Fluoksetin

Generisk navn
Fluoksetin
Handelsnavn
Fluoxetin Mylan, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetine Orion, Fluoxetine Vitabalans, Fontex
ATC-kode
N06AB03

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Fluoxetin Mylan kaps 20 mg
Fluoxetin Sandoz Disperg tab 20 mg
Fluoxetine Orion kaps 20 mg
Fluoxetine Vitabalans tab 20 mg
Fontex Disperg tab 20 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Gjennomsnittlig fluoksetinkonsentrasjon hos barn er ca. 2 ganger høyere enn det som observeres hos ungdom, og gjennomsnittlig norfluoksetinkonsentrasjon er 1,5 ganger høyere. Steady-state plasmakonsentrasjon avhenger av kroppsvekt og er høyere hos barn med lav kroppsvekt. Som hos voksne akkumuleres fluoksetin og norfluoksetin betydelig etter gjentatt oral dosering. Steady-state-konsentrasjon ble oppnådd innen 3-4 uker med daglig dosering.

Doseringer

Obsessiv-kompulsiv lidelse, angstlidelser (sosial angst, separasjonsangst og/eller generalisert angstlidelse), depresjon (moderate til alvorlige depressive perioder der depresjonen ikke er bedret etter 4–6 økter med psykoterapi)
 • Oralt
  • 8 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
   • Startdose: 5 mg/døgn i 1 dose  i 1–2 uker.
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons og toleranse kan dosen økes hver 1.–2. uke med 10 mg/døgn, til 5 - 40 mg/døgn i 1 dose, maks: 40 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet: Ved tvangslidelser oppnås effekt noen ganger så sent som etter 12 uker. Ved fravær av klinisk forbedring av depresjon i løpet av 9 uker, bør behandlingen revurderes. Behovet for behandling bør i alle tilfelle vurderes etter 6 måneder.
   • Fluoksetin skal forskrives av en spesialist innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Dosen skal fastsettes individuelt, og lavest mulig dose skal brukes.

Bulimia nervosa og kroppsdysmorf lidelse dersom kognitiv atferdsterapi ikke er tilstrekkelig
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [18] [19] [20] [21] [22]
   • Startdose: 5 - 10 mg/døgn i 1 dose  i 1–2 uker.
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, kan dosen økes hver 1.–2. uke i trinn på 5–10 mg/døgn til 10 - 60 mg/døgn i 1 dose, maks: 60 mg/døgn.
   • Det vitenskapelige grunnlaget er svært begrenset: For bulimia nervosa foreligger det kun en ublindet studie med 10 pasienter, og kun med 5 pasienter for kroppsdysmorf lidelse.

    Fluoksetin skal forskrives av en spesialist innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Dosen skal fastslås individuelt, og lavest mulig dose skal brukes.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Det anbefales å lese retningslinjen før bruk av Knuse-/delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ikke vurdert.

Annen praktisk informasjon

Ikke vurdert.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥ 10 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig

GFR < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis. Vurder å dosere startdosen annenhver dag, deretter øke dosen basert på klinisk effekt og toleranse

Antidepressiva

Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere

Amitriptylin

Amitriptylin Abcur, Amitriptylin Orifarm, Saroten Retard, Sarotex
N06AA09

Imipramin

Imipramin, Tofranil
N06AA02

Klomipramin

Anafranil, Klomipramin Mylan
N06AA04
N06AA10
Selektive serotoninreopptakshemmere

Citalopram

Cipramil, Citalopram Orion, Citalopram Sandoz
N06AB04

Escitalopram

Cipralex, Escitalopram Actavis, Escitalopram Sanoswiss
N06AB10
N06AB08

Sertralin

Sertralin Bluefish, Sertralin Hexal, Sertraline Accord, Zoloft
N06AB06
Andre antidepressiva

Bupropion

Bupropion hydrochloride Teva, Paritdam, Wellbutrin Retard, Wellbutrin SR
N06AX12

Duloksetin

Cymbalta, Duloxetin Krka, Duloxetin Pensa, Duloxetine Aristo, Duloxetine Mylan, Yentreve
N06AX21

