Oksykodon

Generisk navn
Oksykodon
Handelsnavn
OxyContin, OxyNorm, Oxycodone Abboxia, Oxycodone Actavis, Oxycodone Orifarm, Reltebon Depot
ATC-kode
N02AA05
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Morfin, oksykodon, hydromorfon, ketobemidon, petidin, metadon, tapentadol, fentanyl depotplaster brukes som analgetika; fentanyl til injeksjon, alfentanil, remifentanil og sufentanil brukes mest i forbindelse med anestesi, se Opioider i anestesien (nedenfor). Morfin bør være førstevalg ved behov for et parenteralt sterktvirkende analgetikum. Ved nedsatt nyrefunksjon skilles aktive metabolitter (morfin-6-glukuronid) langsommere ut, effekten varer lenger og tegn på morfin-overdosering kan oppstå (sedasjon, respirasjonsstans, hallusinasjoner, rykninger, hyperalgesi). Morfin kan brukes ved nyresvikt, men ved tegn på opphopning av metabolitter, bør man bytte til oksykodon. Ved vedvarende smertetilstander hos pasienter med dårlig livsprognose brukes helst peroralt depotpreparat av morfin eller andre sterke opioider som oksykodon. Det er ikke holdepunkter for at ett opioid er bedre enn de øvrige, men det er dokumentasjon for at man ved dårlig balanse mellom effekt og bivirkninger av ett opioid, kan ha nytte av å forsøke et annet. Petidin egner seg ikke til langvarig behandling pga. metabolitten norpetidin som har lang halveringstid og kan gi kramper og dysfori.

Fentanyl er et opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin. Det har vært på markedet siden 1960-tallet som injeksjonspreparat for bruk i anestesien. Fentanyl finnes også som depotplaster for bruk som analgetikum ved kronisk smerte (spesielt hos kreftpasienter). Fordi man har en rimelig jevn frigjøring av analgetikum, får man en jevnere effekt. Fentanyl depotplaster kan brukes for stabile smertetilstander, men er mindre egnet for vanskelig håndterbar smerte. Fentanyl plaster kan være et godt alternativ hos kreftpasienter i de tilfellene pasienten har god smertelindring av morfin, men ikke ønsker å ta tabletter, eller har problemer med peroral tilførsel. Fentanyl finnes også for nasal og oral transmucosal administrasjon ved gjennombruddssmerte hos kreftpasienter. Fentanyl, sufenatyl, alfentanil og remifentanil brukes hovedsakelig i forbindelse med anestesi, på intensivavdelinger og i akuttmedisinske sammenhenger. Fentanyl og sufentanil brukes også til epidural og intratekal smertelindring.

Alle opioidene har sterkt varierende biologisk tilgjengelighet etter peroral tilførsel pga. førstepassasjemetabolisme i leveren. Ved regelmessig og individuelt tilpasset peroral dose oppnås likevel tilstrekkelig effekt ved mange typer smerter. Morfin gir mindre risiko for uønsket akkumulasjon enn metadon pga. kortere og mer konstant plasmahalveringstid.

Fra gruppeomtale av Opioider i anestesien: 
Binding av opioider til reseptorer i hjerne og ryggmarg gir analgesi. Aktivering av opioidreseptorene gir i tillegg doseavhengig respirasjonsdepresjon, sedasjon og iblant kvalme og kløe. Opioider kan administreres sublingvalt, peroralt, intranasalt, rektalt, transdermalt, intramuskulært, intravenøst, epiduralt eller spinalt. Opioidene som i dag brukes til anestesi (fentanyl, sufentanil, alfentanil, remifentanil), er ulike mht. farmakokinetiske egenskaper, analgetisk potens, anslagstid, virketid, eliminasjon og påvirkning av andre organsystemer.

 • Fentanyl har ved i.v. injeksjon middels lang anslagstid (3-5 minutter til maksimal effekt). De kardiovaskulære effektene er relativt beskjedne, selv ved store doser. Fentanyl er velegnet til bruk hos barn. Virketiden er relativt lang, spesielt ved høye doser og hos eldre
 • Sufentanil er det mest potente opioid som anvendes i klinisk anestesi i Norge i dag. Etter i.v. administrasjon tar det 6-8 minutter til maksimal effekt
 • Alfentanil har ved i.v. tilførsel kort anslagstid (maksimal effekt etter 2-3 minutter) og betydelig kortere virketid enn fentanyl/sufentanil. Alfentanil er velegnet ved kortvarige prosedyrer
 • Remifentanil i.v. har litt kortere tid til maksimaleffekt (1-2 min) enn alfentanil. Virketiden er imidlertid så kort at gjentatt liten bolus eller kontinuerlig infusjon er nødvendig ved behov utover 5-10 minutter.

små doser (f.eks. fentanyl intravenøst 0,5-2,0 μg/kg kroppsvekt) gir opioidene analgesi og sedasjon som gjør det mulig å gjennomføre ellers ubehagelige undersøkelser og mindre inngrep med spontanventilerende, koopererende pasient. Opioidene er ofte et nyttig supplement ved bruk av lokalanestetika (se Postoperativ fase (Norsk legemiddelhåndbok)). Ved begynnende respirasjonsdepresjon, som ved opioider typisk fremtrer med redusert respirasjonsfrekvens under 8-10 ganger per minutt, kan pasienten puste på kommando. Denne teknikken krever nøye overvåking og ventilasjonsberedskap.

