Cetirizin

Generisk navn
Cetirizin
Handelsnavn
Cetimax, Cetirizin Mylan, Cetirizin Norfri, Cetirizin Sandoz, Zyrtec
ATC-kode
R06AE07

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (inkludert persistent allergisk rhinitt), kronisk idiopatisk urtikaria og akutt matallergi:
  • Oralt:
   • < 2 år: Off-label
   • > 2 år: On-label *

* Unntatt indikasjonen "Akutt matallergi"

Preparatomtale

Preparatomtale

Zyrtec dråper, mikstur og tabletter:

 • Indikasjoner: Cetirizindihydroklorid 10 mg/ml dråper og 1 mg/ml mikstur er indisert til voksne og barn ≥2 år, og 10 mg tabletter er indisert til voksne og barn > 6 år:
  • for lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt.
  • for lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urtikaria.
 • Dosering: 10 mg (20 dråper, 10 ml mikstur, 1 tablett) én gang daglig. Pediatrisk populasjon:
  • Barn 2–6 år: 2,5 mg to ganger daglig (5 dråper to ganger daglig, 2,5 ml mikstur). 
  • Barn 6–12 år: 5 mg to ganger daglig (10 dråper/5 ml mikstur/0,5 tablett to ganger daglig).
  • Ungdom over 12 år: 10 mg (20 dråper/ 10 ml mikstur/1 tablett) én gang daglig.

Hos pediatriske pasienter med nedsatt nyrefunksjon må dosen justeres individuelt på grunnlag av
pasientens renale clearance, alder og kroppsvekt.

(Informasjon er hentet fra SPC til Zyrtec 10 mg/ml dråper (8173), Zyrtec 1 mg/ml mikstur (7901), og  Zyrtec 10 mg tabletter (7594), oppdateringsdato: 12.08.2022 på alle 3 SPC-er). 

Tilgjengelige preparater

Cetimax tab 10 mg
Cetirizin Mylan tab 10 mg
Cetirizin Norfri tab 10 mg
Cetirizin Sandoz tab 10 mg
Zyrtec dråper, oppl 10 mg/ml
Zyrtec mikst oppl 1 mg/ml
Zyrtec tab 10 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Eliminasjonen er raskere hos barn enn hos voksne. Halveringstiden hos små barn (0,5 –2 år) er 3,1 ± 1,8 timer; Tmax er 2,0 ± 1,3 timer, distribusjonsvolumet er 0,44 ± 0,19 l/kg og Cmax er 390 ± 135 ng/ml. Oral clearance for denne aldersgruppen er 2,13 ± 1,15 ml/min/kg. Hos barn i alderen 2–6 år, er halveringstiden 5,55 ± 0,98 timer. Clearance er 1,27 ± 0,80 ml/min/kg. Halveringstiden øker hos barn eldre enn 6 år til omtrent 6–7 timer

Doseringer

Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (inkludert persistent allergisk rhinitt), kronisk idiopatisk urtikaria og akutt matallergi
 • Oralt
  • 1 år til 2 år
   [6] [10]
   • 0,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 5 mg/døgn. Off-label.
  • 2 år til 6 år
   [9] [10] [13] [14] [16]
   • 5 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. On-label (med unntak av akutt matallergi).
   • Ved kronisk idiopatisk urtikaria kan dosen vurderes økt ved manglende effekt, til maksimalt 4 ganger døgndosen

  • 6 år til 12 år
   [9] [10] [13] [14] [16]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. On-label (med unntak av akutt matallergi).
   • Ved kronisk idiopatisk urtikaria kan dosen vurderes økt ved manglende effekt, til maksimalt 4 ganger døgndosen.

  • 12 år til 18 år
   [9] [13] [14] [16]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label (med unntak av akutt matallergi).
   • Ved kronisk idiopatisk urtikaria kan dosen vurderes økt ved manglende effekt, til maksimalt 4 ganger døgndosen.

