Rifabutin

Generisk navn
Rifabutin
Handelsnavn
Mycobutin
ATC-kode
J04AB04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Mycobutin kaps 150 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rifabutin er strukturelt nært beslektet med rifampicin, men kan i spesielle situasjoner være bedre egnet pga. forskjeller i farmakokinetikk, farmakodynamikk og bivirkningsprofil. Rifabutin har i Norge vært lite brukt ved initialbehandling av mykobakterieinfeksjoner og må regnes som et spesialpreparat for utvalgte pasienter.

Antibakterielt spektrum: Rifabutin hemmer transkripsjon og proteinsyntese ved å binde seg til β-subenheten i bakterienes DNA-avhengige RNA polymerase som kodes av rpoB-genet. Mutasjoner i dette genet kan gi resistens mot rifabutin, men det er ikke alltid in vitro-samsvar mellom resistens mot rifabutin og rifampicin. Det foreligger ingen klinisk dokumentasjon om behandling med rifabutin mot rifampicinresistente isolater.

Rifabutin har høyere aktivitet enn rifampicin mot Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex (MAC) og Mycobacterium leprae. Rifabutin har også aktivitet mot NMT (non-tuberkuløse mykobakterier), men effekten er dårlig mot de mest hurtigvoksende variantene. I likhet med rifampicin har rifabutin god aktivitet mot Staphylococcus aureus, og dette gjelder også in vitro ved vekst i biofilm. Rifabutin har vært foreslått til behandling av multiresistente gramnegative bakterier (Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter) i kombinasjon med polymyksiner som ødelegger ytre cellemembran og gjør cellen tilgjengelig for rifabutin.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet hos 6 barn med HIV-infeksjon (0,8–3,4 år) som også brukte ritonavir og lopinavir (Siberry 2013):

Dose 5 mg 3x/uke, 6 doser
Cmax 0,39 mikrogram/ml
Tmax 3 timer
16 timer

Doseringer

Behandling av infeksjon med Mycobacterium avium complex (MAC) og tuberkulose ved HIV-infeksjon eller HIV-eksponering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Det finnes lite tilgjengelig litteratur om bruken av rifabutin ved behandling av MAC- og TB-infeksjoner. En amerikansk retningslinje gir følgende anbefalinger: 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Juster dosen ved kombinasjon med proteasehemmere og NNRTI; vær oppmerksom på mulige interaksjoner.

    • Behandling må utføres av, eller i samråd med, en pediater/infeksjonsmedisiner som har erfaring med bruken av rifabutin for denne indikasjonen. 
Profylakse for infeksjon med Mycobacterium avium complex (MAC) ved HIV-infeksjon eller HIV-eksponering
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [6]
   • Det finnes lite tilgjengelig litteratur om bruken av rifabutin som profylakse mot MAC-infeksjoner. En amerikansk retningslinje gir følgende anbefalinger: 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Juster dosen ved kombinasjon med proteasehemmere og NNRTI; og vær oppmerksom på mulige interaksjoner.

    • Behandling må utføres av, eller i samråd med, en pediater/infeksjonsmedisiner som har erfaring med bruken av rifabutin for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Midler til behandling av tuberkulose

Antibiotika

Rifampicin

Eremfat, Eremfat specific, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Hydrazider

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid NAF, Isoniazid SA
J04AC01
Andre midler til behandling av tuberkulose
J04AK05

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide
J04AK01

Bivirkninger spesifikke for barn

Avleiringer i kornea, uveitt, misfarging av urin, sputum, hud og tårevæske. Kvalme, oppkast, diaré, forhøyede leverenzymer, leukopeni, nøytropeni og trombocytopeni.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
De viktigste bivirkningene er hematologiske (nøytropeni, trombocytopeni), gastrointestinale og oftalmologiske (uveitt, makulaødem, retinal vaskulopati). Bivirkningene er generelt relatert til alder, dose, komorbiditet og øvrig medikasjon. Mindre alvorlige bivirkninger inkluderer økning av leverenzymer, polyartralagi, influensalignende symptomer og hudreaksjoner. Som for rifampicin blir alle kroppsvæsker farget oransje ved bruk av rifabutin.

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Rifabutin skal administreres som del av en kombinasjonsbehandling. Det anbefales at hvite blodlegemer, trombocytter og leverenzymer kontrolleres regelmessig under behandlingen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rifabutin brukes i sammenhenger der det ofte er høy risiko for over- eller underdosering, og behandlingen bør derfor overvåkes av spesialist.

Referanser

 1. Dunn AM, et al, Rifabutin-associated uveitis in a pediatric patient., Pediatr Infect Dis J, 1995, 14, 246-7
 2. Olesen HH, et al, Rifabutin-associated uveitis in a child, Pediatr Infect Dis J, 2005, 24, 1023-5
 3. Smith JA, et al, Corneal endothelial deposits in children positive for human immunodeficiency virus receiving rifabutin prophylaxis for Mycobacterium avium complex bacteremia, Am J Ophthalmol., 1999, 127, 164-9
 4. Jewelewicz DA, et al, Rifabutin-associated uveitis in an immunosuppressed pediatric patient without acquired immunodeficiency syndrome, Am J Ophthalmol, 1998, 125, 872-3
 5. Moultrie H et al. 2015 , Pharmacokinetics and safety of rifabutin in young HIV-infected children receiving rifabutin and lopinavir/ritonavir. , J Antimicrob Chemother., 2015, Feb;70(2), 543-9
 6. Siberry GK et al. , Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-exposed and HIV-infected children: recommendations from <......>, Pediatr Infect Dis J. , 2013, Nov;32 , Suppl 2:i-KK4

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose