metoprolol 50 1a pharma, Metoprolol SA, Metoprolol Sandoz, Metoprolol al, Metoprolol-ratiopharm, Metoprololo eg, Selo-Zok, Seloken
C07AB02
Alfa- og betablokkere

Karvedilol

Carvedilol Aurobindo, Carvedilol Hexal, Kredex
C07AG02

Labetalol

Labetalol S.A.L.F., Trandate
C07AG01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents., The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents., Pediatrics, 2004, Aug;114(2 Suppl 4th Report), 555-76
 3. Ko JK, et al, Long-term efficacy of atenolol for atrioventricular reciprocating tachycardia in children less than 5 years old, Pediatr Cardiol, 2004, Mar-Apr;25(2), 97-101
 4. Mehta AV, et al, Long-term efficacy and safety of atenolol for supraventricular tachycardia in children, Pediatr Cardiol, 1996, Jul-Aug;17(4), 231-6
 5. Trippel DL, et al, Atenolol in children with ventricular arrhythmias, Am Heart J, 1990, Jun;119(6), 1312-6
 6. Buck ML, et al, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of atenolol in children, Clin Pharmacol Ther., 1989, Dec;46(6, 629-33
 7. Trippel DL, et al, Atenolol in children with supraventricular tachycardia, Am J Cardiol, 1989, Jul 15;64(3), 233-6
 8. Rubin PC, et al, Atenolol elimination in the neonate, Br J Clin Pharmacol, 1983, Dec;16(6), 659-62
 9. Lacro RV et al., Atenolol versus losartan in children and young adults with Marfan’s syndrome, N Eng J Med, 2014, Nov;371(22), 2061-71
 10. Ábarzúa-Araya A, et al, Atenolol versus propranolol for the treatment of infantile hemangiomas: a randomized controlled study, J Am Acad Dermatol, 2014, Jun;70(6), 1045-9
 11. Raphaël MF, et al, Atenolol: a promising alternative to propranolol for the treatment of hemangiomas., J Am Acad Dermatol, 2011, 2011, Aug;65(2), 420-1
 12. Lurbe E, et al, Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2009, Sep;27(9), , 1719-42
 13. Ruitenberg G et al, Ulcerated infantile haemangiomas: the effect of the selective beta-blocker atenolol on wound healing, Br J Dermatol, 2016, 175, 1357-1360
 14. Di Salvo G, et al. , Atenolol vs enalapril in young hypertensive patients after successful repair of aortic coarctation, J Hum Hypertens, 2016, 30, 363-7
 15. Bayart CB, et al. , Atenolol versus propranolol for treatment of infantile hemangiomas during the proliferative phase: a retrospective noninferiority study, Pediatr Dermatol , 2017, 34, 413-21
 16. Tasani M, et al., Atenolol treatment for infantile haemangioma, Br J Dermatol, 2017, 176, 1400-2
 17. Calderón-Castrat X, et al., Oral Atenolol for Infantile Hemangioma: Case Series of 46 Infants., Actas Dermosifiliogr, 2020, 111(1), 59-62
 18. Mylan, SPC Atenolol tabletter (7509, 7387, 7388). Oppdateringsdato: 19.09.2016., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07509.pdf

Oppdateringer

 • 09 juni 2020 10:11: Linket til Nettverket sin hjemmeside vedr. informasjon til foreldre og barn.
 • 09 juni 2020 10:11: Linket til legemiddelsøk på Statens legemiddelverk sin nettside vedr. "Farmakodynamiske egenskaper", "Farmakokinetiske egenskaper", "Bivirkninger", "Kontraindikasjoner" og "Advarsler og forsiktighetsregler" i seksjon for voksne.
 • 09 juni 2020 10:11: Lagt til norske preparatomtaler som referanse.

Konsentrasjonsmåling


Overdose