Fluoksetin

Generisk navn
Fluoksetin
Handelsnavn
Fluoxeren, Fluoxetin 20 1a pharma, Fluoxetin Sandoz, Fluoxetin Viatris, Fluoxetin hexal, Fluoxetin-neuraxpharm, Fluoxetina aristo, Fluoxetina eurogenerici, Fluoxetina teva-rimafar, Fluoxetine Orion, Fluoxetine Vitabalans, Fluoxetine arrow, Fontex
ATC-kode
N06AB03

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
SSRI antidepressivum. Lang plasmahalveringstid; hovedmetabolitten, som også er biologisk aktiv, har enda mye lengre plasmahalveringstid.

Generell informasjon fra gruppeomtale om selektive serotoninreopptakshemmere:
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har sterkt hemmende virkning på reopptak av serotonin fra synapsespaltene, og øker dermed konsentrasjonen av serotonin i serotonerge synapser. I likhet med andre nyere antidepressiva har de gjennomgående færre bivirkninger enn TCA og er et førstevalg i behandlingen av depresjoner. I likhet med andre antidepressiva hever de stemningsleiet bare når dette er sykelig senket.

Den antidepressive virkningen er omtrent som for TCA. Det er visse holdepunkter for at TCA er noe bedre enn SSRI ved depresjoner med somatisk syndrom. Fordelen med SSRI og beslektede antidepressiva er at de er mindre toksiske og har mindre bivirkninger enn TCA. Dette gjør at det er lettere å gjennomføre behandling i tilstrekkelig høy dose over tilstrekkelig lang tid. SSRI egner seg godt hos eldre pasienter, bl.a. pga. den svake antikolinerge virkningen, men polyfarmasi kan hos slike pasienter likevel by på problemer. Ved depresjon hos barn og ungdom er det dårligere dokumentasjon for effekt av SSRI og SNRI enn hos voksne. En viss fare for å fremkalle selvmordsforsøk og -tanker har vært rapportert i noen studier. Indikasjonsstillingen bør derfor være streng.

Denne type antidepressiva gir ikke opphav til egentlig misbruk, men kan gi betydelige ubehag ved brå seponering, særlig for de midlene som har kortest halveringstid.

Det er lite holdepunkter for noen forskjell i terapeutisk antidepressiv effekt mellom midlene i gruppen. På andre indikasjoner kan det være forskjeller, f.eks. tyder mye på at fluoksetin er mest effektivt ved bulimi.

SSRI (og SNRI) er gjennomgående mindre sederende enn andre antidepressiva, men også her er det store individuelle forskjeller.

 

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Gjennomsnittlig fluoksetinkonsentrasjon hos barn er ca. 2 ganger høyere enn det som observeres hos ungdom, og gjennomsnittlig norfluoksetinkonsentrasjon er 1,5 ganger høyere. Steady-state plasmakonsentrasjon avhenger av kroppsvekt og er høyere hos barn med lav kroppsvekt. Som hos voksne akkumuleres fluoksetin og norfluoksetin betydelig etter gjentatt oral dosering. Steady-state-konsentrasjon ble oppnådd innen 3-4 uker med daglig dosering.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Obsessiv-kompulsiv lidelse, angstlidelser (sosial angst, separasjonsangst og/eller generalisert angstlidelse):
  • Oralt:
   • 8 - 18 år: Off-label

 • Depresjon (moderate til alvorlige depressive perioder der depresjonen ikke er bedret etter 4–6 økter med psykoterapi):
  • Oralt:
   • 8 - 18 år: On-label. Minimal erfaring med doser > 20 mg/døgn.

