Metylfenidat

Generisk navn
Metylfenidat
Handelsnavn
Concerta, Delmosart, Equasym Depot, Medikinet, Methylphenidate Sandoz, Methylphenidate Teva, Metylfenidat Aurora Medical, Metylfenidat Medical Valley, Metylfenidat SA, QuilliChew ER, Ritalin
ATC-kode
N06BA04

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Virketid ulike preparater: (kilde: Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge, 2023)

Korttidsvirkende (4 timer) Mellomvirkende (8 timer)
(% umiddelbar frisetting / % modifisert frisetting) 
Langtidsvirkende (12 timer)
Medikinet tabletter Medikinet kapsler med modifisert frisetting
(50/50 frisetting)
Concerta depottabletter
Metylfenidat Aurora Medical tabletter Methylphenidate Teva kapsler med modifisert frisetting
(50/50 frisetting)
Delmosart depottabletter
Ritalin tabletter Ritalin kapsler med modifisert frisetting
(50/50 frisetting)
Methylphenidate Sandoz depottabletter
  Equasym Depot kapsler modifisert frisetting
(30/70 frisetting)
Metylfenidat Medical Valley depottabletter
  Methylphenidate Aristo kapsler modifisert frisetting
(30/70 frisetting)
 

 

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin:
De sentralstimulerende legemidlene metylfenidat og amfetamin er strukturelt forskjellige, men har tilnærmet lik effekt på ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse)-symptomer og narkolepsi. Den terapeutiske effekten av legemidlene skyldes trolig økning av dopaminerg og noradrenerg nevrotransmisjon i prefrontal cortex.

Ca. 70–80 % av barn og unge og 50–60 % av voksne med ADHD responderer på behandling med disse legemidlene. Hvis enten metylfenidat eller deksamfetamin prøves ut først, og ikke har tilstrekkelig effekt eller har uønskede bivirkninger, så viser opptil 90 % av barn/ungdom bedring når begge typer sentralstimulerende legemidler blir prøvd ut.

Klinisk utprøving i 4–6 uker er nødvendig for å vurdere effekt. Det er viktig å være klar over at de ulike formuleringene av metylfenidat med forlenget virketid har ulik sammensetting av hurtigvirkende og langtidsvirkende metylfenidat, og derfor ikke er bioekvivalente.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere er observert etter administrasjon av preparat uten modifsert frisetting (Shaywitz, Wigal, Wargin, Greenhill og Hungund):

Cmax (0,3 mg/kg) 10–11 ng/ml
Cmax (0,6 mg/kg) 20 ng/ml
Cl 5,5-10,2 L/time/kg
t½ 2,2-4,1 timer
Vd 15-40 L/kg
Tmax 1,5-2,6 timer

Wigal SB et al. viste at farmakokinetikken for barn i alderen 4–5 år skiller seg fra den hos barn i alderen 6–8 år; Cmax-verdien var betydelig høyere blant 4- og 5-åringer, og clearance betraktelig lavere. Verdiene for Cmax og clearance for 4- og 5-åringene tilsvarte verdier målt hos eldre barn i andre studier.
Effekten av Concerta er vist å kunne vare lenger enn 12,5 timer (Armstrong).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD):
  • Oralt- Normalt preparat:
   • 3 år til 6 år: Off-label.
   • 6 år til 18 år: On-label (doser opp til 60 mg/døgn).

  • Oralt- Depotpreparat: Concerta, Delmosart, Methylphenidate Sandoz :
   • 6 år til 18 år: On-label (doser opp til 54 mg/døgn).

  • Oralt- Preparater med modifisert frisetting: Equasym Depot, Ritalin/ Medikinet/ Methylphenidate Aristo og Teva kapsler med modisfisert frisetting:
   • 6 år til 18 år: On-label (doser opp til 60 mg/døgn).

