Propranolol

Generisk navn
Propranolol
Handelsnavn
Dociton retard, Hemangiol, Inderal, Propal Retard, Propranolol Accord, Propranolol SA, Propranolol accord, Propranolol dak, Propranolol eql, Propranolol rosemont, Propranolol takeda, Propranolol teva
ATC-kode
C07AA05

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fettløselig, ikke-selektiv betareseptorantagonist.

For generell info om adrenerge betareseptoragonister, se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Etter justering for kroppsvekt, er de vanlige farmakokinetiske parametrene (som clearance) for propranolol hos barn < 1 år lik de som er rapportert i litteraturen for voksne.

En studie av Filippi et al. rapporterte en gjennomsnittlig Cmax på 71,7 nanogram/ml, og en gjennomsnittlig Tmax på 2,6 timer for nyfødte behandlet med 0,5 mg/kg 4 ganger daglig. En lengre halveringstid (gjennomsnittlig 14,9 timer ved 0,5 mg/kg 4 ganger daglig, og gjennomsnittlig 15,9 timer ved 0,25 mg/kg 4 ganger daglig) og en lavere tilsynelatende total kroppsclearance (gjennomsnittlig 27,2 ml/kg/min ved 0,5 mg/kg 4 ganger daglig, og 31,3 ml/kg/min ved 0,25 mg/kg 4 ganger daglig) er rapportert for nyfødte.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dociton retard depotkaps, hard 160 mg - Krever godkjenningsfritak
Dociton retard depotkaps, hard 80 mg - Krever godkjenningsfritak
Hemangiol mikst oppl 3,75 mg/ml
Inderal tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Inderal tab 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Propal Retard depotkaps, hard 160 mg - Krever godkjenningsfritak
Propal Retard depotkaps, hard 80 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol Accord tab 10 mg
Propranolol Accord tab 40 mg
Propranolol Accord tab 80 mg
Propranolol SA mikst oppl 1 mg/ml
Propranolol SA mikst oppl 5 mg/ml
Propranolol accord tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol accord tab 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol dak tab uten laktose 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol eql tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol eql tab 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol rosemont mikst oppl 5 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Propranolol rosemont mikst oppl 50 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
Propranolol takeda tab 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol takeda tab 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Propranolol teva tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak

Propranolol krem: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Hypertensjon
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 0,5 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Ingen studier har blitt utført på nyfødte.

  • 1 måned til 1 år
   [1]
   • 0,5 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Ingen studier har blitt utført på barn i alderen fra 1 måned til 1 år.

  • 1 år til 18 år
   [5] [19]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 4mg/kg/døgn
   • Øk dosen om nødvendig basert på effekt og bivirkninger opp til maks 640 mg/døgn

Migreneprofylakse
Hemangiom: poliklinisk pasient
 • Oralt
  • 1 måned til 12 måneder
   [2] [3] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [21] [22] [33]
   • Propranololhydroklorid:
    Startdose: 0,5 mg/kg/døgn i 3 doser.
    Vedlikeholdsdose: Doble startdosen hver uke til 2–3 mg/kg/døgn i 3 doser.
    Behandlingsvarighet: Fortsett behandlingen til det ikke lenger er noen klinisk forbedring av hemangiom eller til en alder på 1 år. Reduser deretter gradvis over 2–4 uker.

    Propranololbase (Hemangiol®):
    Startdose: 0,5 mg/kg/døgn i 2 doser i 1 uke.
    Vedlikeholdsdose: Øk startdosen til 2 mg/kg/døgn i 2 doser i 1 uke; deretter til 3 mg/kg/døgn i 2 doser.
    Behandlingsvarighet: 6 måneder. Seponering krever ikke gradvis reduksjon av dosen. Hvis symptomene kommer tilbake etter seponering, kan behandlingen gjenopptas.

Hemangiom: klinisk
 • Oralt
  • 1 måned til 12 måneder
   [2] [3] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [21] [22] [33]
   • Propranololhydroklorid:
    Startdose: 0,5–1 mg/kg/døgn i 3 doser.
    Vedlikeholdsdose: Doble startdosen hver 2.–3. døgn til 2–3 mg/kg/døgn i 3 doser.
    Behandlingsvarighet: Fortsett behandlingen til det ikke lenger er noen klinisk forbedring av hemangiom eller til en alder på 1 år. Reduser deretter gradvis over 2–4 uker.