 • Bulimia nervosa og kroppsdysmorf lidelse dersom kognitiv atferdsterapi ikke er tilstrekkelig:
  • Oralt:
   • 12 - 18 år: Off-label
      

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Fluoxetin Mylan og Fluoxetine Orion kapsler, Fluoxetin Sandoz og Fontex dispergerbare tabletter, Fluoxetine Vitabalans tabletter:

 • Indikasjoner:
  • Barn og ungdom ≥8 år: Moderat til alvorlig depressiv episode ved uteblitt respons etter 4-6 sesjoner med psykologisk behandling. Bør kun tilbys barn/ungdom med moderat til alvorlig depresjon i kombinasjon med samtidig psykologisk behandling.
  • Voksne: Depresjon. Korttidsbehandling av bulimia nervosa i de tilfeller der pasienten ikke har hatt tilstrekkelig effekt av psykoterapi alene. Tvangslidelser. 
 • Dosering:
  • Barn og ungdom ≥8 år:
   • Moderat til alvorlig depressiv episode: Behandling skal initieres og følges opp under overvåkning av spesialist. Startdose: 10 mg/dag. Bør tilpasses med varsomhet på individuell basis, til lavest mulig effektiv dose. Kan økes til 20 mg/dag etter 1-2 uker. Minimal erfaring med doser >20 mg/dag. Begrensede data for behandling >9 uker. Hos barn med lav kroppsvekt kan terapeutisk effekt oppnås ved lavere doser. Ved respons bør behov for fortsatt behandling utover 6 måneder vurderes. Ved manglende bedring etter 9 uker bør behandlingen revurderes.

(Informasjon hentet fra SPC til Fluoxetin 20 mg kapsler, 96-1210. Oppdateringsdato: 25.02.2022).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Fluoxeren disperg tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetin 20 1a pharma tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetin Sandoz disperg tab 20 mg
Fluoxetin Viatris kaps 20 mg
Fluoxetin hexal tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetin-neuraxpharm kaps 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetina aristo disperg tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetina eurogenerici smeltetab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetina teva-rimafar kaps 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fluoxetine Orion kaps 20 mg
Fluoxetine Vitabalans tab 20 mg
Fluoxetine arrow disperg tab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Fontex disperg tab 20 mg

Fluoksetin i andre styrker enn 20 mg er ikke markedsført i Norge, men finnes i andre land (bl.a. 5 mg). Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Obsessiv-kompulsiv lidelse, angstlidelser (sosial angst, separasjonsangst og/eller generalisert angstlidelse), depresjon (moderate til alvorlige depressive perioder der depresjonen ikke er bedret etter 4–6 økter med psykoterapi)
 • Oralt
  • 8 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
   • Startdose: 10 mg/døgn fordelt på 1 dose  i 1–2 uker.
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons og toleranse kan dosen økes hver 1.–2. uke i trinn på 10 mg/døgn, til 10 - 40 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 40 mg/døgn.
   • Tilleggsinformasjon:

    • Vurdering av lavere startdose: I enkelte tilfeller (f.eks. barn med autisme) kan det vurderes å starte med 5 mg/døgn fordelt på 1 dose.
    • Maksdose: I enkelte tilfeller kan det vurderes å øke dosen ytterligere til 60 mg.
    • Behandlingsvarighet: Ved tvangslidelser oppnås effekt noen ganger så sent som etter 12 uker. Ved fravær av klinisk forbedring av depresjon i løpet av 9 uker, bør behandlingen revurderes. Behovet for behandling bør i alle tilfelle vurderes etter 6 måneder.

    Fluoksetin bør forskrives av en spesialist innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Dosen bør fastsettes individuelt, og lavest mulig dose bør brukes.

    On-label ved moderat og alvorlig depresjon (men det er minimal erfaring med doser > 20 mg/døgn).
    Off-label ved obsessiv-kompulsiv lidelse og angstlidelser.

Bulimia nervosa og kroppsdysmorf lidelse dersom kognitiv atferdsterapi ikke er tilstrekkelig
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [18] [19] [20] [21] [22]
   • Startdose: 10 mg/døgn fordelt på 1 dose  i 1–2 uker.
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, kan dosen økes hver 1.–2. uke i trinn på 10 mg/døgn, til 10 - 60 mg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 60 mg/døgn.
   • Det vitenskapelige grunnlaget er svært begrenset: For bulimia nervosa foreligger det kun en ublindet studie med 10 pasienter, og kun med 5 pasienter for kroppsdysmorf lidelse.
    Fluoksetin bør forskrives av en spesialist innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Dosen bør fastsettes individuelt, og lavest mulig dose bør brukes.
    Off-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥ 10 ml/min/1,73m²: Dosejustering er ikke nødvendig

GFR < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis. Vurder å dosere startdosen annenhver dag, deretter øke dosen basert på klinisk effekt og toleranse

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn og ungdom: Økt risiko for selvmordsatferd, fiendtlighet, mani eller hypomani, epistaksis. Rapporter om veksthemming, reduserte alkalinfosfatasenivåer og bivirkninger som kan indikere forsinket kjønnsutvikling eller seksuell dysfunksjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om selektive serotoninreopptakshemmere:
Kvalme opptrer ofte initialt, men avtar gjerne i løpet av 1–2 uker. Diaré forekommer også relativt hyppig. Ellers sees ikke sjelden hodepine, svette, skjelvinger og somnolens, men også insomni. Agitasjon, rastløshet, uro og økt angst kan forekomme initialt. Produsentenes studier angir at vedvarende seksuelle bivirkninger (nedsatt libido, anorgasmi, forsinket ejakulasjon) forekommer hos 20–30 %, mens i uavhengige studier hvor man spør pasientene direkte angis slike bivirkninger å forekomme i snitt hos 60 %.

Forskjell i bivirkningsprofil innen denne gruppen er ufullstendig klarlagt, men noe kan antydes: Paroksetin har sterkest antikolinerg virkning og kan gi tilsvarende bivirkninger. Fluoksetin synes å være det midlet som gir mest agitasjon, uro, angst, rastløshet og ev. akatisi (som ellers sees mest med antipsykotika).

Av sjeldnere men alvorligere bivirkninger kan nevnes kramper. Hyponatremi kan forekomme, spesielt hos eldre mennesker og ved samtidig bruk av andre legemidler som gir hyponatremi (f.eks. diuretika). Tilstanden må mistenkes hvis pasienten utvikler utpreget søvnighet, sløvhet, konfusjon og/eller kramper. Levertoksisitet kan forekomme. Hos eldre er det rapportert en viss øket risiko for blødninger i øvre del av mage- og tarmsystemet, fremfor alt hos pasienter som samtidig tar ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). Den akutte toksisitet for midler i denne gruppen er betydelig lavere enn for TCA, men dødsfall av overdose er likevel beskrevet slik at forsiktighet må iakttas ved forskrivning til suicidale pasienter.

Det er vist at citalopram og escitalopram gir en doseavhengig forlengelse av QT-intervallet. Tilfeller av QT-forlengelse og ventrikkelarytmier, inkludert torsades de pointes, er rapportert etter markedsføring av citalopram og escitalopram, særlig hos kvinner med hypokalemi eller med påvist forlenget QT-intervall eller andre hjertesykdommer.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om selektive serotoninreopptakshemmere:
Må ikke gis samtidig med MAOH eller de første to ukene etter behandling med uselektive, irreversible MAOH.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Oppsummering:
Ved behandling av depresjon og sosial angst, bør legemiddelbehandlingen kombineres med psykoterapi. Legemiddelbehandling medfører nedsatt reaksjons- og konsentrasjonevne. Nøye overvåkning anbefales, særlig for høyrisikopasienter med selvmordstanker og selvmordsforsøk i sykdomshistorien, grunnet økt fare for selvmord. Avbryt behandlingen dersom maniske reaksjoner oppstår. Jevnlige undersøkelser mtp. mani/hypomani anbefales. Vær oppmerksom på risikoen for serotonergt syndrom. Videre er det nødvendig å kontrollere vekst og utvikling hos barn og ungdom.

Fluoksetin skal kun gis til barn eller ungdom med moderat til alvorlig depresjon kombinert med samtidig psykoterapi (kognitiv atferdsterapi). Kognitiv atferdsterapi er også et effektivt behandlingsalternativ ved sosiale angstlidelser. Avhengig av alvorlighetsgrad, kan denne behandlingen kombineres med medisinsk behandling.