Ved innledning av generell anestesi gis ofte en bolusdose opioid (f.eks. fentanyl 1-3 μg/kg ved store inngrep eller remifentanyl infusjon) etterfulgt av tiopental eller propofol og ev. en nevromuskulær blokker. Vedlikehold av anestesien sikres med et potent inhalasjonsanestetikum eller propofolinfusjon, ev. lystgass, samt opioid i intermitterende bolus (fentanyl, sufentanil, alfentanil) eller infusjon (remifentanil, alfentanil), samt ev. nevromuskulær blokker.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametre (intervall (median)) ble observert etter en enkelt intravenøs administrering av 0,1 mg/kg:

Alder n= t½ (min) Cl (ml/min/kg) Vd (ml/kg) Referanse(r)
< 1 uke (GA 33–36 uker) 4 432-846 2,3-5,7 2400-3800 Pokela 2005
< 1 uke (GA 37–40 uker)  6 144-306 9.5-17.2 1900-4700 Pokela 2005
1 uke til 2 måneder 6 96-696 (216) 3,7–40,4 (20,1) 1300-8500 (5600) Pokela 2005
2 til 6 måneder 6 48-234(120) 14,8–80,2 (15,4) 1800–6000 (3200) Pokela 2005
6 måneder til 9,8 år 39 73-208 8.5-21.2 1200-4100 Olkkola 1994,
Kokki 2004, Kokki 2017

Kokki 2004 rapporterte i tillegg stor interindividuell variasjon; en Cmax på 1,7 - 14,5 ng/ml (gjennomsnitt±SD 9,2±4,9 ng/ml) ble nådd ved mellom 60 og 360 minutter (gjennomsnitt±SD 193±137 minutter) hos 9 barn i alderen 6 måneder til 7 år etter en enkelt administrering av 0,1 mg/kg via orogastrisk sonde.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Oksykodon SA inf, oppl 1 mg/ml
Oksykodon SA inf, oppl 5 mg/ml
Oksykodon SA inj, oppl 20 mg/ml
OxyContin depottab 10 mg
OxyContin depottab 120 mg
OxyContin depottab 15 mg
OxyContin depottab 20 mg
OxyContin depottab 30 mg
OxyContin depottab 40 mg
OxyContin depottab 5 mg
OxyContin depottab 60 mg
OxyContin depottab 80 mg
OxyNorm kaps 10 mg
OxyNorm kaps 20 mg
OxyNorm kaps 5 mg
OxyNorm mikst oppl 1 mg/ml
OxyNorm mikst oppl 10 mg/ml
Oxycodone Abboxia inj/inf, oppl 1 mg/ml
Oxycodone Actavis kaps 10 mg
Oxycodone Actavis kaps 20 mg
Oxycodone Actavis kaps 5 mg
Oxycodone Orifarm mikst oppl 1 mg/ml
Oxycodone Orifarm mikst oppl 10 mg/ml
Reltebon Depot depottab 10 mg
Reltebon Depot depottab 15 mg
Reltebon Depot depottab 20 mg
Reltebon Depot depottab 30 mg
Reltebon Depot depottab 40 mg
Reltebon Depot depottab 5 mg
Reltebon Depot depottab 60 mg
Reltebon Depot depottab 80 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Sterke smerter
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • 6 år til 12 år
    [5] [6] [11]
    • Oksykodon hydroklorid (Oxynorm, Oxycodone) 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 4 - 6 doser. Maks: 5 mg/dose.
    • Dosen kan økes som respons på smerte og toleranseutvikling. Det er ingen absolutt maksdose ved bruk mot kreftrelatert smerte. Dosen kan økes med 50-100 % per 24 timer.

   • 12 år til 18 år
    [2]
    • Oksykodon hydroklorid (OxyNorm, Oxycodone) 20 - 30 mg/døgn fordelt på 4 - 6 doser.
    • Dosen kan økes som respons på smerte og toleranseutvikling. Det er ingen absolutt maksdose ved bruk mot kreftrelatert smerte. Dosen kan økes med 50-100 % per 24 timer.