    Propranololbase (Hemangiol®):
    Startdose: 1 mg/kg/døgn i 2 doser i 1 uke.
    Vedlikeholdsdose: Øk startdose til 2 mg/kg/døgn i 2 doser i 1 uke, deretter til 3 mg/kg/døgn i 2 doser.
    Behandlingsvarighet: 6 måneder. Seponering krever ikke gradvis reduksjon av dosen. Hvis symptomene kommer tilbake etter seponering, kan behandlingen gjenopptas.

Takyarytmi; forebygging av cyanotiske anfall (spells) ved Fallots tetrade
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [1]
   • 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. Maks: 4 mg/kg/døgn.
   • Ingen studier har blitt utført på bruk av propranolol hos nyfødte.

  • 1 måned til 18 år
   [6] [32]
   • Startdose: 0,5 - 1,5 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov, basert på EKG og bivirkninger, kan dosen økes trinnvis fra 1 mg/kg/døgn til 2 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 4 mg/kg/døgn. Forebygging av cyanotiske anfall (spells) ved Fallots tetrade kan kreve høyere doser på opptil 6 mg/kg/døgn i 4-6 doser.
Overfladiske hemangiomer
 • Dermalt
  • 1 måned til 12 måneder
   [18] [23]
   • 1 % krem: Påsmøres i et tynt lag  2–3 ganger daglig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Svært vanlige (> 10 %): Bronkitt, søvnforstyrrelser (ca. 17 %: søvnløshet, dårlig søvnkvalitet og hypersomni), diaré (ca. 17 %), oppkast (ca. 12 %).

Vanlige (1-10 %): Mareritt, uro, irritabilitet, døsighet, redusert blodtrykk, kalde hender og føtter, bronkospasmer, bronkiolitt, forstoppelse, magesmerter, erytem, bleieutslett, redusert matlyst.

Mindre vanlige (0,1-1%): AV-blokk, redusert hjerterytme, urtikaria, alopesi,hypoglykemi, nøytropeni.

Følgende er også rapportert: Hypoglykemisk anfal, bradykardi, hypotensjon, vasokonstriksjon, Raynauds fenomen, psoriaform dermatitt, agranulocytose, hyperkalemi.

Vær oppmerksom på risiko for hypoglykemi hos tidligere premature nyfødte, barn yngre enn 3 måneder, ved langvarig bruk av kortikosteroider og i perioder med redusert matinntak eller økt energiforbruk (sykdom). Det anbefales matinntak hver 3-4. time.

Pasienter med hjertesvikt forårsaket av høy blodstrøm via leverhemangiomer har risiko for hjertedekompensasjon på grunn av propranolols negative kronotropiske og inotropiske effekt.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for adrengerge betareseptoragonister: Varierer individuelt med dose og med midlenes reseptorselektivitet og sannsynligvis deres distribusjon til CNS. Alvorlige bivirkninger er sjeldne ved adekvat valg og dosering av betareseptorantagonist. Selektive beta-1-reseptorantagonister kan i høyere doser gi bivirkninger også pga. beta-2-reseptorblokade. Hyppigste bivirkninger er tegn på nedsatt perifer sirkulasjon pga. vasokonstriksjon/nedsatt dilatasjon og nedsatt minuttvolum (muskeltretthet/stivhet ved anstrengelser (kan også skyldes blokade av musklenes beta-2-reseptorer), kalde hender og føtter, minst uttalt ved beta-1-reseptorselektive antagonister), sentralnervøse (tretthet, depresjon, konsentrasjonsproblemer, mareritt, urolig søvn, svimmelhet) og gastrointestinale plager (kvalme, brekninger, diaré), samt impotens, nedsatt libido og allergiske hudlidelser. Hjertesvikt kan utløses hos pasienter med latent svikt, eller forverres, hvis dosen initialt er for høy eller trappes for raskt opp. Symptomgivende bradykardi, sinusknutedysfunksjon og AV-blokk kan forekomme. Sotalol kan gi økning av QT‑tiden og kan av og til gi alvorlige ventrikulære arytmier (proarytmisk effekt). Hypotensjon, ev. sjokk, kan forekomme.

Ikke‑selektive betareseptorantagonister forlenger ev. hypoglykemi og kan maskere flere viktige hypoglykemisymptomer (obs. diabetikere, alkoholikere, langvarig faste, store fysiske anstrengelser). Kollapsreaksjoner etter større fysiske anstrengelser er beskrevet ved bruk av ikke‑selektive antagonister som også kan fasilitere utvikling av hypotermi. Betareseptorantagonister (spesielt ikke‑selektive) kan forverre obstruktiv lungesykdom, ev. utløse astmatisk besvær hos pasienter uten tidligere kjent obstruktiv lungesykdom.