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Concerta, Delmosart, Methylphenidate Sandoz 18, 27, 36 og 54 mg depottabletter:

 • Indikasjoner: Indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn ≥6 år med ADHD («attention deficit/hyperactivity disorder») når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig.
 • Dosering: Barn ≥6 år og ungdom: Nøye dosetitrering er nødvendig ved behandlingsoppstart. Dosetitrering bør startes med lavest mulig dose, og justeres etter respons og behov med enheter på 18 mg. En dose på 27 mg er tilgjengelig for dem som ønsker å forskrive doser mellom 18 og 36 mg. Dosejustering bør skje med 1 ukes mellomrom. Maks. daglig dose er 54 mg. Pasienter som ikke allerede bruker metylfenidat: Klinisk erfaring er begrenset og preparatet er derfor ikke indisert hos alle barn med ADHD. En lav dose korttidsvirkende metylfenidat kan være tilstrekkelig. En forsiktig dosetitrering er nødvendig for å unngå for høy dose. Anbefalt startdose av langtidsvirkende metylfenidat er 18 mg 1 gang daglig. Pasienter som allerede bruker metylfenidat: Doseringen må baseres på tidligere doseringsregime og klinisk skjønn. Anbefalt dosering ved overgang fra korttidsvirkende til langtidsvirkende metylfenidat:
  • Tidligere dose korttidsvirkende metylfenifat- Anbefalt dose Concerta
   5 mg 3 ganger daglig - 18 mg 1 gang daglig
   10 mg 3 ganger daglig - 36 mg 1 gang daglig
   15 mg 3 ganger daglig - 54 mg 1 gang daglig
  • Maks. daglig dose er 54 mg. Vedlikeholdsdose/langtidsbehandling: Langtidsbehandling (>12 måneder) er ikke systematisk undersøkt i kontrollerte studier. Behandling med metylfenidat bør ikke og behøver ikke være av ubegrenset varighet. Nytten av preparatet bør revurderes med jevne mellomrom. Prøveperioder uten legemiddel minst 1 gang i året anbefales. Dosereduksjon: Behandlingen må avbrytes hvis symptomene ikke bedres etter dosejustering over en periode på 1 måned. Hvis det oppstår paradoksal symptomforverring eller andre bivirkninger, bør dosen reduseres, og preparatet seponeres om nødvendig.
  • Barn <6 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og preparatet er ikke godkjent for bruk.

(Informasjon hentet fra SPC til Concerta 18, 27, 36 og 54 mg, 02-1221-1223, 08-5646. Oppdateringsdato: 01.07.2022).

Equasym, Medikinet, Methylphenidate Aristo og Teva, Ritalin  5, 10, 20, 30, 40 og 60 mg depottabletter:

 • Indikasjoner: Som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn f.o.m. 6 år med ADHD («Attention deficit hyperactivity disorder») når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig. 
 • Dosering: Behandlingen skal initieres under tilsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom. Kapslene inneholder en komponent med øyeblikkelig frisetting (30% av dosen) og en komponent med modifisert frisetting (70% av dosen). Kapsler 10 mg gir derfor en umiddelbar dose på 3 mg, og en dose på 7 mg som frisettes langsommere. Den langsomtvirkende delen opprettholder behandlingseffekt utover ettermiddagen uten behov for dosering midt på dagen. Hensikten er å gi terapeutiske plasmanivåer i en periode på ca. 8 timer, som tilsvarer skoledagen, istedenfor hele dagen. Eksempelvis kan Equasym Depot 20 mg erstatte metylfenidatpreparat med øyeblikkelig frisetting hvor det gis 10 mg til frokost og 10 mg til lunsj.
  • Barn ≥6 år og ungdom: Nøye dosetitrering med metylfenidatpreparat med øyeblikkelig frisetting er nødvendig ved oppstart. Anbefalt daglig startdose er tabletter 5 mg 1-2 ganger daglig (f.eks. til frokost og lunsj). Ved behov kan daglig dose økes i ukentlige trinn på 5-10 mg. Equasym Depot 10 mg 1 gang daglig kan brukes istedenfor metylfenidattabletter med øyeblikkelig frisetting 5 mg 2 ganger daglig. Pasienter etablert på tabletter med øyeblikkelig frisetting kan bytte til milligramekvivalent daglig dose kapsler med modifisert frisetting. Skal ikke tas for sent om morgenen, da det kan gi søvnforstyrrelser. Dersom effekten opphører for tidlig om ettermiddagen/kvelden, kan atferdsforstyrrelser og/eller manglende evne til å sovne vende tilbake. En liten metylfenidatdose med umiddelbar frisetting sent på dagen, kan bidra til å løse problemet. I så fall kan man overveie om adekvat symptomkontroll kan oppnås med metylfenidat med umiddelbar frisetting 2 ganger daglig. Fordelene og ulempene med en liten metylfenidatdose med umiddelbar frisetting om kvelden kontra søvnforstyrrelser bør overveies. Behandling med kapsler bør ikke fortsette dersom en sen metylfenidatdose er påkrevd, med mindre den samme kveldsdosen også er påkrevd ved behandling med tabletter ved frokost og lunsj. Behandlingen som gir tilfredsstillende symptomkontroll med laveste daglige totaldose, bør brukes. Maks. daglig dose er 60 mg.
  • Langtidsbruk (>12 måneder): Langtidsbehandling er ikke dokumentert. Behandlingen bør ikke og behøver ikke være av ubegrenset varighet. Behandlingen avsluttes vanligvis i løpet av eller etter puberteten. Nytten av preparatet bør vurderes regelmessig. Prøveperioder uten preparatet anbefales 1 gang i året (fortrinnsvis i skoleferien). Bedring kan opprettholdes når preparatet seponeres enten midlertidig eller permanent.
  • Barn <6 år: Skal ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastlagt.