  • Depotpreparat
   • 6 år til 12 år
    [5] [6] [11]
    • Oksykodon hydroklorid (OxyContin, Reltebon) 0,6 - 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Dosen kan økes som respons på smerte og toleranseutvikling. Det er ingen absolutt maksdose ved bruk mot kreftrelatert smerte. Dosen kan økes med 50-100 % per 24 timer. 

     Bytte fra morfin depottabletter til oksykodon depottabletter: Døgndosen kan konverteres etter følgende forhold:
     20 mg morfin tilsvarer omtrent 10 mg oksykodon.
     På grunn av individuell variasjon i følsomhet for ulike opioider, anbefales det å starte med kun ½ - ⅔ av den beregnede oksykodon-dosen ved overgang fra annet opioid.

   • 12 år til 18 år
    [3]
    • Oksykodon hydroklorid (OxyContin, Reltebon) Start (hos opioid-naive pasienter): 20 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Dosen kan økes som respons på smerte og toleranseutvikling. Det er ingen absolutt maksdose ved bruk mot kreftrelatert smerte. Dosen kan økes med 50-100 % per 24 timer. 

     Bytte fra morfin depottabletter til oksykodon depottabletter: Døgndosen kan konverteres etter følgende forhold:
     20 mg morfin tilsvarer omtrent 10 mg oksykodon.
     På grunn av individuell variasjon i følsomhet for ulike opioider, anbefales det å starte med kun ½ - ⅔ av den beregnede oksykodon-dosen ved overgang fra annet opioid.

 • Intravenøst
  • 12 år til 18 år
   [12]
   • Oksykodon hydroklorid (Oxynorm, Oxycodone) 1 - 10 mg/dose, bolus. Gjenta hver 4. time hvis indikert.
   • ALTERNATIV:
    Kontinuerlig infusjon: 2 mg/time
    PCA: 0,03 mg/kg/dose med et sperreintervall på 5 minutter.

 • Subkutant
  • 12 år til 18 år
   [12]
   • Oksykodon hydroklorid (Oxynorm, Oxycodone)  5 mg/dose, bolus. Gjenta hver 4. time hvis indikert.
   • ALTERNATIV:
    Infusjon i opioidnaive pasienter: 7,5 mg/døgn, gradvis opptrapping av dosen til tilstrekkelig smertelindring er oppnådd.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningenes hyppighet, type og alvorlighetsgrad hos pasienter under 12 år forventes å være lik den man finner for voksne og ungdom over 12 år.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Kvalme og brekninger, særlig hvis pasienten er oppegående. Kvalmen er ofte situasjonsbetinget og mindre uttalt ved adekvat smertelindring. Døsighet forekommer for alle preparatene. Ketobemidon (og den mulig spasmolytiske, antikolinerge komponenten i Ketogan – difenyldimetylaminobuten) og petidin kan gi mer munntørrhet enn morfin. Alle opioidene i denne gruppen gir tilnærmet samme respirasjonsdepresjon i ekvianalgetiske doser. Obstipasjon og økt tonus i glatt muskulatur er mest uttalt for morfin. Eufori, miose, urinretensjon, svekket hosterefleks.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av sterke opioidagonister:
Respirasjonsdepresjon. Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika (benzodiazepiner), sentraltvirkende analgetika, opioider, psykofarmaka eller andre stoffer med virkning på CNS. Skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere eller som har fått det de siste 2 ukene.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hos overvektige barn anbefales det, basert på begrensede data, å dosere etter justert kroppsvekt (ABW) (Ross et al. 2015). Dette kan beregnes med formelen:

ABW = ideell kroppsvekt + 0,25 x (total kroppsvekt - ideell kroppsvekt)

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Informasjon til pasient: Depottablettene skal svelges hele og ikke deles, tygges eller knuses. Deling, tygging eller knusing av depottablettene før inntak medfører raskere frisetting av virkestoffet og absorpsjon av en potensielt dødelig oksykodon-dose.