Mirtazapin

Mirtazapin Bluefish, Mirtazapin Hexal, Mirtazapin Orion, Mirtazapin orion, Mirtazapine accord, Mirtazapine aurobindo, Mirtazapine focus, Remeron, Remeron-S
N06AX11
N06AX01

Venlafaksin

Efexor Depot, Venlafaxin Bluefish, Venlafaxin Krka, Venlazid, Venorion
N06AX16

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn og ungdom: Økt risiko for selvmordsatferd, fiendtlighet, mani eller hypomani, epistaksis. Rapporter om veksthemming, reduserte alkalinfosfatasenivåer og bivirkninger som kan indikere forsinket kjønnsutvikling eller seksuell dysfunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Oppsummering:
Ved behandling av depresjon og sosial angst, bør legemiddelbehandlingen kombineres med psykoterapi. Legemiddelbehandling medfører nedsatt reaksjons- og konsentrasjonevne. Nøye overvåkning anbefales, særlig for høyrisikopasienter med selvmordstanker og selvmordsforsøk i sykdomshistorien, grunnet økt fare for selvmord. Avbryt behandlingen dersom maniske reaksjoner oppstår. Jevnlige undersøkelser mtp. mani/hypomani anbefales. Vær oppmerksom på risikoen for serotonergt syndrom. Videre er det nødvendig å kontrollere vekst og utvikling hos barn og ungdom.

Fluoksetin skal kun gis til barn eller ungdom med moderat til alvorlig depresjon kombinert med samtidig psykoterapi (kognitiv atferdsterapi). Kognitiv atferdsterapi er også et effektivt behandlingsalternativ ved sosiale angstlidelser. Avhengig av alvorlighetsgrad, kan denne behandlingen kombineres med medisinsk behandling.

Bruk kan føre til redusert reaksjons- og konsentrasjonsevne, noe som kan påvirke/hindre mange daglige aktiviteter.

Screening for selvmordsrisiko og bipolar lidelse er indisert før behandlingen. Antidepressiv behandling kan øke risikoen for suicidalitet (som også forsterkes av depresjonen) ytterligere i de tidlige stadiene av tilfriskning. Pasientene, særlig de med høy risiko grunnet selvmordstanker eller selvmordsforsøk, må overvåkes nøye ved behandling med disse legemidlene. Dette gjelder særlig ved behandlingsstart og etter dosejusteringer. Pasientene må informeres om nødvendigheten av å overvåke enhver klinisk forverring, suicidal atferd eller selvmordstanker og uvanlige atferdsendringer, og nødvendigheten av å oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig skulle disse symptomene forekomme. Pasientene må ikke ha tilgang til store mengder av dette legemiddelet.

Andre psykiatriske tilstander fluoksetin forskrives for kan også være forbundet med en økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. I tillegg kan det foreligge komorbiditet mellom disse lidelsene og episoder med mer alvorlig depresjon. De samme forebyggende tiltakene som må tas i betraktning ved behandling av pasienter med alvorlige depresjonslidelser må derfor vurderes ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser.

I pediatriske kliniske studier er maniske reaksjoner (inkludert mani og hypomani) hyppig rapportert. Regelmessige undersøkelse for mani/hypomani anbefales. Behandling med fluoksetin skal seponeres ved maniske reaksjoner.

Det har vært rapportert noen få tilfeller av serotonergt syndrom med SSRIer. Det er viktig å være oppmerksom på dette ved en kombinasjon av symptomer som uro/opphisselse, tremor, myokloniske episoder og hypertermi. Dersom det oppstår anfall skal legemiddelet seponeres.

Videre må vekst og utvikling hos barn og ungdom kontrolleres, da det er utilstrekkelige data om effektene av fluoksetin på vekst, pubertet og kognitiv og emosjonell utvikling.