(Informasjon hentet fra SPC til Equasym 10, 20, 30, 10, 50 og 60 mg, 05-3711-13, 11-8780-82. Oppdateringsdato: 09.11.2021).

Ritalin, Metylfenidat Aurora Medical 10 mg tabletter:

 • Indikasjoner: Metylfenidat er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn fra og med 6 år med ADHD (”attention deficit/hyperactivity disorder”) når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er
  tilstrekkelig.
 • Dosering: Dosetitrering: Nøye dosetitrering er nødvendig ved oppstart av behandling med metylfenidat. Dosetitrering bør starte med lavest mulig dose og økes ved ukentlige intervaller.
  Andre styrker av dette preparatet og andre preparater som inneholder metylfenidat kan være
  tilgjengelig.
  • Barn (6 år eller eldre): Behandlingen innledes med 5 mg (1/2 tablett) 1-2 ganger daglig (f.eks. til
   frokost og til lunsj). Dagsdosen økes deretter med 5-10 mg hver uke inntil optimal dosering er nådd.
  • Maksimal daglig dose metylfenidat er 60 mg.
  • Den totale dagsdosen bør fordeles på flere doser. Ved en eventuell paradoksal økning av symptomene
   bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Ved behandling av ADHD bør
   doseringstidspunktene tilpasses den tid på døgnet pasienten har størst problemer. For å unngå
   forstyrrelser i innsovning, bør siste dose generelt ikke bli gitt de siste 4 timene før sengetid. Dersom
   effekten av legemidlet avtar for tidlig på kvelden kan imidlertid adferdsforstyrrleser og/eller
   søvnvansker oppstå. Pasienter med høyt distraksjonsnivå om kvelden, kan ha nytte av en kveldsdose i
   tillegg. Fordeler og ulemper av en kveldsdose versus søvnvansker bør vurderes. Behandlingen bør
   seponeres om symptomene ikke er bedret etter justering av dosen over en periode på én måned.
   Behandlingsfrie perioder anbefales for vurdering av pasientens tilstand. Det er sjelden nødvendig med
   livslang behandling, oftest seponeres medikamentet etter puberteten (se nedenfor under
   ”Langtidsbruk”). 
  • Langtidsbruk (mer enn 12 måneder) hos barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ved langtidsbruk av metylfenidat er ikke systematisk undersøkt i kontrollerte studier. Behandling med metylfenidat bør ikke og behøver ikke være av ubegrenset varighet. Behandling med metylfenidat avsluttes vanligvis i løpet av eller etter puberteten. Legen som velger å
   bruke metylfenidat i lengre perioder (mer enn 12 måneder) hos barn og ungdom med ADHD, bør
   regelmessig revurdere nytten av langtidsbruk av legemidlet for den enkelte pasient med prøveperioder
   uten behandling for å vurdere hvordan pasienten fungerer uten farmakoterapi. Det er anbefalt at
   behandling med metylfenidat avbrytes minst én gang i året for å vurdere barnets tilstand (fortrinnsvis i
   skoleferier). Det kan hende at bedring opprettholdes når behandling med legemidlet avbrytes
   midlertidig eller seponeres permanent.
  • Barn under 6 år: Metylfenidat bør ikke brukes til barn under 6 år. Sikkerhet og effekt er ikke fastlagt i denne
   aldersgruppen.