Fra felles omtale av sterke opioidagonister:
Opioiddosene må reduseres ved høy alder og/eller nedsatt allmenntilstand. Alle opioidanalgetika kan gi abstinenssymptomer etter regelmessig eller stadig gjentatt bruk i mer enn ca. 10-14 døgn. Må derfor seponeres gradvis (10–20 % reduksjon ved hver dosereduksjon). Rusvirkning og abstinensubehag kan føre til misbruk. Opioidene er klassifisert som spesielt trafikkfarlige, men ved langtidsbruk med konstant dose av «depot»-tabletter eller plaster, er trygg bilkjøring mulig dersom pasienten føler seg uthvilt og opplagt, ikke tar sedativa eller alkohol i tillegg, og dersom pasientens lege vurderer bilkjøring som nødvendig for pasientens livskvalitet og i samråd med pasienten vurderer dette trygt. Stor forsiktighet ved intrakraniell trykkstigning og spontanrespirasjon, alvorlig obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale. I slike situasjoner bør man titrere seg frem med mindre intravenøse doser inntil ønsket effekt. Forsiktighet med petidin og morfin ved nyresvikt pga. fare for akkumulering av norpetidin (epileptogent) og aktive morfinmetabolitter og økende bivirkninger (delvis sentrale antikolinerge som økende søvnighet/bevisstløshet, motorisk uro/myoklone rykninger (NB: Ikke epileptiske kramper), uklarhet, deliriøse symptom (før bevisstløshet)). Morfins aktive metabolitt, morfin-6-glukuronid, utskilles også renalt og har lang halveringstid. Vil akkumuleres ved langvarig bruk hos pasienter med alvorlig nyresvikt. Ingen forutsigbar relasjon mellom blodkonsentrasjon av morfin og analgetisk respons. Minimum effektiv konsentrasjon vil variere, særlig ved tidligere behandling med potente opioidagonister. Risiko for serotonergt syndrom ved samtidig bruk av fentanyl og serotonerge legemidler (SSRI, SNRI, MAO-hemmere). Ved langvarige smerter som ikke skyldes terminal sykdom, skal opioider som regel ikke benyttes.

Opioider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Opiumsalkaloider

Morfin

Contalgin Uno specific, Dolcontin, Malfin, Morfin, Morfin Abcur, Morfin Epidural, Morfin NAF, Morfin Orifarm, Morfin SA, Morfin i Intrasite SA, Morfine HCI centrafarm u/kons, Oramorph, Sevre-Long
N02AA01
Fenylpiperidinderivater

Fentanyl transdermal og nasal

Actiq, Cynril, Durogesic, Fentanyl Sandoz, Fentanyl ratiopharm, Instanyl
N02AB03
Difenylpropylaminderivater
N02AC03
Oripavinderivater

Buprenorfin

Bugnanto, Buprefarm, Buprenorphine stada, Norspan, Temgesic
N02AE01
Opioider i kombinasjon med ikke-opioide analgetika

Paracetamol og kodein

Altermol, Kodein/paracetamol SA, Paralgin Forte, Paralgin Major, Pinex Forte
N02AJ06
N02AJ13
Andre opioider

Tramadol

Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol Actavis, Tramadol Hexal, Tramadol aliud, Tramadol panpharma, Tramadol stada, Tramadol-ratiopharm, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Tramal, Zytram BID, Zytram XL
N02AX02

Referanser

 1. CBO, Richtlijn postoperatieve pijn, www.diliguide.nl, 2012, http://www.diliguide.nl/document/2995/postoperatieve-pijnstilling.html
 2. Mundipharma Pharmaceuticals BV, SPC Oxynorm (RVG 27509 / 27939) 26-04-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h27509.pdf
 3. Mundipharma Pharmaceuticals BV, SPC Oxycontin (RVG 22107) 06-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Kokki, M., et al. , Maturation of oxycodone pharmacokinetics in neonates and infants: Oxycodone and its metabolites in plasma and urine., Br J Clin Pharmacol, 2017, 83 (4), 791-800
 5. Sharar, S. R., et al. , A comparison of oral transmucosal fentanyl citrate and oral oxycodone for pediatric outpatient wound care, J Burn Care Rehabil , 2002, 23 (1), 27-31
 6. Koller, D. M., et al. , Effectiveness of oxycodone, ibuprofen, or the combination in the initial management of orthopedic injury-related pain in children, Pediatr Emerg Care, 2007, 23 (9, 627-33
 7. Kokki, H., et al. , Pharmacokinetics of oxycodone after intravenous, buccal, intramuscular and gastric administration in children, Clin Pharmacokinet , 2004, 43 (9), 613-22
 8. Olkkola, K. T., et al. , Pharmacokinetics and ventilatory effects of intravenous oxycodone in postoperative children, Br J Clin Pharmacol, 1994, 38 (1), 71-6
 9. Ross, E. L., et al., Development of recommendations for dosing of commonly prescribed medications in critically ill obese children., Am J Health Syst Pharm, 2015, 72 (7), 542-56
 10. Pokela, M. L., et al. , Marked variation in oxycodone pharmacokinetics in infants., Paediatr Anaesth, 2005, 15 (7), 560-5
 11. Charney, R. L., et al. , Oxycodone versus codeine for triage pain in children with suspected forearm fracture: a randomized controlled trial, Pediatr Emerg Care, 2008, 24 (9), 595-600
 12. Mundipharma, SmPC Oxygesic® injekt 10 mg/ml Injektionslösung/Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung (57886.00.00), 02/2022

Oppdateringer

 • 23 februar 2023 09:51: Spesifisert salt i doseringen

Konsentrasjonsmåling


Overdose