Bruk kan føre til redusert reaksjons- og konsentrasjonsevne, noe som kan påvirke/hindre mange daglige aktiviteter.

Screening for selvmordsrisiko og bipolar lidelse er indisert før behandlingen. Antidepressiv behandling kan øke risikoen for suicidalitet (som også forsterkes av depresjonen) ytterligere i de tidlige stadiene av tilfriskning. Pasientene, særlig de med høy risiko grunnet selvmordstanker eller selvmordsforsøk, må overvåkes nøye ved behandling med disse legemidlene. Dette gjelder særlig ved behandlingsstart og etter dosejusteringer. Pasientene må informeres om nødvendigheten av å overvåke enhver klinisk forverring, suicidal atferd eller selvmordstanker og uvanlige atferdsendringer, og nødvendigheten av å oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig skulle disse symptomene forekomme. Pasientene må ikke ha tilgang til store mengder av dette legemiddelet.

Andre psykiatriske tilstander fluoksetin forskrives for kan også være forbundet med en økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. I tillegg kan det foreligge komorbiditet mellom disse lidelsene og episoder med mer alvorlig depresjon. De samme forebyggende tiltakene som må tas i betraktning ved behandling av pasienter med alvorlige depresjonslidelser må derfor vurderes ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser.

I pediatriske kliniske studier er maniske reaksjoner (inkludert mani og hypomani) hyppig rapportert. Regelmessige undersøkelse for mani/hypomani anbefales. Behandling med fluoksetin skal seponeres ved maniske reaksjoner.

Det har vært rapportert noen få tilfeller av serotonergt syndrom med SSRIer. Det er viktig å være oppmerksom på dette ved en kombinasjon av symptomer som uro/opphisselse, tremor, myokloniske episoder og hypertermi. Dersom det oppstår anfall skal legemiddelet seponeres.

Videre må vekst og utvikling hos barn og ungdom kontrolleres, da det er utilstrekkelige data om effektene av fluoksetin på vekst, pubertet og kognitiv og emosjonell utvikling.

På grunn av interaksjon med dekstrometorfan, må det utvises forsiktighet vedrørende bruk av (i enkelte land reseptfrie) produkter som inneholder dekstrometorfan (i hovedsak hostesaft og kapsler; ikke markedsført i Norge).

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om selektive serotoninreopptakshemmere:
Leverinsuffisiens. Lavere doser hos eldre. Man må være på vakt mot uheldige farmakokinetiske interaksjoner ettersom flere av midlene hemmer metabolismen av andre legemidler. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk. Seponering skal skje gradvis.

Antidepressiva

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere

Amitriptylin

Amitriptylin Abcur, Amitriptylin Orifarm, Saroten Retard, Sarotex
N06AA09

Imipramin

Imipramin-neuraxpharm, Tofranil
N06AA02

Klomipramin

Anafranil, Klomipramin Mylan
N06AA04
N06AA10
Selektive serotoninreopptakshemmere

Citalopram

Cipramil, Citalopram Orion
N06AB04

Escitalopram

Cipralex, Escitalopram Actavis
N06AB10
N06AB08

Sertralin

Sertralin Bluefish, Sertralin Hexal, Sertraline Accord, Sertraline accord, Sertraline amarox, Sertraline arrow, Zoloft
N06AB06
Andre antidepressiva

Bupropion

Bupropion hydrochloride Teva, Bupropion sandoz, Paritdam, Wellbutrin Retard
N06AX12

Duloksetin

Cymbalta, Duloxetin Pensa, Duloxetine Medical Valley, Duloxetine Mylan, Yentreve
N06AX21

Mirtazapin

Mirtazapin Bluefish, Mirtazapin Hexal, Mirtazapin Orion, Mirtazapin orion, Mirtazapine aurobindo, Remeron, Remeron-S
N06AX11

Oksitriptan

5-HTP douglas, 5-HTP now, 5-HTP pure encaps
N06AX01

Venlafaksin

Efexor Depot, Venlafaxin Bluefish, Venlafaxin Krka, Venlazid
N06AX16

Referanser

 1. Emslie G, et al, Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS): safety results, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2006, 45, 1440-55
 2. Emslie GJ, et al, Fluoxetine versus placebo in preventing relapse of major depression in children and adolescents, Am J Psychiatry, 2008, 165, 459-67
 3. Emslie GJ, et al., Fluoxetine for acute treatment of depression in children and adolescents: a placebo-controlled, randomized clinical trial., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry., 2002, 41, 1205-15
 4. Clark DB, et al, Fluoxetine for the treatment of childhood anxiety disorders: open-label, long-term extension to a controlled trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2005, 44, 1263-70
 5. Beidel DC, et al, SET-C versus fluoxetine in the treatment of childhood social phobia., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007, 46, 1622-32
 6. Birmaher B, et al, Fluoxetine for the treatment of childhood anxiety disorders, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2003, 42, 415-23
 7. Emslie GJ, et al, A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of fluoxetine in children and adolescents with depression, Arch Gen Psychiatry, 1997, 54, 1031-7
 8. Geller DA, et al, Fluoxetine Pediatric OCD Study Team. Fluoxetine treatment for obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: a placebo-controlled clinical trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2001, 40, 773-9
 9. Heiligenstein JH, et al, Fluoxetine 40-60 mg versus fluoxetine 20 mg in the treatment of children and adolescents with a less-than-complete response to nine-week treatment with fluoxetine 10-20 mg: a pilot study, J Child Adolesc Psychopharmacol., 2006, 16, 207-17
 10. Liebowitz MR, et al, Fluoxetine in children and adolescents with OCD: a placebo-controlled trial, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2002, 41, 1431-8
 11. March J, et al, Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS) team. Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression: Treatment for Adolescents with depression Study (TADS) randomized controlled trial, JAMA, 2004, 292, 807-20
 12. Riddle MA, et al, Double-blind, crossover trial of fluoxetine and placebo in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1992, 31, 1062-9
 13. Rohde P, et al, Achievement and maintenance of sustained response during the Treatment for Adolescents With Depression Study continuation and maintenance therapy, Arch Gen Psychiatry, 2008, 65, 447
 14. Wilens TE, et al, Fluoxetine pharmacokinetics in pediatric patients, J Clin Psychopharmacol, 2002, 22, 568-75
 15. Kennard BD, et al., Remission and recovery in the treatment for adolescents with depression study (TADS): acute and long-term outcomes, , J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009, 48, 186-95
 16. Treatment for adolescents with depression study (TADS) Team, et al., The treatment for adolescents with depression study (TADS): outcomes over 1 year of naturalistic follow-up., Am J Psychiatry., 2009, 166, 1141-9
 17. Da Costa CZ, et al., Comparison among clomipramine, fluoxetine, and placebo for the treatment of anxiety disorders in children and adolescents., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2013, 23, 687-92
 18. Kotler LA, et al, An open trial of fluoxetine for adolescents with bulimia nervosa., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2003, 13, 329-35
 19. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie., Expertopinie dosering boulimia nervosa en body dysmorphic disorder, 13-07-2018
 20. Heimann SW, SSRI for body dysmorphic disorder, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1997, 36, 868
 21. Albertini RS., Body dysmorphic disorder, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1996, 35, 1425-6
 22. Phillips KA., Case study: body dysmorphic disorder in adolescents., J Am Acad Adolesc Psychiatry, 1995, 34, 1216-20
 23. Nagler, E.V. et al, Antidepressants for depression in stage 3–5 chronic kidney disease: a systematic review of pharmacokinetics, efficacy and safety with recommendations by European Renal Best Practice (ERBP), , Nephrology Dialysis Transplantation, 2012, 27 (10), 3736–3745

Oppdateringer

 • 09 desember 2021 11:17: Økt startdose fra 5 til 10 mg basert på risiko-nytteanalyse og avgjørelse i "Editorial board" i Nederland.
 • 14 juli 2021 13:43: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er endret

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler: 
NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.  


Overdose