(Informasjon hentet fra SPC til Ritalin 10 mg tabletter, 3449. Oppdateringsdato: 23.05.2022).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Concerta depottab 18 mg
Concerta depottab 27 mg
Concerta depottab 36 mg
Concerta depottab 54 mg
Delmosart depottab 18 mg
Delmosart depottab 27 mg
Delmosart depottab 36 mg
Delmosart depottab 54 mg
Equasym Depot kaps modif frisett 10 mg
Equasym Depot kaps modif frisett 20 mg
Equasym Depot kaps modif frisett 30 mg
Medikinet kaps modif frisett 10 mg
Medikinet kaps modif frisett 20 mg
Medikinet kaps modif frisett 30 mg
Medikinet kaps modif frisett 40 mg
Medikinet kaps modif frisett 5 mg
Medikinet kaps modif frisett 50 mg
Medikinet kaps modif frisett 60 mg
Medikinet tab 10 mg
Medikinet tab 20 mg
Medikinet tab 5 mg
Methylphenidate Sandoz depottab 18 mg
Methylphenidate Sandoz depottab 27 mg
Methylphenidate Sandoz depottab 36 mg
Methylphenidate Sandoz depottab 54 mg
Methylphenidate Teva kaps modif frisett 10 mg
Methylphenidate Teva kaps modif frisett 20 mg
Methylphenidate Teva kaps modif frisett 30 mg
Methylphenidate Teva kaps modif frisett 40 mg
Methylphenidate Teva kaps modif frisett 60 mg
Metylfenidat Aurora Medical tab 10 mg
Metylfenidat Medical Valley depottab 18 mg
Metylfenidat Medical Valley depottab 27 mg
Metylfenidat Medical Valley depottab 36 mg
Metylfenidat Medical Valley depottab 54 mg
Metylfenidat SA kaps 10 mg
QuilliChew ER tyggetab 30 mg - Krever godkjenningsfritak
QuilliChew ER tyggetab 40 mg - Krever godkjenningsfritak
Ritalin kaps modif frisett 10 mg
Ritalin kaps modif frisett 20 mg
Ritalin kaps modif frisett 30 mg
Ritalin kaps modif frisett 40 mg
Ritalin kaps modif frisett 60 mg
Ritalin tab 10 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Tidspunkt for administrasjon, og samtidig matinntak:
  • Depottabletter (Concerta, Delmosart, Methylphenidate Sandoz):
   • Tas om morgenen. Kan tas med eller uten mat.
  • Kapsler med modifisert frisetting (Equasym Depot, Medikinet, Ritalin, Methylphenidate Aristo og Teva):
   • Equasym Depot: Tas om morgenen før frokost.
   • Medikinet: Tas samtidig med eller rett etter mat.
    • Dosering 1 gang daglig: Tas om morgenen. Bør ikke tas for sent om morgenen, da det kan føre til søvnvansker.
    • Dosering 2 ganger daglig: Tas om morgenen og ved lunsj. 
   • Ritalin: Kan tas med eller uten mat. 
  • Tabletter (Medikinet, Metylfenidat, Ritalin, Metylfenidat Aurora Medical):
   • Tas samtidig med eller rett etter mat. Samtidig inntak av mat kan hjelpe til med å stoppe magesmerter, kvalme og oppkast. Bør tas til faste tider hver dag.