Kan gi økning i serum-triglyserider, glukose (mindre for karvedilol, ikke for nebivolol) og urinsyre og lett reduksjon i HDL-kolesterol. Den kliniske betydning er sannsynligvis liten, selv om det er observert økning av nyoppstått diabetes for noen betareseptorantagonister.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Sinusbradykardi, AV-blokk, hypotensjon, astma og stuvningssvikt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Felles for adrenerge betareseptoragonister: AV‑blokk grad II og III, dårlig sinusknutefunksjon (uten innlagt pacemaker). Uttalt dekompensert hjertesvikt (lungeødem, hypoperfusjon, hypotensjon). Vasospastiske tilstander. Gangrenøse sår. Feokromocytom (alfa-1-reseptorantagonist må i så fall gis samtidig).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Samtidig bruk av verapamil: Utvis stor forsiktighet,grunnet risiko for alvorlig arytmi.
 • For barn < 3 måneder og barn med økt risiko for å utvikle bivirkninger: Vurder om medisineringen bør foregå på sykehus.
 • Hypoglykemi: Fordi propranolol gir økt risiko for hypoglykemi hos barn, bør det gis med mat. Ekstra forsiktighet må også utvises om propranolol brukes i ung alder, ved lav fødselsvekt, sykdom, redusert næringsinntak eller kombinert med glukokortikosteroider, fordi propranolol kan skjule de adrenerge symptomene på hypoglykemi (særlig takykardi, skjelving, engstelse og sult), i tillegg til at gjenoppretting av glukosenivået etter hypoglykemi kan være forsinket. Propranolol kan forverre hypoglykemi hos barn, særlig ved fasting, oppkast eller (relativ) overdose. Ved kliniske symptomer på hypoglykemi skal barnet drikke sukkerholdig væske, og behandlingen midlertidig seponeres. Ved diabetes skal blodglukosenivåene sjekkes oftere, og om nødvendig skal pasienten henvises til endokrinolog.
 • Hjertefeil: Vurder sykehistorie og utfør en generell undersøkelse før behandlingsstart. Ved mistanke om hjertefeil, skal eventuell underliggende kontraindikasjon utelukkes. Hjertesvikt kan forverres ved behandling med propranolol. Be en barnekardiolog om råd. Ubehandlet hjertesvikt er en kontraindikasjon.
 • Anafylaktiske reaksjoner: Utvis forsiktighet ved tidligere hypersensitivitetsreaksjoner, da propranolol kan øke alvorlighetsgraden på anafylaktiske reaksjoner.
 • Bronkopulmonal anomalitet: Utsett behandlingen ved bronkopulmonal anomalitet.
 • Infeksjon i nedre luftveier: Ved infeksjon i nedre luftveier, kombinert med dyspné og pipende pust, skal behandlingen seponeres. Behandlingen kan gjenopptas når pasienten har kommet seg. Skulle symptomene residivere, eller ved isolert bronkospasme, skal behandlingen seponeres permanent.
 • Hemangiom: Barn med stort ansiktshemangiom må undersøkes for PHACE-syndrom av spesialist før behandlingsstart. Alvorlige cerebrovaskulære anomaliteter er vanligere hos disse barna, og det er derfor økt risiko for hjerneslag. Skulle hemangiom-symptomer gjenoppstå etter seponering, kan behandlingen gjenopptas. Hyperkalemi er rapportert hos pasienter med et stort hemangiom-sår.
 • Overvåkning av pasient under behandling: Etter første administrasjon, og etter hver doseøkning, skal barnet overvåkes klinisk hver time i minst 2 timer, inkludert blodtrykk og hjerterytme. Ved alvorlig og/eller symptomatisk bradykardi eller hypotensjon skal behandlingen seponeres, og spesialist konsulteres.
 • Anestesi: Ved narkose skal anestesilegen informeres om bruken av propranolol. Hvis det er nødvendig å stoppe behandling med propranolol før operasjon, skal inntak av propranolol stoppes minst 48 timer før operasjon.