     

    Mikstur inneholder hjelpestoffet propylenglykol. Vurder derfor bruk av tablett ved høye doser for å unngå stor propylenglykol-belastning. Se informasjon om hjelpestoffer

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Når kreatininclearance er > 50 ml/min/1,73m²:
Dosejustering er ikke nødvendig

Når kreatininclearance er 10–50 ml/min/1,73m²:
< 12 år: 100 % av den normale dosen hver gang, doseringsintervall 24 timer
≥ 12 år: 50 % av normal dose hver gang, doseringsintervall 24 timer:

Når kreatininclearance er < 10 ml/min/1,73m²:
Ikke mulig å gi generelle anbefalinger

Antihistaminer til systemisk bruk

Aminoalkyletere
R06AA04
Fentiazinderivater

Alimemazin

Alimemazin Evolan, Alimemazin evolan, Theralene
R06AD01

Prometazin

Phenergan, Phenergan abboxia, Promethazin-neuraxpharm
R06AD02
Piperazinderivater
R06AE09
R06AE05

Syklizin

Cyclizine hydrochloride brown & burk, Marzine, Valoid amdipharm
R06AE03
Andre antihistaminer til systemisk bruk
R06AX18

Desloratadin

Aerius, Caredin, Desloratadin glenmark
R06AX27
R06AX26
R06AX17

Loratadin

Clarityn, Loratadin Hexal, Loratadin Orifarm
R06AX13
R06AX25
R06AX28

Bivirkninger spesifikke for barn

Hodepine, svimmelhet, tørr munn, smerte i underlivet, kvalme, faryngitt, rhinitt, neseblødning, søvnighet, okulogyrisk krise (særlig hos barn), urolighet, dyskinesi, enuresi og sedasjon. Hos små barn: diaré, søvnighet, utmattelse og rhinitt.
Et tilfelle av akutt generalisert eksantemøs pustulose har blitt beskrevet i litteraturen (AGEP).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Plasmaclearance er redusert hos pasienter med nyre- eller leverinsuffisiens. Bruk til barn < 2 år anbefales ikke grunnet ugunstig hjelpestoff i miksturen (propylenglykol).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Curran MP, et al., Cetirizine: a review of its use in allergic disorders., Drugs., 2004, 64, 523-61
 2. Diepgen TL, et al., Early Treatment of the Atopic Child Study Group. Long-term treatment with cetirizine of infants with atopic dermatitis: a multi-country, double-blind, randomized, placebo-controlled trial (the ETAC trial) over 18 months, . Pediatr Allergy Immunol, 2002, 13, 278-86
 3. Fraunfelder FW, et al., Oculogyric crisis in patients taking cetirizine, Am J Ophthalmol, 2004, 137, 355-7
 4. Ng KH, et al, Central nervous system side effects of first- and second-generation antihistamines in school children with perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study, Pediatrics., 2004, 113, 116-21
 5. Pitsiu M, et al, Retrospective population pharmacokinetic analysis of cetirizine in children aged 6 months to 12 years, Br J Clin Pharmacol., 2004, 57, 402-11
 6. Simons FE, et al, Safety of cetirizine in infants 6 to 11 months of age: a randomized, double-blind, placebo-controlled study, J Allergy Clin Immunol., 2003, 111, 1244-8
 7. Stevenson J, et al, ETAC Study Group. Long-term evaluation of the impact of the h1-receptor antagonist cetirizine on the behavioral, cognitive, and psychomotor development of very young children with atopic dermatitis, Pediatr Res., 2002, 52, 251-7
 8. Esen I, et al, Cetirizine-induced dystonic reaction in a 6-year-old boy, Pediatr Emerg Care, 2008 , Sep;24 (9), 627-8
 9. Park JH, et al, Comparison of cetirizine and diphenhydramine in the treatment of acute food-induced allergic reactions, J Allergy Clin Immunol, 2011 , Nov;128(5), 1127-8
 10. Phan H, et al, Treatment of allergic rhinitis in infants and children, Drugs , 2009, 69, 2541-76
 11. Rajput A, et al, Cetirizine-induced dystonic movements, Neurology, 2006, Jan 10;66(1), 143-4
 12. Badawi AH et al, Cetirizine-induced acute generalized exanthematous pustulosis: a serious reaction to a commonly used drug. , Dermatol Online J, 2014, May 16;20(5), 22613
 13. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria 03-12-2015, www.ndvd.nl
 14. Zuberbier T, et al, The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update, Allergy, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 15. Italiano D et al., Iatrogenic nocturnal eneuresis – an overlooked side effect of anti histamines?, J Postgrad Med., 2015, Apr-Jun;61(2), 110-1
 16. UCB Pharma B.V, SmPC Zyrtec drank 1mg/ml (RVG 14635) 10-06-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 22 februar 2022 12:39: Endret doseringsintervall for "2-6 år" og "6-12 år" fra "fordelt på 2 doser" til "fordelt på 1-2 doser".

Konsentrasjonsmåling


Overdose