Doseringer

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • Oralt
  • Depotpreparat
   • 6 år til 12 år
    • Startdose: Pasienter som ikke tidligere er behandlet med metylfenidat: Langtidsvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): 18 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • Vedlikeholdsdose: Langtidsvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): Avhengig av effekt og bivirkninger kan startdosen økes ukentlig med 18 mg/døgn, til 36 - 54 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • On-label

   • 12 år til 18 år
    [23]
    • Startdose: Pasienter som ikke tidligere er behandlet med metylfenidat: Langtidsvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): 18 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • Vedlikeholdsdose: Langtidsvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): Avhengig av effekt og bivirkninger, kan startdosen økes ukentlig med 18 mg/døgn, til 36 - 72 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • Internasjonale retningslinjer nevner doser på opptil 108 mg/døgn [Banaschewky, National Collaborating Centre for Mental Health, Pliska].
     On-label (doser opp til 54 mg/døgn).

  • Depotpreparat
   • 6 år til 18 år
    • Startdose: Pasienter som ikke tidligere er behandlet med metylfenidat: Mellomvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): 5 - 10 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • Vedlikeholdsdose: Mellomvirkende preparater (Se under "Egenskaper"): Avhengig av effekt og bivirkninger kan startdosen økes ukentlig med 10 mg/døgn, til 20 - 60 mg/døgn fordelt på 1 dose om morgenen.
    • Internasjonale retningslinjer nevner doser på opp til 100 mg/døgn [Banaschewky, National Collaborating Centre for Mental Health, Pliska].
     On-label (doser opp til 60 mg/døgn).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter, kvalme, oppkast, logoré (snakkesalighet), døsighet, eksantem.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Barn: Innsovningsvansker, hodepine, magesmerter, og redusert appetitt.

Generelle bivirkninger fra gruppeomtale om metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin:
De vanligste bivirkningene ved bruk av sentralstimulerende legemidler er oftest forbigående. Hyppigst forekommer nedsatt appetitt, hodepine, magesmerter og innsovningsvansker. Andre vanlige bivirkninger er angst, humørsvingninger, irritabilitet, hjertebank og lett økning av puls og blodtrykk. Hos noen kan bivirkningene minske ved dosereduksjon eller langsommere opptrapping i utprøvningsperioden, mens de hos noen kan medføre seponering. Ved betydelig vekttap må dosen reduseres eller legemidlet seponeres. Utbrudd eller forverring av tics kan forekomme, men også bedring av tics sees. Ved alvorlig endring av tics eller stemningsleie som vedvarer, må legemidlet seponeres. Skifte til depotpreparat kan hos noen minske bivirkningene. Bivirkninger kan variere mellom de to typene sentralstimulerende legemidler (metylfenidat/amfetamin) slik at bytte av preparat kan føre til mindre bivirkninger. Priapisme (langvarige og smertefulle ereksjoner) er rapportert hos gutter og menn ved bruk av metylfenidat

 

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Kardiovaskulær sykdom (alvorlig hypertensjon, hjertesvikt, arteriell okklusiv sykdom, potensielt livstruende arytmier, angina pectoris, hemodynamisk signifikant medfødt hjertesykdom, kardiomyopati, hjerteinfarkt og kanalopati).
 • Cerebrovaskulær sykdom, cerebral aneurisme, vaskulære anomalier som vaskulitt og hjerneslag.
 • (Historie med) anoreksi, psykotiske symptomer, alvorlig depresjon, suicidalitet, mani, alvorlige humørsvingninger, schizofreni eller psykopatisk / borderline personlighetsforstyrrelse. (Historie med) alvorlig type 1 bipolar lidelse som ikke er godt kontrollert.
 • Hypertyreose eller tyrotoksikose, glaukom, feokromocytom.
 • For Medikinet CR: Anamnese med uttalt syremangel i magen med en pH-verdi over 5,5, ved behandling med H2-blokkere, protonpumpehemmere eller antacida
  (Kilder: preparatomtaler på metylfenidat).

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin:
Pasienter med kjent psykotisk sykdom og bipolar lidelse. Alvorlig depresjon og selvmordstendenser. Anorexia nervosa/spiseforstyrrelser. Hypertyreose. Kardiovaskulære sykdommer som alvorlige arytmier, koronarsykdom og alvorlig hypertensjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Oppsummering:
Indikasjonen bør overveies nøye. Behandling med metylfenidat bør avbrytes med jevne mellomrom. Seponer behandlingen ved manglende effekt.
Unngå tabletter/kapsler med modifisert frisetting ved alvorlig innsnevring av mage-tarmkanalen og/eller ved alvorlige svelgevansker.
For å unngå søvnforstyrrelser, bør den siste dosen ikke tas etter kl. 16.00.
Det er risiko for toleranse og psykologisk avhengighet ved kronisk misbruk.
Vekst bør overvåkes.
Krampeterskelen kan reduseres; seponer behandlingen dersom det oppstår kramper.