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for adrenerge betareseptoragonister:
Ved alvorlig obstruktiv lungesykdom er ikke-selektive betareseptorantagonister kontraindisert, mens selektive beta-1-reseptorantagonister kan brukes. Forsiktig oppstart hos pasienter med lavt blodtrykk, bradykardi og hjertesvikt. Ved risiko for hypoglykemi brukes fortrinnsvis selektive beta-1-reseptorantagonister.
Kontroll og oppfølging: Spesielle tiltak før behandling: Nøyaktig anamnese og organstatus for å få frem ev. kontraindikasjoner, f.eks. obstruktive lungelidelser/astma. Puls, EKG, vekt, ev. urinsyre, blodglukose og serumlipider. Dersom serumlipid-verdiene øker tydelig ved behandling av mild og ukomplisert hypertensjon, bør andre legemidler overveies. Ved hjertesvikt må pasienten følges spesielt nøye, særlig ved oppstart av behandlingen, med tanke på mulig forverring av hjertesvikten (dosereduksjon, langsommere opptrapping, ev. seponering).
Seponering: Etter langvarig behandling bør seponering om mulig skje gradvis (vanligvis over 1-3 uker) pga. risiko for rebound hypertensjon, pulsøkning, angstsymptomer, angina pectoris og hjerteinfarkt. Behandlingen gjenopptas hvis symptomer på dette oppstår/tiltar under seponeringen. Betareseptorantagonister skal ikke seponeres forut for operasjoner. Perioperativ bruk av betareseptorantagonister ved hjertekirurgi beskytter mot kardiovaskulære hendelser. Ved innleggelse for dekompensert hjertesvikt (unntak kardiogent sjokk) kan det være gunstig å forsøke å beholde en liten dose og dermed unngå full seponering.
Informasjon til pasient: Må ikke seponere plutselig. Orienter om mulige bivirkninger (redusert fysisk arbeidskapasitet, muskeltretthet, økt kuldefølelse i hender og føtter, risiko for søvnforstyrrelser og mage‑tarmplager) og om at bivirkningene ofte avtar etter 1-2 ukers behandling.

Betablokkere

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Betablokkere, ikke-selektive

Sotalol

Sotacor, Sotalol Viatris, Sotalol carinopharm
C07AA07
Betablokkere, selektive

Atenolol

Atenolol 1a pharma, Atenolol Viatris, Atenolol aliud, Atenolol orifarm, Atenolol sandoz, Atenolol-ratiopharm, Tenormin
C07AB03
C07AB09

Metoprolol

Bloxazoc, Metopocor, Metoprolol 50 1a pharma, Metoprolol SA, Metoprolol Sandoz, Metoprolol al, Metoprolol-ratiopharm, Metoprololo eg, Selo-Zok, Seloken
C07AB02
Alfa- og betablokkere