På grunn av interaksjon med dekstrometorfan, må det utvises forsiktighet vedrørende bruk av (i enkelte land reseptfrie) produkter som inneholder dekstrometorfan (i hovedsak hostesaft og kapsler; ikke markedsført i Norge).

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Emslie G, et al, Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS): safety results, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2006, 45, 1440-55
 2. Emslie GJ, et al, Fluoxetine versus placebo in preventing relapse of major depression in children and adolescents, Am J Psychiatry, 2008, 165, 459-67
 3. Emslie GJ, et al., Fluoxetine for acute treatment of depression in children and adolescents: a placebo-controlled, randomized clinical trial., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 2002, 41, 1205-15
 4. Clark DB, et al, Fluoxetine for the treatment of childhood anxiety disorders: open-label, long-term extension to a controlled trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2005, 44, 1263-70
 5. Beidel DC, et al, SET-C versus fluoxetine in the treatment of childhood social phobia., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007, 46, 1622-32
 6. Birmaher B, et al, Fluoxetine for the treatment of childhood anxiety disorders, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2003, 42, 415-23
 7. Emslie GJ, et al, A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of fluoxetine in children and adolescents with depression, Arch Gen Psychiatry, 1997, 54, 1031-7
 8. Geller DA, et al, Fluoxetine Pediatric OCD Study Team. Fluoxetine treatment for obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: a placebo-controlled clinical trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2001, 40, 773-9
 9. Heiligenstein JH, et al, Fluoxetine 40-60 mg versus fluoxetine 20 mg in the treatment of children and adolescents with a less-than-complete response to nine-week treatment with fluoxetine 10-20 mg: a pilot study, J Child Adolesc Psychopharmacol., 2006, 16, 207-17
 10. Liebowitz MR, et al, Fluoxetine in children and adolescents with OCD: a placebo-controlled trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2002, 41, 1431-8
 11. March J, et al, Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) team. Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression: Treatment for Adolescents with depression Study (TADS) randomized controlled trial, JAMA, 2004, 292, 807-20
 12. Riddle MA, et al, Double-blind, crossover trial of fluoxetine and placebo in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1992, 31, 1062-9
 13. Rohde P, et al, Achievement and maintenance of sustained response during the Treatment for Adolescents With Depression Study continuation and maintenance therapy, Arch Gen Psychiatry, 2008, 65, 447
 14. Wilens TE, et al, Fluoxetine pharmacokinetics in pediatric patients, J Clin Psychopharmacol, 2002, 22, 568-75
 15. Kennard BD, et al., Remission and recovery in the treatment for adolescents with depression study (TADS): acute and long-term outcomes, , J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009, 48, 186-95
 16. Treatment for adolescents with depression study (TADS) Team, et al., The treatment for adolescents with depression study (TADS): outcomes over 1 year of naturalistic follow-up., Am J Psychiatry., 2009, 166, 1141-9
 17. Da Costa CZ, et al., Comparison among clomipramine, fluoxetine, and placebo for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2013, 23, 687-92
 18. Kotler LA, et al, An open trial of fluoxetine for adolescents with bulimia nervosa., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2003, 13, 329-35
 19. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie., Expertopinie dosering boulimia nervosa en body dysmorphic disorder, 13-07-2018
 20. Heimann SW, SSRI for body dysmorphic disorder, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1997, 36, 868
 21. Albertini RS., Body dysmorphic disorder, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1996, 35, 1425-6
 22. Phillips KA., Case study: body dysmorphic disorder in adolescents., J Am Acad Adolesc Psychiatry, 1995, 34, 1216-20
 23. Nagler, E.V. et al, Antidepressants for depression in stage 3–5 chronic kidney disease: a systematic review of pharmacokinetics, efficacy and safety with recommendations by European Renal Best Practice (ERBP), , Nephrology Dialysis Transplantation, 2012, 27 (10), 3736–3745

Oppdateringer

 • 06 juli 2021 10:11: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er endret

Konsentrasjonsmåling


Overdose