Legemiddelformulering: Det er ikke vist noen forskjeller i effekt og bivirkninger mellom tabletter med modifisert frisetting og tabletter med umiddelbar frisetting. Valg av metylfenidatpreparat bør skje i samråd med behandlende lege på individuelt grunnlag, avhengig av ønsket varighet av effekten.

Monitorering: Før oppstart av behandling med metylfenidat bør blodtrykk, hjerterytme, høyde og vekt måles. Der det finnes kongenitale eller andre hjerteproblemer i sykehistorien, kan det være mulig økt risiko for komplikasjoner, så undersøkelse hos pediatrisk kardiolog anbefales. 

Indikasjon og bruk: Avgjørelsen om å forskrive metylfenidat skal baseres på en vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og varighet, og i hvilken grad de passer til barnets alder. Avgjørelsen skal ikke tas utelukkende basert på forekomsten av én eller flere typer abnormal atferd. Dersom symptomene er forbundet med akutte stressreaksjoner, er behandling med metylfenidat vanligvis ikke indisert. Dersom det ikke er bedring i symptomer etter passende dosejustering over en periode på én måned, skal legemiddelet seponeres. Bruk av metylfenidat skal avbrytes i regelmessige intervaller for å muliggjøre vurdering av barnets tilstand. Vanligvis seponeres medikamentell behandling under eller etter puberteten.

Inntak i relasjon til mat: Grunnet interaksjon med fettholdig mat bør Equasym tas før frokost og Medikinet under eller etter frokost. Bruk av kosttilskudd med høyt fettinnhold kan også potensielt redusere eller forsinke opptaket av metylfenidat fra bifasiske formuleringer, og det bør tas hensyn til at dette kan påvirke tid til innsatt effekt [Dutch Pharmacovigilance center LAREB signal].
For Concerta utgjør det ingen forskjell om legemidlet tas før eller etter frokost.
Concerta-tabletten skal tas hel med væske. Equasym XL og Medikinet CR kapsler kan tas hele med litt væske, eller kan også åpnes slik at innholdet kan drysses over en skje med eplemost. Kapselen og innholdet skal ikke knuses eller tygges.

Innsnevring av mage-tarmkanalen eller alvorlige svelgevansker: Tablettene med modifisert frisetting må ikke brukes ved alvorlig innsnevring av mage-tarmkanalen eller ved alvorlige svelgevansker, da tabletter med modifisert frisetting ikke kan deles eller knuses. 

Søvnforstyrrleser: For å unngå søvnforstyrrelser, bør den siste dosen ikke tas etter kl. 16.00. Dog kan effekten av legemidlet forsvinne sent på ettermiddagen eller tidlig på kvelden, slik at atferdsforstyrrelser igjen oppstår. Derfor må potensielle fordeler ved å gi en liten dose (tablett med umiddelbar frisetting) om kvelden veies opp mot ulempen knyttet til søvnforstyrrelser. Med dosering 3 ganger i døgnet er den siste dosen ofte lavere enn de to foregående dosene (for eksempel halvparten). I noen tilfeller, slik som ved søvnforstyrrelser, kan det være nødvendig å fordele den siste dosen over flere mindre doser.

Misbruk: Forsiktighet anbefales hos emosjonelt ustabile pasienter, for eksempel de med en historie med rus- eller alkoholavhengighet, da disse noen ganger øker dosen på eget initiativ. Kronisk misbruk kan føre til utpreget tilvenning og psykologisk avhengighet med varierende grad av unormal atferd. Utpregede psykotiske episoder kan forekomme, spesielt ved parenteralt misbruk. Dersom misbruket stanses, anbefales nøye overvåkning fordi avbrudd kan føre til alvorlig depresjon. Seponering av kronisk terapeutisk bruk kan medføre tilbakevending av symptomer på den underliggende tilstanden, noe som krever oppfølging.