Karvedilol

Carvedilol Aurobindo, Carvedilol Hexal, Kredex
C07AG02

Labetalol

Labetalol S.A.L.F., Trandate
C07AG01

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
 2. Bayliss SJ, et al , Propranolol treatment for hemangioma of infancy: risks and recommendations, Pediatr Dermatol, 2010, May;27(3), 319-20
 3. Léauté-Labrèze C, et al , Propranolol for severe hemangiomas of infancy, N Engl J Med, 2008, Jun 12;358(24), 2649-51
 4. Victor S, et al, Drugs for preventing migraine headaches in children, Cochrane Database Syst Rev, 2003, (4), CD002761
 5. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. , The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents, Pediatrics, 2004, Aug;114(2 Suppl 4th Report), 555-76
 6. Garson A Jr, et al, Propranolol: the preferred palliation for tetralogy of Fallot, Am J Cardiol, 1981, May;47(5), 1098-104
 7. Rosbe KW et al, Propranolol in the management of airway infantile hemangiomas, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. , 2010, Jul;136(7), 658-65
 8. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, SmPC Hemangiol (EU/1/14/919/001) 6-4-2018, www.ema.europa.eu
 9. Filippi L, et al, Propranolol concentrations after oral administration in term and preterm neonates, J Matern Fetal Neonatal Med, 2013, May;26(8), 833-40
 10. Léauté-Labrèze C, et al, A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma, N Engl J Med, 2015, Feb;372(8), 735-46
 11. Peridis S, et al,, A meta-analysis on the effectiveness of propranolol for the treatment of infantile airway haemangiomas, Int J Pediatr Otorhinolaryngol,, 2011, Apr;75(4), 455-60
 12. Patel NJ, et al, How should propranolol be initiated for infantile hemangiomas: inpatients versus outpatient?, Laryngoscope, 2014, Jun;124(6), 1279-81
 13. Xu S, et al, Treatment of periorbital infantile haemangiomas: a systematic literature review on propranolol or steroids, J Paediatr Child Health, 2014, Apr;50(4), 271-9
 14. Marqueling AL, et al, Propranolol and infantile hemangiomas four years later: a systematic review, Pediatr Dermatol, 2013, Mar-Apr;30(2), 182-91
 15. Menezes MD, et al, Status of propranolol for treatment of infantile hemangioma and description of a randomized clinical trial, Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011, Oct;120(10), 686-95
 16. Vlastarakos PV, et al, Propranolol is an effective treatment for airway haemangiomas: a critical analysis and meta-analysis of published interventional studies, Acta Otorhinolaryngol Ital, 2012, Aug;32(4), 213-21
 17. Hermans DJ, et al, Behandeling van infantiele hemangiomen met propranolol; goede resultaten en weinig bijwerkingen, Ned Tijdschr Geneeskd, 2011, 155(40), A3482
 18. Ovadia SA, et al, Local administration of ?-blockers for infantile hemangiomas: a systematic review and meta-analysis, Ann Plast Surg, 2015, 74(2), 256-62
 19. Lurbe E, et al, Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2009, Sep;27(9), 1719-42
 20. Raphael MF et al., Treatment of infantile hemangiomas: therapeutic options in regard to side effects and adverse events - a review of the literature, Expert Opin Drug Saf., 2016, 15(2), 199-214
 21. Kim KH, et al. , Comparison of efficacy and safety between propranolol and steroid for infantile hemangioma: a randomized clinical trial, JAMA Dermatol , 2017, 153, 529-536
 22. Tiwari P, et al, Role of propranolol in ulcerated haemangioma of head and neck: a prospective comparative study, Oral Maxillofac Surg, 2016, 20, 73-77
 23. Neri I, et al. , Topical 1% propranolol ointment with occlusion in treatment of pyogenic granulomas: An open-label study in 22 children, Pediatr Dermatol. , 2018, 35 , 117-20
 24. Bakalli, I. et al, Deep coma in a child treated with propranolol for infantile hemangioma , BMC Pediatrics, 2019, 19, 2016
 25. Togha, M., et al, Efficacy and safety of cinnarizine in the prophylaxis of migraine headaches in children: an open, randomized comparative trial with propranolol, Acta Neurol Belg, 2012, 112(1), 51-5
 26. Lütschg, J., et al, The treatment of juvenile migraine using flunarizine or propranolol, Schweiz Med Wochenschr, 1990, 120(46), 1731-6
 27. Ludvigsson, J. , Propranolol used in prophylaxis of migraine in children., Acta Neurol Scand, 1974, 50(1), 109-15
 28. Locher, C., et al, Efficacy, Safety, and Acceptability of Pharmacologic Treatments for Pediatric Migraine Prophylaxis: A Systematic Review and Network Meta-analysis., JAMA Pediatr, 2020, 174(4), 341-9
 29. Fallah, R., et al, Topiramate and propranolol for prophylaxis of migraine., Indian J Pediatr, 2013, 80(11), 920-4
 30. Bidabadi, E., et al, A randomized trial of propranolol versus sodium valproate for the prophylaxis of migraine in pediatric patients, Paediatr Drugs , 2010, (12(4), 269-75
 31. Ashrafi, M. R., et al , Sodium Valproate versus Propranolol in paediatric migraine prophylaxis., Eur J Paediatr Neurol, 2005, 99(5), 333-8
 32. Teva Nederland BV, SmPC Propranolol (RVG 10216) 02-11-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 33. Yang H, et al. , Efficacy and adverse effects of oral propranolol in infantile hemangioma: a meta-analysis of comparative studies., World J Pediatr, 2019, 15, 546-58

Oppdateringer

 • 09 juni 2020 10:05: Linket til legemiddelsøk på Statens legemiddelverk sin nettside vedr. "Farmakodynamiske egenskaper", "Farmakokinetiske egenskaper", "Bivirkninger", "Kontraindikasjoner" og "Advarsler og forsiktighetsregler" i seksjon for voksne.
 • 09 juni 2020 10:05: Linket til norsk interaksjonsdatabase.
 • 09 juni 2020 10:05: Lagt til norske preparatomtaler som referanse.

Konsentrasjonsmåling


Overdose