Veksthemming: Vekst bør overvåkes ved langvarig bruk. For å kompensere for eventuell veksthemming, anbefaler enkelte spesialister behandlingsfrie intervaller (i ferier). Pasienter som behøver langvarig behandling skal derfor overvåkes grundig. Hos pasienter som ikke vokser eller hvor vekten ikke øker som forventet, bør behandlingen seponeres midlertidig.

Redusert krampeterskel: Det foreligger klinisk bevis for at metylfenidat kan redusere krampterskelen hos pasienter som har en anamnese med kramper, tidligere EEG-abnormaliteter uten kramper, og (svært sjelden) også hos pasienter med fravær av anfallshistorie og uten tidligere EEG-tegn på kramper/anfall. Ved kramper bør legemiddelet seponeres, og man må konsultere behandlende nevrolog.

Stimulerende midler kan forverre tics, stereotypisk atferd, (perifere) psykotiske fenomener eller epilepsi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin:
For pasienter som vurderes for behandling med sentralstimulerende legemidler bør sykehistorien kartlegges nøye (inkludert vurdering av familiens sykdomshistorie mht. plutselig hjertesykdom eller uforklarlig død eller malign arytmi) og fysisk undersøkelse gjøres for å avdekke hjertesykdom. Kardiovaskulær lidelse er en kontraindikasjon for bruk av sentralstimulerende legemidler. EKG eller annen supplerende hjerteundersøkelse før behandlingsstart bør derfor gjøres hvis det foreligger mistanke om personlig eller familiær hjertesykdom eller plutselig død. EKG bør også tas under behandling ved symptomer som brystsmerter eller besvimelsesanfall. Foreliggende forskning tyder på at risikoen for alvorlig vaskulær sykdom/død på grunn av sentralstimulerende midler i vanlige doser er svært liten hos hjertefriske.

Kombinasjonen ruslidelse/hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD innebærer spesielle utfordringer. Selve den hyperkinetiske forstyrrelsen eller ADHD-tilstanden kan behandles medikamentelt selv om det foreligger en komorbid rusmiddelavhengighet. Dette krever at man stabiliserer og behandler rusmiddelavhengigheten i forkant. Psykososial behandling kan bidra til å gjøre medikamentell behandling mulig. Ved rusmiddelavhengighet skal ikke sentralstimulerende legemidler benyttes før det foreligger dokumentert rusfrihet i 3 måneder. Dokumentasjon av rusfrihet skal fortsette etter behandlingsstart. Ved bruk av sentralstimulerende legemiddel skal metylfenidat være førstevalget. Legemidlet atomoksetin bør også vurderes som en aktuell behandling.

Basert på systematiske erfaringer vurderes det som forsvarlig at personer med diagnosene ADHD og rusmiddelavhengighet, inklusive personer som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kan gis tilbud om behandling med sentralstimulerende middel dersom visse kriterier er oppfylt. De viktigste kriteriene er:

 • Det er etablert et team i spesialisthelsetjenesten av fagpersoner med kompetanse både på rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser.
 • Spesialist i psykiatri har ansvar for utprøving, behandling og oppfølging med sentralstimulerende middel.
 • Det er satt i gang tiltak for å stabilisere og behandle rusmiddelmisbruket. (se punkt 6.7.5 i ADHD-nasjonal faglig retningslinje for utfyllende opplysninger.)

Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Sentralt virkende sympatomimetika

Atomoksetin

Atomoxetin beta, Atomoxetin teva, Atomoxetine Medical Valley, Atomoxetine Teva, Atomoxetine accord, Strattera
N06BA09

Deksamfetamin

Act Dextroamphetamine SR, Attentin, Dexamfetamine Sulfate brown & burk, Dexamfetamine Sulfate rosemont, Dexamfetamine Sulfate teva, Dexedrine Spansule, Metamina
N06BA02

Lisdeksamfetamin

Aduvanz, Balidax, Elvanse, Elvanse 2care4, Elvanse Adultos, Volidax, Vyvanse
N06BA12
Xantinderivater

Koffein

Caffeine Citrate martindale, Gencebok, Peyona
N06BC01

Referanser

 1. MTA Cooperative Group., National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: changes in effectiveness and growth after the end of treatment., Pediatrics, 2004, 113, 762-9
 2. MTA Cooperative Group, National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder., Pediatrics, 2004, 113, 754-61
 3. Greydanus DE, et al, Attention deficit hyperactivity disorder across the lifespan: the child, adolescent, and adult., Dis Mon., 2007, 53, 70-131
 4. Jensen PS, et al, 3-year follow-up of the NIMH MTA study, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007, 46, 989-1002
 5. Greenhill LL, et al, ADHD Study Group. A double-blind, placebo-controlled study of modified-release methylphenidate in children with attention-deficit/hyperactivity disorder., Pediatrics., 2002, 109, E39
 6. Pelham WE, et al., Once-a-day Concerta methylphenidate versus three-times-daily methylphenidate in laboratory and natural settings, Pediatrics, 2001, 107(6), E105
 7. Schachter HM, et al, How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention-deficit disorder in children and adolescents? A meta-analysis, CMAJ, 2001, 27;165, 1475-88
 8. Swanson J, et al, Stimulant-related reductions of growth rates in the PATS, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 2006, 45, 1304-1
 9. Van der Oord S, et al, Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with ADHD: a meta-analysis, Clin Psychol Rev., 2008, Jun;28(5):, 783-800
 10. Wigal T, et al, Safety and tolerability of methylphenidate in preschool children with ADHD, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2006, 45, 1294-303
 11. Wigal SB, et al, Pharmacokinetics of methylphenidate in preschoolers with attention-deficit/hyperactivity disorder., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2007, 17, 153-64
 12. Wolraich ML, et al, Randomized, controlled trial of oros methylphenidate once a day in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, Pediatrics., 2001, 108, 883-92
 13. CBO, ADHD- Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen, www.cbo.nl, 2005
 14. Greenhill L et al. , Correlations between motor persistence and plasma levels in methylphenidate-treated boys with ADHD., Int J Neuropsychopharmacol. , 2001 , Jun;4(2):, 207-15
 15. Greenhill L et al. , Efficacy and safety of immediate-release methylphenidate treatment for preschoolers with ADHD., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. , 2006 , Nov;45(11):, 1284-93
 16. Hungund BL et al. , Pharmacokinetics of methylphenidate in hyperkinetic children., Br J Clin Pharmacol. , 1979 , Dec;8(6):, 571-6
 17. Shaywitz SE et al. , Psychopharmacology of attention deficit disorder: pharmacokinetic, neuroendocrine, and behavioral measures following acute and chronic treatment with methylphenidate., Pediatrics. , 1982 , Jun;69(6):, 688-94
 18. Wargin W et al. , Pharmacokinetics of methylphenidate in man, rat and monkey. , J Pharmacol Exp Ther. , 1983 , Aug;226(2):, 382-6
 19. Banaschewsky T et al. , Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European treatment guideline., Eur Child Adolesc Psychiatry. , 2006 , Dec;15(8):, 476-95
 20. National Collaborating Centre for Mental Health. , Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults., Leicester (UK): British Psychological Society (UK); , 2009
 21. Pliszka S et al. , Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. , 2007 , Jul;46(7):, 894-921
 22. Armstrong RB et al., Time course of treatment effect of OROS® methylphenidate in children with ADHD. , J Atten Disord. , 2012 , Nov;16(8):, 697-705
 23. Na KS et al. , Effect of osmotic-release oral system methylphenidate on learning skills in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: an open-label study., Int Clin Psychopharmacol. , 2013 , Jul;28(4), 184-92
 24. Dutch Pharmacovigilance center LAREB, Impaired uptake of long-acting methylphenidate with Pro-Cal shot, https://www.lareb.nl/media/jmref1iw/signals_2022_voedingssupplement-pro-cal-shot_mogelijke-invloed_opname_methylfenidaat.pdf, 17-03-2022

Oppdateringer

 • 03 november 2023 14:22: Psykofarmaka nettverket ikke enig i dosering av preparater uten modifisert frisetting

Konsentrasjonsmåling


Overdose